அபிதான சிந்தாமணி

வில்லிகள் 1473 வில்வம் அப் புலியிருக்கும் குகைக்கணிருக்கும் மலையானைத் தரிசிக்காது அம்மலை காணப் பொருள் கொண்டு திருக்கோயிலும் ஊரும் படாமல் பல்லக்கில் திரையிடக் கூறிச் உண்டாக்கி விபுவம் நடத்துக' என அவ் சென்றனர். உடனே கண்கெட்டது. வாறே தம்பி உயிர்பெற்று வரக்கண்டு இரு புலவர் மீண்டும் அருணகிரியாரைப் பணி வரும் குகைக்கண் சென்று நிதிகண்டு நது கண்பெற்றனர். இவர் தம் நாடு புதரில் பெருமாளைக்கண்டு சேவித்துக் காடு சென்று அரசனுக்குச் சமஸ்தான வித்து கெடுத்து நாடாக்கித் திருப்பணிசெய்து வானாகி உடன் பிறந்தானுக்குத் தாயபாகம் அருகிலிருந்த புத்தூரிலிருந்து வேதியரை கொடாததினால், அவன் அரசனிடம் முறை வருவித்து இவ்வூர்க்கு வில்லிபுத்தூர் யிட்டனன். அரசன் சிலநாள் கழித்து என்று பெயரிட்டவன். இது ஆண்டாள் அவனை வரச்செய்து புலவரைநோக்கி திருவவதாரத் தலம். மகாபாரதத்தைத் தமிழிற்பாடக் கட்டளை வில்லிகள் - இவர்களும் தமிழ்நாட்டு வேட யிட்டனன். புலவர் சிலநாட்களில் அவ் சாதியர். இவர்கள் நீலகிரி இருளரினும் வகை பாடி அதனை அரங்கேற்றினர். இதன் நாகரிகம் பெற்றவர். இவர்கள் மலையர் பின் முன் கூறிய உடன்பிறந்தான் மீன் எனவும் பெயர் பெறுவர். இவர்கள் மால டும் அரசனிடம் தாயபாசத்திற்கு முறை ருஷியின் சந்ததியார். இந்த ருஷியைப் யிட்டனன். அரசன் புலவரை நோக்கிப் போலவே சில ருஷிகள் வில்லிப் பெண்க பாரதம் பாடிய நீரோ தாயபாகம் தடை ளைக் கூடி இருளர், மாலர், மலையர் முதலி செய்வதென் றனன், அதனால் புலவர் யோரை விருத்தி செய்தனர் என்பர். நாணி இல்லற வெறுப்புற்றுத் திருவால் (தர்ஸ்டன்.) கத்தில் தமது ஆயுளைக் கழித்துப் பரம வில்லிபுத்தூர் திருமுனைப்பாடி நாட் பதம் அடைந்தனா. இவர் குமாரர் வாநீ டில் (500) ஆம் கல் சரியூரிலிருந்த தருவார் இவர் செய்த பாரதத்திற்குச் வீரராகவாசாரியர் புத்திரர். வாக்கபாசை சிறப்புப் பாயிரம் கூறியவர். இவரால் நாட்டாசன் கொங்கர் குலபதியாகிய வரபதி பாரதம் பாடுவிக்க வேண்டு மென்கிற ஆட்கொண்டானைப் பாரதத்தில் புகழ்ந்து விருப்பத்தால். அரசன் ஒரு கிழவியை பாடியவர். மற்றைத் தமிழ்நாட்டாசரை யேவித் தமயன் தம்பியர்க்குத் தங்கள் யும் புகழ்ந்தவர். சோன் சமஸ்தான வித்து தேவியரால் கலகமுண்டாக்கி அரசனிடம் வானாய் இருந்து தலயாத்திரையின் பொரு வர அரசன் புலவரைப் பாரதம் பாடுவித்து ட்டுச் சென்று அந்த அந்த இடங்களில் எண்ணத்தை முடித்துக் கொண்டனன் உள்ள பல வித்துவான்கள் தம் வினாவிற்கு என்ப. இவரது மற்றைச் சரிதங்களை விடை தாராயின் அப்புலவரின் காதுகளைத் அருணகிரியாரையும் வரந் தருவாரையும் தாம் வைத்திருந்த குறட்டால் அறுத்து வெற்றிகொண்டு சென்றவர். அருந்தன் வில்லிபுத்தூராழ்வார் - பெரியாழ்வாரைக் என்னும் புலவன் இவர்க்கு முன் தோற்ற காலையில் அவனது காதை அறுக்கத் வில்லியாதன் - நன்னாகனால் பாடப் பெற் தொடங்குகையில் அவன் என் பெயர் ஆதி றவன். (புற-நா.) சேடனுக்கும் உண்டெனக்கூறப் புலவர் வில்வகன் - சத்ரு குமாரன் நாகன், களிப்புற்று விட்டனர். இவர் தமது பல் வில்வபாண்டூரன் - சத்ரு தனயன் நாகன். லக்கில் ஏறித் திருவண்ணாமலைக்கு வரு வில்வம் - 1. இது சிவமூர்த்தியின் இச்சா கையில் அவ்விடம் எழுந்தருளியிருந்த ஞானக் கிரியையாய்ப் பூமியில் ஆன்மாக் அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த கந்தாம் களின் பாவத்தைப் போக்க அவர் அரு தாதிக்குப் பொருள் கூறத் தடைபட்டுத் ளால் கோமயத்தில் உற்பவித்தது. இத தோல்வியுற்றுத் தாம் வைத்திருந்த னைப் பூசிப்போர் விரதசீலராய் இம் மா துறட்டை அருணகிரிநாதரிடம் கொடுத்த மூலத்தை அடைந்து சங்கற்பம் செய்து னர், கிருபா மூர்த்தியாகிய அருணகிரியார் எட்டுத் திக்குகளிலும் பசுவின் நெய்யால் 'இது உமக்கு நாம் கொடுத்ததாக இருக்க தீபமிட்டு அபிடேக முறைப்படி செய்து எனக் காதை அறுக்காது விட்டனர். இவ்வ உடை புனைந்து சாந்தணிந்து மலர் பறித் கையாகக் காதைப் பெற்று இவ்விடம் வந்து திட்டுத் தூபதீபாராதனை செய்து நிவே தோல்வியடைந்த மானத்தால் அண்ணா தித்துச் சோடசோபசாரம் செய்து, வில்வ 185 காண்க. காண்க.
வில்லிகள் 1473 வில்வம் அப் புலியிருக்கும் குகைக்கணிருக்கும் மலையானைத் தரிசிக்காது அம்மலை காணப் பொருள் கொண்டு திருக்கோயிலும் ஊரும் படாமல் பல்லக்கில் திரையிடக் கூறிச் உண்டாக்கி விபுவம் நடத்துக ' என அவ் சென்றனர் . உடனே கண்கெட்டது . வாறே தம்பி உயிர்பெற்று வரக்கண்டு இரு புலவர் மீண்டும் அருணகிரியாரைப் பணி வரும் குகைக்கண் சென்று நிதிகண்டு நது கண்பெற்றனர் . இவர் தம் நாடு புதரில் பெருமாளைக்கண்டு சேவித்துக் காடு சென்று அரசனுக்குச் சமஸ்தான வித்து கெடுத்து நாடாக்கித் திருப்பணிசெய்து வானாகி உடன் பிறந்தானுக்குத் தாயபாகம் அருகிலிருந்த புத்தூரிலிருந்து வேதியரை கொடாததினால் அவன் அரசனிடம் முறை வருவித்து இவ்வூர்க்கு வில்லிபுத்தூர் யிட்டனன் . அரசன் சிலநாள் கழித்து என்று பெயரிட்டவன் . இது ஆண்டாள் அவனை வரச்செய்து புலவரைநோக்கி திருவவதாரத் தலம் . மகாபாரதத்தைத் தமிழிற்பாடக் கட்டளை வில்லிகள் - இவர்களும் தமிழ்நாட்டு வேட யிட்டனன் . புலவர் சிலநாட்களில் அவ் சாதியர் . இவர்கள் நீலகிரி இருளரினும் வகை பாடி அதனை அரங்கேற்றினர் . இதன் நாகரிகம் பெற்றவர் . இவர்கள் மலையர் பின் முன் கூறிய உடன்பிறந்தான் மீன் எனவும் பெயர் பெறுவர் . இவர்கள் மால டும் அரசனிடம் தாயபாசத்திற்கு முறை ருஷியின் சந்ததியார் . இந்த ருஷியைப் யிட்டனன் . அரசன் புலவரை நோக்கிப் போலவே சில ருஷிகள் வில்லிப் பெண்க பாரதம் பாடிய நீரோ தாயபாகம் தடை ளைக் கூடி இருளர் மாலர் மலையர் முதலி செய்வதென் றனன் அதனால் புலவர் யோரை விருத்தி செய்தனர் என்பர் . நாணி இல்லற வெறுப்புற்றுத் திருவால் ( தர்ஸ்டன் . ) கத்தில் தமது ஆயுளைக் கழித்துப் பரம வில்லிபுத்தூர் திருமுனைப்பாடி நாட் பதம் அடைந்தனா . இவர் குமாரர் வாநீ டில் ( 500 ) ஆம் கல் சரியூரிலிருந்த தருவார் இவர் செய்த பாரதத்திற்குச் வீரராகவாசாரியர் புத்திரர் . வாக்கபாசை சிறப்புப் பாயிரம் கூறியவர் . இவரால் நாட்டாசன் கொங்கர் குலபதியாகிய வரபதி பாரதம் பாடுவிக்க வேண்டு மென்கிற ஆட்கொண்டானைப் பாரதத்தில் புகழ்ந்து விருப்பத்தால் . அரசன் ஒரு கிழவியை பாடியவர் . மற்றைத் தமிழ்நாட்டாசரை யேவித் தமயன் தம்பியர்க்குத் தங்கள் யும் புகழ்ந்தவர் . சோன் சமஸ்தான வித்து தேவியரால் கலகமுண்டாக்கி அரசனிடம் வானாய் இருந்து தலயாத்திரையின் பொரு வர அரசன் புலவரைப் பாரதம் பாடுவித்து ட்டுச் சென்று அந்த அந்த இடங்களில் எண்ணத்தை முடித்துக் கொண்டனன் உள்ள பல வித்துவான்கள் தம் வினாவிற்கு என்ப . இவரது மற்றைச் சரிதங்களை விடை தாராயின் அப்புலவரின் காதுகளைத் அருணகிரியாரையும் வரந் தருவாரையும் தாம் வைத்திருந்த குறட்டால் அறுத்து வெற்றிகொண்டு சென்றவர் . அருந்தன் வில்லிபுத்தூராழ்வார் - பெரியாழ்வாரைக் என்னும் புலவன் இவர்க்கு முன் தோற்ற காலையில் அவனது காதை அறுக்கத் வில்லியாதன் - நன்னாகனால் பாடப் பெற் தொடங்குகையில் அவன் என் பெயர் ஆதி றவன் . ( புற - நா . ) சேடனுக்கும் உண்டெனக்கூறப் புலவர் வில்வகன் - சத்ரு குமாரன் நாகன் களிப்புற்று விட்டனர் . இவர் தமது பல் வில்வபாண்டூரன் - சத்ரு தனயன் நாகன் . லக்கில் ஏறித் திருவண்ணாமலைக்கு வரு வில்வம் - 1. இது சிவமூர்த்தியின் இச்சா கையில் அவ்விடம் எழுந்தருளியிருந்த ஞானக் கிரியையாய்ப் பூமியில் ஆன்மாக் அருணகிரிநாதர் அருளிச்செய்த கந்தாம் களின் பாவத்தைப் போக்க அவர் அரு தாதிக்குப் பொருள் கூறத் தடைபட்டுத் ளால் கோமயத்தில் உற்பவித்தது . இத தோல்வியுற்றுத் தாம் வைத்திருந்த னைப் பூசிப்போர் விரதசீலராய் இம் மா துறட்டை அருணகிரிநாதரிடம் கொடுத்த மூலத்தை அடைந்து சங்கற்பம் செய்து னர் கிருபா மூர்த்தியாகிய அருணகிரியார் எட்டுத் திக்குகளிலும் பசுவின் நெய்யால் ' இது உமக்கு நாம் கொடுத்ததாக இருக்க தீபமிட்டு அபிடேக முறைப்படி செய்து எனக் காதை அறுக்காது விட்டனர் . இவ்வ உடை புனைந்து சாந்தணிந்து மலர் பறித் கையாகக் காதைப் பெற்று இவ்விடம் வந்து திட்டுத் தூபதீபாராதனை செய்து நிவே தோல்வியடைந்த மானத்தால் அண்ணா தித்துச் சோடசோபசாரம் செய்து வில்வ 185 காண்க . காண்க .