அபிதான சிந்தாமணி

விநித்தன் 1441 விபசித் சசா விதித்தன் - மகததேசத்தாசர்களில் ஒருவன். விந்தாகடிகை விந்தமலைமீது செல்பவ மகுகர்ணனென்னும் மந்திரிக்கு இராச்சி ரைச் சாயையால் இழுத்து வருத்தும் தெய் யத்தைக் கொடுத்துத் துன்பம் அடைந்த வம். விந்தம் 2 காண்க. (மணிமேகலை) வன். விந்தாரகம் லி நுதை - விநதையைக் காண்க. ஒரு தீர்த்தகம். விந்தாலுவிந்தர் - ஜயஸ்து ஜயனுக்கு விந்தம் - 1. அஷ்டகுலாசலங்களில் ஒன்று. திதேவியிடம் பிறந்தவர், பாதகண்டத்தின் இடையில் உள்ளது. விந்தானுவிந்தர் - அவந்திதேசத்திற்கு அர இதனிடம் நாரதர் மேருவின் பெருமை சர். துரியோ தனன் நண்பர். மந்திரவிர் களைக் கூறினர். இதனால் இம்மலை செருக் தைக்குத் தமயன்மார், கிருஷ்ணன் மைத் கடைந்து ஆகாயமளவாக ஓங்கிச் சூரியன் துனர். முதலாயினோர் போக்கைத் தடுத்து நிற் விந்தியவந்தன்-ஒரு அரசன். தம்பனென் கையில் தேவர் அகத்தியரிடம் இதன் மரசனால் கொலையுண்டவன். இவன் றேவி வரலாற்றினைக் கூறி அதன் செருக்கை குண்டலை. யடக்கவேண்டினர். அதைக் கேட்ட அகத் விந்தியம் - விந்தம் காண்க. தியர்/விந்தமலையிடம்வர விந்தம் பணிந்தது. விந்தியன் வாவதமனுவின் குமாரன். அதனைத் தாம் தென்னாட்டிலிருந்து மீளு விந்தியாசலபீடம் சத்தி பீடங்களில் மளவும் எழாதிருக்கக் கட்டளை விட்டுப் ஒன்று. விந்தியா திவாசநீபீடம் பார்க்க, பொதிகை யடைந் தனர். விந்தம் தன் விந்தியாதிவாச நீபீடம் - நூற்றெட்டுச் சத்தி செருக்கடங்கியது. தேவர் களிப்படைந்த பீடங்களில் (54) ஆவது. விந்தியமலையி னர். இது தண்ட கவனத்திற்கு வடக்கில் லுள்ளது. உள்ளதொரு மலை. இதற்கு விந்தியம் என விந்தியாவலி-1. சுந்தரபாண்டியன் தேவி, வும் விந்தை எனவும் பெயர். 2. பலிச்சக்கிரவர்த்தியின் றேவி. 2. விந்தாகடிகை யென்னும் தேவதை விந்து - 1. இது சத்திதத்துவ மத்தகத்தி யால் காக்கப்பட்ட மலை, இதில் ஒரு தூர்ச் லிருக்கும் மாயாபுவனம். காலயம் இருக்கிறது. (மணிமேகலை.) 2. ஒரு மாடு, 3. விந்தியமலை. இதிலுள்ள காடு மிகப் 3. ஸ்வரம், வர்ணம், கலை தோற்றி புகழ் பெற்றது. இதிலுள்ள யானை கள் மிக்க யொடுங்குமிடம். வீரியமுடையவைகள், (பெ. கதை.) 4. இது பரவிந்து, அபரவிந்து விந்தான் - 1. திருதராட்டிரன் குமாரர் இருவகைப்படும். பாவிந்து களில் ஒருவன்; பதினான்காம் நாட்போரில் உன்மனா கலாதி காரியப்பிரபஞ்சம்; ஒரு பீமனுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தவன், பிரதேசத்திலுண்டாய் ஒடுங்கின மகா 2. சிந்து தேசாதிபதி. மாயையினது ஓரிடம். இந்தப் பாவிந்து விந்தன்-1. திருதராட்டிரன் குமார்களில் ஆக்குமை, அதிசூக்குமை, மிருதை, அமி ஒருவன். பதினான்காம் நாட்போரில் பீம ருதை, வியாபினியாகிய கலைகளை வியா னுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தவன்.. பித்திருக்கும். இக்கலைகள் அபாவிந்து 2. அவந்திநாட்டரசன். வைப் பிரேரிக்கும். அப்பாவிந்து நிவர்த்தி, 3. லக்ஷம் பெண்டிருடன் சுகித்திருந்த பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்திய தீதை முதலிய கலைகளைப் பிரேரித்து 4. யது மரபினன் ; ஜயசேகன் குமா நிற்கும். பராற்பரவிந்துவைச் சமனையென் ரன். இவன் தாய் வசுதேவனுடன் பிறந்த பர். முற்கூறிய பாவிந்து அதிக்ராந்தக சாதிதேவி, விந்துக பரசிவத்தின் நிலை யென்பர். 5. ஒரு கள்வன். இவன் சோம வாரத் விந்துசாரன் - மகததேசாதிபதி; சந்திரகுப் தில் விழித்திருந்து உமாதேவியார் மீது தன் குமாரன். தரித்திருந்த திருவாபரணத்தைக் கொள் விந்துமதி - சசிபிந்துவின் குமாரன். ளைகொண்டும், சோமவாரத்தில் விழித்திரு தாதாவின் றேவி. ந்த புண்ணியத்தால் முத்தி பெற்றவன். விந்துமாதவன் - அக்னிவிந்துவைக் காண்க. 6. கேகயராஜ புத்திரன் ; சகோதரன் விந்தை விந்தியமலையின் பெயர்களுன் அதுவிந்தன்; சாத்தகியால் கொல்லப்பட் ஒன்று ; இதில் துர்க்கையாலயமுண்டு, விபசித் புத்தர் 27-வருள் 22-ஆமவர்- 181 என என்பது ஒரு அரசன், மாக் டவன்.
விநித்தன் 1441 விபசித் சசா விதித்தன் - மகததேசத்தாசர்களில் ஒருவன் . விந்தாகடிகை விந்தமலைமீது செல்பவ மகுகர்ணனென்னும் மந்திரிக்கு இராச்சி ரைச் சாயையால் இழுத்து வருத்தும் தெய் யத்தைக் கொடுத்துத் துன்பம் அடைந்த வம் . விந்தம் 2 காண்க . ( மணிமேகலை ) வன் . விந்தாரகம் லி நுதை - விநதையைக் காண்க . ஒரு தீர்த்தகம் . விந்தாலுவிந்தர் - ஜயஸ்து ஜயனுக்கு விந்தம் - 1. அஷ்டகுலாசலங்களில் ஒன்று . திதேவியிடம் பிறந்தவர் பாதகண்டத்தின் இடையில் உள்ளது . விந்தானுவிந்தர் - அவந்திதேசத்திற்கு அர இதனிடம் நாரதர் மேருவின் பெருமை சர் . துரியோ தனன் நண்பர் . மந்திரவிர் களைக் கூறினர் . இதனால் இம்மலை செருக் தைக்குத் தமயன்மார் கிருஷ்ணன் மைத் கடைந்து ஆகாயமளவாக ஓங்கிச் சூரியன் துனர் . முதலாயினோர் போக்கைத் தடுத்து நிற் விந்தியவந்தன் - ஒரு அரசன் . தம்பனென் கையில் தேவர் அகத்தியரிடம் இதன் மரசனால் கொலையுண்டவன் . இவன் றேவி வரலாற்றினைக் கூறி அதன் செருக்கை குண்டலை . யடக்கவேண்டினர் . அதைக் கேட்ட அகத் விந்தியம் - விந்தம் காண்க . தியர் / விந்தமலையிடம்வர விந்தம் பணிந்தது . விந்தியன் வாவதமனுவின் குமாரன் . அதனைத் தாம் தென்னாட்டிலிருந்து மீளு விந்தியாசலபீடம் சத்தி பீடங்களில் மளவும் எழாதிருக்கக் கட்டளை விட்டுப் ஒன்று . விந்தியா திவாசநீபீடம் பார்க்க பொதிகை யடைந் தனர் . விந்தம் தன் விந்தியாதிவாச நீபீடம் - நூற்றெட்டுச் சத்தி செருக்கடங்கியது . தேவர் களிப்படைந்த பீடங்களில் ( 54 ) ஆவது . விந்தியமலையி னர் . இது தண்ட கவனத்திற்கு வடக்கில் லுள்ளது . உள்ளதொரு மலை . இதற்கு விந்தியம் என விந்தியாவலி -1 . சுந்தரபாண்டியன் தேவி வும் விந்தை எனவும் பெயர் . 2. பலிச்சக்கிரவர்த்தியின் றேவி . 2. விந்தாகடிகை யென்னும் தேவதை விந்து - 1. இது சத்திதத்துவ மத்தகத்தி யால் காக்கப்பட்ட மலை இதில் ஒரு தூர்ச் லிருக்கும் மாயாபுவனம் . காலயம் இருக்கிறது . ( மணிமேகலை . ) 2. ஒரு மாடு 3. விந்தியமலை . இதிலுள்ள காடு மிகப் 3. ஸ்வரம் வர்ணம் கலை தோற்றி புகழ் பெற்றது . இதிலுள்ள யானை கள் மிக்க யொடுங்குமிடம் . வீரியமுடையவைகள் ( பெ . கதை . ) 4. இது பரவிந்து அபரவிந்து விந்தான் - 1. திருதராட்டிரன் குமாரர் இருவகைப்படும் . பாவிந்து களில் ஒருவன் ; பதினான்காம் நாட்போரில் உன்மனா கலாதி காரியப்பிரபஞ்சம் ; ஒரு பீமனுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தவன் பிரதேசத்திலுண்டாய் ஒடுங்கின மகா 2. சிந்து தேசாதிபதி . மாயையினது ஓரிடம் . இந்தப் பாவிந்து விந்தன் -1 . திருதராட்டிரன் குமார்களில் ஆக்குமை அதிசூக்குமை மிருதை அமி ஒருவன் . பதினான்காம் நாட்போரில் பீம ருதை வியாபினியாகிய கலைகளை வியா னுடன் யுத்தஞ்செய்து இறந்தவன் .. பித்திருக்கும் . இக்கலைகள் அபாவிந்து 2. அவந்திநாட்டரசன் . வைப் பிரேரிக்கும் . அப்பாவிந்து நிவர்த்தி 3. லக்ஷம் பெண்டிருடன் சுகித்திருந்த பிரதிட்டை வித்தை சாந்தி சாந்திய தீதை முதலிய கலைகளைப் பிரேரித்து 4. யது மரபினன் ; ஜயசேகன் குமா நிற்கும் . பராற்பரவிந்துவைச் சமனையென் ரன் . இவன் தாய் வசுதேவனுடன் பிறந்த பர் . முற்கூறிய பாவிந்து அதிக்ராந்தக சாதிதேவி விந்துக பரசிவத்தின் நிலை யென்பர் . 5. ஒரு கள்வன் . இவன் சோம வாரத் விந்துசாரன் - மகததேசாதிபதி ; சந்திரகுப் தில் விழித்திருந்து உமாதேவியார் மீது தன் குமாரன் . தரித்திருந்த திருவாபரணத்தைக் கொள் விந்துமதி - சசிபிந்துவின் குமாரன் . ளைகொண்டும் சோமவாரத்தில் விழித்திரு தாதாவின் றேவி . ந்த புண்ணியத்தால் முத்தி பெற்றவன் . விந்துமாதவன் - அக்னிவிந்துவைக் காண்க . 6. கேகயராஜ புத்திரன் ; சகோதரன் விந்தை விந்தியமலையின் பெயர்களுன் அதுவிந்தன் ; சாத்தகியால் கொல்லப்பட் ஒன்று ; இதில் துர்க்கையாலயமுண்டு விபசித் புத்தர் 27 - வருள் 22 - ஆமவர் 181 என என்பது ஒரு அரசன் மாக் டவன் .