அபிதான சிந்தாமணி

விவகாரப்பதம் 1476 விவசுவான் வித்வான்கள், 11. வருக்கத்தார், 12. குலத் 14. வன் செயல் செருக்குள்ளவாால் தினர், 13. குலிகர், 14 நியுத்தரோடு செய்யப்படும் கொடுந்தொழில், 15. சொற் கூடிய பிராட்டு விவாகன், 15, நிருபன், கொடுமை-தேசம் சாதி முதலியவற்றை ஆரணியர் - இருடிகள் வணிகக்கூட்டத் நிந்தித்தல், 16. தண்டக் கொடுமை - தார் - வியாபாரஞ் செய்யும் பெரியோர். தடி முதலியவற்ற லடித்தல் முதலிய சேனைக்கூட்டத்தார் சேனைத்தலை படைத் தீமை, 17. சூது - சூது முதலிய தீமை தலைவர். பஞ்சாயத்தார் - நடு நிலைமை விளைத்தல், 18, ஒழிபு - மேற்கூறியவற் வகித்துத் தீர்ப்பளிக்க இருகட்சியினரும் றில் சொல்லா தன. இவற்றை வடநூலார் சம்மதித்து நியமிக்கும் பிரதிநிதி. கிராமத் முறையே (1) ருணாருண தானம், (2) உப தார். ஒரு கிராமத்திலேயுள்ள பொது ஜனங் நிதி, (3) சம்பூய சமுதானம், 4 தத்தா கள் அல்லது நாட்டாண்மைச்காரர். கணத் பிரதானீகம், 5-அசுவேத்யசு சுசுருஷா, 6- தினர்- ஒரு கூட்டமாக வாழ்பவர். சிரேணி வே தநாகபாகம், 7-அஸ்வாமிகிரய, 8- யர் ஊருக்குப் புறம்பே வாழ்ந்து கொண்டு விக்ரியா சம்பிரதானம், 9 - திருத்வானு கிராமத்தார்க்கு வேண்டுந் தொண்டு புரிய சய : 10 - சம்வித்தியகிரம் :, 11 - க்ஷேத் வர், பிராட்டுவிவாகன் - அந்தணர் முத எஞ்ஞ விவாத :, 12 ஸ்திரீ புருஷ தர்மம், லியமூவரில் குலன், மேன்மை, நடுநிலைமை, 13. தாயபாக :, 14. சாஹஸம், 15. வாக் கல்வி கேள்விகள் நிறைந்தவன். நியுத் பாருஷ்யம், 16. தண்டபாரூஷ்யம், 17 தன் - அரசனால் பொருள் கொடுத்தல் தியூதம், 15. பிரகீர்ணாகம் என்பர். (விவ முதலான உபகாரங்கள் செய்யப்பட்டவர் கார சங்கிரகம்.) களாகி விவகார விசாரணை செய்தற் 2. இப்பதினெண் பதங்களும் நூறு பொருட்டு சபையிலுள்ள பண்டிதர்கள். கிளைகளைப் பெற்றிருக்கும். (காத்தியா (விவகார சார சங்கிரகம்). யனம், நாரதம்). விவகாரபதம் கஅ. அவை: 1. கடன் விவகார பத்திரிகை இது பிரதிக்ஞாப் கோடல் - கடன் கொடுத்தல், 2. உப பத்திரிகை, விகிதஸாக்ஷியாதி பிரமாணம், நிதி - ஒருவன் தன் பொருளை நம்பிக்கை பிரதிவாதி உத்தரம், விவாத பரிஷ்காரம் யால் அயலவனிடத்து எண்ணாமல் வைத் என்னும் நான்கு வகுப்பையுடையது. தல், 3. கூடி மேம்படல் - வணிகர் முத (யாஞ்ய வல்க்யம்). லாயினோர் பலர்கூடித் தொழில் செய்தல், விவகாரம் - பொருள், பீடை, சமய தரு 4. நல்கியது நல்காமை - கொடுக்கப் மம் இவற்றைச் சார்ந்த கடன் கோடல் பட்டதை மீட்டுங் கொடாமை, 5, ஒப்பிப் முதலிய விஷயங்களில் தருமம் விலக்கப் பணி செய்யாமை வேலையை யொப் பட்டபோது அத் தருமம் சாதித்தற் புக்கொண்டு செய்யா தொழி தல், 6. கூலி பொருட்டு அரசனிடத்துச் சொல்லுதல். கொடாமை --வேலை வாங்கிக்கொண்டு இந்த விவகாரம், தருமங் கொள்கை, கூலி தராமை, 7. உடையானல்லான் விற் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை, உண்மை ஒருவன் பொருளை அவனது ஒப் கூறல் உண்டான காலத்தில்லை. தருமக் பின்றி மற்றொருவன் விற்றல், 8. விற்றுக் கேடு, உலோபம், பகை அழுக்காறு உண் கொடாமை - ஒருவன் சாக்கை விற்று டாங் காலத்துண்டாம். இந்த விவகார அவனுக்குக் கிரயம் கொடாமை, 9. பதம் (கஅ) அவற்றை ஜீவகார் பதத்திற் கொண்டு உளமோம்பாமை-விலையான் காண்க. இது பிரதக்கினை, உத்தரம், கொண்ட பொருளில் உள்ள மொவ்வாமை, பிரமாண விசாரனை, நிச்சயமெனும் நான்கு 10. கட்டுப்பாடு கடத்தல் - பாசண்டர் பா தங்களை யுடையது. (காத்தியாயனர், முதலியோர் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடு கடத் நாரதர்). தல், 11, நிலவழக்கு - நில அளவின் விவசன் விச்சு குமாரன். இவன் குமாரர் பாசத்தில் ஏனாதிகங்களைக் குறித்த வழ பலினன் முதலிய ஐம்பதின்மர். க்கு, 12. மாதராடவர் தருமம் - மாதர்க் விவசுவான் - காசிபருக்கு அதிதியிடம் கும் ஆடவர்க்கும் கல்யாணம் முதலியவற் பிறந்த குமாரன், இவன் துவாதசாதித்த றைப் பற்றிய விவாதம், 13. தாயபாகம்... ரில் ஒருவன். இவன் குமாரன் வைவச்சுத தந்தை முதலாயினார் பொருளை மைந்தர் மது. இவன் விச்வகர்மாவின் குமாரியாகிய முதலாயினோர் பிரித்துக் கொள்ளுதல், சமுஞ்ஞையை மணந்தனன். அந்தச் சமு நல்
விவகாரப்பதம் 1476 விவசுவான் வித்வான்கள் 11. வருக்கத்தார் 12. குலத் 14. வன் செயல் செருக்குள்ளவாால் தினர் 13. குலிகர் 14 நியுத்தரோடு செய்யப்படும் கொடுந்தொழில் 15. சொற் கூடிய பிராட்டு விவாகன் 15 நிருபன் கொடுமை - தேசம் சாதி முதலியவற்றை ஆரணியர் - இருடிகள் வணிகக்கூட்டத் நிந்தித்தல் 16. தண்டக் கொடுமை - தார் - வியாபாரஞ் செய்யும் பெரியோர் . தடி முதலியவற்ற லடித்தல் முதலிய சேனைக்கூட்டத்தார் சேனைத்தலை படைத் தீமை 17. சூது - சூது முதலிய தீமை தலைவர் . பஞ்சாயத்தார் - நடு நிலைமை விளைத்தல் 18 ஒழிபு - மேற்கூறியவற் வகித்துத் தீர்ப்பளிக்க இருகட்சியினரும் றில் சொல்லா தன . இவற்றை வடநூலார் சம்மதித்து நியமிக்கும் பிரதிநிதி . கிராமத் முறையே ( 1 ) ருணாருண தானம் ( 2 ) உப தார் . ஒரு கிராமத்திலேயுள்ள பொது ஜனங் நிதி ( 3 ) சம்பூய சமுதானம் 4 தத்தா கள் அல்லது நாட்டாண்மைச்காரர் . கணத் பிரதானீகம் 5 - அசுவேத்யசு சுசுருஷா 6 தினர்- ஒரு கூட்டமாக வாழ்பவர் . சிரேணி வே தநாகபாகம் 7 - அஸ்வாமிகிரய 8 யர் ஊருக்குப் புறம்பே வாழ்ந்து கொண்டு விக்ரியா சம்பிரதானம் 9 - திருத்வானு கிராமத்தார்க்கு வேண்டுந் தொண்டு புரிய சய : 10 - சம்வித்தியகிரம் : 11 - க்ஷேத் வர் பிராட்டுவிவாகன் - அந்தணர் முத எஞ்ஞ விவாத : 12 ஸ்திரீ புருஷ தர்மம் லியமூவரில் குலன் மேன்மை நடுநிலைமை 13. தாயபாக : 14. சாஹஸம் 15. வாக் கல்வி கேள்விகள் நிறைந்தவன் . நியுத் பாருஷ்யம் 16. தண்டபாரூஷ்யம் 17 தன் - அரசனால் பொருள் கொடுத்தல் தியூதம் 15. பிரகீர்ணாகம் என்பர் . ( விவ முதலான உபகாரங்கள் செய்யப்பட்டவர் கார சங்கிரகம் . ) களாகி விவகார விசாரணை செய்தற் 2. இப்பதினெண் பதங்களும் நூறு பொருட்டு சபையிலுள்ள பண்டிதர்கள் . கிளைகளைப் பெற்றிருக்கும் . ( காத்தியா ( விவகார சார சங்கிரகம் ) . யனம் நாரதம் ) . விவகாரபதம் கஅ . அவை : 1. கடன் விவகார பத்திரிகை இது பிரதிக்ஞாப் கோடல் - கடன் கொடுத்தல் 2. உப பத்திரிகை விகிதஸாக்ஷியாதி பிரமாணம் நிதி - ஒருவன் தன் பொருளை நம்பிக்கை பிரதிவாதி உத்தரம் விவாத பரிஷ்காரம் யால் அயலவனிடத்து எண்ணாமல் வைத் என்னும் நான்கு வகுப்பையுடையது . தல் 3. கூடி மேம்படல் - வணிகர் முத ( யாஞ்ய வல்க்யம் ) . லாயினோர் பலர்கூடித் தொழில் செய்தல் விவகாரம் - பொருள் பீடை சமய தரு 4. நல்கியது நல்காமை - கொடுக்கப் மம் இவற்றைச் சார்ந்த கடன் கோடல் பட்டதை மீட்டுங் கொடாமை 5 ஒப்பிப் முதலிய விஷயங்களில் தருமம் விலக்கப் பணி செய்யாமை வேலையை யொப் பட்டபோது அத் தருமம் சாதித்தற் புக்கொண்டு செய்யா தொழி தல் 6. கூலி பொருட்டு அரசனிடத்துச் சொல்லுதல் . கொடாமை --வேலை வாங்கிக்கொண்டு இந்த விவகாரம் தருமங் கொள்கை கூலி தராமை 7. உடையானல்லான் விற் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை உண்மை ஒருவன் பொருளை அவனது ஒப் கூறல் உண்டான காலத்தில்லை . தருமக் பின்றி மற்றொருவன் விற்றல் 8. விற்றுக் கேடு உலோபம் பகை அழுக்காறு உண் கொடாமை - ஒருவன் சாக்கை விற்று டாங் காலத்துண்டாம் . இந்த விவகார அவனுக்குக் கிரயம் கொடாமை 9 . பதம் ( கஅ ) அவற்றை ஜீவகார் பதத்திற் கொண்டு உளமோம்பாமை - விலையான் காண்க . இது பிரதக்கினை உத்தரம் கொண்ட பொருளில் உள்ள மொவ்வாமை பிரமாண விசாரனை நிச்சயமெனும் நான்கு 10. கட்டுப்பாடு கடத்தல் - பாசண்டர் பா தங்களை யுடையது . ( காத்தியாயனர் முதலியோர் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடு கடத் நாரதர் ) . தல் 11 நிலவழக்கு - நில அளவின் விவசன் விச்சு குமாரன் . இவன் குமாரர் பாசத்தில் ஏனாதிகங்களைக் குறித்த வழ பலினன் முதலிய ஐம்பதின்மர் . க்கு 12. மாதராடவர் தருமம் - மாதர்க் விவசுவான் - காசிபருக்கு அதிதியிடம் கும் ஆடவர்க்கும் கல்யாணம் முதலியவற் பிறந்த குமாரன் இவன் துவாதசாதித்த றைப் பற்றிய விவாதம் 13. தாயபாகம் ... ரில் ஒருவன் . இவன் குமாரன் வைவச்சுத தந்தை முதலாயினார் பொருளை மைந்தர் மது . இவன் விச்வகர்மாவின் குமாரியாகிய முதலாயினோர் பிரித்துக் கொள்ளுதல் சமுஞ்ஞையை மணந்தனன் . அந்தச் சமு நல்