அபிதான சிந்தாமணி

விலங்கின் வகை 1472 வில்லி எவை. சிறது. ளுண்டு. ஹாமிருகம், என்பனவாம். குறிப்பு சுவை தோல் சீதளத்தைக் கொடுக்க மயிரடர்ந் ய தன் கட்டோன்றுவது. சத்துவம் - அக் திருக்கும். குறிப்பின் சண் நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சி. அவி விலாங்குப்பல்லி- இது அமெரிகாவிலுள்ள நயம் - என்பது பாவாம் அது (உச) வகை ஐக்கியமாகாணத்திலிருக்கும் நீர்நிலை வாசி த்து. அவை வெகுண்டோன் அவிநய முத (Mud Ecl) இதன் முன்பாகம் பல்லியைப் லாக நஞ்சுண்டோன் அவிநயம் ஈறாக உள் போலும் பின்பாகம் விலாங்கு போலுமிருக் அவியத்துட்: காண்க. சொல் - மார்பிடத்தில் இரண்டு கால்க வருமாறு: இது மூன்று வகைப்படும் சொவ், புறச்சொல், ஆகாயச்சொல், அவை பாம்பு விலாங்கு ஆய்பிபூமமா) இது, நெஞ்சொடுகூறல், கேட்போர்க் குரைத் பாம்புபோல் உடலும் கழுத்திற்கு அடுத் தல், தானே கூறல், என்பனவாம். சொல் தும் வாலிற்கடுத்தும் இரண்டு கால்களை வகை - நான்குவகைப்படும். அவை சுண் யும் பெற்றிருக்கிறது. இது ஊருகையில் ணம், சுரிதகம், வண்ணம், வரி தகம் என் பாம்பைப்போல் உடல் நெளித்துச்செல்லு பன. சுண்ணம் - நான் கடியான் வருவது. கிறது. சரிதகம் எட்டடியான் வருவது. வண்ணம்- விலாசவதி - தாராபீடனது பட்டமகிஷி ; கான்கடியான் வருவது. சுரிதகம்-முப்பத் சந்திராபீடனது தாய். திரண்டடியான் வருவது. வண்ணம் - ஒரு விலாசி - இலக்கணையின் தோழி. வகையான் மூன்று வகைப்படும். அவை விலோமத நயன் - விருஷ்ணி குமாரன். ஆறாய் வரும் பெருவண்ணமும், இருபத் விலோமன் - தடுப்புத்திரனாகிய தானவன், தொன்றாய் வரும் இடை வண்ணமும், விலோமா - விருஷ்ணி குமாரன். இவன் நாற்பத்தொன்றாய் வரும் வனப்புவண்ண குமாரன் மது முமாம். வரி - எட்டுவகைப்படும். கண்கூடு வில்லகவிரலினர் - 1. இவர் பரத்தைக்குக் வரி, கானல்வரி, உள்வரி, புறவரி, கிளர் தலைவற்கும் உளதாய நெருக்கத்திற்குப் வரி, தேர்ச்சிவரி, காட்சிவரி, எடுத்துக் போர்வீரர்களது விற்பிடித்த கைவிரல்களை கோள் வரி முதலியன; வரிகாண்க. சேதம். உவமித்த பெருஞ்சிறப்பால் பாடினார்க்கும் ஆரியம் தமிழென இருவகைக் கூத்து. வில்லகவிரலினார் என்னும் பெயர் வழங் அது ஆதிக்கதையை அவற்றிற் கொப்பச் கப் பட்டதாகும். சேதித்திடுவதாம். 2. இவர் சடைச்சங்க காலத்தவர். இவர் விலங்கின் வகை - மனிதனிவற்றை நெருங் தாம் கூறிய குறுந்தொகை (கூ எ0) ஆவது காது விலங்கலால் விலசென்பர். பிராணி செய்யுளில் "வில்லசவிரலிற் பொருந்தி" களை இரண்டுவகைகளாகப் பிரிக்கலாம். என கணவனோடு நீக்கமின்மை கூறினமை ஒன்று முதுகெலும்புள்ளவை, ஒன்று முது யின் அம் முதற் குறிப்பே இவர்க்குப் பெய கெலும்பில்லா தன. முதுகெலும்புள்ளவை ராயிற்று, சிங்கம், புலி, நாய், பூனை, பாம்பு முதலியன. வில்லவன் கோதை - 1. இவன் சேரன் முதுகெலும்பில்லா தவை தேன் ஈ, வண்டு. செங்குட்டவனுக்குச் சேநாபதி, வடகாட்டு சிலந்தி முதலியன. முதுகெலும்பென்பது யாத்திரையில் ஆரிய அரசரை வென்றவன். மனிதர்க்குள்ளது போன்ற தான பிராணி 2. செங்குட்டுவனுக்கு மந்திரி. (சிலப் சளின் முதுகினடுவிலுள்ள எலும்புக்கோ பதிகாரம்). பிராணிகள் சிலவற்றின் இரத்தம் வில்லி - ஒரு வேடன். இவன் புத்தூரிலி உஷ்ணமாயும், சிலவற்றின் இரத்தம் குளி ருந்த மல்லியென்னும் வேட்டுவச்சியின் ர்ந்தும் இருக்கும். உஷ்ண ரத்தமுள்ளன சூயாரன். இவன் சகோதரன் கண்டன். சில குட்டிகளுக்குப் பால் கொடுக்கின்றன. இக்கண்டனும் வில்லியும் அவ்வேடச் சில முட்டையிடுகின்றன. குட்டிகளுக்குப் சேரிக்கு அதிபதிகள். இவர்கள் வேட் பால் கொடுக்கும் மிருகங்களுக்குப் பற்களும் டைக்குச் செல்கையில் கண்டனைப் புலி இருதயத்தில் நான்கு அறைகளும் சுவாசா கொன்றது. தம்பியைப் புலி கொன்ற சயமும் உண்டு. இவை பறவைகளுக்கும் தறிந்த வில்லி விசனமுறகையில் பெரு உஷ்ணப்பிரதேசத்திலுள்ள பிரா மாள் அவன் கனவில் தோன்றி காமிங்கு ணிகளின் மேற்றோல் அதிக மயிர் அடர்ந் எழுந்தருளியிருக்கிறோம். உன் தம்பியும் திரா, சீதனப்பிரதேசப் பிராணிகளின் உயிர்பெற்று வருவன. அப்புலியும் சாம் வை.
விலங்கின் வகை 1472 வில்லி எவை . சிறது . ளுண்டு . ஹாமிருகம் என்பனவாம் . குறிப்பு சுவை தோல் சீதளத்தைக் கொடுக்க மயிரடர்ந் தன் கட்டோன்றுவது . சத்துவம் - அக் திருக்கும் . குறிப்பின் சண் நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சி . அவி விலாங்குப்பல்லி- இது அமெரிகாவிலுள்ள நயம் - என்பது பாவாம் அது ( உச ) வகை ஐக்கியமாகாணத்திலிருக்கும் நீர்நிலை வாசி த்து . அவை வெகுண்டோன் அவிநய முத ( Mud Ecl ) இதன் முன்பாகம் பல்லியைப் லாக நஞ்சுண்டோன் அவிநயம் ஈறாக உள் போலும் பின்பாகம் விலாங்கு போலுமிருக் அவியத்துட் : காண்க . சொல் - மார்பிடத்தில் இரண்டு கால்க வருமாறு : இது மூன்று வகைப்படும் சொவ் புறச்சொல் ஆகாயச்சொல் அவை பாம்பு விலாங்கு ஆய்பிபூமமா ) இது நெஞ்சொடுகூறல் கேட்போர்க் குரைத் பாம்புபோல் உடலும் கழுத்திற்கு அடுத் தல் தானே கூறல் என்பனவாம் . சொல் தும் வாலிற்கடுத்தும் இரண்டு கால்களை வகை - நான்குவகைப்படும் . அவை சுண் யும் பெற்றிருக்கிறது . இது ஊருகையில் ணம் சுரிதகம் வண்ணம் வரி தகம் என் பாம்பைப்போல் உடல் நெளித்துச்செல்லு பன . சுண்ணம் - நான் கடியான் வருவது . கிறது . சரிதகம் எட்டடியான் வருவது . வண்ணம்- விலாசவதி - தாராபீடனது பட்டமகிஷி ; கான்கடியான் வருவது . சுரிதகம் - முப்பத் சந்திராபீடனது தாய் . திரண்டடியான் வருவது . வண்ணம் - ஒரு விலாசி - இலக்கணையின் தோழி . வகையான் மூன்று வகைப்படும் . அவை விலோமத நயன் - விருஷ்ணி குமாரன் . ஆறாய் வரும் பெருவண்ணமும் இருபத் விலோமன் - தடுப்புத்திரனாகிய தானவன் தொன்றாய் வரும் இடை வண்ணமும் விலோமா - விருஷ்ணி குமாரன் . இவன் நாற்பத்தொன்றாய் வரும் வனப்புவண்ண குமாரன் மது முமாம் . வரி - எட்டுவகைப்படும் . கண்கூடு வில்லகவிரலினர் - 1. இவர் பரத்தைக்குக் வரி கானல்வரி உள்வரி புறவரி கிளர் தலைவற்கும் உளதாய நெருக்கத்திற்குப் வரி தேர்ச்சிவரி காட்சிவரி எடுத்துக் போர்வீரர்களது விற்பிடித்த கைவிரல்களை கோள் வரி முதலியன ; வரிகாண்க . சேதம் . உவமித்த பெருஞ்சிறப்பால் பாடினார்க்கும் ஆரியம் தமிழென இருவகைக் கூத்து . வில்லகவிரலினார் என்னும் பெயர் வழங் அது ஆதிக்கதையை அவற்றிற் கொப்பச் கப் பட்டதாகும் . சேதித்திடுவதாம் . 2. இவர் சடைச்சங்க காலத்தவர் . இவர் விலங்கின் வகை - மனிதனிவற்றை நெருங் தாம் கூறிய குறுந்தொகை ( கூ 0 ) ஆவது காது விலங்கலால் விலசென்பர் . பிராணி செய்யுளில் வில்லசவிரலிற் பொருந்தி களை இரண்டுவகைகளாகப் பிரிக்கலாம் . என கணவனோடு நீக்கமின்மை கூறினமை ஒன்று முதுகெலும்புள்ளவை ஒன்று முது யின் அம் முதற் குறிப்பே இவர்க்குப் பெய கெலும்பில்லா தன . முதுகெலும்புள்ளவை ராயிற்று சிங்கம் புலி நாய் பூனை பாம்பு முதலியன . வில்லவன் கோதை - 1. இவன் சேரன் முதுகெலும்பில்லா தவை தேன் வண்டு . செங்குட்டவனுக்குச் சேநாபதி வடகாட்டு சிலந்தி முதலியன . முதுகெலும்பென்பது யாத்திரையில் ஆரிய அரசரை வென்றவன் . மனிதர்க்குள்ளது போன்ற தான பிராணி 2. செங்குட்டுவனுக்கு மந்திரி . ( சிலப் சளின் முதுகினடுவிலுள்ள எலும்புக்கோ பதிகாரம் ) . பிராணிகள் சிலவற்றின் இரத்தம் வில்லி - ஒரு வேடன் . இவன் புத்தூரிலி உஷ்ணமாயும் சிலவற்றின் இரத்தம் குளி ருந்த மல்லியென்னும் வேட்டுவச்சியின் ர்ந்தும் இருக்கும் . உஷ்ண ரத்தமுள்ளன சூயாரன் . இவன் சகோதரன் கண்டன் . சில குட்டிகளுக்குப் பால் கொடுக்கின்றன . இக்கண்டனும் வில்லியும் அவ்வேடச் சில முட்டையிடுகின்றன . குட்டிகளுக்குப் சேரிக்கு அதிபதிகள் . இவர்கள் வேட் பால் கொடுக்கும் மிருகங்களுக்குப் பற்களும் டைக்குச் செல்கையில் கண்டனைப் புலி இருதயத்தில் நான்கு அறைகளும் சுவாசா கொன்றது . தம்பியைப் புலி கொன்ற சயமும் உண்டு . இவை பறவைகளுக்கும் தறிந்த வில்லி விசனமுறகையில் பெரு உஷ்ணப்பிரதேசத்திலுள்ள பிரா மாள் அவன் கனவில் தோன்றி காமிங்கு ணிகளின் மேற்றோல் அதிக மயிர் அடர்ந் எழுந்தருளியிருக்கிறோம் . உன் தம்பியும் திரா சீதனப்பிரதேசப் பிராணிகளின் உயிர்பெற்று வருவன . அப்புலியும் சாம் வை .