அபிதான சிந்தாமணி

அகத்திய முனிவர் - அகத்திய முனிவர் பெற்று அறிவடைந்து குமாரக்கடவுளரு தானுமாகிய வில்வலனிடஞ் சென்று னால் இலக்கணமியற்றியவர். (பழனித் பெருஞ்செல்வமடைர்து அம்மூன்றரசருக் தலபுராணம்.) | கும் கொடுத்தவர். 28. "தேவரெல்லாருங் கூடியாஞ்சோ 30, புலத்தியருக்கு ஆவிர்பூ விடம் இருத்தலின் மேருத் தாழ்ந்து தென்றிசை உதித்த குமரன் என்பர். சிவசன்மாவைக் யுயர்ந்ததற்கு அகத்தியனாரே ஆண்டிருத் காண்க. தற்கு உரியர் என்று அவரை வேண்டிக் 31. இவர் வண்டுருக்கொண்டு புஷ்பங் கொள்ள அவரும் தென்றிசைக்கட்போது களிலிருந்த தேனையொத்துச் சிவபூசை கின்றவர், கங்கையாருழைச் சென்று செய்ததாலீங்கோய்மலையென்னுந்தலமுண் காவிரியாரை வாங்கிக்கொண்டு பின்னர், டாயிற்று. (திருச்செங்கோட்டுப்புரார். யமதக்கினியாருழைச்சென்று அவர் மக ' 32. இந்திரசாபத்தால் பூமியில் வேசை னார் திரணதூமாக்கினியாரை வாங்கிக் யாகப் பிறந்த அரம்பையின் சாபத்தைப் கொண்டு, புலத்தியனாருழைச் சென்று பார்வையாற் போக்கியவர். (அவிநாசித் அவருடன் பிறந்த குமரியார் உலோபா தலபுராணம்) | முத்திரையாரை அவர் கொடுப்ப நீருடன் 33. மதியநந்தை யென்பவளுக்கு மானி பெற்றுப்பெயர்ந்து, துவாரவதி வந்து நிலங் டஜன்மம் வாச் சபித்தவர். கடந்த நெடுமுடியண்ணல் வழிக்கண் அர ' 34. காந்திருவர் சிலர், தமது சிவபூசை சர் பதினெண்மரையும், பதினெண் கோடி வேள்விக் கிடையூறு விளைவிக்க அவர்க 'வேளிருள்ளிட்டாரையும், அருவாளரை 'ளைச் சபித்தவர். விஷங்களுக்கஞ்சி இவ் யும் கொண்டு வந்து, காடுகெடுத்து நாடாக் சால் இருக்குவேதத்தில் ஒரு கீதம் செய் சிப் பொதிகையிலிருந்து இராவணனைக் யப்பட்டிருக்கிறது. இவர் காய்சினவழுதி கந்தருவத்தாற் கட்டி (வசித்து) இராக்க காலத்து முதற்சங்கத்தில் முதல்வராயிரு தர் தென்னாடடையாமற் செய்து திரண ந்து தமிழைவளர்த்து வருகையில் மதுரை தூமாக்கினியாராகிய தொல்காப்பியனாரை கடல் கொண்டு அழிந்தது. குமரியாற்றி நோக்கி நீர் சென்று குமரியாரைக்கொண்டு னருகே (சக) நாடுகளு மழிந்தன. இவர் வருக என்ன, அவரும், எம் பெருமாட் பெயரால் ஒரு நக்ஷத்திர மாகாயத்திலிரு டியை எவ்வகைக் கொண்டு வருவன் ந்து உதயத்தில் கடலலையை வற்றச்செய் என்றார்க்கு, முன்னாகப்பின்னாக நாற்கோல் யும். நீளமகல நின்று கொண்டு வருக என் 35. துட்பண்ணியனுக்கு யானையாயிரு றார்க்கு, அவரும் அங்கனங்கொண்டு வரு ந்த சாபம் போக்கியவர். துட்பண்ணி கையில் வையைநீர் கடுகிக் குமரியாரை யனைப் பார்க்க. யீர்த்திக்கொண்டு போயவழி, தொல்காப் 36. கிருதாசி எனும் அரம்பையை அங் பியனார், கட்டளை கடந்து சென்று ஒரு மூங் காரகை எனும் அரக்கியாகச் சபித் தவர். சிற்கோலை முரித்து நீட்ட அதுபற்றி யேறி 37. இந்திரனைச் சபிக்க அவன் பூமி னார். அது குற்றமென்று அகத்தியனார், யில் விழுந்து பிரமகத்தியால் பீடிக்கப் குமரியாரையும் தொல்காப்பியனாரையும் பட்டு மானத தடாகத்திலுள்ள தாமரை சுவர்க்கம் புடாப்பிரெனச் சபித்தார். யாங் நாளத்தில் ஒளித்திருந்தனன் (தேவி - சள் ஒரு குற்றமுஞ் செய்யாதிருக்க எங் பாகவதம் ) - களைச் சபித்தமையால், எம்பெருமானுஞ் 38. காந்தன் எனும் அரசன் வேண்டு சுவர்க்கம் புகாதிருக்கவென அகத்தியனா கோளால் தமது கமண்டலத்துள்ள காவிரி ரையும் சபித்தனர். அதனாலவர் கோபித் யைப் பெருகச்செய்தவர். அவ்வாசன், தனராதலின், இவன் செய்த நூலை அதங் பாசிராமருக்குப் பயந்து தம்மிடம் அடைக் கோட்டாசிரியரைக் கேளற்க என்று கூறி கலம் புகுந்தகாலத்து அவனைக் காத்தவர். யவர்." (தொல் - பா). 39. தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் 29. வதுவாதி பராசன், திராவிடபூபதி, செம்பியன் காலத்துக் காவிரிப்பூம் பட்டி கிரு கபவன, இந்த அரசர்களைப் பொருள் னத்து இந்திரன் விழாவை யெடுப்பித்த கேட்க அவர்களிடம் பொருளிலாதது வர். (மணிமேகலை). சண்டு அவர்களையும் உடனழைத்துக்கொ 40. இவர் தம் மாணாக்கர்கள், திரணதூ ஸ்டு அசமுகி குமானும் வா தாபியின் சகோ! மாக்கினி அல்லது தொல்காப்பியமுனிவர்,
அகத்திய முனிவர் - அகத்திய முனிவர் பெற்று அறிவடைந்து குமாரக்கடவுளரு தானுமாகிய வில்வலனிடஞ் சென்று னால் இலக்கணமியற்றியவர் . ( பழனித் பெருஞ்செல்வமடைர்து அம்மூன்றரசருக் தலபுராணம் . ) | கும் கொடுத்தவர் . 28 . தேவரெல்லாருங் கூடியாஞ்சோ 30 புலத்தியருக்கு ஆவிர்பூ விடம் இருத்தலின் மேருத் தாழ்ந்து தென்றிசை உதித்த குமரன் என்பர் . சிவசன்மாவைக் யுயர்ந்ததற்கு அகத்தியனாரே ஆண்டிருத் காண்க . தற்கு உரியர் என்று அவரை வேண்டிக் 31 . இவர் வண்டுருக்கொண்டு புஷ்பங் கொள்ள அவரும் தென்றிசைக்கட்போது களிலிருந்த தேனையொத்துச் சிவபூசை கின்றவர் கங்கையாருழைச் சென்று செய்ததாலீங்கோய்மலையென்னுந்தலமுண் காவிரியாரை வாங்கிக்கொண்டு பின்னர் டாயிற்று . ( திருச்செங்கோட்டுப்புரார் . யமதக்கினியாருழைச்சென்று அவர் மக ' 32 . இந்திரசாபத்தால் பூமியில் வேசை னார் திரணதூமாக்கினியாரை வாங்கிக் யாகப் பிறந்த அரம்பையின் சாபத்தைப் கொண்டு புலத்தியனாருழைச் சென்று பார்வையாற் போக்கியவர் . ( அவிநாசித் அவருடன் பிறந்த குமரியார் உலோபா தலபுராணம் ) | முத்திரையாரை அவர் கொடுப்ப நீருடன் 33 . மதியநந்தை யென்பவளுக்கு மானி பெற்றுப்பெயர்ந்து துவாரவதி வந்து நிலங் டஜன்மம் வாச் சபித்தவர் . கடந்த நெடுமுடியண்ணல் வழிக்கண் அர ' 34 . காந்திருவர் சிலர் தமது சிவபூசை சர் பதினெண்மரையும் பதினெண் கோடி வேள்விக் கிடையூறு விளைவிக்க அவர்க ' வேளிருள்ளிட்டாரையும் அருவாளரை ' ளைச் சபித்தவர் . விஷங்களுக்கஞ்சி இவ் யும் கொண்டு வந்து காடுகெடுத்து நாடாக் சால் இருக்குவேதத்தில் ஒரு கீதம் செய் சிப் பொதிகையிலிருந்து இராவணனைக் யப்பட்டிருக்கிறது . இவர் காய்சினவழுதி கந்தருவத்தாற் கட்டி ( வசித்து ) இராக்க காலத்து முதற்சங்கத்தில் முதல்வராயிரு தர் தென்னாடடையாமற் செய்து திரண ந்து தமிழைவளர்த்து வருகையில் மதுரை தூமாக்கினியாராகிய தொல்காப்பியனாரை கடல் கொண்டு அழிந்தது . குமரியாற்றி நோக்கி நீர் சென்று குமரியாரைக்கொண்டு னருகே ( சக ) நாடுகளு மழிந்தன . இவர் வருக என்ன அவரும் எம் பெருமாட் பெயரால் ஒரு நக்ஷத்திர மாகாயத்திலிரு டியை எவ்வகைக் கொண்டு வருவன் ந்து உதயத்தில் கடலலையை வற்றச்செய் என்றார்க்கு முன்னாகப்பின்னாக நாற்கோல் யும் . நீளமகல நின்று கொண்டு வருக என் 35 . துட்பண்ணியனுக்கு யானையாயிரு றார்க்கு அவரும் அங்கனங்கொண்டு வரு ந்த சாபம் போக்கியவர் . துட்பண்ணி கையில் வையைநீர் கடுகிக் குமரியாரை யனைப் பார்க்க . யீர்த்திக்கொண்டு போயவழி தொல்காப் 36 . கிருதாசி எனும் அரம்பையை அங் பியனார் கட்டளை கடந்து சென்று ஒரு மூங் காரகை எனும் அரக்கியாகச் சபித் தவர் . சிற்கோலை முரித்து நீட்ட அதுபற்றி யேறி 37 . இந்திரனைச் சபிக்க அவன் பூமி னார் . அது குற்றமென்று அகத்தியனார் யில் விழுந்து பிரமகத்தியால் பீடிக்கப் குமரியாரையும் தொல்காப்பியனாரையும் பட்டு மானத தடாகத்திலுள்ள தாமரை சுவர்க்கம் புடாப்பிரெனச் சபித்தார் . யாங் நாளத்தில் ஒளித்திருந்தனன் ( தேவி - சள் ஒரு குற்றமுஞ் செய்யாதிருக்க எங் பாகவதம் ) - களைச் சபித்தமையால் எம்பெருமானுஞ் 38 . காந்தன் எனும் அரசன் வேண்டு சுவர்க்கம் புகாதிருக்கவென அகத்தியனா கோளால் தமது கமண்டலத்துள்ள காவிரி ரையும் சபித்தனர் . அதனாலவர் கோபித் யைப் பெருகச்செய்தவர் . அவ்வாசன் தனராதலின் இவன் செய்த நூலை அதங் பாசிராமருக்குப் பயந்து தம்மிடம் அடைக் கோட்டாசிரியரைக் கேளற்க என்று கூறி கலம் புகுந்தகாலத்து அவனைக் காத்தவர் . யவர் . ( தொல் - பா ) . 39 . தூங்கெயிலெறிந்த தொடித்தோட் 29 . வதுவாதி பராசன் திராவிடபூபதி செம்பியன் காலத்துக் காவிரிப்பூம் பட்டி கிரு கபவன இந்த அரசர்களைப் பொருள் னத்து இந்திரன் விழாவை யெடுப்பித்த கேட்க அவர்களிடம் பொருளிலாதது வர் . ( மணிமேகலை ) . சண்டு அவர்களையும் உடனழைத்துக்கொ 40 . இவர் தம் மாணாக்கர்கள் திரணதூ ஸ்டு அசமுகி குமானும் வா தாபியின் சகோ ! மாக்கினி அல்லது தொல்காப்பியமுனிவர்