அபிதான சிந்தாமணி

விஷ புருஷன் 1488 வீசல் விடல விஷ்ணு புருஷன் இவன் விஷ்ணுவால் rராப்தி பூசைசெய்து எல்லாப் பலகாரம் இரண்யகசிபை வெல்லத் தம்மைப்போல் களும் சாப்பிடலாம். உரு ஆயுதம் வாகனம் முதலிய பெற்ற விஜயர் விஷ்ணுபடரில் ஒருவர். ஒரு புருஷன். இவன் இரண்யகசிபிடம் விஜயன் - 1. (சூ.) சயன் குமாரன். யுத்தத்திற்குச் சென்று போரிட்டு அவ 2. (ச.) பூருவசுவிற்கு உருப்பசியிடம் னிடம் அடியுண்டு புறங்காட்டி வைகுண் உதித்தவன். இவன் குமாரன் பீமன். டம் சென்றவன். (மச்ச - பு.) விஜயா - ஒரு மாயதேவி. விஷ்ணுமிதான் உபயபாரதிக்குத் தந்தை. விஜயாசீவன் - பிருதுச்சக்கரவர்த்தியின் விஷ்ணுயெச் இனி கற்கியவதாரமூர்த்தி குமாரன். யைப் பெறப்போகிற பிராமணர் சம்பள விஜான் - ஆயுவென்பவளுக்குக் காசிபரிடம் சாமத்தரசர். இவர் தேவி சுமதி. இவர் பிறந்தவன். கல்கியால் திக்குவிஜயஞ் செய்வித்து விஜல்பை - தந்தாக்கிருஷ்டியின் குமாரி. வஞ்ஞமுடித்து நாரதர் உபதேசத்தால் அவமானம் வருவிப்பவள். தேவியுடன் சுவர்க்கமடைந்தனர். (கல்கி விக்ஷயரோகம் - தேகம், சிரம், மார்பு புராணம்.) இவ்விடங்களில் சோர்வு, கண்டத்தை விறு விஷ்ணுவர்த்தன நாராயணன் கப் பிடித்ததுபோ லிருத்தல், சோர்வு, தேவராயனைக் காண்க. இருமல், தாகம், வாந்தி, சுரம் எனும் இக் விஷ்ணுவர்த்தனன் - 1. இவன் மைசூர் குணங்களை யுண்டாக்கும். இது மிகு குடி அரசன், சைநமதத்தில் இருந்து (க) ஆம் யால் உண்டாம் ரோகம். இவை தும்சகம், கிறிஸ்துசகத்தில் வைஷ்ணவனானான். விக்ஷய போகங்களுக்கு பூர்ண சந்திரோ 2. முதலாழ்வார்கள் மூவரின் அருள் தயம், காமாங்குா ரஸம், முதலியவற்றால் பெற்று அவர்கள் அளித்த சக்கரப்படை வசமாம். (ஜீவா). யால் பகைவரை வென்ற காஞ்சிநகாத்த விக்ஷேபம் - வாதியொன்றைச் சொல்லத் ரசன். தொடங்கியதனை மறைந்து வேசெரு விஷ்ணுவர்மன் - ஆசாரியன் மனைவியைப் வியாச்சியத்தையிட்டு அதைச் சொல்லா புணர்ந்து மீளாரோகத்தால் நாகமடைந்து திருக்கை. (சிவ - சித்.) தன் குமாரனாகிய வேதன்செய்த தீபகைங் விஹாரம் - வங்காளத்திற்கு வடக்கிலுள்ள கர்யத்தால் மீண்டவன். தேசம். விஷணுவிம்பதானம் ஆயிரம் சழஞ்சு பொன்னால் விஷ்ணுவிம்பம் செய்வித்து வேதியர்க்கு அளித்தலாம். விஷ்வகஸ்வன் - 1. சூரிய வம்சம், இஷ் வீசல்-1. இது கீரியினத்தில் உருவம் திரிந் வாகு வம்சத்தவனாகிய பிருதுவின் புத்தி தது. இது குறுகிய காலும், கீரியைவிட ரன், இவன் புத்திரன் ஆத்திரீகன். இரட்டிப்பான உடல் நீளமும் உள்ளது. 2. திக்விஜயத்தில் அருச்சுகனால் சபிக் இது ஆசியா, ஐரோப்பாவின் வடபாகம், கப்பட்டவுன். (பார சபா.) அமெரிக்கா முதலிய தேசங்களி லிருக் விஷ்வக்சேநர் - 1. இவர் பிறப்பை விசுவ தேகத்தில் குறுகியடர்ந்த மயி சேகரைக் காண்க. ருண்டு. முதுகு சிவந்த பழுப்பு நிறம். 2. பிரமதத்தன் குமாரன். இது கீரியைப் போன்ற முகமும் குறுகிய 3. கௌசிகனைக் காண்ச. வாலு முள்ளது. மரப் பொந்துகளில் விஷ்வக்சோதி- பிரியவிரதன் வம்சத்தவன். வசித்து இரவில் இரை தேடுகிறது. மாம்ச விஜயதசமி - இது ஆடிமாதம் சுக்லபக்ஷம் பக்ஷணி. இவ்வினத்தில் மற்றொரு வகை ஏகாதசிமுதல் ஐப்பசி சுக்லபக்ஷம் துவா அமெரிக்காவிலுண்டு, அதை வீடுகளில் தசி வரைக்கும் நாலுமா தமும் யோகிக வளர்த்து முயல்வேட்டை யாடுகிறார்கள். ளுக்கு விரதம், முதல்மாதம் சாகங்களாகா; 2. இது கீரியைப் போன்ற பிராணி. இரண்டாமாதம் தயிராகாது; மூன்றாமாதம் இது ஐரோப்பாவின் வடபாகம் பால் ஆகாது; நான்காமா தம் பருப்பு, கறி ளிக்கா முதலிய இடங்களிலுண்டு. கள், உப்பு, புளி முதலிய ஒன்றுமே ஆகா. கீரியினும் உடல் நீண்டு குட்டைவால் ஐப்பசிமாதம் சுக்லபடித் துவாதசியில் பெற்று, வாய்ப் பக்கத்தில் புறப்பான புள் கிறது.
விஷ புருஷன் 1488 வீசல் விடல விஷ்ணு புருஷன் இவன் விஷ்ணுவால் r ராப்தி பூசைசெய்து எல்லாப் பலகாரம் இரண்யகசிபை வெல்லத் தம்மைப்போல் களும் சாப்பிடலாம் . உரு ஆயுதம் வாகனம் முதலிய பெற்ற விஜயர் விஷ்ணுபடரில் ஒருவர் . ஒரு புருஷன் . இவன் இரண்யகசிபிடம் விஜயன் - 1. ( சூ . ) சயன் குமாரன் . யுத்தத்திற்குச் சென்று போரிட்டு அவ 2. ( . ) பூருவசுவிற்கு உருப்பசியிடம் னிடம் அடியுண்டு புறங்காட்டி வைகுண் உதித்தவன் . இவன் குமாரன் பீமன் . டம் சென்றவன் . ( மச்ச - பு . ) விஜயா - ஒரு மாயதேவி . விஷ்ணுமிதான் உபயபாரதிக்குத் தந்தை . விஜயாசீவன் - பிருதுச்சக்கரவர்த்தியின் விஷ்ணுயெச் இனி கற்கியவதாரமூர்த்தி குமாரன் . யைப் பெறப்போகிற பிராமணர் சம்பள விஜான் - ஆயுவென்பவளுக்குக் காசிபரிடம் சாமத்தரசர் . இவர் தேவி சுமதி . இவர் பிறந்தவன் . கல்கியால் திக்குவிஜயஞ் செய்வித்து விஜல்பை - தந்தாக்கிருஷ்டியின் குமாரி . வஞ்ஞமுடித்து நாரதர் உபதேசத்தால் அவமானம் வருவிப்பவள் . தேவியுடன் சுவர்க்கமடைந்தனர் . ( கல்கி விக்ஷயரோகம் - தேகம் சிரம் மார்பு புராணம் . ) இவ்விடங்களில் சோர்வு கண்டத்தை விறு விஷ்ணுவர்த்தன நாராயணன் கப் பிடித்ததுபோ லிருத்தல் சோர்வு தேவராயனைக் காண்க . இருமல் தாகம் வாந்தி சுரம் எனும் இக் விஷ்ணுவர்த்தனன் - 1. இவன் மைசூர் குணங்களை யுண்டாக்கும் . இது மிகு குடி அரசன் சைநமதத்தில் இருந்து ( ) ஆம் யால் உண்டாம் ரோகம் . இவை தும்சகம் கிறிஸ்துசகத்தில் வைஷ்ணவனானான் . விக்ஷய போகங்களுக்கு பூர்ண சந்திரோ 2. முதலாழ்வார்கள் மூவரின் அருள் தயம் காமாங்குா ரஸம் முதலியவற்றால் பெற்று அவர்கள் அளித்த சக்கரப்படை வசமாம் . ( ஜீவா ) . யால் பகைவரை வென்ற காஞ்சிநகாத்த விக்ஷேபம் - வாதியொன்றைச் சொல்லத் ரசன் . தொடங்கியதனை மறைந்து வேசெரு விஷ்ணுவர்மன் - ஆசாரியன் மனைவியைப் வியாச்சியத்தையிட்டு அதைச் சொல்லா புணர்ந்து மீளாரோகத்தால் நாகமடைந்து திருக்கை . ( சிவ - சித் . ) தன் குமாரனாகிய வேதன்செய்த தீபகைங் விஹாரம் - வங்காளத்திற்கு வடக்கிலுள்ள கர்யத்தால் மீண்டவன் . தேசம் . விஷணுவிம்பதானம் ஆயிரம் சழஞ்சு பொன்னால் விஷ்ணுவிம்பம் செய்வித்து வேதியர்க்கு அளித்தலாம் . விஷ்வகஸ்வன் - 1. சூரிய வம்சம் இஷ் வீசல் -1 . இது கீரியினத்தில் உருவம் திரிந் வாகு வம்சத்தவனாகிய பிருதுவின் புத்தி தது . இது குறுகிய காலும் கீரியைவிட ரன் இவன் புத்திரன் ஆத்திரீகன் . இரட்டிப்பான உடல் நீளமும் உள்ளது . 2. திக்விஜயத்தில் அருச்சுகனால் சபிக் இது ஆசியா ஐரோப்பாவின் வடபாகம் கப்பட்டவுன் . ( பார சபா . ) அமெரிக்கா முதலிய தேசங்களி லிருக் விஷ்வக்சேநர் - 1. இவர் பிறப்பை விசுவ தேகத்தில் குறுகியடர்ந்த மயி சேகரைக் காண்க . ருண்டு . முதுகு சிவந்த பழுப்பு நிறம் . 2. பிரமதத்தன் குமாரன் . இது கீரியைப் போன்ற முகமும் குறுகிய 3. கௌசிகனைக் காண்ச . வாலு முள்ளது . மரப் பொந்துகளில் விஷ்வக்சோதி- பிரியவிரதன் வம்சத்தவன் . வசித்து இரவில் இரை தேடுகிறது . மாம்ச விஜயதசமி - இது ஆடிமாதம் சுக்லபக்ஷம் பக்ஷணி . இவ்வினத்தில் மற்றொரு வகை ஏகாதசிமுதல் ஐப்பசி சுக்லபக்ஷம் துவா அமெரிக்காவிலுண்டு அதை வீடுகளில் தசி வரைக்கும் நாலுமா தமும் யோகிக வளர்த்து முயல்வேட்டை யாடுகிறார்கள் . ளுக்கு விரதம் முதல்மாதம் சாகங்களாகா ; 2. இது கீரியைப் போன்ற பிராணி . இரண்டாமாதம் தயிராகாது ; மூன்றாமாதம் இது ஐரோப்பாவின் வடபாகம் பால் ஆகாது ; நான்காமா தம் பருப்பு கறி ளிக்கா முதலிய இடங்களிலுண்டு . கள் உப்பு புளி முதலிய ஒன்றுமே ஆகா . கீரியினும் உடல் நீண்டு குட்டைவால் ஐப்பசிமாதம் சுக்லபடித் துவாதசியில் பெற்று வாய்ப் பக்கத்தில் புறப்பான புள் கிறது .