அபிதான சிந்தாமணி

விவரணாசாரியர் 1477 வவிந்தியன கணவ FLD ஞ்ஞை, சாயையைச் சிருட்டித்துத் தவஞ் ங்கிய (சு) (4) (80) (கஉ) (கச) (கசு) செய்யச் சென்றனள், இந்த இரண்டு நாட்களில் கருத்தரிக்கின் புருஷப்பிரஜை தேவியரிடத்தும் விவசுவானுக்கு வைவச் யும், ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் தரிக்கின் சுதமது, யமன், சரி, யமுனை, தபதி என் பெண்பிரஜையும் பிறர்க்கும் என்பர். பெண் குமாரரும், குமரியரும் பிறர் ணின் தந்தை பெண்ணிற்காகப் பணம் தனர். பெற்றுக்கொண்டு பெண்ணைக்கொடுத் விவரணாசாரியர் சுரேச்வரா சாரியருக்கு தால் விற்றவனாகிறானாதலால் அப்படிச் ஒருபெயர். செய்யக்கூடாது. பெண்ணின் விவஸ்வதர் ஒரு சூரியர். இவர் இரண்டு னேனும் தந்தையேனும் ஸ்திரீதனப் முகம் நான்குகைகள் இரண்டுகைகள் பொருள்களைத் தமக்காக உபயோகப்படுத் லும் கமலாயு தங்கள், அபயம், வரதம், திக்கொள்ளக் கூடாது. 'க்ஷேமத்தை பவளாபரணம் உடையவராய்ப் பொற் விரும்பினவர்கள் பெண்களைப் பூஷண பட்வெஸ்திரந் தரித்தவராயிருப்பர். முதலியவற்றால் சந்தோஷப்படுத்த விவாகத்திற்காகாத நாட்கள் - கண்டகம், வேண்டியது. இவ்வசையுடன் கூடிய தூணம், கண்டகத்தூண், சகடம், வீடு சந்தோஷமாய் இருக்கும். எந்த வீட் திருஷ்டி, விட்கம்பம், கிரகவேதை, பஞ் டில் மனைவியின் பணிவிடையால் கண சார்க்கம், சடசீதி, மா தசூன்யம், வன் பரதாரத்தை நினையாமல் இருப் விஷம், அதிகமாதம், குரு சுக்சாஸ் தமனம் பானோ அந்தக்குலம் கலியாணத்துடன் இவை ஆகா. (விதான). இருக்கும். மணம் காண்க. விவாகவிஷயம் - பிரம்மசரியம் நீல்கின விவாதத் தானங்கள் - இவை (22) அரச வன், அவ்வாச்சிரமம் நீங்கித் தன் தாயின் ஆராய்ந்து அறியப்படுபவையாம். எழு தலைமுறைக்குட்படா தவளாயும் தந் அரசன் ஆணையைக் கடத்தல் (2) தையின் கோத்திரத்தில் பிறவா தவளா பெண்கொலை, (கூ) பிறர்மனை நயத்தல், யும் இருக்கிறவளையும், சா தகர்மாதி சம (=) வருணக்கலப்பு, (இ) களவு, (சு) ஒரு ஸ்காரம் இல்லாத குலத்தில் பிறந்தவளை பெண் நாயகனையின்றி கருப்பமுடையவ யும், ஆண்பிள்ளைகளைப் பெறாமல் பெண் ளாதல், (எ) கடுஞ்சொல், (அ ) சொல்லத் பிள்ளைகளையே பெறுகிற குலத்திற் பிறந் தகாதவற்றைச் சொல்லுதல், (க) - பிற தாளையும், தேகத்தில் நீள மயிருற்றவன், ரைக் கடுமையாக அடித்தொறுத்தல், (50) மூலவியாதியன், ஷயரோகி, அக்கினிபுஷ் கருச்சிதைத்தல். (க) பிறர்க்கு வெறுப்பு டியில்லான், பெருவியாதி கொண்டவன், விளைத்தல், (ங) பயிரை அழித்தல், (கூ) குஷ்டவியாதி உள்ளவன் இக்குலங்களில் இல்லம் முதலியவற்றிற்கு நெருப்பிடல், பிறந் தவளையும், செம்பட்டை மயிருற்றவள், (ச) அரசற்குத் தீங்கிழைத்தல், (இ) அரச அதிஉயரமானவள், தீராப்பிணியுள்ளவள், முத்திரையை யழித்தல், (ச) அரசனது மயிரில்லா தவள், உடம்பெல்லாம் மயி மறைவு சூழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தல், குற்றவள், குரூரமாகப் பேசுகிறவள், செல் (எ) சிறைப்பட்டிருப்போரை விலங்கை கண்ணுள்ளவள், நக்ஷத்திரம், விருக்ஷம், முறித்து வெளிப்படுத்தல், (அ) உரிய கதி, ஈனசாதி, மலை, பக்ஷி, பாம்பு இவற் வன் இல்லாத பொருளை விற்றல், அத றின் பெயர் தரித்தவளையும் நீக்கி அழகு, னைத் தானஞ்செய்தல், அதனைக் கூறிட் நல்லபெயர், அன்னம், யானைகளையொத்த இக் கொள்ளுதல், அதனைத் தண்டத்திற் நடை, மெல்லிய தேகம், பல், மயிர், சிறு குட்படுத்தல், (க) அரசன் ஆணைமேற் குரல், உடைய கன்னிகையை மணத் கொண்டு பறை சாற்று தலை மறைத்தல், தல் வேண்டும். இவ்வகை மணந்த சுந்தரி (50) உரியோனில்லாத பொருளை யழித் யுடன் கூடுகையில் ருதுகாலத்தில் கூட தல், (கச) அரசனுக்குரிய இறைப்பொரு வேண்டும். அந்த ருது காலம் (கசு) நாள் ளைக் கெடுத்தல், (கட்) பிறர் உறுப்புக்களை கூறப்படுகிறது. அதில் ருதுவான (ச) வெட்டிக் குறைத்தல் எனும் (42)-உம், நாட்களை மேலோர் நிந்திக்கிறார்களாத முற்கூறிய அபராதங்கள் (20) - உம் ஆக லால் அவற்றினையும் ஏகாதசி திரயோ தசி (உ) ஆம். (சுக் - நீ). களையும் நீக்கி மற்றைப் பத்து நாட்களைக் விவிந்தியன் ஒரு அசுரன், சாருவதேஷ் கொள்வதே உத்தமம். ருதுகாலம் தொட ணனால் கொல்லப்பட்டவன்.
விவரணாசாரியர் 1477 வவிந்தியன கணவ FLD ஞ்ஞை சாயையைச் சிருட்டித்துத் தவஞ் ங்கிய ( சு ) ( 4 ) ( 80 ) ( கஉ ) ( கச ) ( கசு ) செய்யச் சென்றனள் இந்த இரண்டு நாட்களில் கருத்தரிக்கின் புருஷப்பிரஜை தேவியரிடத்தும் விவசுவானுக்கு வைவச் யும் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களில் தரிக்கின் சுதமது யமன் சரி யமுனை தபதி என் பெண்பிரஜையும் பிறர்க்கும் என்பர் . பெண் குமாரரும் குமரியரும் பிறர் ணின் தந்தை பெண்ணிற்காகப் பணம் தனர் . பெற்றுக்கொண்டு பெண்ணைக்கொடுத் விவரணாசாரியர் சுரேச்வரா சாரியருக்கு தால் விற்றவனாகிறானாதலால் அப்படிச் ஒருபெயர் . செய்யக்கூடாது . பெண்ணின் விவஸ்வதர் ஒரு சூரியர் . இவர் இரண்டு னேனும் தந்தையேனும் ஸ்திரீதனப் முகம் நான்குகைகள் இரண்டுகைகள் பொருள்களைத் தமக்காக உபயோகப்படுத் லும் கமலாயு தங்கள் அபயம் வரதம் திக்கொள்ளக் கூடாது . ' க்ஷேமத்தை பவளாபரணம் உடையவராய்ப் பொற் விரும்பினவர்கள் பெண்களைப் பூஷண பட்வெஸ்திரந் தரித்தவராயிருப்பர் . முதலியவற்றால் சந்தோஷப்படுத்த விவாகத்திற்காகாத நாட்கள் - கண்டகம் வேண்டியது . இவ்வசையுடன் கூடிய தூணம் கண்டகத்தூண் சகடம் வீடு சந்தோஷமாய் இருக்கும் . எந்த வீட் திருஷ்டி விட்கம்பம் கிரகவேதை பஞ் டில் மனைவியின் பணிவிடையால் கண சார்க்கம் சடசீதி மா தசூன்யம் வன் பரதாரத்தை நினையாமல் இருப் விஷம் அதிகமாதம் குரு சுக்சாஸ் தமனம் பானோ அந்தக்குலம் கலியாணத்துடன் இவை ஆகா . ( விதான ) . இருக்கும் . மணம் காண்க . விவாகவிஷயம் - பிரம்மசரியம் நீல்கின விவாதத் தானங்கள் - இவை ( 22 ) அரச வன் அவ்வாச்சிரமம் நீங்கித் தன் தாயின் ஆராய்ந்து அறியப்படுபவையாம் . எழு தலைமுறைக்குட்படா தவளாயும் தந் அரசன் ஆணையைக் கடத்தல் ( 2 ) தையின் கோத்திரத்தில் பிறவா தவளா பெண்கொலை ( கூ ) பிறர்மனை நயத்தல் யும் இருக்கிறவளையும் சா தகர்மாதி சம ( = ) வருணக்கலப்பு ( ) களவு ( சு ) ஒரு ஸ்காரம் இல்லாத குலத்தில் பிறந்தவளை பெண் நாயகனையின்றி கருப்பமுடையவ யும் ஆண்பிள்ளைகளைப் பெறாமல் பெண் ளாதல் ( ) கடுஞ்சொல் ( ) சொல்லத் பிள்ளைகளையே பெறுகிற குலத்திற் பிறந் தகாதவற்றைச் சொல்லுதல் ( ) - பிற தாளையும் தேகத்தில் நீள மயிருற்றவன் ரைக் கடுமையாக அடித்தொறுத்தல் ( 50 ) மூலவியாதியன் ஷயரோகி அக்கினிபுஷ் கருச்சிதைத்தல் . ( ) பிறர்க்கு வெறுப்பு டியில்லான் பெருவியாதி கொண்டவன் விளைத்தல் ( ) பயிரை அழித்தல் ( கூ ) குஷ்டவியாதி உள்ளவன் இக்குலங்களில் இல்லம் முதலியவற்றிற்கு நெருப்பிடல் பிறந் தவளையும் செம்பட்டை மயிருற்றவள் ( ) அரசற்குத் தீங்கிழைத்தல் ( ) அரச அதிஉயரமானவள் தீராப்பிணியுள்ளவள் முத்திரையை யழித்தல் ( ) அரசனது மயிரில்லா தவள் உடம்பெல்லாம் மயி மறைவு சூழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தல் குற்றவள் குரூரமாகப் பேசுகிறவள் செல் ( ) சிறைப்பட்டிருப்போரை விலங்கை கண்ணுள்ளவள் நக்ஷத்திரம் விருக்ஷம் முறித்து வெளிப்படுத்தல் ( ) உரிய கதி ஈனசாதி மலை பக்ஷி பாம்பு இவற் வன் இல்லாத பொருளை விற்றல் அத றின் பெயர் தரித்தவளையும் நீக்கி அழகு னைத் தானஞ்செய்தல் அதனைக் கூறிட் நல்லபெயர் அன்னம் யானைகளையொத்த இக் கொள்ளுதல் அதனைத் தண்டத்திற் நடை மெல்லிய தேகம் பல் மயிர் சிறு குட்படுத்தல் ( ) அரசன் ஆணைமேற் குரல் உடைய கன்னிகையை மணத் கொண்டு பறை சாற்று தலை மறைத்தல் தல் வேண்டும் . இவ்வகை மணந்த சுந்தரி ( 50 ) உரியோனில்லாத பொருளை யழித் யுடன் கூடுகையில் ருதுகாலத்தில் கூட தல் ( கச ) அரசனுக்குரிய இறைப்பொரு வேண்டும் . அந்த ருது காலம் ( கசு ) நாள் ளைக் கெடுத்தல் ( கட் ) பிறர் உறுப்புக்களை கூறப்படுகிறது . அதில் ருதுவான ( ) வெட்டிக் குறைத்தல் எனும் ( 42 ) -உம் நாட்களை மேலோர் நிந்திக்கிறார்களாத முற்கூறிய அபராதங்கள் ( 20 ) - உம் ஆக லால் அவற்றினையும் ஏகாதசி திரயோ தசி ( ) ஆம் . ( சுக் - நீ ) . களையும் நீக்கி மற்றைப் பத்து நாட்களைக் விவிந்தியன் ஒரு அசுரன் சாருவதேஷ் கொள்வதே உத்தமம் . ருதுகாலம் தொட ணனால் கொல்லப்பட்டவன் .