அபிதான சிந்தாமணி

விறலியாற்றுப்படை 1479 னோதப்பூண்டுகள் விறலியாற்றுப்படை வெற்றி மன்னன் வினைத்தொழிற் சோகீரனார் கீர்த்தியைச் சொல்லும் பாணிச்சியை தல் வளத்தைச் சிறப்புறப் பாடியுள்ளார். வழிப்படுத்தியது. (பு. வெ. பாடாண்.) இவர் பாடலில் இரவு நடுயாமத்தில் கடற் விறல் கோளணி - அஃதாவது வலியையு கரையூரின் நிலைமை கூறியது ஆராயத்தக் டைய பகையின் மேலாதல் அதனது துணை தது, இவர் பாடியது நற் கூகக-ம் பாட்டு. யின் மேலாதல் பராக்கிரமித்தலைச் சொல் வினை முதல்விளக்கணி - ஒரு கருத்தாவைச் லு தலாம். இதனை வடநூலார் பிரத்திய நீ சேர்ந்த முறையுள்ள பல செய்கைகளை காலங்காரமென்பர். முறைபிறழாமல் சொல்லுதலாம். விறன்மிண்ட நாயனார் - மலையாளதேசத்துச் கனக் காரகதீபகா லங்காரம் என்பர். செங்குன்றூரில் வேளாளர் மாபிற் பிறந்து (குவல.) திருவாரூரில் வசித்தவர். சிவதரிசனத் வினையன் - ஐதரேயன் தந்தை, குமாரன் திற்காக எழுந்தருளிய சுந்தரமூர்த்தி வே தமுணராததினால் தாயுடன் துரத்தி சுவாமிகள் தேவாசிரய மண்டபத்து எழுந் விடப்பட்டவன், தருளியிருக்கும் சிவனடியவர்களை வணங் வினையெச்சம் - செயலையும், காலத்தையும் காது சென்றதால் சுந்தாரும் அவர்க்குப் தோன்றுவித்துப் பாலுடன் கொண்டு முடி பிரானாகிய சிவமும் புறம்பெனக் கூறி யும் வினையொழிய நிற்பது. யிருந்து, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத் வினோதநாய் - இது டாஸ்மேனியா நாட்டி தொண்டத்தொகை பாடித் துதித்தபின் லுள்ள காட்டு மிருகம், இது உருவத்தில் களிப்படைந்து சிவகணத்தவரில் ஒருவ நாயின் அளவினது. பயங்கரத் தோற்ற ரானவர். (பெரிய புராணம்.) முள்ளது. இதன் பெட்டைக்குக் கருப்ப விற்பிறவன் - (பிராத்.) சுதஞ்சயன் குமா காலத்தில் ஒருவகைப் பையுண்டாகிறது. சன். இவன் குமாரன் சுசி. அப்பையில் குட்டிகளை வளர்த்து அவை விற்றூற்றுழ தெயினனர் - கடைச்சங்க மரு தாமே இரை தேடுகையில் அப்பை மறை விய புலவர். (அகநானூறு.) கிறது. இது ஆடு மாடுகளை அடித்துத் விற்றூற்று வண்ணக்கண் தத்தனர். விற் தின்னும், இதனை அந்நாட்டார் டாஸ்மே நூறு - ஒரூர், வண்ணக்கன் - நாணய சோ னிய பிசாருசன்பர். தகன். தத்தன் - இயற்பெயர். இவ்வூரில் வினோதப்பூண்டுகள் - உயிருண்ணிப்பூண் மூதெயினனென ஒரு புலவர் இருந்தன டுகள் - அல்லது (தசையுண்ணும் பூண்டு சென்று அகநானூற்றால் தெரிகிறது. இத் கள்) இவ்வகையில் (500) பிரிவு இருக்கிற தத்தனார் தமது பாடலிற் பாண்டியனையும், தாம். இப்பூண்செள் சிறு பூச்சிகளையும், அவனது மதுரையையும் பாராட்டிக் கூறு சிறு ஜந்துக்களையும் தின்று ஜீவிக்கின்றன. கின்றார். பாலைத்திணையைச் சிறப்பித்துப் இப் பூண்டுகள் தாமே சென்று பூச்சிகளை பாடியுள்ளார். இவர் பாடியது. நற் (உக அ) யும் பிராணிகளையும் பிடிப்பதில்லை, பிராணிகளே இவைகளுக்கு வலிய ஆகார வினா - (சு) அறிவினா, அறியாவினா, ஐய மாகின்றன. பூச்சிகள் சிலந்தி வலையில் வினா, கொளல்வினா, கொடைவினா, ஏவல் கொதுகு, ஈ முதலியன சிக்குண்டு சிலந் திக்கு ஆகாரமாதல்போல் இவையும் சிக் வினவுத்தாம் - இது சித்திரக் கவியிலொ குண்டிறக்கின்றன. இவை வட அமெரிக்கா ன்று. வினாவினார்க்கு விடையாக ஒரு வில் ஏராளமாய் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று. மொழியும் தொடர் மொழியும் புணர்த்திப் நீர் துருத்திப் பூண்டு - Bladder wort) பாடுவது. இவை அந்நாட்டுச் சதுப்பு நிலங்களிலும், வினுவெழத்துக்கள் - வினாவினுக்கு அறி சலங்களிலும் பரந்திருப்பவை; இவற்றிற்கு குறியா மெழுத்துக்கள்; இவை, எ, யா, ஆ, வேரில்லை. மழைக்காலத்தில் இதனிலைகள் ஓ, ஏ என்பன. நீண்டு வளர்ந்து அரும்புகின் றன. அவை, வினை - (உ) நல்வினை, தீவினை, காம்பின் நுட்பத்தால் நீரில் மிதக்கின்றன வினைச்சொல் - செய்பவன், கருவி, நிலம், இலை துளிர் காலத்து அரும்புகள் நீண்டு செயல், காலம், செய்யப்படு பொருள் பை போலாகின்றன. அவை அப்போது ஆகிய ஆறினையும் வினையால் தெரி நீர் மட்டத்தில் பைபோல் விரிந்து நிற்கின் விப்பது, மன, நீரில் வாழும் புழுப்பூச்சிகள் இவற் பாட்டு, வின.
விறலியாற்றுப்படை 1479 னோதப்பூண்டுகள் விறலியாற்றுப்படை வெற்றி மன்னன் வினைத்தொழிற் சோகீரனார் கீர்த்தியைச் சொல்லும் பாணிச்சியை தல் வளத்தைச் சிறப்புறப் பாடியுள்ளார் . வழிப்படுத்தியது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) இவர் பாடலில் இரவு நடுயாமத்தில் கடற் விறல் கோளணி - அஃதாவது வலியையு கரையூரின் நிலைமை கூறியது ஆராயத்தக் டைய பகையின் மேலாதல் அதனது துணை தது இவர் பாடியது நற் கூகக - ம் பாட்டு . யின் மேலாதல் பராக்கிரமித்தலைச் சொல் வினை முதல்விளக்கணி - ஒரு கருத்தாவைச் லு தலாம் . இதனை வடநூலார் பிரத்திய நீ சேர்ந்த முறையுள்ள பல செய்கைகளை காலங்காரமென்பர் . முறைபிறழாமல் சொல்லுதலாம் . விறன்மிண்ட நாயனார் - மலையாளதேசத்துச் கனக் காரகதீபகா லங்காரம் என்பர் . செங்குன்றூரில் வேளாளர் மாபிற் பிறந்து ( குவல . ) திருவாரூரில் வசித்தவர் . சிவதரிசனத் வினையன் - ஐதரேயன் தந்தை குமாரன் திற்காக எழுந்தருளிய சுந்தரமூர்த்தி வே தமுணராததினால் தாயுடன் துரத்தி சுவாமிகள் தேவாசிரய மண்டபத்து எழுந் விடப்பட்டவன் தருளியிருக்கும் சிவனடியவர்களை வணங் வினையெச்சம் - செயலையும் காலத்தையும் காது சென்றதால் சுந்தாரும் அவர்க்குப் தோன்றுவித்துப் பாலுடன் கொண்டு முடி பிரானாகிய சிவமும் புறம்பெனக் கூறி யும் வினையொழிய நிற்பது . யிருந்து சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத் வினோதநாய் - இது டாஸ்மேனியா நாட்டி தொண்டத்தொகை பாடித் துதித்தபின் லுள்ள காட்டு மிருகம் இது உருவத்தில் களிப்படைந்து சிவகணத்தவரில் ஒருவ நாயின் அளவினது . பயங்கரத் தோற்ற ரானவர் . ( பெரிய புராணம் . ) முள்ளது . இதன் பெட்டைக்குக் கருப்ப விற்பிறவன் - ( பிராத் . ) சுதஞ்சயன் குமா காலத்தில் ஒருவகைப் பையுண்டாகிறது . சன் . இவன் குமாரன் சுசி . அப்பையில் குட்டிகளை வளர்த்து அவை விற்றூற்றுழ தெயினனர் - கடைச்சங்க மரு தாமே இரை தேடுகையில் அப்பை மறை விய புலவர் . ( அகநானூறு . ) கிறது . இது ஆடு மாடுகளை அடித்துத் விற்றூற்று வண்ணக்கண் தத்தனர் . விற் தின்னும் இதனை அந்நாட்டார் டாஸ்மே நூறு - ஒரூர் வண்ணக்கன் - நாணய சோ னிய பிசாருசன்பர் . தகன் . தத்தன் - இயற்பெயர் . இவ்வூரில் வினோதப்பூண்டுகள் - உயிருண்ணிப்பூண் மூதெயினனென ஒரு புலவர் இருந்தன டுகள் - அல்லது ( தசையுண்ணும் பூண்டு சென்று அகநானூற்றால் தெரிகிறது . இத் கள் ) இவ்வகையில் ( 500 ) பிரிவு இருக்கிற தத்தனார் தமது பாடலிற் பாண்டியனையும் தாம் . இப்பூண்செள் சிறு பூச்சிகளையும் அவனது மதுரையையும் பாராட்டிக் கூறு சிறு ஜந்துக்களையும் தின்று ஜீவிக்கின்றன . கின்றார் . பாலைத்திணையைச் சிறப்பித்துப் இப் பூண்டுகள் தாமே சென்று பூச்சிகளை பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியது . நற் ( உக ) யும் பிராணிகளையும் பிடிப்பதில்லை பிராணிகளே இவைகளுக்கு வலிய ஆகார வினா - ( சு ) அறிவினா அறியாவினா ஐய மாகின்றன . பூச்சிகள் சிலந்தி வலையில் வினா கொளல்வினா கொடைவினா ஏவல் கொதுகு முதலியன சிக்குண்டு சிலந் திக்கு ஆகாரமாதல்போல் இவையும் சிக் வினவுத்தாம் - இது சித்திரக் கவியிலொ குண்டிறக்கின்றன . இவை வட அமெரிக்கா ன்று . வினாவினார்க்கு விடையாக ஒரு வில் ஏராளமாய் உண்டு . அவற்றில் ஒன்று . மொழியும் தொடர் மொழியும் புணர்த்திப் நீர் துருத்திப் பூண்டு - Bladder wort ) பாடுவது . இவை அந்நாட்டுச் சதுப்பு நிலங்களிலும் வினுவெழத்துக்கள் - வினாவினுக்கு அறி சலங்களிலும் பரந்திருப்பவை ; இவற்றிற்கு குறியா மெழுத்துக்கள் ; இவை யா வேரில்லை . மழைக்காலத்தில் இதனிலைகள் என்பன . நீண்டு வளர்ந்து அரும்புகின் றன . அவை வினை - ( ) நல்வினை தீவினை காம்பின் நுட்பத்தால் நீரில் மிதக்கின்றன வினைச்சொல் - செய்பவன் கருவி நிலம் இலை துளிர் காலத்து அரும்புகள் நீண்டு செயல் காலம் செய்யப்படு பொருள் பை போலாகின்றன . அவை அப்போது ஆகிய ஆறினையும் வினையால் தெரி நீர் மட்டத்தில் பைபோல் விரிந்து நிற்கின் விப்பது மன நீரில் வாழும் புழுப்பூச்சிகள் இவற் பாட்டு வின .