அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுமூர்த்தி 1487 விஷ்ணுபுராணம் தியைக் கவர்ந்தனர். திருமால் மருத்துவ வந்தனவாதலால் இரந்த விஸ்தாரத்தின் ரால் உயிர்பெற்றனர். (காஞ்சிப்புராணம் ) பொருட்டு இம்மட்டில் நிறுத்தினேன். 103. விரோசனனிடம் மோகினி யுருக் விஷ்ணுகண்டர் -- சைவபத்ததிசெய்த சிவா கொண்டு சென்று அவனுக்கு எண்ணெ சாரியருள் ஒருவர். யிட்டு மாய்த்தவர். விஷ்ணுகுமாரன்- மஹாபலி எனும் அரசன் 104. துந்து என்னும் அசுரனைக் கொலை தன்பால் தானம் வாங்கோம் என்ற சைக புரிந்தவர். முனிவர்களைச் சிறையில் வைக்க அவர்கள் 105. இவர் வராக அவதாரத்தில் சிரித்த உ.பவாஸ விரதம் கொண்டனர். இவ்வகை போது கபம் விழுந்தது. அது புருடராக ஒருவாரஞ் சென்றது. இச் செய்தியை மாயிற்று. வாரணாசியிலிருந்த சுருதசாகர பட்டாரகர் 106. மதுகைடவவதத்தில் சிந்திய உதி அவதிஞானத்தால் அறிந்து தமது (2000) ரத்தில் பவளம் உண்டாயிற்று. மேதை சீடர்களில் ஒருவராகிய விஷ்ணு குமார மேதினியாயிற்று.) ருக்கு விக்ரியாரித்திகை வந்திருப்பதை 107. இவரை சிவமூர்த்தியினது வலப் நேரே காட்டி அவரை நோக்கி நீர் மஹா பாகத்தில் காலா தீதமாய் ஒளியாய் ஒன் பலிபாற் சென்று ஈரடிமண்யாசித்து சாய் அவ்வியத் தந்தோன்று தற்குக் காரண அவன் தேசத்தை ஓரடியாலளந்து மற் மாயிருக்கும் சிவசத்தியென்று சிவபுராண றும் ஓடியுந் தரவேண்டுமென்று நவிந்து ங்கள் கூறும். தபோதனர்களை விடுவித்து வருக' என்று 108. இம்மூர்த்தியை யானை, கருடன், அனுப்ப, அவர்சென்று அவ்வாறே செய்து குரங்கு, பாம்பு, பல்லி முதலிய பல செக் தவத்தினரை விடுவித்தனர். (சைநகதை.) துக்கள் பூசித்து முத்தியடைந்தன. விஷ்ணுசர்மா-1, அயோத்தியில் விஷ்ணு 109. தேவர்களுக்கு அமுதம் தந்து மிகு பிரதிட்டை செய்து பூசித்துப் பேறு பெற் தியைப் பராசர முனிவர்க்குத் தந்தவர். றவன். 110. அசுரரைக் கொல்லப் பாதாஞ் 2. அக்னிசருமனுக்குத் தந்தை. சென்று ஆண்டிருந்த அப்ஸாஸுக்களைக் 3. எக்யசருமன் குமாரன். இவன் தந் கூடிப் பல புத்ரரைப் பெற்றனர். (சிவ தையிடம் காசிமான்மியம் கேட்டு முத்தி மகாபுரணம்.) யடைந்தவன். 111. சுக்ரன் மிருத்யுஞ்ஜய மந்திரம் 4. வேதநாராயணபுரத்து வேதியன்; பெறச் சிவபெருமானை நோக்கித் தவம் சந்திரசருமன் பிதா, விக்ரமார்க்கன், பட்டி புரிகையில் தேவர் அசார்களிடம் யுத்தத் முதலியவர்க்குப் பாட்டன். திற்கு வந்தனர். அஞ்சிய அசுரர் குரு விஷ்ணு சித்தர் 1. பெரியாழ்வாரைக் வில்லாமை யெண்ணிப் பிருகு பத்தினியை காண்க. அடைக்கலம் புக அவள் நித்ராதேவியை 2. எங்களாழ்வானுக்கு பெயர், யேவி இந்திரன் முதலிலாயினவரை உறங் இவர் ஸ்ரீபாஷ்ய பரம்பரையைச் சேர்க் கும்படிச் செய்தனள். இதனை இந்திரனா தவர், ஸ்ரீபாஷ்ய பிரவர்த்தகர். வறிந்த விஷ்ணு பிருகுபத்னியைச் சக்கரத் விஷ்ணுபலி பிரதம கர்ப்பமான (அ)-ம் தால் கொலைபுரிய, பிருகு முனிவர் விஷ் மாசத்திலே ரோகிணி, திருவோணம், ஸப் ணுவை நீ ருஷிபத்னியைச் கொலை புரிந் தமி, துவாதசிகளிலே சீமந்தத்துக்குச் தமையாற் பூமியில் பல பிறவிகொண்டு சொல்லிய லக்கினங்களிலே விஷ்ணு பலி துன்பமடைக எனச் சபித்தனர். (தேவி யிடவேண்டும். பாகவதம்.) விஷ்ணுபுராணம் பதினெண் புராணங்க 112, பின்னும் ஆழ்வரா தியரின் பொ ளில் ஒன்று. இது வம்சம் மன்வந்தரம் ; ரூட்டும் தேவர் இருடிகள் தானவர் முதலி கிருஷ்ணபலாம சரித்திரம், உலகசிருட்டி யோர் பொருட்டும் ஆங்காங்கு திரு அவ சீவோற்பத்தி, கற்பாந்தம், அண்டகோசம், தரித்துச் செய்த அநுக்கிரக நிக்கிரகங்களை சவர்க்க, நாகலக்ஷணம், கிரகமண்டலம், எழுதப்புகின் நான் எழுதவந்த புத்தகம் சப்தகண்டம், சாதியொழுக்கம், இராசபரி போதாது. இத் திரிமூர்த்திகளின் சரிதல் பாலனம், யுகசரிதை, சில, அக்னி, பிரள களையே வேதங்களும் மகாபுராணங்களும் யம் முதலிய கூறும். இது (சு000) கிரந்த உபபுராணங்களும் மற்றசரிதைகளும் புகழ முள்ளது.
விஷ்ணுமூர்த்தி 1487 விஷ்ணுபுராணம் தியைக் கவர்ந்தனர் . திருமால் மருத்துவ வந்தனவாதலால் இரந்த விஸ்தாரத்தின் ரால் உயிர்பெற்றனர் . ( காஞ்சிப்புராணம் ) பொருட்டு இம்மட்டில் நிறுத்தினேன் . 103. விரோசனனிடம் மோகினி யுருக் விஷ்ணுகண்டர் -- சைவபத்ததிசெய்த சிவா கொண்டு சென்று அவனுக்கு எண்ணெ சாரியருள் ஒருவர் . யிட்டு மாய்த்தவர் . விஷ்ணுகுமாரன்- மஹாபலி எனும் அரசன் 104. துந்து என்னும் அசுரனைக் கொலை தன்பால் தானம் வாங்கோம் என்ற சைக புரிந்தவர் . முனிவர்களைச் சிறையில் வைக்க அவர்கள் 105. இவர் வராக அவதாரத்தில் சிரித்த உ.பவாஸ விரதம் கொண்டனர் . இவ்வகை போது கபம் விழுந்தது . அது புருடராக ஒருவாரஞ் சென்றது . இச் செய்தியை மாயிற்று . வாரணாசியிலிருந்த சுருதசாகர பட்டாரகர் 106. மதுகைடவவதத்தில் சிந்திய உதி அவதிஞானத்தால் அறிந்து தமது ( 2000 ) ரத்தில் பவளம் உண்டாயிற்று . மேதை சீடர்களில் ஒருவராகிய விஷ்ணு குமார மேதினியாயிற்று . ) ருக்கு விக்ரியாரித்திகை வந்திருப்பதை 107. இவரை சிவமூர்த்தியினது வலப் நேரே காட்டி அவரை நோக்கி நீர் மஹா பாகத்தில் காலா தீதமாய் ஒளியாய் ஒன் பலிபாற் சென்று ஈரடிமண்யாசித்து சாய் அவ்வியத் தந்தோன்று தற்குக் காரண அவன் தேசத்தை ஓரடியாலளந்து மற் மாயிருக்கும் சிவசத்தியென்று சிவபுராண றும் ஓடியுந் தரவேண்டுமென்று நவிந்து ங்கள் கூறும் . தபோதனர்களை விடுவித்து வருக ' என்று 108. இம்மூர்த்தியை யானை கருடன் அனுப்ப அவர்சென்று அவ்வாறே செய்து குரங்கு பாம்பு பல்லி முதலிய பல செக் தவத்தினரை விடுவித்தனர் . ( சைநகதை . ) துக்கள் பூசித்து முத்தியடைந்தன . விஷ்ணுசர்மா -1 அயோத்தியில் விஷ்ணு 109. தேவர்களுக்கு அமுதம் தந்து மிகு பிரதிட்டை செய்து பூசித்துப் பேறு பெற் தியைப் பராசர முனிவர்க்குத் தந்தவர் . றவன் . 110. அசுரரைக் கொல்லப் பாதாஞ் 2. அக்னிசருமனுக்குத் தந்தை . சென்று ஆண்டிருந்த அப்ஸாஸுக்களைக் 3. எக்யசருமன் குமாரன் . இவன் தந் கூடிப் பல புத்ரரைப் பெற்றனர் . ( சிவ தையிடம் காசிமான்மியம் கேட்டு முத்தி மகாபுரணம் . ) யடைந்தவன் . 111. சுக்ரன் மிருத்யுஞ்ஜய மந்திரம் 4. வேதநாராயணபுரத்து வேதியன் ; பெறச் சிவபெருமானை நோக்கித் தவம் சந்திரசருமன் பிதா விக்ரமார்க்கன் பட்டி புரிகையில் தேவர் அசார்களிடம் யுத்தத் முதலியவர்க்குப் பாட்டன் . திற்கு வந்தனர் . அஞ்சிய அசுரர் குரு விஷ்ணு சித்தர் 1. பெரியாழ்வாரைக் வில்லாமை யெண்ணிப் பிருகு பத்தினியை காண்க . அடைக்கலம் புக அவள் நித்ராதேவியை 2. எங்களாழ்வானுக்கு பெயர் யேவி இந்திரன் முதலிலாயினவரை உறங் இவர் ஸ்ரீபாஷ்ய பரம்பரையைச் சேர்க் கும்படிச் செய்தனள் . இதனை இந்திரனா தவர் ஸ்ரீபாஷ்ய பிரவர்த்தகர் . வறிந்த விஷ்ணு பிருகுபத்னியைச் சக்கரத் விஷ்ணுபலி பிரதம கர்ப்பமான ( ) -ம் தால் கொலைபுரிய பிருகு முனிவர் விஷ் மாசத்திலே ரோகிணி திருவோணம் ஸப் ணுவை நீ ருஷிபத்னியைச் கொலை புரிந் தமி துவாதசிகளிலே சீமந்தத்துக்குச் தமையாற் பூமியில் பல பிறவிகொண்டு சொல்லிய லக்கினங்களிலே விஷ்ணு பலி துன்பமடைக எனச் சபித்தனர் . ( தேவி யிடவேண்டும் . பாகவதம் . ) விஷ்ணுபுராணம் பதினெண் புராணங்க 112 பின்னும் ஆழ்வரா தியரின் பொ ளில் ஒன்று . இது வம்சம் மன்வந்தரம் ; ரூட்டும் தேவர் இருடிகள் தானவர் முதலி கிருஷ்ணபலாம சரித்திரம் உலகசிருட்டி யோர் பொருட்டும் ஆங்காங்கு திரு அவ சீவோற்பத்தி கற்பாந்தம் அண்டகோசம் தரித்துச் செய்த அநுக்கிரக நிக்கிரகங்களை சவர்க்க நாகலக்ஷணம் கிரகமண்டலம் எழுதப்புகின் நான் எழுதவந்த புத்தகம் சப்தகண்டம் சாதியொழுக்கம் இராசபரி போதாது . இத் திரிமூர்த்திகளின் சரிதல் பாலனம் யுகசரிதை சில அக்னி பிரள களையே வேதங்களும் மகாபுராணங்களும் யம் முதலிய கூறும் . இது ( சு 000 ) கிரந்த உபபுராணங்களும் மற்றசரிதைகளும் புகழ முள்ளது .