அபிதான சிந்தாமணி

விஷமசுரம் 1482 விஷ் கும். விஷமசுரம் சோகாதிகளின் விஷமத் மேற்கூறிய புண்யகாலங்களில் விவ- தினால் சுரமானது நெடுநாளாகி உள்ளுக் புண்யகாலம் சித்திரை, ஐப்பசிகளிலும், குள் விஷமித்தால் மும்மூன்று நாட்களுக்கு விஷ்ணுபதி வைகாசி, ஆவணி, கார்த் ஒவ்வொரு தாதுக்களைப் பற்றி ரஸம், ரக் திகை, மாசி மாதங்களிலும், சடசீதி, ஆனி, தம், மாமிசம், மேதை, அஸ்தி, மச்சை, சுக் புரட்டாசி, மார்கழி பங்குனி மாதங்களி கிலம் என எழுபிரிவாய் போகியைத் ததிக் லும் மாதசங்கிரமணங்களில் வரும். இவை இச்சுரம் எழு, இருபத்தொன்று, யொழிந்த ஆடியும் தையும் தக்ஷிணாயன இரண்டு மாதம், ஐந்து மாதம், இரண்டு உத்தராயன புண்யகாலங்களாம். விஷ வருஷம், மூன்று வரும் வரையில் மேற் வம் காண்க, கூறியபடி வியாபித்து வரும். (ஜீவா). விஷூசிரோகம் இது அலசசோகத்தை விஷயன் திருதராட்டிர புத்திரன். யுண்டாக்கி அடங்கியிருந்த ஆமதோஷம் விஷாபஹாண மூர்த்தி திருப்பாற்கடல் மிகுந்து வெளிப்படுவதினாலும் அதற்குப் கடைகையில் எழுந்த விஷத்தைத் தேவர் பலமாகச் சூரியவெப்பம் அதிகரித்தலாலும் பொருட்டுக் கண்டத்தில் அமைத்த சிவன் உண்டாவது. இது வாந்தி, பேதி, உடல் திருவுரு. ஊசியாற் குத்தல் போல்வது முதலிய விஷான்ன பரீக்ஷை - விஷம் கலந்த அன் யுடையது. இதனை வாந்தி பேதி சோகம் என்பர். இது வாத, பித்த, னத்தை நெருப்பிலிட்டால் சுவாலையெழல், மயிலின் கண்ட நிறத்தை யொத்த புகை சிலேஷ்மத்து மூன்று வகை. இது பிரளய யுடைமை, துர்க்கந்தம், வீசுதல் ஈமொய்த் காலாக்னி, உருத்திர மாத்திரை, பிரசண்ட தாலிறக்கை, காகம் ஈன த்வனியுடன் கத் மாருத கஷாயம் முதலியவற்றால் வசமாம். (ஜீவ). துசை, கிளி, பூவை காணின் கூச்சலிடுகை, வலியன் களைத்து விழுகை, பூனை பயப்பட விஷுவம் - 1. ஒரு புண்ணிய காலம். இது டோடுகை, குரங்கு கானின் மலபாதை இரண்டு அயனங்கள் ஒன்று சேரும் சந் செய்து கொள்ளுகை முதலியன உண்டாம். தியாகாலம், இது திரிமூர்த்திகளும் ஒன்று இதனால் விஷக்கலந்த அன்னமென அறிய சேரும் காலம். இது புண்யகாலம் இக் வேண்டும். (ஜீவ). காலத்து திருமூர்த்திகளுக்குத் திருமஞ்ச னாதிகள் செய்து அன்னதானஞ் செய்யின் விஷான்ன லக்ஷணம் - விஷம் கலந்த புண்ய உலகடைவர். (பார - அச்வ). அன்னத்தை யுற்றுப்பார்க்கின், சோர்வு, 2. இது மேஷ சங்கிர மணத்திற்கும், மூர்ச்சை, வாய்நீர் சுசப்பு, அன்னவுரு வேற்றுமை, பழையதின் மணம் இவை விஷவாயனம் - 1. மேஷ சங்கிரமணம். துலாசல்கிரமணத்திற்கும் பெயர். காணப்படும். (விதானமாலை). வீஷ்டபதா - விரசன் தேவீ. 2. இது உதயத்திலாகில் தேசத்திற்குக் விஷ்டாம் - என்பது ஒமாக்னியைச் சூழப் கேடுண்டாம். உச்சியிலாகில் பயிர்க்குக் போடும் தருப்பாசனம். கேடாம். இளவுச்சியாகில் வியாதியும் விஷ்டிகன் - சுக்கிர புத்திரன். இராச பீடையுமாம் பிற்பகலாகில் காச விஷ்டிதோஷம் - பூர்வபக்ஷ சதுர்த்தசியில் மாம். சந்தியா காலமாகில் தேசத்திற்கா இ-ம் சாமம் மேற்கிலேயும், அஷ்டமியில் காது. இரவாகில் மிக நன்று. (விதான). உ-ம் ஜாமம் (தெ-கி)ம், எசாதசியில் எ-ம் விஷ்டாம் முப்பது தருப்பையினால் முடி சாமம் (வட)ம், பூரணையில் ச-ம் ஜாமம் யப்பட்டு முழநீளமும் (2) அங்குல முடி (தெ - மே)ம், அபரபக்ஷத் திரிதிகையில் யும், (4) அங்குல நுணியுமுள்ளது. (சைவ. க-ம் சாமம் (வட-மே)ம், சத்தமியில் கூடம் பூஷ.) சாமம் (தெற்)ம், தசமியில் அ-ம் சாமம் விஷ்ணு -- 1. ஒரு கற்பத்தில் ஜலசயனத் (வட)ம், சதுர்த்தசியில் முதற்சாமம் கிழக் திருக்கையில் கனகாண்டஜராகிய பிர கிலும் விஷ்டியுண்ணு தலால் இச் சாமங் மனைக் கண்டு யார் என நான் லோக களில் சுபகாரியங்களும், இத் திசைநோக்கி கர்த்தா என விஷ்ணு நானே லோசகர்த்தா யாத்திரையுஞ் செய்யலாகாது. என் றனர். அவ்விருவரில் பிரமன் என் விஷ- விஷ்ணுபதி, சடசீதி புண்யகாலங் னில் புகுந்து என்னிடம் அண்டங்க என் வருநாட்கள். எனைத்து மிருத்தலைக் காண்க என
விஷமசுரம் 1482 விஷ் கும் . விஷமசுரம் சோகாதிகளின் விஷமத் மேற்கூறிய புண்யகாலங்களில் விவ தினால் சுரமானது நெடுநாளாகி உள்ளுக் புண்யகாலம் சித்திரை ஐப்பசிகளிலும் குள் விஷமித்தால் மும்மூன்று நாட்களுக்கு விஷ்ணுபதி வைகாசி ஆவணி கார்த் ஒவ்வொரு தாதுக்களைப் பற்றி ரஸம் ரக் திகை மாசி மாதங்களிலும் சடசீதி ஆனி தம் மாமிசம் மேதை அஸ்தி மச்சை சுக் புரட்டாசி மார்கழி பங்குனி மாதங்களி கிலம் என எழுபிரிவாய் போகியைத் ததிக் லும் மாதசங்கிரமணங்களில் வரும் . இவை இச்சுரம் எழு இருபத்தொன்று யொழிந்த ஆடியும் தையும் தக்ஷிணாயன இரண்டு மாதம் ஐந்து மாதம் இரண்டு உத்தராயன புண்யகாலங்களாம் . விஷ வருஷம் மூன்று வரும் வரையில் மேற் வம் காண்க கூறியபடி வியாபித்து வரும் . ( ஜீவா ) . விஷூசிரோகம் இது அலசசோகத்தை விஷயன் திருதராட்டிர புத்திரன் . யுண்டாக்கி அடங்கியிருந்த ஆமதோஷம் விஷாபஹாண மூர்த்தி திருப்பாற்கடல் மிகுந்து வெளிப்படுவதினாலும் அதற்குப் கடைகையில் எழுந்த விஷத்தைத் தேவர் பலமாகச் சூரியவெப்பம் அதிகரித்தலாலும் பொருட்டுக் கண்டத்தில் அமைத்த சிவன் உண்டாவது . இது வாந்தி பேதி உடல் திருவுரு . ஊசியாற் குத்தல் போல்வது முதலிய விஷான்ன பரீக்ஷை - விஷம் கலந்த அன் யுடையது . இதனை வாந்தி பேதி சோகம் என்பர் . இது வாத பித்த னத்தை நெருப்பிலிட்டால் சுவாலையெழல் மயிலின் கண்ட நிறத்தை யொத்த புகை சிலேஷ்மத்து மூன்று வகை . இது பிரளய யுடைமை துர்க்கந்தம் வீசுதல் ஈமொய்த் காலாக்னி உருத்திர மாத்திரை பிரசண்ட தாலிறக்கை காகம் ஈன த்வனியுடன் கத் மாருத கஷாயம் முதலியவற்றால் வசமாம் . ( ஜீவ ) . துசை கிளி பூவை காணின் கூச்சலிடுகை வலியன் களைத்து விழுகை பூனை பயப்பட விஷுவம் - 1. ஒரு புண்ணிய காலம் . இது டோடுகை குரங்கு கானின் மலபாதை இரண்டு அயனங்கள் ஒன்று சேரும் சந் செய்து கொள்ளுகை முதலியன உண்டாம் . தியாகாலம் இது திரிமூர்த்திகளும் ஒன்று இதனால் விஷக்கலந்த அன்னமென அறிய சேரும் காலம் . இது புண்யகாலம் இக் வேண்டும் . ( ஜீவ ) . காலத்து திருமூர்த்திகளுக்குத் திருமஞ்ச னாதிகள் செய்து அன்னதானஞ் செய்யின் விஷான்ன லக்ஷணம் - விஷம் கலந்த புண்ய உலகடைவர் . ( பார - அச்வ ) . அன்னத்தை யுற்றுப்பார்க்கின் சோர்வு 2. இது மேஷ சங்கிர மணத்திற்கும் மூர்ச்சை வாய்நீர் சுசப்பு அன்னவுரு வேற்றுமை பழையதின் மணம் இவை விஷவாயனம் - 1. மேஷ சங்கிரமணம் . துலாசல்கிரமணத்திற்கும் பெயர் . காணப்படும் . ( விதானமாலை ) . வீஷ்டபதா - விரசன் தேவீ . 2. இது உதயத்திலாகில் தேசத்திற்குக் விஷ்டாம் - என்பது ஒமாக்னியைச் சூழப் கேடுண்டாம் . உச்சியிலாகில் பயிர்க்குக் போடும் தருப்பாசனம் . கேடாம் . இளவுச்சியாகில் வியாதியும் விஷ்டிகன் - சுக்கிர புத்திரன் . இராச பீடையுமாம் பிற்பகலாகில் காச விஷ்டிதோஷம் - பூர்வபக்ஷ சதுர்த்தசியில் மாம் . சந்தியா காலமாகில் தேசத்திற்கா - ம் சாமம் மேற்கிலேயும் அஷ்டமியில் காது . இரவாகில் மிக நன்று . ( விதான ) . - ம் ஜாமம் ( தெ - கி ) ம் எசாதசியில் - ம் விஷ்டாம் முப்பது தருப்பையினால் முடி சாமம் ( வட ) ம் பூரணையில் - ம் ஜாமம் யப்பட்டு முழநீளமும் ( 2 ) அங்குல முடி ( தெ - மே ) ம் அபரபக்ஷத் திரிதிகையில் யும் ( 4 ) அங்குல நுணியுமுள்ளது . ( சைவ . - ம் சாமம் ( வட - மே ) ம் சத்தமியில் கூடம் பூஷ . ) சாமம் ( தெற் ) ம் தசமியில் - ம் சாமம் விஷ்ணு -- 1. ஒரு கற்பத்தில் ஜலசயனத் ( வட ) ம் சதுர்த்தசியில் முதற்சாமம் கிழக் திருக்கையில் கனகாண்டஜராகிய பிர கிலும் விஷ்டியுண்ணு தலால் இச் சாமங் மனைக் கண்டு யார் என நான் லோக களில் சுபகாரியங்களும் இத் திசைநோக்கி கர்த்தா என விஷ்ணு நானே லோசகர்த்தா யாத்திரையுஞ் செய்யலாகாது . என் றனர் . அவ்விருவரில் பிரமன் என் விஷ- விஷ்ணுபதி சடசீதி புண்யகாலங் னில் புகுந்து என்னிடம் அண்டங்க என் வருநாட்கள் . எனைத்து மிருத்தலைக் காண்க என