அபிதான சிந்தாமணி

வீமாசுரன் 1490 வீரசிங்காதன புராணம் 3. சண்முகசேகாபதி. ளையின்றிச் சந்நிதானத்தில் விட்டபடியால் வீமாகான் - 1. இவன் தேவர்க்குத் தீமை கல்லாகச் சாபமடைந்தவன். புரிய, சிவமூர்த்தி பிரசன்ன திருநாமத்து வீரகோளரி - நவவீரரில் ஒருவன். முதல் டன் இவன் முன்தோன்றி இவனைச் சங் நாள் பானுகோபனுடன் எதிர்த்து நாரா கரித்தனர். யணாஸ்திரத்தால் மூர்ச்சித்தவன். 2. இவன் சலாசுரன், சிலாசான் என் வீரக்கல் - போரில் இறந்த வீரர் பொருட்டு பவர்களுடன் கூடி அவ்விருவரையும் இச அவரது வீரத்தைச் சிறப்பித்து நாட்டுக் ண்டு சிலம்புகளாக்கி விநாயகருக்கு முன் கல். வைத்துப் பணிந் தனன். விநாயகர் அச் வீரக்கழல் அரசர் தாம் முன்பு செய்த சிலம்புகள் இரண்டினையும் திருவடியில் வீரச்செயல்களை அதனிடம் எழுதிய சழல். அணிந்து வீமாசுரன் மீது எறிந்து அவ்விர இதனை "ஒண்பொறிகழற்கால்'' என்ப ண்டு அசுரருடன் இவனையுங் கொன்றனர். தால் அறிக. வீரஆதித்தன் சூர ஆதித்தன் தந்தை. வீரசகன் சுதர்சநன் என்னும் அரசன் வீரகவிராயர் இவர் ஆசுகவி பாடும் ஒரு குமாரன். இவனே மித்ரசகன். தமிழ்ப்புலவர். ஊர் கல்லூர், அரிச்சந்திர வீரசங்கார் - சிவன் திருவுரு அல்லா ததைப் புராணத்தைத் தமிழில் விருத்தத்தால் பாடி பரிசியாத வீரனசவர். இவர் புத்தன் ஒரு யவர், இவர் சாலிவாகன சசம் (சசசசு) வனைப் பரிசித்ததாகக் கனாக்கண்டு விழித் இல் திருப்புல்லாணித் திருமால் எழுந்தரு துத் தீமூட்டி அதில் விழுந்து சிவபத ளியிருக்கும் தர்ப்பசயனத்தில் சக்கிர தீர்த் மடைந்தவர். தக்கரையிலுள்ள மண்டபத்தில் அரங்கேற் வீரசம்பன்-கி. பி. 1314-இல் வீரசோழன் றினவர். (அரிச்சந்திர புராணம்.) குமாரனாகிய வீரசம்பன் என்ற அமசன் வீரகவிராஜ பண்டிதர் - திருச்செங்கோட் அரசாண்டு வந்தான், மத்தியகாலச் ப்ே புராணம் பாடிய புலவர். சோழரில் கடைசியாக ஆண்ட மூன்றும் வீரகன்-1. நந்தி மகாதேவர் சிலாதாருக்குப் இராஜராஜன் வலிகுன்றிய காலத்திலே புத்திரராதற்கு முன் அழைக்கப் பெற்ற அவனது தண்டத்தலைவர்கள் பலர் சுயா பெயர். இவர் கைலையைவிட்டு இறைவி தீன மடைந்தனர். அவர்களுள் சம்புவரா நீங்கிக் கௌரியாகத் தவமியற்றச் சென்ற யர்களும் ஒருவர். இவர்கள் காஞ்சியைத் போது இறைவனிடத்து ஆடியென்னும் தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்டு வந்தனர். அசானை விட்டதால் பூமியில் சிலா தபுத்திர அவர்களுள் இவ்னும் ஒருவன். சாகப் பன்னிரண்டு வருடமிருக்கச் சாப வீரசம்பு - 1. விஜயநகாத்து அரசன்; தக்ஷி மடைந்து, புத்திரப்பேறு வேண்டித் தவஞ் ணயாத்திரையாக வந்து திருவண்ணாமலை செய்து கொண்டிருந்த சிலா தமுனிவ யில் இரண்டாமதிவின் திருப்பணி முடித் ருக்குச் சிவாஞ்ஞைப்படி படைச்சாலில் துச் சென்றவன். மாணிக்கப் பெட்டியில் நான்கு கரங்களும் 2. வந்தியகுலமுதல்வன் என்பர். இவன் சடைமுடியுமாக அவதரித்தனர். இதனைக் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் வந்தியர் தோன் கண்ட முனிவர் சிவாஞ்ஞைப்படி அதனை றினர் என்ப. மூடித் திறந்து காண ஒரு இளங்குழவி வீரசிகாமணிப் பல்லவராயன் - பட்டரை யாயினர். தனக்குப் பதினாறு வயதென்று யாச்ரயித்த அரசன். இவன் பல்லவர் தாய் தந்தையரால் கேள்வியுற்றுத் தவஞ் குலத்தவன், செய்து சிவபெருமானால் அழியர் நித்திய வீரசிங்கன் - இலங்கையில் இருந்த அசுர தேகம் பெற்றுச் சிவபெருமான் திருமுடி சேநாபதி. இவனை வீரவாகுதேவர் இலக் யில் திருக்காம் வைத்துத் தீக்ஷைபுரிய அவ கைக்குப் போகையில் போருக்கு முதற் சது சாரூப்யம் அடைந்து திருநந்திதேவர் பலியிட்டனர். இவன் இலங்கை நகரத் என்னும் அபிஷேகப்பெயரடைந்துசுயசை திற்குக் காவலாளி. என்னும் கன்னிகையை மணஞ்செய்விக்கக் வீரசிங்காதன புராணம் ஒட்டக்கூத்தர் கொண்டு சிவாலயங்களில் அதிகாரியாக பிச்சைக்கு வந்த சங்கமர் ஒருவரைக் இருத்தப்பெற்றவர். (சிவமகா புராணம்.) கொன்ற தோடத்திற்காக சிலர் அவரைக் 2. பார்வதிதேவியாரின் துவாரபால கொலை செய்ய வந்த காலத்து இவரைத் என் ; அடிதானவன் என்பவனைக் கட்ட திருக்குடந்தை வீரசிங்காதன மடத்தார்
வீமாசுரன் 1490 வீரசிங்காதன புராணம் 3. சண்முகசேகாபதி . ளையின்றிச் சந்நிதானத்தில் விட்டபடியால் வீமாகான் - 1. இவன் தேவர்க்குத் தீமை கல்லாகச் சாபமடைந்தவன் . புரிய சிவமூர்த்தி பிரசன்ன திருநாமத்து வீரகோளரி - நவவீரரில் ஒருவன் . முதல் டன் இவன் முன்தோன்றி இவனைச் சங் நாள் பானுகோபனுடன் எதிர்த்து நாரா கரித்தனர் . யணாஸ்திரத்தால் மூர்ச்சித்தவன் . 2. இவன் சலாசுரன் சிலாசான் என் வீரக்கல் - போரில் இறந்த வீரர் பொருட்டு பவர்களுடன் கூடி அவ்விருவரையும் இச அவரது வீரத்தைச் சிறப்பித்து நாட்டுக் ண்டு சிலம்புகளாக்கி விநாயகருக்கு முன் கல் . வைத்துப் பணிந் தனன் . விநாயகர் அச் வீரக்கழல் அரசர் தாம் முன்பு செய்த சிலம்புகள் இரண்டினையும் திருவடியில் வீரச்செயல்களை அதனிடம் எழுதிய சழல் . அணிந்து வீமாசுரன் மீது எறிந்து அவ்விர இதனை ஒண்பொறிகழற்கால் ' ' என்ப ண்டு அசுரருடன் இவனையுங் கொன்றனர் . தால் அறிக . வீரஆதித்தன் சூர ஆதித்தன் தந்தை . வீரசகன் சுதர்சநன் என்னும் அரசன் வீரகவிராயர் இவர் ஆசுகவி பாடும் ஒரு குமாரன் . இவனே மித்ரசகன் . தமிழ்ப்புலவர் . ஊர் கல்லூர் அரிச்சந்திர வீரசங்கார் - சிவன் திருவுரு அல்லா ததைப் புராணத்தைத் தமிழில் விருத்தத்தால் பாடி பரிசியாத வீரனசவர் . இவர் புத்தன் ஒரு யவர் இவர் சாலிவாகன சசம் ( சசசசு ) வனைப் பரிசித்ததாகக் கனாக்கண்டு விழித் இல் திருப்புல்லாணித் திருமால் எழுந்தரு துத் தீமூட்டி அதில் விழுந்து சிவபத ளியிருக்கும் தர்ப்பசயனத்தில் சக்கிர தீர்த் மடைந்தவர் . தக்கரையிலுள்ள மண்டபத்தில் அரங்கேற் வீரசம்பன் - கி . பி . 1314 - இல் வீரசோழன் றினவர் . ( அரிச்சந்திர புராணம் . ) குமாரனாகிய வீரசம்பன் என்ற அமசன் வீரகவிராஜ பண்டிதர் - திருச்செங்கோட் அரசாண்டு வந்தான் மத்தியகாலச் ப்ே புராணம் பாடிய புலவர் . சோழரில் கடைசியாக ஆண்ட மூன்றும் வீரகன் -1 . நந்தி மகாதேவர் சிலாதாருக்குப் இராஜராஜன் வலிகுன்றிய காலத்திலே புத்திரராதற்கு முன் அழைக்கப் பெற்ற அவனது தண்டத்தலைவர்கள் பலர் சுயா பெயர் . இவர் கைலையைவிட்டு இறைவி தீன மடைந்தனர் . அவர்களுள் சம்புவரா நீங்கிக் கௌரியாகத் தவமியற்றச் சென்ற யர்களும் ஒருவர் . இவர்கள் காஞ்சியைத் போது இறைவனிடத்து ஆடியென்னும் தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்டு வந்தனர் . அசானை விட்டதால் பூமியில் சிலா தபுத்திர அவர்களுள் இவ்னும் ஒருவன் . சாகப் பன்னிரண்டு வருடமிருக்கச் சாப வீரசம்பு - 1. விஜயநகாத்து அரசன் ; தக்ஷி மடைந்து புத்திரப்பேறு வேண்டித் தவஞ் ணயாத்திரையாக வந்து திருவண்ணாமலை செய்து கொண்டிருந்த சிலா தமுனிவ யில் இரண்டாமதிவின் திருப்பணி முடித் ருக்குச் சிவாஞ்ஞைப்படி படைச்சாலில் துச் சென்றவன் . மாணிக்கப் பெட்டியில் நான்கு கரங்களும் 2. வந்தியகுலமுதல்வன் என்பர் . இவன் சடைமுடியுமாக அவதரித்தனர் . இதனைக் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் வந்தியர் தோன் கண்ட முனிவர் சிவாஞ்ஞைப்படி அதனை றினர் என்ப . மூடித் திறந்து காண ஒரு இளங்குழவி வீரசிகாமணிப் பல்லவராயன் - பட்டரை யாயினர் . தனக்குப் பதினாறு வயதென்று யாச்ரயித்த அரசன் . இவன் பல்லவர் தாய் தந்தையரால் கேள்வியுற்றுத் தவஞ் குலத்தவன் செய்து சிவபெருமானால் அழியர் நித்திய வீரசிங்கன் - இலங்கையில் இருந்த அசுர தேகம் பெற்றுச் சிவபெருமான் திருமுடி சேநாபதி . இவனை வீரவாகுதேவர் இலக் யில் திருக்காம் வைத்துத் தீக்ஷைபுரிய அவ கைக்குப் போகையில் போருக்கு முதற் சது சாரூப்யம் அடைந்து திருநந்திதேவர் பலியிட்டனர் . இவன் இலங்கை நகரத் என்னும் அபிஷேகப்பெயரடைந்துசுயசை திற்குக் காவலாளி . என்னும் கன்னிகையை மணஞ்செய்விக்கக் வீரசிங்காதன புராணம் ஒட்டக்கூத்தர் கொண்டு சிவாலயங்களில் அதிகாரியாக பிச்சைக்கு வந்த சங்கமர் ஒருவரைக் இருத்தப்பெற்றவர் . ( சிவமகா புராணம் . ) கொன்ற தோடத்திற்காக சிலர் அவரைக் 2. பார்வதிதேவியாரின் துவாரபால கொலை செய்ய வந்த காலத்து இவரைத் என் ; அடிதானவன் என்பவனைக் கட்ட திருக்குடந்தை வீரசிங்காதன மடத்தார்