அபிதான சிந்தாமணி

விருகத்பானு 1466 விருத்தி விருகத்பானு சிருஷ்ணமூர்த்தியின் புத்தி விருத்த ஏதுப்போலி எதுசாத்ய விபரீத ரரில் ஒருவன், வியாப்தியால் தோஷஞானத்தைப் பண்ணு விருகன் - 1. பஸ்மாசானுக்கு ஒருபெயர். இவனைச் சகுனியென்றும், அசான் குமா விருத்தகன்னியை குணிதாரகனுடைய என் எனவும் கூறுவர். புத்திரி. காலவரிஷி புத்திரனாகிய சிருங்க 2. பிருது சக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச்சியி தவன் பாரியை. (பா - சாந்) படம் உதித்த குமாரன், விருத்தகார்க்கர் - ஒரு மகருஷி; முசுகுந்த 3. (ச.) சுவே தன் குமாரன். னுக்கு இருபத்தெட்டாவது சதுர்யு சத்து 4. வசுதேவன் தம்பி. நாராயணப் பிரத்தியக்ஷம் கூறியவர். 5. வச்சகனுக்கு மித்திரகேசியடம் உதி விருத்தகாளன் சிவசன்மானவக் காண்க. த்த குமாரன். பாரி துருவாஷி ; குமாரர் விருத்தசருமன் தசரதன் குமாரன்; இவன் தக்ஷன், புக்ஷன், ரசாலுவன், குமாரன் விச்வசகன். 6, வாகுகன் தந்தை. இக்ஷவாகு வம் விருத்ததர்மா கரூசதேசாதிபதி ; மனைவி சத்து இருசன் குமாரன். கிருத தேவா. 7. தன்மரிஷ்டையைக் காண்க. விருத்தம் - 1. ஓர் சிற்பநூல். 8. சுகனென்னும் அசுர புத்திரன், 2. ஆசிரியப்பா வினத்திலொன்று. விருகாசுரன் - 1. பத்மாசுரனைக் காண்க. விருத்தக்ஷத்ரன் - இவன் சிந்து தேசாதி 2. இவன் ஒரு அசுரன், செந்நாயுருக் பதி. சயத்திர தன் தந்தை; இவன் அச கொண்டு பாலகணேசருக்கு முன் தோன்றி ரீரியால் தன் மகன் இறப்பைக்கேட்டு அவர் அங்குசத்தால் இறந்தவன். எவன் என் குமாரன் தலையைப் பூமியில் விருதணன் - விருஷணிக்குத் தந்தை. கார் விழச்செய்கிறானோ அவன் தலை ஆயிரம் த்தவீர்யனுக்குப் போன். பிளவுகளாக என்று சபித்துக் கைவிரித் விருக்கடி - ஒரு காந்தர்வராஜன், துக்கொண்டு தவத்தில் இருந்தனன், இது விடுக்கஸ்தலம் - பாண்டவர்களுக்கு விடப் நிற்க, அருச்சுசன் பதினான கா நாள் யுத்தத் பட்ட ஐந்து கிராமங்களில் ஒன்று. தில் பாசுபதாத்திரத்தால் இவன் குமரன் தலையைத் துணித்து அது கீழ் விழவொட் விருக்கிணன்-மதுபுத்திரன், கார்த்தவீர்யன் டாமல் சியமந்த பஞ்சகத்தில் தவஞ்செய்து பௌத்ரன். இவன் குமாரன் விருஷ்ணி விருக்துவர் ஒருவித வேதியர் ; கண்ணுவ கொண்டிருந்த இவன் சையில் விழச்செய் தனன், அதனால் இவன் மாண்டனன். ருஷி வம்சத்தவர். விருசினவந்தன் - 1. குரோஷ்டுக்குத் தந் விருத்தாதபன் - விருத்தன் ஒருவன் தவஞ் செய்தனன். அவன் முன் சூரியன் தோன்றி அவன் முதுமை போக்கி இளமை வருவித் 2 குரோஷ்டுக்குக் குமாரன். தனன் விருசேநன் - இலக்ஷமணனுக்குத் தந்தை, அதனால் சூரியனுக்கு இப்பெயர் மித்திரநாட்ட திபதி. விருச்சிகன் விருத்தி 1. இருப்பு ; ஓவிய நூலுள் இவன் பொதிகைச்சாரலில் தவஞ்செய்து கொண்டிருந்து வாழ்வாசித்தற்குக் கூறிய பெயர். பன்னி நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல், இயங்கு சண்டு வருடத்திற் கொருமுறை பழுக் தல் எனப் பலவகைப்படும். கும் நாவற்கனியைப் பன்னிரண்டு வரு அவற்றுள், இருத்தல் திரிதரவுடையனவும், இல்லன டம் பட்டினியிருந்துண்பன். தான் பார வும் இருவகைத்து. திரிதரவுடை ணஞ்செய்யக் கருதியபழத்தைச் சிதைத் ததுபற்றிக் காயசண்டிகையைச் சபித்த யன யானை, தேர், புரவி, பூனை முதலி திரிதரவில்லன ஒன்பது வகைப் வன். (மணிமேகலை) படும். விருடமன் சிவகணத்தவரில் ஒருவன். அவை: பதுமுகம், உற்கட்டி தம், ஒப்படியிருக்கை, சம்புடம், அயமுகம், விருடாகவி இலிங்கியைக் காண்க. சுவத்திகம், தனிப்புடம், மண்டிலம், ஏக விருதன் - 1. சாக்ஷஸமதுவிற்கு நட்வலை பாதம் என்பன. இனி நாடகநூ லார் யிடம் உதித்த குமாரன். இவ்விருப்பை ஐம்பது வகையாக்குவர். 2. வீமனுடன் போர்புரிந்த வீரன். இவ என்பவளுக்குக் காசிபரிடம் னுக்குக் ஒரு தபன் மன் எனவும் பெயர். பிறந்தவள், தை. வந்தது. என யன. 2. ஆயு
விருகத்பானு 1466 விருத்தி விருகத்பானு சிருஷ்ணமூர்த்தியின் புத்தி விருத்த ஏதுப்போலி எதுசாத்ய விபரீத ரரில் ஒருவன் வியாப்தியால் தோஷஞானத்தைப் பண்ணு விருகன் - 1. பஸ்மாசானுக்கு ஒருபெயர் . இவனைச் சகுனியென்றும் அசான் குமா விருத்தகன்னியை குணிதாரகனுடைய என் எனவும் கூறுவர் . புத்திரி . காலவரிஷி புத்திரனாகிய சிருங்க 2. பிருது சக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச்சியி தவன் பாரியை . ( பா - சாந் ) படம் உதித்த குமாரன் விருத்தகார்க்கர் - ஒரு மகருஷி ; முசுகுந்த 3. ( . ) சுவே தன் குமாரன் . னுக்கு இருபத்தெட்டாவது சதுர்யு சத்து 4. வசுதேவன் தம்பி . நாராயணப் பிரத்தியக்ஷம் கூறியவர் . 5. வச்சகனுக்கு மித்திரகேசியடம் உதி விருத்தகாளன் சிவசன்மானவக் காண்க . த்த குமாரன் . பாரி துருவாஷி ; குமாரர் விருத்தசருமன் தசரதன் குமாரன் ; இவன் தக்ஷன் புக்ஷன் ரசாலுவன் குமாரன் விச்வசகன் . 6 வாகுகன் தந்தை . இக்ஷவாகு வம் விருத்ததர்மா கரூசதேசாதிபதி ; மனைவி சத்து இருசன் குமாரன் . கிருத தேவா . 7. தன்மரிஷ்டையைக் காண்க . விருத்தம் - 1. ஓர் சிற்பநூல் . 8. சுகனென்னும் அசுர புத்திரன் 2. ஆசிரியப்பா வினத்திலொன்று . விருகாசுரன் - 1. பத்மாசுரனைக் காண்க . விருத்தக்ஷத்ரன் - இவன் சிந்து தேசாதி 2. இவன் ஒரு அசுரன் செந்நாயுருக் பதி . சயத்திர தன் தந்தை ; இவன் அச கொண்டு பாலகணேசருக்கு முன் தோன்றி ரீரியால் தன் மகன் இறப்பைக்கேட்டு அவர் அங்குசத்தால் இறந்தவன் . எவன் என் குமாரன் தலையைப் பூமியில் விருதணன் - விருஷணிக்குத் தந்தை . கார் விழச்செய்கிறானோ அவன் தலை ஆயிரம் த்தவீர்யனுக்குப் போன் . பிளவுகளாக என்று சபித்துக் கைவிரித் விருக்கடி - ஒரு காந்தர்வராஜன் துக்கொண்டு தவத்தில் இருந்தனன் இது விடுக்கஸ்தலம் - பாண்டவர்களுக்கு விடப் நிற்க அருச்சுசன் பதினான கா நாள் யுத்தத் பட்ட ஐந்து கிராமங்களில் ஒன்று . தில் பாசுபதாத்திரத்தால் இவன் குமரன் தலையைத் துணித்து அது கீழ் விழவொட் விருக்கிணன் - மதுபுத்திரன் கார்த்தவீர்யன் டாமல் சியமந்த பஞ்சகத்தில் தவஞ்செய்து பௌத்ரன் . இவன் குமாரன் விருஷ்ணி விருக்துவர் ஒருவித வேதியர் ; கண்ணுவ கொண்டிருந்த இவன் சையில் விழச்செய் தனன் அதனால் இவன் மாண்டனன் . ருஷி வம்சத்தவர் . விருசினவந்தன் - 1. குரோஷ்டுக்குத் தந் விருத்தாதபன் - விருத்தன் ஒருவன் தவஞ் செய்தனன் . அவன் முன் சூரியன் தோன்றி அவன் முதுமை போக்கி இளமை வருவித் 2 குரோஷ்டுக்குக் குமாரன் . தனன் விருசேநன் - இலக்ஷமணனுக்குத் தந்தை அதனால் சூரியனுக்கு இப்பெயர் மித்திரநாட்ட திபதி . விருச்சிகன் விருத்தி 1. இருப்பு ; ஓவிய நூலுள் இவன் பொதிகைச்சாரலில் தவஞ்செய்து கொண்டிருந்து வாழ்வாசித்தற்குக் கூறிய பெயர் . பன்னி நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்கு சண்டு வருடத்திற் கொருமுறை பழுக் தல் எனப் பலவகைப்படும் . கும் நாவற்கனியைப் பன்னிரண்டு வரு அவற்றுள் இருத்தல் திரிதரவுடையனவும் இல்லன டம் பட்டினியிருந்துண்பன் . தான் பார வும் இருவகைத்து . திரிதரவுடை ணஞ்செய்யக் கருதியபழத்தைச் சிதைத் ததுபற்றிக் காயசண்டிகையைச் சபித்த யன யானை தேர் புரவி பூனை முதலி திரிதரவில்லன ஒன்பது வகைப் வன் . ( மணிமேகலை ) படும் . விருடமன் சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . அவை : பதுமுகம் உற்கட்டி தம் ஒப்படியிருக்கை சம்புடம் அயமுகம் விருடாகவி இலிங்கியைக் காண்க . சுவத்திகம் தனிப்புடம் மண்டிலம் ஏக விருதன் - 1. சாக்ஷஸமதுவிற்கு நட்வலை பாதம் என்பன . இனி நாடகநூ லார் யிடம் உதித்த குமாரன் . இவ்விருப்பை ஐம்பது வகையாக்குவர் . 2. வீமனுடன் போர்புரிந்த வீரன் . இவ என்பவளுக்குக் காசிபரிடம் னுக்குக் ஒரு தபன் மன் எனவும் பெயர் . பிறந்தவள் தை . வந்தது . என யன . 2. ஆயு