அபிதான சிந்தாமணி

வீரபத்தினி 1484 வன் -''முன பூஷா என் நீக்கி ஓர்வேள்வி செய்யத் தொடங்கினன். அறியாது காலமுநிவரின் கையைத் துணித் அவ்வேள்வியை நாரதரால் அறிந்த தாக்ஷா துக் சயநோய்கொண்டவன். யணி சிவமூர்த்தியிடம் விடைபெற்று 2. உக்கிரகுமார பாண்டியனுக்குக் குமா வேள்விச்சாலையை அடைந்தனள், தக்ஷன் ரன். இவன் காலத்திலே சிவமூர்த்தி இரு தாக்ஷாயணியை அன்புடன் வருவிக்காத டிகள் வேண்டுகோட்படி வேதத்திற்குப் தால் கோபித்து வேள்வி சுடலையாகச் பொருள் அருளிச்செய்தனர். இவன் வேட் சபித்துச் சிவமூர்த்தியை யடைந்தனள் டைக்குச்சென்று புலியால் இறந்தான். இவள் மன வேறுபாட்டைக்கண்ட சிவ 3. இவன் பாண்டிநாட்டை யாண்ட மூர்த்தி தமது திருச்சடையில் ஒன்றைப் புத்தராசா. இவன் சைானாகி மாறின பூமியில்மோதினர். அதினின்றும் வீரபத் தால் புத்தர் துரப்புண்டனர். திரர் அவதரித்தனர். இவர் இறைவன் 4. இவன் பாண்டி நாட்டரசருள் ஒரு கட்டளைபெற்றுத் தம்முடன் தோன்றிய வன். தந்தையிறக்க அவனது எலும்புகளை பூதகணங்களுடனும் தாக்ஷாயணி அனுப் வில்வாரண்யத்தில் விருத்தப் பிரயாகை பிய காளியுடனும் சென்று தக்கனது யில் தோய்க்க அவை பொற்றாமரைகளாக வேள்வியை அழித்தனர். இவ்வேள்வி இருக்கக்சண்டு களித்துச் சிவதருமஞ்செய் யில் இந்திரன் குயிலாய்ப் பறந்தோடினன். தவன். (வில்வாரண்யபுராணம்.) அக்னி நா அறுப்புண்டான். 5. ஒரு பாண்டியன். இவனுக்கு அபி னும் சூரியன் பல்லிழந்தான். சந்திரன் ராமன் எனவும் பெயர். இவன் சோருடன் வீரபத்திரர் காலால் தேய்ப்புண்டனன். வல்லமெனும் ஊரில் யுத்தம் புரிந்தவன். தக்கன் தலையறுப்புண்டனன். இதுநிற்க, "பற்றலர் மண்கொள்ளும் பணிந்தார்க்கர காளி யொருபுறத்து இருந்து சரஸ்வதி, சளிக்கும், கொற்றமுயர்க்குமறங் கூறுமே- லஷ்மி, இந்திராணி முதலியவர்களை உறுப் விற்று வசம் வில்லவனை வென்னுகொண்ட பழித்தனள், இதனால் யஞ்ஞபுருஷன் வீரமாறன் செழியன், வல்லமெறிந்தானே பயந்து மான் உருக்கொண்டு ஓட, ஒரு ந்துவாள்." தென்காசிசாசனம். இவன் பூதம் மானின் தலையைத் திருகியது. இவ் காலம் கி.பி 1588. வகை வெற்றிபெற்று வீரபத்திரரென் வீரபார்க்கவபாண்டியன் மதுரையை னுந் திருநாமம் அடைந்து வீரமாகாளி யாண்ட (ஙக) வது பாண்டியன். யுடன் அமர்ந்த சிவமூர்த்தியின் அம்சம். வீரபானு வீரமாயேந்திரத்தின் கீழைக் இவர் அசகரன், பஞ்சமேட்டிரன், அக்னி கோபுரவாயிற் காவலாளி. முகன், சற்பாசுரன், வியாக்ரன், வீரமார்த் வீரபுரந்தான் - நவவீரரில் ஒருவன், அக்னி தாண்டன் முதலியவரைக் கொன்றவர். முகன் யுத்தத்தில் சோமுகனைக் கொன்ற தக்கன் யாகத்தில் இவரது கோபந் தணிய வன். விஷ்ணு அசரீரியின் சொற்படி பினாகத் வீரபோகவசந்தராயர் விஷ்ணு காச்மீர தின் நாணியை அறுத்தனர் என்ப. தேசத்து சயசிங்கு மகாராஜாவிற்கு இப்பெ 2. ஒரு தமிழ்க் கவிஞன். சதுர்வேத யருடைய பிள்ளையாகவும், சிவன் சிதம்பா தாற்பர்ய சங்கிரகத்தைத் தமிழில் செய் தீக்ஷிதராகவும், பிரமன் சாமயோகி ஐயரா கவும் பிறந்து தர்மத்தை நிறுத்தினவர்கள். யுளாச இயற்றியவன். Triennial Catalogue of Manuecripts 3. ஒரு அரசன். சற்பாத்திர தானத்தால் issued by the Oriental manuscripts புண்யலோக மடைந்தவன். (பிரசன்னார library, Madras. தீர புரா.) வீரமாகாளர் - மகாகாளரைக் காண்க, வீரபத்தினி - கண்ணகி. கொஞ்செழியனை வீரமாமகேந்திரம் - சூரபன்மன் பட்டணம். வழக்கில் வென்று மதுரையைக் சற்பால் வீரமாமகேந்திரன் நவவீரரில் ஒருவன். எரித்தவள். (சிலப்பதிகாசம்). வீரமாமயேச்சுான் - நவவீரரில் ஒருவன். வீரபாகு- அரிச்சந்திரனை யடிமை கொண்ட வீரமாமுனி - இவர் ஒரு ஐரோப்பிய உரோ தோட்டி, காலனம்சம், மன் கதோலிக்மதக்குரு. இவர் 1680p வீரபாண்டியன் - 1. மதுரைநகர் ஆண்ட நவம்பர் பிறந்து கான்ஸ்டன்ஷியுஸ் பாண்டியரிலொருவன். குடி களின் வேண்டு பெஸ்கி என்னும் பெயருற்று இந்தியா கோளின்படி வேட்டைக்குச் சென்று விற்குக் குருவாய் வந்து தமிழ் கற்று மத .
வீரபத்தினி 1484 வன் - ' ' முன பூஷா என் நீக்கி ஓர்வேள்வி செய்யத் தொடங்கினன் . அறியாது காலமுநிவரின் கையைத் துணித் அவ்வேள்வியை நாரதரால் அறிந்த தாக்ஷா துக் சயநோய்கொண்டவன் . யணி சிவமூர்த்தியிடம் விடைபெற்று 2. உக்கிரகுமார பாண்டியனுக்குக் குமா வேள்விச்சாலையை அடைந்தனள் தக்ஷன் ரன் . இவன் காலத்திலே சிவமூர்த்தி இரு தாக்ஷாயணியை அன்புடன் வருவிக்காத டிகள் வேண்டுகோட்படி வேதத்திற்குப் தால் கோபித்து வேள்வி சுடலையாகச் பொருள் அருளிச்செய்தனர் . இவன் வேட் சபித்துச் சிவமூர்த்தியை யடைந்தனள் டைக்குச்சென்று புலியால் இறந்தான் . இவள் மன வேறுபாட்டைக்கண்ட சிவ 3. இவன் பாண்டிநாட்டை யாண்ட மூர்த்தி தமது திருச்சடையில் ஒன்றைப் புத்தராசா . இவன் சைானாகி மாறின பூமியில்மோதினர் . அதினின்றும் வீரபத் தால் புத்தர் துரப்புண்டனர் . திரர் அவதரித்தனர் . இவர் இறைவன் 4. இவன் பாண்டி நாட்டரசருள் ஒரு கட்டளைபெற்றுத் தம்முடன் தோன்றிய வன் . தந்தையிறக்க அவனது எலும்புகளை பூதகணங்களுடனும் தாக்ஷாயணி அனுப் வில்வாரண்யத்தில் விருத்தப் பிரயாகை பிய காளியுடனும் சென்று தக்கனது யில் தோய்க்க அவை பொற்றாமரைகளாக வேள்வியை அழித்தனர் . இவ்வேள்வி இருக்கக்சண்டு களித்துச் சிவதருமஞ்செய் யில் இந்திரன் குயிலாய்ப் பறந்தோடினன் . தவன் . ( வில்வாரண்யபுராணம் . ) அக்னி நா அறுப்புண்டான் . 5. ஒரு பாண்டியன் . இவனுக்கு அபி னும் சூரியன் பல்லிழந்தான் . சந்திரன் ராமன் எனவும் பெயர் . இவன் சோருடன் வீரபத்திரர் காலால் தேய்ப்புண்டனன் . வல்லமெனும் ஊரில் யுத்தம் புரிந்தவன் . தக்கன் தலையறுப்புண்டனன் . இதுநிற்க பற்றலர் மண்கொள்ளும் பணிந்தார்க்கர காளி யொருபுறத்து இருந்து சரஸ்வதி சளிக்கும் கொற்றமுயர்க்குமறங் கூறுமே லஷ்மி இந்திராணி முதலியவர்களை உறுப் விற்று வசம் வில்லவனை வென்னுகொண்ட பழித்தனள் இதனால் யஞ்ஞபுருஷன் வீரமாறன் செழியன் வல்லமெறிந்தானே பயந்து மான் உருக்கொண்டு ஓட ஒரு ந்துவாள் . தென்காசிசாசனம் . இவன் பூதம் மானின் தலையைத் திருகியது . இவ் காலம் கி.பி 1588 . வகை வெற்றிபெற்று வீரபத்திரரென் வீரபார்க்கவபாண்டியன் மதுரையை னுந் திருநாமம் அடைந்து வீரமாகாளி யாண்ட ( ஙக ) வது பாண்டியன் . யுடன் அமர்ந்த சிவமூர்த்தியின் அம்சம் . வீரபானு வீரமாயேந்திரத்தின் கீழைக் இவர் அசகரன் பஞ்சமேட்டிரன் அக்னி கோபுரவாயிற் காவலாளி . முகன் சற்பாசுரன் வியாக்ரன் வீரமார்த் வீரபுரந்தான் - நவவீரரில் ஒருவன் அக்னி தாண்டன் முதலியவரைக் கொன்றவர் . முகன் யுத்தத்தில் சோமுகனைக் கொன்ற தக்கன் யாகத்தில் இவரது கோபந் தணிய வன் . விஷ்ணு அசரீரியின் சொற்படி பினாகத் வீரபோகவசந்தராயர் விஷ்ணு காச்மீர தின் நாணியை அறுத்தனர் என்ப . தேசத்து சயசிங்கு மகாராஜாவிற்கு இப்பெ 2. ஒரு தமிழ்க் கவிஞன் . சதுர்வேத யருடைய பிள்ளையாகவும் சிவன் சிதம்பா தாற்பர்ய சங்கிரகத்தைத் தமிழில் செய் தீக்ஷிதராகவும் பிரமன் சாமயோகி ஐயரா கவும் பிறந்து தர்மத்தை நிறுத்தினவர்கள் . யுளாச இயற்றியவன் . Triennial Catalogue of Manuecripts 3. ஒரு அரசன் . சற்பாத்திர தானத்தால் issued by the Oriental manuscripts புண்யலோக மடைந்தவன் . ( பிரசன்னார library Madras . தீர புரா . ) வீரமாகாளர் - மகாகாளரைக் காண்க வீரபத்தினி - கண்ணகி . கொஞ்செழியனை வீரமாமகேந்திரம் - சூரபன்மன் பட்டணம் . வழக்கில் வென்று மதுரையைக் சற்பால் வீரமாமகேந்திரன் நவவீரரில் ஒருவன் . எரித்தவள் . ( சிலப்பதிகாசம் ) . வீரமாமயேச்சுான் - நவவீரரில் ஒருவன் . வீரபாகு- அரிச்சந்திரனை யடிமை கொண்ட வீரமாமுனி - இவர் ஒரு ஐரோப்பிய உரோ தோட்டி காலனம்சம் மன் கதோலிக்மதக்குரு . இவர் 1680p வீரபாண்டியன் - 1. மதுரைநகர் ஆண்ட நவம்பர் பிறந்து கான்ஸ்டன்ஷியுஸ் பாண்டியரிலொருவன் . குடி களின் வேண்டு பெஸ்கி என்னும் பெயருற்று இந்தியா கோளின்படி வேட்டைக்குச் சென்று விற்குக் குருவாய் வந்து தமிழ் கற்று மத .