அபிதான சிந்தாமணி

வியூகம் 1450 விரசினவா யம் சருவதோபத்திரம், துர்ச்சயம், அர்த்த வியோமன் - 1. பிரதிகர்த்தாவின் குமா சந்திரம், உத்தானம், சிருங்காடம், கர்க் என். தாய் ஸ்துதி. கடகம், சிருங்காரி. காகபாரி, கோதிகா, 2 தசாருகன் குமாரன். கோமூத்திரிகை, கிஞ்சகம், சஞ்சாரி, சக 3 வியோமசுரனுக்கு ஒரு பெயர். டம், பந்தம் என்பனவாம். இவற்றின் 4. சம்சன் சேனாபதி; கண்ணனா லிறர் விரிவுகளைக் காமந்தகம் என்னும் நூலிற் தவன். காண்க. வியோமாசுரன் - 1. மயாசுரன் குமாரன். 2 வியூகம் என்பது படைவகுப்பு. இவன் கம்சனால் ஏவப்பெற்றுக் கிருஷ்ண கிரௌஞ்சவியூகம் - ஆகாயத்தில் வரிசை னிடத்து விளையாடும் கோபாலரில் வரிசையாகச் செல்லும் கிரவுஞ்ச பக்ஷி வனாய் விளையாடிக் கோபாலரைக் குகை போல் நுண்ணிய கழுத்தினையும், இடை யில் அடக்கக் கண்டு கண்ணன் கோபித் கெராய பின்னிறகினையும், பருத்துத் திர துக் கழுத்தை நெருக்கிக் கொல்ல மாய்க் ண்ட இறகுகளையும் உடைய தாக அமைக் தவன் கப்படும் படைவகுப்ப. சேனாவியூகம் 2. இவன் சிந்தாசுரன் ஏவலால் நச்சுமா பெரிய இறகுகளையும், இடைநிகராய மர வுருவாய் நிற்க விநாயகருடன் இருந்த கழுத்தினையும், பின்னிறகினையும், முகத் சிறுவர் இதன் கீழ் உதிர்ந்த சனிகளை திற் கூர்மையையும் உள்ள தாக அமைக்கப் உண்டு இறந்தனர். இதனைக் கண்ட பால படும் படை வகுப்பு. மகரவியூகம் சந்திரமூர்த்தி அம் மரப்பொந்தில் தேன் நான்கு கால்களையும், நீண்டு பருத்த முகத் கூடு இருக்கக் கண்டு குதித்தனர். அசுரன் தினையும், இரண்டு உதடுகளையு முடைய உடனே விநாயகரை மூடிக்கொள்ள விநா தாக அமைக்கப்படும் படைவகுப்பு. யகர் மரத்தைப்பிளந்து அவனைக் கொன்று சூசிவியூகம் - கூரிய முகத்தினையும், வெளிவந்தனர். (விநாயகபு.) ஒத்து நீண்ட தண்டத்தினையும், அதனடி விரகன் - ஆறா மன்வந்தரத்து இருடி. யில் தொளையினுமுடைய தாக அமைக்கப் விரகாங்கர் - ஒரு இராஜா ; இருக்கு படுவது. வேதத்தில் கூறப்பட்டவர். இவர்க்கு சக்கிரவியூகம் ஒரே வழியினையும், ஐந்து புத்திரர். எட்டு வகையான வளைவுகளையும் உடைய விரகாங்கன் - ஒரு அரசன், இவன் புத் தாக அமைக்கப்படுவது. திரர் ஐவரும் சில வேதகீதங்களைச் செய் சருவதோபத்திரவியூகம் நாற்புறத் தனர். திம் எட்டு வளைவுகளையுடைய தா யமைக் விரசகன் - சாவர்ணி மது புத்திரன். கப்படுவது. விரசசோத்ரன் - சசாதேவன் குமாரன் : கோனவியூகம் உட்செல்ல வழி இவனுக்கு விரசுகோத்ரன் எனவும் பெயர். யில்லாததும், எல்லாப் பக்கத்தும் முகம் விரசன் - 1. கத்ரு குயான். களையும், எட்டு வட்டங்களையு முடையது. 2. வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் உதித்த சகடவியூகம் - சக்ட வடிவமுடையது. குமாரன். வியாள வியூகம் --பாம்பு வடிவமாக 3. துவட்டாவிற்கு விரோசனையிடம் அமைக்கப்படுவது. (சுக் - நீ.) உதித்த குமாரன். தேவி விஷ்டாபதா. வியூடோபஸ்கன் - திருதராட்டிரன் குமாரன். குமார் சதசித் முதலிய நூற்றுவர். இவ வியோகம் - நாடக உறுப்பின் விகற்பம்; னுக்கு ஒரு குமாரியும் உண்டு. இவன் மகா இது தலைமக்கள் ஒருவரைத்தான் பல கீர்த்திமான். சைத்தான் உடைத்தாய்ச் சந்தி 4. சாதார்ணியிள் மாணாக்கன். முடைத்தாய் தலைமைக்கண்ட மொருகண் விரசாநதி - இது வைகுண்டத்தில் உள்ள டம் பெற்ற தாய் வரும். (வீரசோ.) நதி. இது தேவியார் கைவிரலில் தோன்றி வியோமசன் -- விக்னநாயகன் விஷ்ணு மூர்த்தி வேண்ட வைகுண்டத்தில் வியோமசுதன் - தசாருகன் குமாரன். வைக்கப்பட்ட நதி. (ஸ்காந்தம்) இதில் இவன் குமாரன் பீமா தன். மூழ்கினோர் விஷ்ணு சாரூபமடைவர். வியோமநபர் இச்சா சத்தியால் மூர்த்தி விரசாள் - எட்டாமன் உந்தரத்துத்தேவர்கள். சாதாக்யத்து அமர்ந்து பஞ்சகிருத்யஞ் விரசினவா- குரோஷ்டு குமாரன். எதுவிற் செய்யும் சிவாயசம். குப்பௌத்திரன். இவன் குமாரன் அவிர்பூ.
வியூகம் 1450 விரசினவா யம் சருவதோபத்திரம் துர்ச்சயம் அர்த்த வியோமன் - 1. பிரதிகர்த்தாவின் குமா சந்திரம் உத்தானம் சிருங்காடம் கர்க் என் . தாய் ஸ்துதி . கடகம் சிருங்காரி . காகபாரி கோதிகா 2 தசாருகன் குமாரன் . கோமூத்திரிகை கிஞ்சகம் சஞ்சாரி சக 3 வியோமசுரனுக்கு ஒரு பெயர் . டம் பந்தம் என்பனவாம் . இவற்றின் 4. சம்சன் சேனாபதி ; கண்ணனா லிறர் விரிவுகளைக் காமந்தகம் என்னும் நூலிற் தவன் . காண்க . வியோமாசுரன் - 1. மயாசுரன் குமாரன் . 2 வியூகம் என்பது படைவகுப்பு . இவன் கம்சனால் ஏவப்பெற்றுக் கிருஷ்ண கிரௌஞ்சவியூகம் - ஆகாயத்தில் வரிசை னிடத்து விளையாடும் கோபாலரில் வரிசையாகச் செல்லும் கிரவுஞ்ச பக்ஷி வனாய் விளையாடிக் கோபாலரைக் குகை போல் நுண்ணிய கழுத்தினையும் இடை யில் அடக்கக் கண்டு கண்ணன் கோபித் கெராய பின்னிறகினையும் பருத்துத் திர துக் கழுத்தை நெருக்கிக் கொல்ல மாய்க் ண்ட இறகுகளையும் உடைய தாக அமைக் தவன் கப்படும் படைவகுப்ப . சேனாவியூகம் 2. இவன் சிந்தாசுரன் ஏவலால் நச்சுமா பெரிய இறகுகளையும் இடைநிகராய மர வுருவாய் நிற்க விநாயகருடன் இருந்த கழுத்தினையும் பின்னிறகினையும் முகத் சிறுவர் இதன் கீழ் உதிர்ந்த சனிகளை திற் கூர்மையையும் உள்ள தாக அமைக்கப் உண்டு இறந்தனர் . இதனைக் கண்ட பால படும் படை வகுப்பு . மகரவியூகம் சந்திரமூர்த்தி அம் மரப்பொந்தில் தேன் நான்கு கால்களையும் நீண்டு பருத்த முகத் கூடு இருக்கக் கண்டு குதித்தனர் . அசுரன் தினையும் இரண்டு உதடுகளையு முடைய உடனே விநாயகரை மூடிக்கொள்ள விநா தாக அமைக்கப்படும் படைவகுப்பு . யகர் மரத்தைப்பிளந்து அவனைக் கொன்று சூசிவியூகம் - கூரிய முகத்தினையும் வெளிவந்தனர் . ( விநாயகபு . ) ஒத்து நீண்ட தண்டத்தினையும் அதனடி விரகன் - ஆறா மன்வந்தரத்து இருடி . யில் தொளையினுமுடைய தாக அமைக்கப் விரகாங்கர் - ஒரு இராஜா ; இருக்கு படுவது . வேதத்தில் கூறப்பட்டவர் . இவர்க்கு சக்கிரவியூகம் ஒரே வழியினையும் ஐந்து புத்திரர் . எட்டு வகையான வளைவுகளையும் உடைய விரகாங்கன் - ஒரு அரசன் இவன் புத் தாக அமைக்கப்படுவது . திரர் ஐவரும் சில வேதகீதங்களைச் செய் சருவதோபத்திரவியூகம் நாற்புறத் தனர் . திம் எட்டு வளைவுகளையுடைய தா யமைக் விரசகன் - சாவர்ணி மது புத்திரன் . கப்படுவது . விரசசோத்ரன் - சசாதேவன் குமாரன் : கோனவியூகம் உட்செல்ல வழி இவனுக்கு விரசுகோத்ரன் எனவும் பெயர் . யில்லாததும் எல்லாப் பக்கத்தும் முகம் விரசன் - 1. கத்ரு குயான் . களையும் எட்டு வட்டங்களையு முடையது . 2. வசிட்டருக்கு ஊர்சையிடம் உதித்த சகடவியூகம் - சக்ட வடிவமுடையது . குமாரன் . வியாள வியூகம் --பாம்பு வடிவமாக 3. துவட்டாவிற்கு விரோசனையிடம் அமைக்கப்படுவது . ( சுக் - நீ . ) உதித்த குமாரன் . தேவி விஷ்டாபதா . வியூடோபஸ்கன் - திருதராட்டிரன் குமாரன் . குமார் சதசித் முதலிய நூற்றுவர் . இவ வியோகம் - நாடக உறுப்பின் விகற்பம் ; னுக்கு ஒரு குமாரியும் உண்டு . இவன் மகா இது தலைமக்கள் ஒருவரைத்தான் பல கீர்த்திமான் . சைத்தான் உடைத்தாய்ச் சந்தி 4. சாதார்ணியிள் மாணாக்கன் . முடைத்தாய் தலைமைக்கண்ட மொருகண் விரசாநதி - இது வைகுண்டத்தில் உள்ள டம் பெற்ற தாய் வரும் . ( வீரசோ . ) நதி . இது தேவியார் கைவிரலில் தோன்றி வியோமசன் -- விக்னநாயகன் விஷ்ணு மூர்த்தி வேண்ட வைகுண்டத்தில் வியோமசுதன் - தசாருகன் குமாரன் . வைக்கப்பட்ட நதி . ( ஸ்காந்தம் ) இதில் இவன் குமாரன் பீமா தன் . மூழ்கினோர் விஷ்ணு சாரூபமடைவர் . வியோமநபர் இச்சா சத்தியால் மூர்த்தி விரசாள் - எட்டாமன் உந்தரத்துத்தேவர்கள் . சாதாக்யத்து அமர்ந்து பஞ்சகிருத்யஞ் விரசினவா- குரோஷ்டு குமாரன் . எதுவிற் செய்யும் சிவாயசம் . குப்பௌத்திரன் . இவன் குமாரன் அவிர்பூ .