அபிதான சிந்தாமணி

விருக்ஷங்கன் 1470 விரோசன் செய்கின்றார்கள். பலாசு, அரசு, மா, வில்வம், லக்ஷ்மிஸ்வரூபம், வேம்புசத்தி எருக்கு, அத்தி முதலியன ஒமாதிகாரியங் ஸ்வரூபம், துளசி ஸரஸ்வதிச்வரூபம் களில் பயன்படுகின்றன. இவ்விருக்ஷங் விருக்ஷி - ததீசிமுனிவர் வீர்யத்தால் சாஸ் களால் க்ஷேத்திரங்களுக்குப் பெயர் கூறப் வதிந்தியிற் பிறந்த இருடி. இவருக்குச் பட்டிருக்கிறது. அவை மருதூர். திருப் சாரஸ்வதன் எனவும் பெயர். பனந்தாள், கடம்பவனம் முதலியன. கல் விருகணன் - பிரியவிரத வம்சத்து அரசன். லால் நீழலில் சிவமூர்த்தி தக்ஷிணாமூர்த்த விருபன் - 1. அம்பரீஷன் குமாரன். மாக எழுந்தருளியிருந் தனர். ஆலில் திரு 2. ஆங்கீரச புத்திரனான ரிஷி, மால் பள்ளி கொண்டிருந்தனர். வாழை 3. ஒரு அசுரன். தேவர்களுக்கு நிவேதிக்கத்தக்க சிறந்த விருபாட்சன் - கடோர் கஜனுக்கு சாரதி, கனி தருவதன்றி இதனடியில் சிவமூர்த்தி விருபாக்ஷம் பாதாளத்தில் பூமியைத் யெழுந்தருளி யருள் செய்தனர். கதலீ தாங்கி நிற்கும் யானைகளில் ஒன்று. இது விரதம காண்க. இலந்தை பதரிகாசிர தன் சிரமத்தை ஆற்றிக்கொள்ளச் சற்று மத்து மரம், தெங்கு தேவபலியின் பொரு தலையசைப்பின் பூகம்பம் உண்டாம் என்பர். ட்டுப் பயன்படுவ தாம். பாக்கு தேவர்க சாகார் பாதாளத்தைத் தோண்டிய காலத் ளுக்குத் தாம்பூலத்திற்குப் பயன்படுவது. தில் இதைப் பார்த்தனர். (இரா.) பனை வேதசாத்திரமெழுதிப் படிக்கவு விருபாக்ஷதேவர் - வீரசைவாது கணேச மாம். இது திருவோத்தூரில் திருஞான புராணம் பாடிய புலவர். சம்பந்தரால் பாடப்பட்ட துமாம். வெற் விருபாக்ஷன் - 1. சத்தியகிரி நகரத்தரசன். றிலை நாகலோகத்திலிருந்து பூலோகத் நாளிசிங்கனால் அனுப்பப்பட்ட பிராமண திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு வேளாளர் னுக்கு மரியாதை செய்தவன். கையில் கொடுப்பித்துப் பயிர்செய்யப் 2. ஒரு இராவணசேநாபதி. இலக்கு பெற்றது. தருப்பை - தருபபையைக் மணரால் மாய்ந்தவன். பத்துக்கோடி காண்க. எள் - எள்ளைக் காண்க. அகத்தி, சேனைக்கு நாயகன். (அநுமனால் மாய்ந்த விந்தையைக் காண்க. மூங்கில் - இந்தி வன் என்பர்.) ரன் ஒருகாலத்து மூங்கிலானான். சிவ 3. நரகாசுரனுக்கு மந்திரி, நரகாசுர மூர்த்தி இதனடியில் எழுந்தருளியிருக் சங்காரத்தில் கண்ணனால் கொலைசெய்யப் தனர். கரும்பு - அதியமான் நெடுமானஞ் பட்டவன். சியைக் காண்க. நெல்லியும் புண்ய விரு 4. மால்யவந்தன் குமாரன். சுக்கிரீவ க்ஷமாம். இவற்றுள் தேவ தருக்களாகிய னால் கொலையுண்டான். சந்தனம், தேவதாரம், கற்பகம், மந்தாரம், 5. தநு குமாரன்.. பாரிஜாதம் என்ற ஐந்தும் கேட்டதைத் 6. சைவவேதியன், கௌரியைக்காண்க. இந்திரன் ஒருகாலத்திலே கைலை இவன் தேவிசுபவிரதை. யை யடையச் சிவகணங்கள் வழிமறுக்கத் 7. சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று, தங்கி அக்னியை அந்தணவுருக்கொண்டு லிரேதன் - சுரதன் குமாரன், இவன் குமா ஏவ, இதனைக்கண்ட 'பிராட்டியார் நீ கட் சன் சர்வபூமன். டளையின்றி இந்திரன் ஏவலால் வந்தமை விரை - யால் தேவர்கள் பெண்களாகுக' (ரூ) கோட்டம், துருக்கம், தகரம், எனக் கேட்ட தேவர் நடுங்கி இறைவியைத் துதி அகில், சந்தனம், க்க, இறைவி பிரசன்னமாய் 'என் வாக்குப் விரோகணன் - பிரியவிரதன் வம்சத்து பொய்க்காது நீங்கள் அனைவரும் விருக்ஷ நான் குமாரன். ரூபிகளாகுக' என்றனள், தேவர் விருக்ஷ விரோசநன் - 1. பிரகலா தன் குமாரன். ரூபிகளாயினர். இதில் அச்வத் தரூபிபக இவன் குமாரன் பலி. போன் பாணாசுரன். வான், வடரூபிசதாசிவர் பேலாமரம் சுதன்வாவைப் பாரக்க. இவனிடத்துத் பிரமன், மா இந்திரன், மராமரம் இந்தி தேவர்கள் பிராமண வேஷங்கொண்டு சாணி, தெய்வப்பெண்கள் அதில் கொடி யாசிக்க அவர்களுக்கு ஆயுள் முழுதுந் தத் களாயினர். ஊர்வசியாதியர் புஷ்பவிருக்ஷ தஞ் செய்தனன. இவன் சுநற்குமார மாயினர். "ரமாபில்வா சிவாநிம்பா அலசி முநிவரால் உபதேசம் பெற்றுத் தவமேற் ஸ்யா தஸாஸ்வ தீ” என்று கூறியுள்ள தால் கொண்டான். குமாரி வச்சிரசவாலை. தரும்.
விருக்ஷங்கன் 1470 விரோசன் செய்கின்றார்கள் . பலாசு அரசு மா வில்வம் லக்ஷ்மிஸ்வரூபம் வேம்புசத்தி எருக்கு அத்தி முதலியன ஒமாதிகாரியங் ஸ்வரூபம் துளசி ஸரஸ்வதிச்வரூபம் களில் பயன்படுகின்றன . இவ்விருக்ஷங் விருக்ஷி - ததீசிமுனிவர் வீர்யத்தால் சாஸ் களால் க்ஷேத்திரங்களுக்குப் பெயர் கூறப் வதிந்தியிற் பிறந்த இருடி . இவருக்குச் பட்டிருக்கிறது . அவை மருதூர் . திருப் சாரஸ்வதன் எனவும் பெயர் . பனந்தாள் கடம்பவனம் முதலியன . கல் விருகணன் - பிரியவிரத வம்சத்து அரசன் . லால் நீழலில் சிவமூர்த்தி தக்ஷிணாமூர்த்த விருபன் - 1. அம்பரீஷன் குமாரன் . மாக எழுந்தருளியிருந் தனர் . ஆலில் திரு 2. ஆங்கீரச புத்திரனான ரிஷி மால் பள்ளி கொண்டிருந்தனர் . வாழை 3. ஒரு அசுரன் . தேவர்களுக்கு நிவேதிக்கத்தக்க சிறந்த விருபாட்சன் - கடோர் கஜனுக்கு சாரதி கனி தருவதன்றி இதனடியில் சிவமூர்த்தி விருபாக்ஷம் பாதாளத்தில் பூமியைத் யெழுந்தருளி யருள் செய்தனர் . கதலீ தாங்கி நிற்கும் யானைகளில் ஒன்று . இது விரதம காண்க . இலந்தை பதரிகாசிர தன் சிரமத்தை ஆற்றிக்கொள்ளச் சற்று மத்து மரம் தெங்கு தேவபலியின் பொரு தலையசைப்பின் பூகம்பம் உண்டாம் என்பர் . ட்டுப் பயன்படுவ தாம் . பாக்கு தேவர்க சாகார் பாதாளத்தைத் தோண்டிய காலத் ளுக்குத் தாம்பூலத்திற்குப் பயன்படுவது . தில் இதைப் பார்த்தனர் . ( இரா . ) பனை வேதசாத்திரமெழுதிப் படிக்கவு விருபாக்ஷதேவர் - வீரசைவாது கணேச மாம் . இது திருவோத்தூரில் திருஞான புராணம் பாடிய புலவர் . சம்பந்தரால் பாடப்பட்ட துமாம் . வெற் விருபாக்ஷன் - 1. சத்தியகிரி நகரத்தரசன் . றிலை நாகலோகத்திலிருந்து பூலோகத் நாளிசிங்கனால் அனுப்பப்பட்ட பிராமண திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு வேளாளர் னுக்கு மரியாதை செய்தவன் . கையில் கொடுப்பித்துப் பயிர்செய்யப் 2. ஒரு இராவணசேநாபதி . இலக்கு பெற்றது . தருப்பை - தருபபையைக் மணரால் மாய்ந்தவன் . பத்துக்கோடி காண்க . எள் - எள்ளைக் காண்க . அகத்தி சேனைக்கு நாயகன் . ( அநுமனால் மாய்ந்த விந்தையைக் காண்க . மூங்கில் - இந்தி வன் என்பர் . ) ரன் ஒருகாலத்து மூங்கிலானான் . சிவ 3. நரகாசுரனுக்கு மந்திரி நரகாசுர மூர்த்தி இதனடியில் எழுந்தருளியிருக் சங்காரத்தில் கண்ணனால் கொலைசெய்யப் தனர் . கரும்பு - அதியமான் நெடுமானஞ் பட்டவன் . சியைக் காண்க . நெல்லியும் புண்ய விரு 4. மால்யவந்தன் குமாரன் . சுக்கிரீவ க்ஷமாம் . இவற்றுள் தேவ தருக்களாகிய னால் கொலையுண்டான் . சந்தனம் தேவதாரம் கற்பகம் மந்தாரம் 5. தநு குமாரன் .. பாரிஜாதம் என்ற ஐந்தும் கேட்டதைத் 6. சைவவேதியன் கௌரியைக்காண்க . இந்திரன் ஒருகாலத்திலே கைலை இவன் தேவிசுபவிரதை . யை யடையச் சிவகணங்கள் வழிமறுக்கத் 7. சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று தங்கி அக்னியை அந்தணவுருக்கொண்டு லிரேதன் - சுரதன் குமாரன் இவன் குமா ஏவ இதனைக்கண்ட ' பிராட்டியார் நீ கட் சன் சர்வபூமன் . டளையின்றி இந்திரன் ஏவலால் வந்தமை விரை - யால் தேவர்கள் பெண்களாகுக ' ( ரூ ) கோட்டம் துருக்கம் தகரம் எனக் கேட்ட தேவர் நடுங்கி இறைவியைத் துதி அகில் சந்தனம் க்க இறைவி பிரசன்னமாய் ' என் வாக்குப் விரோகணன் - பிரியவிரதன் வம்சத்து பொய்க்காது நீங்கள் அனைவரும் விருக்ஷ நான் குமாரன் . ரூபிகளாகுக ' என்றனள் தேவர் விருக்ஷ விரோசநன் - 1. பிரகலா தன் குமாரன் . ரூபிகளாயினர் . இதில் அச்வத் தரூபிபக இவன் குமாரன் பலி . போன் பாணாசுரன் . வான் வடரூபிசதாசிவர் பேலாமரம் சுதன்வாவைப் பாரக்க . இவனிடத்துத் பிரமன் மா இந்திரன் மராமரம் இந்தி தேவர்கள் பிராமண வேஷங்கொண்டு சாணி தெய்வப்பெண்கள் அதில் கொடி யாசிக்க அவர்களுக்கு ஆயுள் முழுதுந் தத் களாயினர் . ஊர்வசியாதியர் புஷ்பவிருக்ஷ தஞ் செய்தனன . இவன் சுநற்குமார மாயினர் . ரமாபில்வா சிவாநிம்பா அலசி முநிவரால் உபதேசம் பெற்றுத் தவமேற் ஸ்யா தஸாஸ்வ தீ என்று கூறியுள்ள தால் கொண்டான் . குமாரி வச்சிரசவாலை . தரும் .