அபிதான சிந்தாமணி

ஆயகுடி - 136 ஆரியப்படை தந்த நெடுஞ்செழியன் கின்றனர். இவ்வாறு வேள் ஆய் பெரு ஆரத்தன் -சேதுவின் குமரன். இவன் கும வள்ளலாய் உலகினர் தன்னை என்றும் ரன் காந்தாரன். நினைக்கும்படி விளங்கி, பின், "கால ஆரந்தாங்குபாண்டியன் - உக்ரகுமார பாண் னென்னுங் கண்ணிலியுய்ப்ப மேலோரு டியனுக்கு ஒரு பெயர். லக மெய்தினன்." இவன் பிரிவினை யாற் ஆரபடி:- நாடகவகை உறுப்பினுள் ஒன்று, சாது, அவன துரிமை மனைவியர் தீப்பாய் ஆரம்-மலையாரம். தீமுரண்பச்சை, கிழான் ந்து உயிர்விட் டொழிந்தனர். ஆய் இற பச்சை, பச்சைவெட்டை, அரிச்சந்தனம், ந்தபோது அவனது பிரிவுக்கு இரங்கிப் வேர், சுக்கொடி முதலிய, பாடிய புலவர் :- முடமோசியார், குட்டு ஆராத்யர் - இவர்கள் கன்னட வீர சைவ வன் கீரனார் என்போர். இவருள் மோசி வேதியர். இவர்கள், கடப்பை , கர்னூல், யார், ஆய் அண்டிரன் விண்ணுலகு சென் மைசூர் முதலிய இடங்களில் வசிப்பவர், றதற்கிரங்கி அடியில் வரும் இனிய பாட இவர்கள், ரேவணா ராத்யர், மருளாரா த்யர், லைப் பாடினர் "திண்டே ரிரவலர்க் கீத்த எகோராமராத்யர், பண்டி தாராத்யர், என தண்டார், அண்டிரன் வரூஉ மென்ன நான்கு வகையர். இவர்கள் வீர சைவர். வொண்டொடி, வச்சிரத் தடக்கை நெடி ஆராத்யம்- சிவசூர்ய பீடம். யொன் கோயிலுட், போர்ப்புறு முரசங் ஆராத்யன் - பொன்மை நிறங்கொண்ட கறங்க; ஆர்ப்பெழுந் தன்றால் விசும்பி - சிங்கவுருவாய் அருந்தரிட மிருக்கும் சிவ னானே" என்பதா லறிக. (புறநானூறு). படன். ஆய்குடி - இஃது ஆயென்னும் வள்ளலின் ஆராவழதன் - திருக்குடந்தையி லெழுந் ஊர், பொதியின் மலைச் சாரலிலுள்ளது தருளிய விஷ்ணுமூர்த்தியின் திருநாமம். (புறநானூறு). ஆரிட்ட சேனன்- கந்தமாதன பர்வதத்தில் ஆய்தம் - இது (ஃ) முப்புள்ளி வடி வின | இருந்த ஒரு ரிஷி. பாண்டவர்கள் இவ தாய் உயிரு மாகாமல், மெய்யு மாகாமல் னிடம் தங்கிச் சென்றார்கள். (பாரதம் தனி நிலையாய் நிற்கும் ஓரெழுத்து. (நன்), 'வனபர்வம்). ஆரஞ்சாத்துசோழன் - இவன் கோடை 2. ஒரு ராஜ ரிஷி. தவத்தால் பிராம வெப்பம் நீங்கச் சிவாலயங்கட்கு அபிஷே ணனாவன். ஆரிதன்-1. விச்வாமித்திரர்க்குக் குமரன். கஞ் செய்வித்துக் கொண்டு வருகையில் 2. உசோமகர்ஷணருக்கும், சுகருக்கும் திருவானைக்காவி லெழுந்தருளிய சிவ மாணாக்கன். மூர்த்திக்குச் சாத்தமுத்தின் ஆரங்கொண்டு 3. அம்பரீஷன் குமரன். சென்றனன். அந்த முத்தாரம் தான் ஆரியசித்தாந்தம் - ஒரு சோதிட நூல். ஸ்நானஞ்செய்கையில் ஆற்றில் விழுந்த ஆரியசேகரன்--ஒரு பிரபு, புலவர் இவன் தனாற் றுக்கமடைந்து பூசை முதலிய மீது பாடிப் பரிசுபெற்றதாகக் கூறப்பட் முடித்துச் சிவ தரிசனத்திற்கு ஆலயத்திற் டவன். பாவலர் வாசலில் வந்திபம் வாங் குச் செல்கையில் அரசன் போக்கிய முத் கப் படிபுரக்கும், காவலர் நிற்கும் படி தாரம், அபிஷேகத்திற்குக் கொண்டு வந்த வைத்த வாகண்டி யொன்பதினும், மேவ சலத்துடன் குடத்தில் வந்து சுவாமியின் லர் மார்பினும் திண்டோளினும் செம் திருமேனியிலிருந்தது. அரசன் சிவமூர்த்தி பொன் மேருவினும், சேவெழு தும்பெரு யின் திருமேனியில் முத்தாரத்தினைக் மான்சிங்க வாரிய சேகரனே." கண்டு விசனம் நீங்கிக் களித்தனன். ஆத ஆரியநந்தி-ஜீவகனுக்கு ஆசிரியன். லால் அன்றுமுத லிவனுக்கு இப்பெயர் ஆரியபட்டன்- இவன் பூமி சுற்றி வருகிற வந்தது. தெனச் சித்தாந்தஞ்செய்த சோதிடப் புல ஆரட்டம் - பாகலிக்க தேசம் (The Provin- வன் ce of Punjab). ஆரியப்படைந்த நெடுஞ்செழியன்- இவன் ஆரணழனிவர் -ஓர் இருஷி. சேரன் செங்குட்டுவன்காலத்திருந்த பாண் ஆரண்யம் - தண்டகாரண்யம், பதரிவரும், டிநாட்டரசன். இவன் வட நாட்டாசரை நைமிசாரண்யம், சுவே தாரண்யம், வேதா வென்றவன், இவனே கோவலனைக்கொல் ரண்யம் முதலிய வித்தவன். இவனே தான் செய்த செயல ஆரண்யதீர்த்தம் - ஒரு நதி. நீதியென்று தன் மனைவியுடன் உயிர் விட்
ஆயகுடி - 136 ஆரியப்படை தந்த நெடுஞ்செழியன் கின்றனர் . இவ்வாறு வேள் ஆய் பெரு ஆரத்தன் - சேதுவின் குமரன் . இவன் கும வள்ளலாய் உலகினர் தன்னை என்றும் ரன் காந்தாரன் . நினைக்கும்படி விளங்கி பின் கால ஆரந்தாங்குபாண்டியன் - உக்ரகுமார பாண் னென்னுங் கண்ணிலியுய்ப்ப மேலோரு டியனுக்கு ஒரு பெயர் . லக மெய்தினன் . இவன் பிரிவினை யாற் ஆரபடி : - நாடகவகை உறுப்பினுள் ஒன்று சாது அவன துரிமை மனைவியர் தீப்பாய் ஆரம் - மலையாரம் . தீமுரண்பச்சை கிழான் ந்து உயிர்விட் டொழிந்தனர் . ஆய் இற பச்சை பச்சைவெட்டை அரிச்சந்தனம் ந்தபோது அவனது பிரிவுக்கு இரங்கிப் வேர் சுக்கொடி முதலிய பாடிய புலவர் : - முடமோசியார் குட்டு ஆராத்யர் - இவர்கள் கன்னட வீர சைவ வன் கீரனார் என்போர் . இவருள் மோசி வேதியர் . இவர்கள் கடப்பை கர்னூல் யார் ஆய் அண்டிரன் விண்ணுலகு சென் மைசூர் முதலிய இடங்களில் வசிப்பவர் றதற்கிரங்கி அடியில் வரும் இனிய பாட இவர்கள் ரேவணா ராத்யர் மருளாரா த்யர் லைப் பாடினர் திண்டே ரிரவலர்க் கீத்த எகோராமராத்யர் பண்டி தாராத்யர் என தண்டார் அண்டிரன் வரூஉ மென்ன நான்கு வகையர் . இவர்கள் வீர சைவர் . வொண்டொடி வச்சிரத் தடக்கை நெடி ஆராத்யம் - சிவசூர்ய பீடம் . யொன் கோயிலுட் போர்ப்புறு முரசங் ஆராத்யன் - பொன்மை நிறங்கொண்ட கறங்க ; ஆர்ப்பெழுந் தன்றால் விசும்பி - சிங்கவுருவாய் அருந்தரிட மிருக்கும் சிவ னானே என்பதா லறிக . ( புறநானூறு ) . படன் . ஆய்குடி - இஃது ஆயென்னும் வள்ளலின் ஆராவழதன் - திருக்குடந்தையி லெழுந் ஊர் பொதியின் மலைச் சாரலிலுள்ளது தருளிய விஷ்ணுமூர்த்தியின் திருநாமம் . ( புறநானூறு ) . ஆரிட்ட சேனன் - கந்தமாதன பர்வதத்தில் ஆய்தம் - இது ( ) முப்புள்ளி வடி வின | இருந்த ஒரு ரிஷி . பாண்டவர்கள் இவ தாய் உயிரு மாகாமல் மெய்யு மாகாமல் னிடம் தங்கிச் சென்றார்கள் . ( பாரதம் தனி நிலையாய் நிற்கும் ஓரெழுத்து . ( நன் ) ' வனபர்வம் ) . ஆரஞ்சாத்துசோழன் - இவன் கோடை 2 . ஒரு ராஜ ரிஷி . தவத்தால் பிராம வெப்பம் நீங்கச் சிவாலயங்கட்கு அபிஷே ணனாவன் . ஆரிதன் - 1 . விச்வாமித்திரர்க்குக் குமரன் . கஞ் செய்வித்துக் கொண்டு வருகையில் 2 . உசோமகர்ஷணருக்கும் சுகருக்கும் திருவானைக்காவி லெழுந்தருளிய சிவ மாணாக்கன் . மூர்த்திக்குச் சாத்தமுத்தின் ஆரங்கொண்டு 3 . அம்பரீஷன் குமரன் . சென்றனன் . அந்த முத்தாரம் தான் ஆரியசித்தாந்தம் - ஒரு சோதிட நூல் . ஸ்நானஞ்செய்கையில் ஆற்றில் விழுந்த ஆரியசேகரன் - - ஒரு பிரபு புலவர் இவன் தனாற் றுக்கமடைந்து பூசை முதலிய மீது பாடிப் பரிசுபெற்றதாகக் கூறப்பட் முடித்துச் சிவ தரிசனத்திற்கு ஆலயத்திற் டவன் . பாவலர் வாசலில் வந்திபம் வாங் குச் செல்கையில் அரசன் போக்கிய முத் கப் படிபுரக்கும் காவலர் நிற்கும் படி தாரம் அபிஷேகத்திற்குக் கொண்டு வந்த வைத்த வாகண்டி யொன்பதினும் மேவ சலத்துடன் குடத்தில் வந்து சுவாமியின் லர் மார்பினும் திண்டோளினும் செம் திருமேனியிலிருந்தது . அரசன் சிவமூர்த்தி பொன் மேருவினும் சேவெழு தும்பெரு யின் திருமேனியில் முத்தாரத்தினைக் மான்சிங்க வாரிய சேகரனே . கண்டு விசனம் நீங்கிக் களித்தனன் . ஆத ஆரியநந்தி - ஜீவகனுக்கு ஆசிரியன் . லால் அன்றுமுத லிவனுக்கு இப்பெயர் ஆரியபட்டன் - இவன் பூமி சுற்றி வருகிற வந்தது . தெனச் சித்தாந்தஞ்செய்த சோதிடப் புல ஆரட்டம் - பாகலிக்க தேசம் ( The Provin வன் ce of Punjab ) . ஆரியப்படைந்த நெடுஞ்செழியன் - இவன் ஆரணழனிவர் - ஓர் இருஷி . சேரன் செங்குட்டுவன்காலத்திருந்த பாண் ஆரண்யம் - தண்டகாரண்யம் பதரிவரும் டிநாட்டரசன் . இவன் வட நாட்டாசரை நைமிசாரண்யம் சுவே தாரண்யம் வேதா வென்றவன் இவனே கோவலனைக்கொல் ரண்யம் முதலிய வித்தவன் . இவனே தான் செய்த செயல ஆரண்யதீர்த்தம் - ஒரு நதி . நீதியென்று தன் மனைவியுடன் உயிர் விட்