அபிதான சிந்தாமணி

வேதம் 1509 வேதம் கின் றன. கிறது. ளது. அதில் பிரதான பாகம் மந்திரங்க இருக்கின்றன. சடைசி அத்தியாயம், ளும், அசைச்சேர்ந்த சந்திதத்தில் நாற் ஞானபோதகமாயிருக்கிறது. தோத்திர அத்தியாயங்களும் அடங்கியிருக் பாகத்தில் பிரஜாபதி, பரமேஷ்டி, நாரா அவை வேற்றுமைப்பட்ட அம் யணன் என்கிற தெய்வ புருஷர்களைக் ந்த கந்திகளாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கின் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அக் றன. ஒவ்வொரு சந்திகமும், தோத்திரம் கினி மூலகாரணமாகவும் சொல்லப்பட் களாக இருக்கின்றன இதில் உள்ள அது டிருக்கிறது. சூரியனும், வாயுவும், சந்திர வாகங்களின் தொகை (உ அசு); வாக்கியங்க னும் அவ்வாறாகக் கூறப்படுகின் றனர். ளின் தொகை (கக அஎ) ஆகவும் காணப்படு காலங்கள் சோதி வீசுகிறவன் இடத்தில் கிறது. அத்யயனங்கள் பல்வேறு வகைப் பிறந்தன. பின் அருவலக்ஷணம் கூறப்படு பட்ட நூற்றுப்பதினேழு சந்திகள் அடங் இந்த வேதத்தின் நாற்பதாவது கினவையாகக் காணப்படுகின்றன. அத்தியாயம் ஈஷவாஹியம் என்னும் உப யஜுர்வே தமாயினும் இருக்குவே ததோத் நிஷத்தாக இருக்கிறது. அந்த உபநிஷத் திரங்களைப்போல இருக்கின்றன. யஜுர் செய்தவன் ததியக்கன் ஆக இருக்கிறான். வேதம் அப்பெயரின் பொருள் படி கை மத்தியந் தன சாகத்திற்குச் சம்பந்தமாகிய வேத்யங்கள், வேள்விகள் செய்யும் முறை இந்த வேதத்தின் இரண்டா பாகம் கூறப்பட்டதாக இருக்கிறது. முரலும் சதபதிய பிராம்மணமென்று பெயர் இரண்டுமாகிய அத்தியாயங்களில் அமா பெறும், அது முழுதும் பிரபாதகம் என் வாச்யை, பூர்ணிமைகளில் செய்யப்படும் அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட் வேள்வியில் கூறப்படும் தோத்திரங்களும், டிருக்கிறது. சந்திகங்கள் எனும் சிறு கடையில் ஆறு பிரகாணங்களில் பிதுர் கர் பிரிவுகளும் அடங்கியிருக்கின்றன. முதலா மங்களைப் பற்றியும், மூன்றாவது அத்தி வது இரண்டாவது காண்டங்களில் யாயம், நித்தியாக்கினி நிவேதனத்தைப் பௌர்ணமி அமாவாசிசளில் செய்யப் பற்றியும், அடுத்த ஐந்து அத்தியாயங்கள் டடும் சடங்குகளையும், ஓமாக்கினி முதலிய அக்கினிஸ்தோமத்தையும் அதில் செய்யும் சடங்குகளையும், சோமபானம் சித்தம் சோமபானத்தையும், மற்ற இரண்டு அத்தி செய்யவேண்டிய விதத்தையும் அதைக் யாயங்கள் வாஜபேயம், இராஜசூயம், குறித்த ஜயாதிஸ்தோமம் முதலிய சடங்கு இவைகளைக் குறித்த சடங்குகளையும், பதி களையும், ஐந்தாவது காண்டம் இராஜசூயத் னொன்று முதல் பதினெட்டு வரையிலும் தையும், அடுத்த நாலுகாண்டங்கள் அக் உள்ள எட்டு அத்தியாயங்கள் ஓமாக்கினி கினிப்பிரதிஷ்டையையும் கூறும் பத்தா வேதத்தையும், பத்தொன்பது முதல் இரு வது காண்டம் அக்கினிரகஸ்யம் எனப்பட்டு பத்தொன்றாவது அத்தியாயங்கள் இச்சடங்கு களினால் ஆம் பயன் கூறும். சௌத்திராமணி யாகமும் கூறப்பட் இரண்டாம்பாகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று டிருக்கிறது. இருபத்திரண்டு முதல் இரு காண்டங்கள் சௌத்ராமணி யாகத்தை பத்தைந்துவரையில் அசுவமேதத்தில் உப யும், அசுவமேதத்தையும் கூறும். பதினா யோகிக்கும் பிரார்த்தனைகள் முவது காண்டம் விரயத்து ஆரண்யகம் யிருக்கின்றன. அடுத்த இரண்டு அத்தி என்னப்படும். இதில் அசுவமேத புருஷ யாயங்கள் பலவிஷயங்களைக் குறித்த மேத லக்ணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. வைகளாக இருக்கினறன பின்னிரண்டு சதபதப் பிராம்மணத்தின் பதினாலாவது அத்தியாயங்களில் புருவதமே தமும் நாரா காண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகதா யணபலியை ஒத்த சடங்கும் கூறப்பட் எண்யம் வாஜஸநேயி அல்லது சுவேத டிருக்கிறது. முப்பதும், முப்பத்தொன் யஜுஸின் முடிவாக இருக்கிறது. இதை றும் இவைகளே அடங்க இருக்கின்றன. விரய தாரண்யகம் அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள் சருவமே இதன் பிரசங்கி யாஞ்ஞவற்கியர்; பின் உலக கூறப்படும். அடுத்த அத்தியாயம் அழிவையும், விராட் சுவரூபத்தையும், பித்ருமேதம் கூறும். கடையில் ஐந்து தத மனுஷோற்பத்தியையும், பிராணிகளின் குறித்ததாகவும், அவற்றில் பிறப்பையும் கூறியிருக்கிறது. பின் நான்கு, யக்யம், தவம், நியமம் முதலிய பாலகி, கார்க்கயன், கார்க்கேயன் முதலி கிரியைகளைக் குறித்தனவாகவும் யோர் கதை கூறப்பட்டு இருக்கிறது. இக் வரை யக்ஷனைக் சமயக்
வேதம் 1509 வேதம் கின் றன . கிறது . ளது . அதில் பிரதான பாகம் மந்திரங்க இருக்கின்றன . சடைசி அத்தியாயம் ளும் அசைச்சேர்ந்த சந்திதத்தில் நாற் ஞானபோதகமாயிருக்கிறது . தோத்திர அத்தியாயங்களும் அடங்கியிருக் பாகத்தில் பிரஜாபதி பரமேஷ்டி நாரா அவை வேற்றுமைப்பட்ட அம் யணன் என்கிற தெய்வ புருஷர்களைக் ந்த கந்திகளாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கின் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது . அக் றன . ஒவ்வொரு சந்திகமும் தோத்திரம் கினி மூலகாரணமாகவும் சொல்லப்பட் களாக இருக்கின்றன இதில் உள்ள அது டிருக்கிறது . சூரியனும் வாயுவும் சந்திர வாகங்களின் தொகை ( அசு ) ; வாக்கியங்க னும் அவ்வாறாகக் கூறப்படுகின் றனர் . ளின் தொகை ( கக அஎ ) ஆகவும் காணப்படு காலங்கள் சோதி வீசுகிறவன் இடத்தில் கிறது . அத்யயனங்கள் பல்வேறு வகைப் பிறந்தன . பின் அருவலக்ஷணம் கூறப்படு பட்ட நூற்றுப்பதினேழு சந்திகள் அடங் இந்த வேதத்தின் நாற்பதாவது கினவையாகக் காணப்படுகின்றன . அத்தியாயம் ஈஷவாஹியம் என்னும் உப யஜுர்வே தமாயினும் இருக்குவே ததோத் நிஷத்தாக இருக்கிறது . அந்த உபநிஷத் திரங்களைப்போல இருக்கின்றன . யஜுர் செய்தவன் ததியக்கன் ஆக இருக்கிறான் . வேதம் அப்பெயரின் பொருள் படி கை மத்தியந் தன சாகத்திற்குச் சம்பந்தமாகிய வேத்யங்கள் வேள்விகள் செய்யும் முறை இந்த வேதத்தின் இரண்டா பாகம் கூறப்பட்டதாக இருக்கிறது . முரலும் சதபதிய பிராம்மணமென்று பெயர் இரண்டுமாகிய அத்தியாயங்களில் அமா பெறும் அது முழுதும் பிரபாதகம் என் வாச்யை பூர்ணிமைகளில் செய்யப்படும் அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட் வேள்வியில் கூறப்படும் தோத்திரங்களும் டிருக்கிறது . சந்திகங்கள் எனும் சிறு கடையில் ஆறு பிரகாணங்களில் பிதுர் கர் பிரிவுகளும் அடங்கியிருக்கின்றன . முதலா மங்களைப் பற்றியும் மூன்றாவது அத்தி வது இரண்டாவது காண்டங்களில் யாயம் நித்தியாக்கினி நிவேதனத்தைப் பௌர்ணமி அமாவாசிசளில் செய்யப் பற்றியும் அடுத்த ஐந்து அத்தியாயங்கள் டடும் சடங்குகளையும் ஓமாக்கினி முதலிய அக்கினிஸ்தோமத்தையும் அதில் செய்யும் சடங்குகளையும் சோமபானம் சித்தம் சோமபானத்தையும் மற்ற இரண்டு அத்தி செய்யவேண்டிய விதத்தையும் அதைக் யாயங்கள் வாஜபேயம் இராஜசூயம் குறித்த ஜயாதிஸ்தோமம் முதலிய சடங்கு இவைகளைக் குறித்த சடங்குகளையும் பதி களையும் ஐந்தாவது காண்டம் இராஜசூயத் னொன்று முதல் பதினெட்டு வரையிலும் தையும் அடுத்த நாலுகாண்டங்கள் அக் உள்ள எட்டு அத்தியாயங்கள் ஓமாக்கினி கினிப்பிரதிஷ்டையையும் கூறும் பத்தா வேதத்தையும் பத்தொன்பது முதல் இரு வது காண்டம் அக்கினிரகஸ்யம் எனப்பட்டு பத்தொன்றாவது அத்தியாயங்கள் இச்சடங்கு களினால் ஆம் பயன் கூறும் . சௌத்திராமணி யாகமும் கூறப்பட் இரண்டாம்பாகத்தைச் சேர்ந்த மூன்று டிருக்கிறது . இருபத்திரண்டு முதல் இரு காண்டங்கள் சௌத்ராமணி யாகத்தை பத்தைந்துவரையில் அசுவமேதத்தில் உப யும் அசுவமேதத்தையும் கூறும் . பதினா யோகிக்கும் பிரார்த்தனைகள் முவது காண்டம் விரயத்து ஆரண்யகம் யிருக்கின்றன . அடுத்த இரண்டு அத்தி என்னப்படும் . இதில் அசுவமேத புருஷ யாயங்கள் பலவிஷயங்களைக் குறித்த மேத லக்ணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது . வைகளாக இருக்கினறன பின்னிரண்டு சதபதப் பிராம்மணத்தின் பதினாலாவது அத்தியாயங்களில் புருவதமே தமும் நாரா காண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகதா யணபலியை ஒத்த சடங்கும் கூறப்பட் எண்யம் வாஜஸநேயி அல்லது சுவேத டிருக்கிறது . முப்பதும் முப்பத்தொன் யஜுஸின் முடிவாக இருக்கிறது . இதை றும் இவைகளே அடங்க இருக்கின்றன . விரய தாரண்யகம் அடுத்த மூன்று அத்தியாயங்கள் சருவமே இதன் பிரசங்கி யாஞ்ஞவற்கியர் ; பின் உலக கூறப்படும் . அடுத்த அத்தியாயம் அழிவையும் விராட் சுவரூபத்தையும் பித்ருமேதம் கூறும் . கடையில் ஐந்து தத மனுஷோற்பத்தியையும் பிராணிகளின் குறித்ததாகவும் அவற்றில் பிறப்பையும் கூறியிருக்கிறது . பின் நான்கு யக்யம் தவம் நியமம் முதலிய பாலகி கார்க்கயன் கார்க்கேயன் முதலி கிரியைகளைக் குறித்தனவாகவும் யோர் கதை கூறப்பட்டு இருக்கிறது . இக் வரை யக்ஷனைக் சமயக்