அபிதான சிந்தாமணி

வெற்றி 1604 வேங்கடம் என மணநாறு மாலையுடை யாள் தலைவ 2. இவன் கொற்கையாளி. இவன்சோன் னது அருளைக் கருதி அவ்விடத்து நிலைமை செங்குட்டுவன் காலத்திருந்த பாண்டிநாட் யைத் தாயறியா தட்டி வேங்கைமரத்தாற் டாசர்களி லொருவன். அரசு கட்டிலிற் பொலிந்த மலையையுடைய 'முருகற்கு றுஞ்சிய நெடுஞ்செழியனுக்குப் பின் பட்ட வெறிக்கூத்தாடியது. (பு. வெ. பெருங் மடைந் தவன். இவன் நன்மாறன் திணை.) வேறு பெயர் பூண்டான். இவன் மகன் வெற்றி - (அ) பகைநிரைகவர் தல், கவர்ந் நெடுஞ்செழியன், இவன் பிற்காலத்துச் ததை மீட்டல், பகைமேற் செல்லல், சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய கன்மாறன் வரும்பகை முன் எதிர்ஊன்றல், தன்ன எனப்பட்டான். எண் காத்தல், பசையாண்வளைத்தல், பொரு வென்வேற்கிள்ளி - ஒரு சோழன். (மணி தல், போர்வெல்லல், இவற்றிற்கு மாலை மேகலை.) யாவன: வெட்சி, கரந்தை வஞ்சி, காஞ்சி, வென்றிப் பெருந்திணை கீழ்வருபவற்றின் கொச்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை. பொருள் வெளிப்படை : 1. கொடுப்போ வெற்றிலை - 1. வெற்றிலை தின்னும்போது பேத்திக்கொடா அர்ப் பழித்தல், 2. வாணி சுண்ணந் தடவிய பின், சாம்பு, நுனி, கவென்றி, 2. மல்வென்றி, 4. உழவன் நீண்டநரம்பு, பின்புறத்தோல் இவைகளை வென்றி, 5 ஏறுகொள் வென்றி, 6. கோழி நீக்கித் தின்னவேண்டியது. வென்றி, 7. தகர்வென்றி, 8. யானை 2. இந்தியாவில் பலரால் உபயோகித்து வென்றி, 9. பூழ்வென்றி, 10. சிவல் வரும் சாரமுள்ள மெல்லிலை, இதனை முத வென்றி, 11. கிளிவென்றி, 12. பூவை வில் கொணர்ந்தவன் நாககன்னிகை மண வென்றி, 13. குதிரைவென்றி, 14. தேர் ந்தசோழன். இது, இளங்கால், முதுகால், வென்றி, 15. யாழ்வென்றி, 16. சூது கம்மாறு, கௌளிபத்ரம், வெள்ளைவெற் வென்றி, 17. ஆடல்வென்றி, 18. பாடல் றிலை முதலாகப் பலவகைப்படும். வென்றி, 19. பிடிவென்றி. 3. இந்துக்களால் வாய்க்கு ஆரோக்யம் வென்றிமாலைக்கவிராயர் - இவரூர் பாண்டி பிறக்க உண்டபின் மெல்லும் காரமுள்ள நாட்டுத் திருச்செந்தூர், வேதியர், சைவர், இலை. இது, கொடிவகைகளின் பயிர். இக் திருச்செந்தூர் புராணஞ்செய்தவர். கொடியை மேடான இடத்தில் வளர்ந்த அகத்திக்காலி னடியில் கொடிபதித்து கிட கிலுள்ள நீரை நீத்தியாலிறைத்து கொடி கள் வளர, காலில் கட்டி உயா ஏற்றி வளர்ப் வேகதரிசி - திருதராட்டிரன் புத்திரன். இது 3, 4 வருஷம் பலன் தரும், வேகாதன் - 1. அமிர்தபுரத்து இராசகுமா இதில் மாசிக்கால், இளங்கால், முதுகால் ரன். எனப் பலவகை. வெற்றிலையில் கம்மாறு 2. விஜயகூடத்து அரசன். (சூளா) வெற்றிலை வெள்ளைவெற்றிலை சல்லிவெற் வேகவதி - 1. தென் மதுரையிற்பாயும் நதி. றிலை இளங்கால்வெற்றிலை முதுகால்வெற் 2. காஞ்சியிலும் இப் பெயர்கொண்ட றிலை வேசிவெற்றிலை எனப் பலவுண்டு. நதி ஒன்று உண்டு. வெற்றிலைத்தோட்டக்கார் செயல் - தூக்கு 3. யோகவதியைக் காண்க. வாய், கிடங்கு, சங்கு, மாசிக்கால், இளங். வேகவந்தன் - ஒரு பாரதவீரன். கால், முதுகால், (தூக்குவாய் வேலியில் வேகவான் - 1. பெந்தமான் நுழையும் வழி) (கங்கு-நீர் ஓடாது காக்கும் சூர்யவம்சத்தவன். கரை) சேர்வை கட்டுதல், கொடிகட்டுதல், 2. தபுத்திரனாகிய ஒரு அசான். (பா) இருப்புரகத்தால் வெற்றிலைகிள்ளல். வெற்றிவேற் செழியன்-1. பாண்டிநாட்டா வேங்கடநாதாசாரியர் - வேதாந்ததேசிக சன். கோவலன் காலத்துப் பாண்டிநாட் ருக்குப் பின்ளைத்திருநாமம். டை யாண்டவன். இவன் கண்ணகிக்கு வேங்கடம் - தமிழ்காட்டிற்கு வடக்கின் கண் ஆயிரம் பொற்கொல்லரைப் பலியிட்டுத் எல்லையாகவுள்ள மலை, இது குமாரக்கட தன்காட்டில் இருந்த துன்பத்தைப் போக் வுளை யுவகம் வழிபட்டுச் சித்தியடைந்த சிக்கொண்டவன். இவனுக்கு இனஞ்செ மலையென்றும், நிலங்கடந்த நெடுமுடியண் ழியன் எனவும் பெயர். (சிலப்பதிகாம்.) அலை போக்கி உலசர் தவஞ்செய்து வீடு வே பர்.
வெற்றி 1604 வேங்கடம் என மணநாறு மாலையுடை யாள் தலைவ 2. இவன் கொற்கையாளி . இவன்சோன் னது அருளைக் கருதி அவ்விடத்து நிலைமை செங்குட்டுவன் காலத்திருந்த பாண்டிநாட் யைத் தாயறியா தட்டி வேங்கைமரத்தாற் டாசர்களி லொருவன் . அரசு கட்டிலிற் பொலிந்த மலையையுடைய ' முருகற்கு றுஞ்சிய நெடுஞ்செழியனுக்குப் பின் பட்ட வெறிக்கூத்தாடியது . ( பு . வெ . பெருங் மடைந் தவன் . இவன் நன்மாறன் திணை . ) வேறு பெயர் பூண்டான் . இவன் மகன் வெற்றி - ( ) பகைநிரைகவர் தல் கவர்ந் நெடுஞ்செழியன் இவன் பிற்காலத்துச் ததை மீட்டல் பகைமேற் செல்லல் சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய கன்மாறன் வரும்பகை முன் எதிர்ஊன்றல் தன்ன எனப்பட்டான் . எண் காத்தல் பசையாண்வளைத்தல் பொரு வென்வேற்கிள்ளி - ஒரு சோழன் . ( மணி தல் போர்வெல்லல் இவற்றிற்கு மாலை மேகலை . ) யாவன : வெட்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி வென்றிப் பெருந்திணை கீழ்வருபவற்றின் கொச்சி உழிஞை தும்பை வாகை . பொருள் வெளிப்படை : 1. கொடுப்போ வெற்றிலை - 1. வெற்றிலை தின்னும்போது பேத்திக்கொடா அர்ப் பழித்தல் 2. வாணி சுண்ணந் தடவிய பின் சாம்பு நுனி கவென்றி 2. மல்வென்றி 4. உழவன் நீண்டநரம்பு பின்புறத்தோல் இவைகளை வென்றி 5 ஏறுகொள் வென்றி 6. கோழி நீக்கித் தின்னவேண்டியது . வென்றி 7. தகர்வென்றி 8. யானை 2. இந்தியாவில் பலரால் உபயோகித்து வென்றி 9. பூழ்வென்றி 10. சிவல் வரும் சாரமுள்ள மெல்லிலை இதனை முத வென்றி 11. கிளிவென்றி 12 . பூவை வில் கொணர்ந்தவன் நாககன்னிகை மண வென்றி 13. குதிரைவென்றி 14. தேர் ந்தசோழன் . இது இளங்கால் முதுகால் வென்றி 15. யாழ்வென்றி 16. சூது கம்மாறு கௌளிபத்ரம் வெள்ளைவெற் வென்றி 17. ஆடல்வென்றி 18. பாடல் றிலை முதலாகப் பலவகைப்படும் . வென்றி 19. பிடிவென்றி . 3. இந்துக்களால் வாய்க்கு ஆரோக்யம் வென்றிமாலைக்கவிராயர் - இவரூர் பாண்டி பிறக்க உண்டபின் மெல்லும் காரமுள்ள நாட்டுத் திருச்செந்தூர் வேதியர் சைவர் இலை . இது கொடிவகைகளின் பயிர் . இக் திருச்செந்தூர் புராணஞ்செய்தவர் . கொடியை மேடான இடத்தில் வளர்ந்த அகத்திக்காலி னடியில் கொடிபதித்து கிட கிலுள்ள நீரை நீத்தியாலிறைத்து கொடி கள் வளர காலில் கட்டி உயா ஏற்றி வளர்ப் வேகதரிசி - திருதராட்டிரன் புத்திரன் . இது 3 4 வருஷம் பலன் தரும் வேகாதன் - 1. அமிர்தபுரத்து இராசகுமா இதில் மாசிக்கால் இளங்கால் முதுகால் ரன் . எனப் பலவகை . வெற்றிலையில் கம்மாறு 2. விஜயகூடத்து அரசன் . ( சூளா ) வெற்றிலை வெள்ளைவெற்றிலை சல்லிவெற் வேகவதி - 1. தென் மதுரையிற்பாயும் நதி . றிலை இளங்கால்வெற்றிலை முதுகால்வெற் 2. காஞ்சியிலும் இப் பெயர்கொண்ட றிலை வேசிவெற்றிலை எனப் பலவுண்டு . நதி ஒன்று உண்டு . வெற்றிலைத்தோட்டக்கார் செயல் - தூக்கு 3. யோகவதியைக் காண்க . வாய் கிடங்கு சங்கு மாசிக்கால் இளங் . வேகவந்தன் - ஒரு பாரதவீரன் . கால் முதுகால் ( தூக்குவாய் வேலியில் வேகவான் - 1. பெந்தமான் நுழையும் வழி ) ( கங்கு - நீர் ஓடாது காக்கும் சூர்யவம்சத்தவன் . கரை ) சேர்வை கட்டுதல் கொடிகட்டுதல் 2. தபுத்திரனாகிய ஒரு அசான் . ( பா ) இருப்புரகத்தால் வெற்றிலைகிள்ளல் . வெற்றிவேற் செழியன் -1 . பாண்டிநாட்டா வேங்கடநாதாசாரியர் - வேதாந்ததேசிக சன் . கோவலன் காலத்துப் பாண்டிநாட் ருக்குப் பின்ளைத்திருநாமம் . டை யாண்டவன் . இவன் கண்ணகிக்கு வேங்கடம் - தமிழ்காட்டிற்கு வடக்கின் கண் ஆயிரம் பொற்கொல்லரைப் பலியிட்டுத் எல்லையாகவுள்ள மலை இது குமாரக்கட தன்காட்டில் இருந்த துன்பத்தைப் போக் வுளை யுவகம் வழிபட்டுச் சித்தியடைந்த சிக்கொண்டவன் . இவனுக்கு இனஞ்செ மலையென்றும் நிலங்கடந்த நெடுமுடியண் ழியன் எனவும் பெயர் . ( சிலப்பதிகாம் . ) அலை போக்கி உலசர் தவஞ்செய்து வீடு வே பர் .