அபிதான சிந்தாமணி

ஆவூர்க்கிழார் 451 ஆளவந்தப்பிள்ளையாசிரியர் பாண்டி நாட்டு வேளாளரில் உழுவித்துண் ஆளத்தீ-இது, அச்சு பாரணை என்று போர் அரசராற் பெறுவதொரு பட்டம், பெயர் பெறும். அச்சுக்கு எழுவாய் குற் அகத்தில் இவர் பெயர் ஆவூர்க் கவுதமன் றெழுத்து, பாரணைக்கு எழுவாய் நெட் சாதேவன் என்று காணப்படுகிறது. புல டெழுத்து, அச்சு தாளத்துடன் நிகழும். வர் பெரும்பாலோர் தத்தம் ஊரைச்சிறப் பாரணை கூத்துடன் நிகழும். ஆளத்தி பித்துக் கூறும் வழக்கின்படியே இவர் செய்யுமிடத்துத் தென்னா என்றும், சேரநாட்டு ஆமூர் என்பதனைச் சிறப்பித் தெனா என்றும், இரண்டு அசையும் கூட் துக் கூறியிருத்தலின் ஆமூர்க் கௌதமன் டித் தென்னா தெனா என்று பாடப்படும். சாதேவனார் என்றிருக்க வேண்டிய இவர் இவை தாம், காட்டாளத்தி, நிறவாளத்தி, பெயர், ஏடெழுதுவோரின் மிகையால் ஆ பண்ணாளத்தி என மூன்று வகைப்படும். வர்க்காவிதிகள் சாதேவனா ரென்றெழு இவற்றுள் காட்டாளத்தி அச்சுடன் நிக தப்பட்டது போலும், அங்ஙனமாயின் ழும். நிறவாளத்தி நிறம் குலையாமல் பார இவர் சேரநாட்டு ஆமூரிலுள்ள கௌதம ணையுடன் நிகழும். பண்ணாளத்தி பண் கோத்திரத்துப் பிறந்த ஸஹதேவனென் ணையே கருதி வைக்கப்படும், பின்னும் னும் அந்தணராவர். ஆமூர், குறும்பொறை மற்றொருவகைக் குற்றெழுத்தாலும், யென்னும் மலையின் கீழ்பாலுள்ள பாலை நெட்டெழுத்தாலும் ஆளத்தி செய்யப் நிலத்தின் கண்ணது. அதற்கேற்ப இவர் படும். மற்றும் மெய்யெழுத்துப்பதி பாடல்கள் பாலைத்திணையை வர்ணிப்பன னெட்டின் உள்ளும் மவ்வும், நவ்வும், தவ் வாகும். கொண்டு தலைக்கழிந்த தலைமகள் வும் என மூன்று எழுத்து இனமுமல்லா நீ அஞ்சாது கொண்டைமேற் காற்றடிக்க மற்றை எழுத்துக்கள் ஆளத்திக்கு வரப் செல் என்றது சுவையுடைய தாகும். இவர் பெறா. இவற்றுள் மவ்வினம் சுத்தத்திற்கு பாடியனவாக நற்றிணையில் (உசுச) ஆம் உரித்து. நவ்வினம் சரளத்திற்கு உரித்து. பாட லொன்றும் அகத்தி லொன்று மாக தவ்வினம் தமிழிற்கு உரித்து. இங்ஙனம் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மூலாதாரம் தொடங்கி எழுத்தின் நாதம் (நற்றிணை) ஆளத்தியாய்ப் பின்னிசை என்றும், பண் ஆவூர்க்கிழார் - ஒரு புலவர் வேளாளர். என்றும் பெயராம். பல இயற்பாக்க இவர்க்கு ஆவூர் அழகியார் எனவும் பெயர். ளுடன் நிறத்தை இசைத்தலால் இசை (புற -நா) என்று பெயராம். பெருந்தானம் எட்டி ஆவூர்க்கிழார் மகனார் கண்ணனூர் - கடைச் னும் கிரியைகள் எட்டாலும் பண்ணப்படு சங்க மருவிய புலவர் வேளாளர். (அக-று ) தலால் பண்ணென்றும் பெயராயிற்று. ஆவூர்க்கௌதமன் சாதேவன் - கடைச் பெருந்தானம் எட்டாவன : நெஞ்சும், சங்க மருவிய புலவர். பாலையைப் பாடி மிடறும், நாவும், மூக்கும், அண்ணாக்கும், யவர். (அக-று) உதடும், பல்லும், தலையும் என்பவைகளாம். ஆவூர்ழலங்கிழார்--சோழன் குளமுற்றத்துத் கிரியைகள் எட்டாவன : எடுத்தல், படுத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனைப் பாடிய புல தல், நலிதல், கம்பிதம், குடிலம், ஒலி, வர். இவர் வேளாளர் . (புறநா) (அக-நா) உருட்டு, தாக்கு என்பவைகளாம். 'மகா ஆவூர்ழலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் த்தினொற்றுச் சுருதி விரவும், பகருங் குறி சாத்தனூர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய னெடில் பாரித்து - நிகரிலாத், தென்னா புலவர்களுள் ஒருவர். இவரியற் பெயர் தெனாவென்று பாடுவரே லாளத்தி, மன்னா சாத்தனார். இவர் ஆவூருக்குப் பெரியவ விச் சொல்லின் வகை" முதல் பாடுமிட ராக இருக்கலாம். இவர் தந்தையார் த்து மகரத்தின் ஒற்றலே நாதத்தை உச்ச மூலங்கிழார் வேளாளர் முல்லையைப் ரிக்கும் மரபு பகரில் பாரித்து முற்கூறிய பாடியவர். (அகம்- உஉச). நாதத்தினைத் தொழில் செய்யுமிடத்துக் ஆவேசன் - சிவகணத் தலைவருள் ஒருவன். குற்றெழுத்தாலும் நெட்டெழுத்தாலும் ஆழ்ந்த கிணறுகள் --ஜர்மனி தேசத்திலுள்ள செய்யப்படும். (சிலப்பதிகாரம்). மேல் சைலீஷியாவில் (7559) அடிசள் ஆளவந்தபிள்ளையாசிரியர்-ஓர் உரையாசிரி ஆழமும் ஸ்பெம்பர்க் எனும் ஊரில் யர், ஊர் தெரியவில்லை. மலைபடுகடாத் (9124) அடிகள் ஆழமும் உள்ள இரண்டு துக்கு, 'தீயினன்னவொண் செங்காந்தள்' கிணறுகள் உலகத்தில் ஆழமுள்ளவை. என்பதி லானந்தக் குற்றங் கூறியவர்.
ஆவூர்க்கிழார் 451 ஆளவந்தப்பிள்ளையாசிரியர் பாண்டி நாட்டு வேளாளரில் உழுவித்துண் ஆளத்தீ - இது அச்சு பாரணை என்று போர் அரசராற் பெறுவதொரு பட்டம் பெயர் பெறும் . அச்சுக்கு எழுவாய் குற் அகத்தில் இவர் பெயர் ஆவூர்க் கவுதமன் றெழுத்து பாரணைக்கு எழுவாய் நெட் சாதேவன் என்று காணப்படுகிறது . புல டெழுத்து அச்சு தாளத்துடன் நிகழும் . வர் பெரும்பாலோர் தத்தம் ஊரைச்சிறப் பாரணை கூத்துடன் நிகழும் . ஆளத்தி பித்துக் கூறும் வழக்கின்படியே இவர் செய்யுமிடத்துத் தென்னா என்றும் சேரநாட்டு ஆமூர் என்பதனைச் சிறப்பித் தெனா என்றும் இரண்டு அசையும் கூட் துக் கூறியிருத்தலின் ஆமூர்க் கௌதமன் டித் தென்னா தெனா என்று பாடப்படும் . சாதேவனார் என்றிருக்க வேண்டிய இவர் இவை தாம் காட்டாளத்தி நிறவாளத்தி பெயர் ஏடெழுதுவோரின் மிகையால் பண்ணாளத்தி என மூன்று வகைப்படும் . வர்க்காவிதிகள் சாதேவனா ரென்றெழு இவற்றுள் காட்டாளத்தி அச்சுடன் நிக தப்பட்டது போலும் அங்ஙனமாயின் ழும் . நிறவாளத்தி நிறம் குலையாமல் பார இவர் சேரநாட்டு ஆமூரிலுள்ள கௌதம ணையுடன் நிகழும் . பண்ணாளத்தி பண் கோத்திரத்துப் பிறந்த ஸஹதேவனென் ணையே கருதி வைக்கப்படும் பின்னும் னும் அந்தணராவர் . ஆமூர் குறும்பொறை மற்றொருவகைக் குற்றெழுத்தாலும் யென்னும் மலையின் கீழ்பாலுள்ள பாலை நெட்டெழுத்தாலும் ஆளத்தி செய்யப் நிலத்தின் கண்ணது . அதற்கேற்ப இவர் படும் . மற்றும் மெய்யெழுத்துப்பதி பாடல்கள் பாலைத்திணையை வர்ணிப்பன னெட்டின் உள்ளும் மவ்வும் நவ்வும் தவ் வாகும் . கொண்டு தலைக்கழிந்த தலைமகள் வும் என மூன்று எழுத்து இனமுமல்லா நீ அஞ்சாது கொண்டைமேற் காற்றடிக்க மற்றை எழுத்துக்கள் ஆளத்திக்கு வரப் செல் என்றது சுவையுடைய தாகும் . இவர் பெறா . இவற்றுள் மவ்வினம் சுத்தத்திற்கு பாடியனவாக நற்றிணையில் ( உசுச ) ஆம் உரித்து . நவ்வினம் சரளத்திற்கு உரித்து . பாட லொன்றும் அகத்தி லொன்று மாக தவ்வினம் தமிழிற்கு உரித்து . இங்ஙனம் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மூலாதாரம் தொடங்கி எழுத்தின் நாதம் ( நற்றிணை ) ஆளத்தியாய்ப் பின்னிசை என்றும் பண் ஆவூர்க்கிழார் - ஒரு புலவர் வேளாளர் . என்றும் பெயராம் . பல இயற்பாக்க இவர்க்கு ஆவூர் அழகியார் எனவும் பெயர் . ளுடன் நிறத்தை இசைத்தலால் இசை ( புற - நா ) என்று பெயராம் . பெருந்தானம் எட்டி ஆவூர்க்கிழார் மகனார் கண்ணனூர் - கடைச் னும் கிரியைகள் எட்டாலும் பண்ணப்படு சங்க மருவிய புலவர் வேளாளர் . ( அக - று ) தலால் பண்ணென்றும் பெயராயிற்று . ஆவூர்க்கௌதமன் சாதேவன் - கடைச் பெருந்தானம் எட்டாவன : நெஞ்சும் சங்க மருவிய புலவர் . பாலையைப் பாடி மிடறும் நாவும் மூக்கும் அண்ணாக்கும் யவர் . ( அக - று ) உதடும் பல்லும் தலையும் என்பவைகளாம் . ஆவூர்ழலங்கிழார் - - சோழன் குளமுற்றத்துத் கிரியைகள் எட்டாவன : எடுத்தல் படுத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவனைப் பாடிய புல தல் நலிதல் கம்பிதம் குடிலம் ஒலி வர் . இவர் வேளாளர் . ( புறநா ) ( அக - நா ) உருட்டு தாக்கு என்பவைகளாம் . ' மகா ஆவூர்ழலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் த்தினொற்றுச் சுருதி விரவும் பகருங் குறி சாத்தனூர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய னெடில் பாரித்து - நிகரிலாத் தென்னா புலவர்களுள் ஒருவர் . இவரியற் பெயர் தெனாவென்று பாடுவரே லாளத்தி மன்னா சாத்தனார் . இவர் ஆவூருக்குப் பெரியவ விச் சொல்லின் வகை முதல் பாடுமிட ராக இருக்கலாம் . இவர் தந்தையார் த்து மகரத்தின் ஒற்றலே நாதத்தை உச்ச மூலங்கிழார் வேளாளர் முல்லையைப் ரிக்கும் மரபு பகரில் பாரித்து முற்கூறிய பாடியவர் . ( அகம் - உஉச ) . நாதத்தினைத் தொழில் செய்யுமிடத்துக் ஆவேசன் - சிவகணத் தலைவருள் ஒருவன் . குற்றெழுத்தாலும் நெட்டெழுத்தாலும் ஆழ்ந்த கிணறுகள் - - ஜர்மனி தேசத்திலுள்ள செய்யப்படும் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . மேல் சைலீஷியாவில் ( 7559 ) அடிசள் ஆளவந்தபிள்ளையாசிரியர் - ஓர் உரையாசிரி ஆழமும் ஸ்பெம்பர்க் எனும் ஊரில் யர் ஊர் தெரியவில்லை . மலைபடுகடாத் ( 9124 ) அடிகள் ஆழமும் உள்ள இரண்டு துக்கு ' தீயினன்னவொண் செங்காந்தள் ' கிணறுகள் உலகத்தில் ஆழமுள்ளவை . என்பதி லானந்தக் குற்றங் கூறியவர் .