அபிதான சிந்தாமணி

வீடுமன் 1489 வீமன் ளிகள் பெற்றிருக்கிறது. மாம்ச பக்ஷணி. வைத்துக்கொண்டனர். இவன் அன்று மாப் பொந்துகளில் வசிக்கும். இவ்வீனத் முதல் பிராமணனாக விருந்து யாகத்தில் தில் பிெயா என்பதொன் றுண்டு. அநேகம் புத்திரர்களைப் பெற்றான். இவன் வீடுமன் - பீஷ்மருக்கு ஒரு பெயர். குலத்தவர் வேதியராயினர். வீடூர் முதலியார் இவர் தொண்டைநாட்டு வீதி அக்னி விசேடம், வேளாளர்; கொடையாளி. இவரது ஈகை வீதிகோத்ரன் 1. - இந்திரசேகன் குமாரன். யைக் காண ஒரு புலவன் இவரிடம் வந்து 2. திருஷ்டகேது குமாரன். முதலியாரின் மனைவியாரைக் கொடுக்கும் 3. தாள சங்கன் குமாரன். படி கேட்டனன், முதலியார் அவ்வகை வீபற்சு- அருச்சுனனுக்கு ஒருபெயர். பகை கொழுத்தனர். இதனால் புலவன் களித்து வர் வெறுக்கப் போர் செய்பவன் என்பது முதலியாரை நோக்கி நான் தாய்முறை பொருள். கொண்டு கேட்டனன். மீண்டும் அங்கீ வீமசேநன் - 1. காசிபருக்கு மது என்பவ கரிக்க வேண்டுமென, வேண்டுகோட்படி ளிடம் பிறந்த குமாரன். இசைந்து புலவர்க்கு வேண்டியன கொடுத் 2. பாண்டு புத்திரன். பீமசோனைக் தவர். காண்க. வீட்டுக்குரிய சாமான்கள் - செப்புப் பாத் வீமதேவன் - 1. சிவன் திருநாமங்களில் திரங்கள் - அண்டா, தவலை, சரிவு, குண் ஒன்று. டான், செப்புப்பானை, சொம்பு, தூபகல 2, ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன். சம், விளக்கு , வடி தட்டு, செப்புச்சட்டி வீமத்தேர்மன்ன பாண்டியன் - சத்துருஞ் முதலியன. மரச்சாமான்கள் - மணை, கட் சய பாண்டியனுக்குக் குமாரன், இவன் டில், விசிப்பலகை, மத்து, அகப்பை, தட்டு. குமாரன் வீமபராக்கிரமன். இரும்புச் சாமான்கள் - கரண்டி, உச்சிக் வீமநாதபண்டிதர் - 1. தொண்டைமண்ட கரண்டி, சல்லிக்கரண்டி, மட்பாண்டம் - லம் புழற்கோட்டத்தில் இலம்பூரிலே பானை, சால், சட்டி, மிடா முதலியன. யிருந்து கல்விகற்று வல்லவராய்ச் சிவ தட்டு முட்டு உால், அம்மி, உலக்கை, அகல், தீகை பெற்றுக் கடம்பவன புராணம் மெத்தை, தலையணை முதலியனவாம். பாடிய புலவர் திலகர். வீட்மகன் - இருகமணிக்குத் தந்தை; 2. இவர் தருமபுரவாதினத்தவர். கவி விதர்ப்பநாட்டரசன். இவனைப் பீஷ்மகன் வல்லவர். உத்தரகோசமங்கைப் புராணம் என்பர். பாடியவர். வீணாநக்ஷிணாழர்த்தம் நாரதா முதலிய வீமபராக்கிரம பாண்டியன் வீமத்தேர் மகருஷிகள் வேண்டியபடி இசையின் மன்ன பாண்டியனுக்குச் குமாரன். இவன் இலக்கண முதலியன அறிவித்த சிவபி குமாரன் பிரதாபமார்த்தாண்டன், ரான் திருவுரு. வீமபாசர் - சம்பரன் சேநாபதிகள். வீணாபதி - காந்தருவதத்தையின் தோழி. வீமாதன் - ஒரு பாண்டியன். வீணை - தப்திகதிக்குப் பெயர். வீமரதி - பீமாந்திக்கு ஒரு பெயர், வீதகவ்யன் ஒரு இருடி. இவன் யோகத் வீமவாது - திருதராட்டிரன் புத்ரன், நாலா தால் தன் தேகத்தைவிட்டுச் சஞ்சரித்துப் நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன். பிங்கலனார் பூமியிற் புதையுண்ட தேகத் வீமன் - 1. வீமசோனுக்கு ஒரு பெயர். தைப் பெற்றுச் சமாதியிருந்தவன். (ஞான 2. குண்டினபுரத்தரசன்; தமன முனிவர் வாசிட்டம்.) அனுக்ரகத்தால் தமயந்தியைப் பெற்றவன். வீதவயன் - ஒரு அரசன். இவனுக்கு நளனுக்கு மாமன். பிராமணனை அனுப் (500) குமாரர். இவர்கள் காசிராசன் குமா பித் தமயந்தியிருக்கும் இடமறிந்து வாச் ரரைக் கொன்ற தால் காசியாசன் பாரத்து செய்து அவளுக்கு மறு சுயம்வாமென வாசரை யடைந்து அவரால் யஞ்ஞ வெளியிட்டு இருதுபர்ணனை வருவித்து குமாரன் என்னும் புத்திரனைப் பெற்றான். அவனிடமிருந்த நளனைக்கண்டு மகளிடம் அப்புத்திரன் நூற்றுவனாயும் கொன்று சேர்ப்பித்தவன். இவன் தேவி சாருகாசனி, இவர்களின் தந்தையைக் கொல்லச் செல் இவன் புத்திரப்பேறு இல்லாமல் விச்சா லுகையில் வீதவவ்யன் பிருகுவினிடம் மித்திரர் ஆச்சிரமஞ்சென்று அவர் உப்தே அடைக்கலம் புக அவனைப் பிராமணனாக்கி சத்தால் உருக்குமாங்கதானப் பெற்றவன், 187
வீடுமன் 1489 வீமன் ளிகள் பெற்றிருக்கிறது . மாம்ச பக்ஷணி . வைத்துக்கொண்டனர் . இவன் அன்று மாப் பொந்துகளில் வசிக்கும் . இவ்வீனத் முதல் பிராமணனாக விருந்து யாகத்தில் தில் பிெயா என்பதொன் றுண்டு . அநேகம் புத்திரர்களைப் பெற்றான் . இவன் வீடுமன் - பீஷ்மருக்கு ஒரு பெயர் . குலத்தவர் வேதியராயினர் . வீடூர் முதலியார் இவர் தொண்டைநாட்டு வீதி அக்னி விசேடம் வேளாளர் ; கொடையாளி . இவரது ஈகை வீதிகோத்ரன் 1. - இந்திரசேகன் குமாரன் . யைக் காண ஒரு புலவன் இவரிடம் வந்து 2. திருஷ்டகேது குமாரன் . முதலியாரின் மனைவியாரைக் கொடுக்கும் 3. தாள சங்கன் குமாரன் . படி கேட்டனன் முதலியார் அவ்வகை வீபற்சு- அருச்சுனனுக்கு ஒருபெயர் . பகை கொழுத்தனர் . இதனால் புலவன் களித்து வர் வெறுக்கப் போர் செய்பவன் என்பது முதலியாரை நோக்கி நான் தாய்முறை பொருள் . கொண்டு கேட்டனன் . மீண்டும் அங்கீ வீமசேநன் - 1. காசிபருக்கு மது என்பவ கரிக்க வேண்டுமென வேண்டுகோட்படி ளிடம் பிறந்த குமாரன் . இசைந்து புலவர்க்கு வேண்டியன கொடுத் 2. பாண்டு புத்திரன் . பீமசோனைக் தவர் . காண்க . வீட்டுக்குரிய சாமான்கள் - செப்புப் பாத் வீமதேவன் - 1. சிவன் திருநாமங்களில் திரங்கள் - அண்டா தவலை சரிவு குண் ஒன்று . டான் செப்புப்பானை சொம்பு தூபகல 2 ஏகாதசருத்திரருள் ஒருவன் . சம் விளக்கு வடி தட்டு செப்புச்சட்டி வீமத்தேர்மன்ன பாண்டியன் - சத்துருஞ் முதலியன . மரச்சாமான்கள் - மணை கட் சய பாண்டியனுக்குக் குமாரன் இவன் டில் விசிப்பலகை மத்து அகப்பை தட்டு . குமாரன் வீமபராக்கிரமன் . இரும்புச் சாமான்கள் - கரண்டி உச்சிக் வீமநாதபண்டிதர் - 1. தொண்டைமண்ட கரண்டி சல்லிக்கரண்டி மட்பாண்டம் - லம் புழற்கோட்டத்தில் இலம்பூரிலே பானை சால் சட்டி மிடா முதலியன . யிருந்து கல்விகற்று வல்லவராய்ச் சிவ தட்டு முட்டு உால் அம்மி உலக்கை அகல் தீகை பெற்றுக் கடம்பவன புராணம் மெத்தை தலையணை முதலியனவாம் . பாடிய புலவர் திலகர் . வீட்மகன் - இருகமணிக்குத் தந்தை ; 2. இவர் தருமபுரவாதினத்தவர் . கவி விதர்ப்பநாட்டரசன் . இவனைப் பீஷ்மகன் வல்லவர் . உத்தரகோசமங்கைப் புராணம் என்பர் . பாடியவர் . வீணாநக்ஷிணாழர்த்தம் நாரதா முதலிய வீமபராக்கிரம பாண்டியன் வீமத்தேர் மகருஷிகள் வேண்டியபடி இசையின் மன்ன பாண்டியனுக்குச் குமாரன் . இவன் இலக்கண முதலியன அறிவித்த சிவபி குமாரன் பிரதாபமார்த்தாண்டன் ரான் திருவுரு . வீமபாசர் - சம்பரன் சேநாபதிகள் . வீணாபதி - காந்தருவதத்தையின் தோழி . வீமாதன் - ஒரு பாண்டியன் . வீணை - தப்திகதிக்குப் பெயர் . வீமரதி - பீமாந்திக்கு ஒரு பெயர் வீதகவ்யன் ஒரு இருடி . இவன் யோகத் வீமவாது - திருதராட்டிரன் புத்ரன் நாலா தால் தன் தேகத்தைவிட்டுச் சஞ்சரித்துப் நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன் . பிங்கலனார் பூமியிற் புதையுண்ட தேகத் வீமன் - 1. வீமசோனுக்கு ஒரு பெயர் . தைப் பெற்றுச் சமாதியிருந்தவன் . ( ஞான 2. குண்டினபுரத்தரசன் ; தமன முனிவர் வாசிட்டம் . ) அனுக்ரகத்தால் தமயந்தியைப் பெற்றவன் . வீதவயன் - ஒரு அரசன் . இவனுக்கு நளனுக்கு மாமன் . பிராமணனை அனுப் ( 500 ) குமாரர் . இவர்கள் காசிராசன் குமா பித் தமயந்தியிருக்கும் இடமறிந்து வாச் ரரைக் கொன்ற தால் காசியாசன் பாரத்து செய்து அவளுக்கு மறு சுயம்வாமென வாசரை யடைந்து அவரால் யஞ்ஞ வெளியிட்டு இருதுபர்ணனை வருவித்து குமாரன் என்னும் புத்திரனைப் பெற்றான் . அவனிடமிருந்த நளனைக்கண்டு மகளிடம் அப்புத்திரன் நூற்றுவனாயும் கொன்று சேர்ப்பித்தவன் . இவன் தேவி சாருகாசனி இவர்களின் தந்தையைக் கொல்லச் செல் இவன் புத்திரப்பேறு இல்லாமல் விச்சா லுகையில் வீதவவ்யன் பிருகுவினிடம் மித்திரர் ஆச்சிரமஞ்சென்று அவர் உப்தே அடைக்கலம் புக அவனைப் பிராமணனாக்கி சத்தால் உருக்குமாங்கதானப் பெற்றவன் 187