அபிதான சிந்தாமணி

வில்வலன் 1474) வில்வித்தை என விருகேச, நிர்பீஜ, கோமயோற்பவா, பிரமதேவன் பிரத்தியக்ஷமாய் என்ன வரம் சங்சராநந்த, சுத்த பாமப்பிரிய, வியாத, வேண்டுமென் நனன். இவன் என் தம்பி புட்பாதிக, க்ஷேத்திரஞ்ஞ, வாதா பீஷ்ட, யைக் கொலை செய்து மீண்டும் அழைத்த புருஷார்த்த சித்திதா, சிவப்பிரிய முதலிய காலத்து உயிர் பெற்றுவா வரம் அருளல் திருநாமங்களைக் கொண்டு பூசிக்கச் சகல வேண்டுமென அப்படியே வாம்பெற்றுச் சித்தியும் பெறுவர். சூரபன்மனிடத்து நட்புக்கொண்டு வழிச் 2. ஓர் அரசன் இவ்விருக்ஷ த்தை நிழற் செல்லும் இருடிகளை உபசரித்தழைத்துத் பொருட்டுக் குளக்கரையிற் பதித்துத் தம்பியை ஆடாக்கிச் சமைத்து அவ்விரு தான் வேட்டையாடிய சிரமபரிகாரத்தின் டிகளுக்கு விருந்திட்டு வாதாபி பொருட்டுக் கொடுங்கோலனாகிய அவன் அழைத்து அவன் உண்டோர் வயிற்றைக் வருகையில் அந்த வில்வ விருக்ஷத்தருகி கிழித்து வரக்கண்டு இருவரும் உண்டு லிருந்த ஓர் முரிவன் அணிந்திருந்த விபூதி சளித்து வருவாராயினர். இவவகை நடத் அவன் மீது பட ஞானம் பெற்று வேண்டி துகையில் ஒருகாலத்து அசத்தியர் அவ் னன். அவர் நீ வில்வப் பிரதிஷ்டை வழி வந்தனர். அவரை எதிர்கொண்டு செய்து அதனீ ழலில் வசித்தால் உன் பாபங் உபசரித்து அழைத்துப் பழையபடி விருந் கள் நீங்கிப் புனிதனாவாயென அவனுக் திட்டுத் தம்பியை அழைத்தனன். அழைத் குச் சிவஞான மநுக்ரகிக்க அவன் மீளாக் தலும் முறிவர் வயிற்றில் ஆட்டின் உரு, கதி பெற்றனன். இவ்வாறே மார்க்கண்ட அசான் கொள்ளுதலை அறிந்து வயிற் முனிவர் உபதேசத்தால் பாபியாகிய வேதி றைத் தமது கரத்தால் தடவுதலும் மலமாயி யன் வில்வத்தடியில் சிவாரா தனஞ் செய்து னன். இதனைக் கண்ட அரக்கன் முறி பாபநீக்க மடைந் தனன். (சிவரஹ). வரைப் பணிந்து வேண்டினன், முநிவர் வில்வலன் 1. அசமுகி துருவாசரைப் 'தீயவனே நீ என் கருத்திற்கியையச் செய் புணரப்பிறந்த குமாரன். ஒருமுறை வில்வ வையேல் மன்னிப்பன்' என்றனர். அகத் லன் வாதாபி இருவரும் தேவரிடம் சண் தியர் 'உன்னிடம் இருக்கும் பொன்னை டைசெய்யச் சென்றனர். அந்த யுத்தத்தில் முநிவர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் கொடுக்க' வாதாபி இறந்தனன். அதனால் வில்வலன் என்றனர். அவ்வகை கொடுத்து மன்னிப்பு சக்கிரனைச் சரண் அடைந்து நடந்தவை அடைந் தனன். இவனுக்கு இலவலன் கூறினன். சுக்கிரன் வாதாபியின் எலும் எனவும் பெயர், பினைக் கொண்டுவரக் கூறினன், வில்வ 3. ஒரு அரசன். பல்லவனைக் காண்க. லன் அவற்றைத் தேடிக் காணாமையால் வில்வன் - ஒரு காந்தருவன். இவன் அழ சுக்கிரனிடம் கூறச் சுக்கிரன் இவனுக்கு காற் செருக்கடைந்து நாரதரை எருமை மிர்தசஞ்சீவி மந்திரம் உபதேசித்து அம் போற் கனைத்து மறித்தனன். அவர் மந்திரத்தை அவன் இறந்த விடத்தில் இவனை எருமையாகும்படி சபித்தனர். கூறச் சொன்னான். வில்வலன் மந்திர காந்தருவன் இரங்கிக் கேட்டுக்கொள்ள பலத்தை யடைந்து அந்த யுத்தகளத்தில் முரிவர் 'நீ இராமமூர்த்தி அவதரிக்கும் கூற வாதாபி தன்னையுண்ட பேய் மிரு அளவும் இருந்து அவரைத் தரிசித்து கங்களின் வயிற்றைக் கிழித்து வெளிவக் இவ்வுரு நீங்குக' என்றனர். தனன். இந்த மந்திர பலமறிந்த இருவ வில்வித்தை - வில்வித்தை யென்பது தனுர் ரும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டு வித்தை. அதாவது வில்லின் இலக்கணம், தேவர் அரசர் முதலியவர்க்கு ஆடாகி விற்பிடிக்கும் இலக்கணம், அம்பின் இலக்க விருந் தளித்துக் கொல்லுவாராயினர். ணம், அம்பினைத் தொடுக்குமிடம், விற்கொ (நீர்த்தகிரி புராணம்). ண்டோன் இலக்கணம், விற்கொண்டோ 2. துர்வாஸரை அவர்செய்த தவத்தைக் னிலை முதலியவற்றைக் கூறும் இலக்கணல் கேட்டதால் அவர் மறுக்க அவரைக் களாம். இவை ஆள்வோரும் பயிற்சியு மற் கொலைசெய்யப் போகையில் முரிவர் அகத் றமையால் வழக்கமற்று இன்னதென்று தியரால் இறக்க எனச் சாபம் இட்ட தெரிதற் கருமையா யிருக்கிறது. இந்தத் னர். இவன் பிரமனையெண்ணித் தவமி தனுர்வே தம் நான்கு பாதம், ஐந்து வகையி யற்றித் தன் தம்பியைக் கொலை புரிந்து னையுடையதாம். அந்த நான்குபாதம் இரத, அவியில் இட்டுக் கோரதவஞ் செய்யப் கஜ, துரக, பதாதிகளாம். ஐந்துவகை
வில்வலன் 1474 ) வில்வித்தை என விருகேச நிர்பீஜ கோமயோற்பவா பிரமதேவன் பிரத்தியக்ஷமாய் என்ன வரம் சங்சராநந்த சுத்த பாமப்பிரிய வியாத வேண்டுமென் நனன் . இவன் என் தம்பி புட்பாதிக க்ஷேத்திரஞ்ஞ வாதா பீஷ்ட யைக் கொலை செய்து மீண்டும் அழைத்த புருஷார்த்த சித்திதா சிவப்பிரிய முதலிய காலத்து உயிர் பெற்றுவா வரம் அருளல் திருநாமங்களைக் கொண்டு பூசிக்கச் சகல வேண்டுமென அப்படியே வாம்பெற்றுச் சித்தியும் பெறுவர் . சூரபன்மனிடத்து நட்புக்கொண்டு வழிச் 2. ஓர் அரசன் இவ்விருக்ஷ த்தை நிழற் செல்லும் இருடிகளை உபசரித்தழைத்துத் பொருட்டுக் குளக்கரையிற் பதித்துத் தம்பியை ஆடாக்கிச் சமைத்து அவ்விரு தான் வேட்டையாடிய சிரமபரிகாரத்தின் டிகளுக்கு விருந்திட்டு வாதாபி பொருட்டுக் கொடுங்கோலனாகிய அவன் அழைத்து அவன் உண்டோர் வயிற்றைக் வருகையில் அந்த வில்வ விருக்ஷத்தருகி கிழித்து வரக்கண்டு இருவரும் உண்டு லிருந்த ஓர் முரிவன் அணிந்திருந்த விபூதி சளித்து வருவாராயினர் . இவவகை நடத் அவன் மீது பட ஞானம் பெற்று வேண்டி துகையில் ஒருகாலத்து அசத்தியர் அவ் னன் . அவர் நீ வில்வப் பிரதிஷ்டை வழி வந்தனர் . அவரை எதிர்கொண்டு செய்து அதனீ ழலில் வசித்தால் உன் பாபங் உபசரித்து அழைத்துப் பழையபடி விருந் கள் நீங்கிப் புனிதனாவாயென அவனுக் திட்டுத் தம்பியை அழைத்தனன் . அழைத் குச் சிவஞான மநுக்ரகிக்க அவன் மீளாக் தலும் முறிவர் வயிற்றில் ஆட்டின் உரு கதி பெற்றனன் . இவ்வாறே மார்க்கண்ட அசான் கொள்ளுதலை அறிந்து வயிற் முனிவர் உபதேசத்தால் பாபியாகிய வேதி றைத் தமது கரத்தால் தடவுதலும் மலமாயி யன் வில்வத்தடியில் சிவாரா தனஞ் செய்து னன் . இதனைக் கண்ட அரக்கன் முறி பாபநீக்க மடைந் தனன் . ( சிவரஹ ) . வரைப் பணிந்து வேண்டினன் முநிவர் வில்வலன் 1. அசமுகி துருவாசரைப் ' தீயவனே நீ என் கருத்திற்கியையச் செய் புணரப்பிறந்த குமாரன் . ஒருமுறை வில்வ வையேல் மன்னிப்பன் ' என்றனர் . அகத் லன் வாதாபி இருவரும் தேவரிடம் சண் தியர் ' உன்னிடம் இருக்கும் பொன்னை டைசெய்யச் சென்றனர் . அந்த யுத்தத்தில் முநிவர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் கொடுக்க ' வாதாபி இறந்தனன் . அதனால் வில்வலன் என்றனர் . அவ்வகை கொடுத்து மன்னிப்பு சக்கிரனைச் சரண் அடைந்து நடந்தவை அடைந் தனன் . இவனுக்கு இலவலன் கூறினன் . சுக்கிரன் வாதாபியின் எலும் எனவும் பெயர் பினைக் கொண்டுவரக் கூறினன் வில்வ 3. ஒரு அரசன் . பல்லவனைக் காண்க . லன் அவற்றைத் தேடிக் காணாமையால் வில்வன் - ஒரு காந்தருவன் . இவன் அழ சுக்கிரனிடம் கூறச் சுக்கிரன் இவனுக்கு காற் செருக்கடைந்து நாரதரை எருமை மிர்தசஞ்சீவி மந்திரம் உபதேசித்து அம் போற் கனைத்து மறித்தனன் . அவர் மந்திரத்தை அவன் இறந்த விடத்தில் இவனை எருமையாகும்படி சபித்தனர் . கூறச் சொன்னான் . வில்வலன் மந்திர காந்தருவன் இரங்கிக் கேட்டுக்கொள்ள பலத்தை யடைந்து அந்த யுத்தகளத்தில் முரிவர் ' நீ இராமமூர்த்தி அவதரிக்கும் கூற வாதாபி தன்னையுண்ட பேய் மிரு அளவும் இருந்து அவரைத் தரிசித்து கங்களின் வயிற்றைக் கிழித்து வெளிவக் இவ்வுரு நீங்குக ' என்றனர் . தனன் . இந்த மந்திர பலமறிந்த இருவ வில்வித்தை - வில்வித்தை யென்பது தனுர் ரும் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டு வித்தை . அதாவது வில்லின் இலக்கணம் தேவர் அரசர் முதலியவர்க்கு ஆடாகி விற்பிடிக்கும் இலக்கணம் அம்பின் இலக்க விருந் தளித்துக் கொல்லுவாராயினர் . ணம் அம்பினைத் தொடுக்குமிடம் விற்கொ ( நீர்த்தகிரி புராணம் ) . ண்டோன் இலக்கணம் விற்கொண்டோ 2. துர்வாஸரை அவர்செய்த தவத்தைக் னிலை முதலியவற்றைக் கூறும் இலக்கணல் கேட்டதால் அவர் மறுக்க அவரைக் களாம் . இவை ஆள்வோரும் பயிற்சியு மற் கொலைசெய்யப் போகையில் முரிவர் அகத் றமையால் வழக்கமற்று இன்னதென்று தியரால் இறக்க எனச் சாபம் இட்ட தெரிதற் கருமையா யிருக்கிறது . இந்தத் னர் . இவன் பிரமனையெண்ணித் தவமி தனுர்வே தம் நான்கு பாதம் ஐந்து வகையி யற்றித் தன் தம்பியைக் கொலை புரிந்து னையுடையதாம் . அந்த நான்குபாதம் இரத அவியில் இட்டுக் கோரதவஞ் செய்யப் கஜ துரக பதாதிகளாம் . ஐந்துவகை