அபிதான சிந்தாமணி

வித்தியுத்திருவன் its வித்யாரண்யர் இவ்வாறு அளவிறந்த நூல்கட்காசிரிய வித்துருவதை தான்மிக பாண்டியன் ராயும் பிரஹ்ம நிஷ்டராயு மற்புத வித்வத் மனைவி, இவளைப் பிரமரக்ஷசு பற்றியது. சிரோமணியாயும் கற்றோராலும் மற்றோ அதனால் இவள் காஞ்சிந்தியில் மூழ்கிப் ராலும் புகழப்படும் பூஜ்ஜியாாயு மெழுந் போக்கிக்கொண்டனள். தருளியிருந்த ஸ்ரீவித்தியாரண்ய சுவாமி வித்துர்மாலி - தாராகாசுரன் குமாரன், கள் தேகபதன பரியந்தம் தமது ஆத்ம திரிபுராசுரர் மூவரில் ஒருவன். இவனுக்கு நிஷ்டைக்கு விரோதமின்றி உலோகோப வித்துன்மாலி எனவும் பெயர். காரஞ்செய்து முடிவில் சிந்தையும் வாக் வித்துன்மாலி - 1. இராவண சோபதி . கும் செல்லாவிலைமைத்தாய அந்தமில் வீட் 2. வித்துர்மாலிக்கு ஒரு பெயர். டையடைந்தன ரென்பது அவரது திவ்ய வித்தைகள் - 1. (கச). அவை வேதம் (ச) சரித்திர சங்கிரகமாம். வேதாங்கம் (சு) புராணம், தருமநூலாகிய வித்தியுத்திருவன் குபேரகிக்கான். இவன் உபாங்கங்கள் (ச.) ஆகப் பதினான்கு. தேவி தமனிகை, தருமபக்ஷிகளைக் காண்க. 2 (கூட) மந்திரம், பிராம்மணம், இரு வித்தியோதன் - தருமனுக்கு ரம்பையிடம் க்கு, சாமம், அதர்வணம், யசுர்வேதம், உதித்த குமாரன். ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தருவ வேதம், தந்திரம், சிக்ஷை, சிரௌ தகற்பம், வித்திரதிகட்டிரோகம் தோல், ரத்தம், மாம்சம், மேதை, எலும்பு, நரம்புகள் என் ஸ்மார்த்தம், வியாகரணம், நிருக்தம், சோ னும் இடங்களில் வீங்கிக் குத்தலையுண் திடம், சந்தசு, மீமாஞ்சை, தருக்கம், சாங் டாக்கி வட்டமாகவும், நீட்சியா சவுந் தடித் கியம், வேதாந்தம், யோகம், இதிகாசம், புராணம், அற நூல், நாஸ்திகம், அர்த்த துக் கட்டிகளாகக்காணும். இது குத்தலைத் சாஸ்திரம், காமசாஸ்திரம், சிற்பம், அலங் தருவதால் வித்திரதியெனப் பெயர். இது, வாத, பித்த சிலேஷ்மம், திரிதோஷ, ரத்த, வித்தைகள் நான்கு- ஆன்வீV3, திரையீ, காரம், தேசியம், காவ்யம், என்பனவாம். சுதா, நாபிஸ் தான, வஸ்திஸ்தான, யக் வார்தை, கண்டம், ஆன்வீVA, இது ருதி, பிலீக, பக்கவிலா, இருதயம், குக்ஷி, துனித்துணரப்படும் வேதாந்தம், திரையீ . தொடைக்கவுட்டி, பீசம், அபானம், ஸ்த தருமா தருமம் விருப்பு வெறுப்புக் கூறும் னம், இவ்விடங்களில் உண்டாகும். அவ்வா நூல், வார்த்தை - பொருளீட்டல், அதற் றுண்டாம் போது அந்த இடங்களின் பெயர் கிடையூந்றைக் கூறும் நூல். தண்டம் - களைப் பெறும். இவைகளைப் புக்கம்பால் நீதி அநீதிகளை அறிந்து செய்வனவற்றைக் தயிலம், குக்கிலாதி சூரணம், சாதிலிங்கபஸ் கூறும் நூல். ஆன்வீVA - வேதம் பயி மம், சாறடை லேகியம் முதலியவற்றால் ன்றபின் பயில்வது. திரையீ - மும்மறை, வசமாக்கலாம். (ஜீவா.) தண்டரீதி - செங்கோன் முறை. (சுக்-நீ.) விந்தின் வகை வித்துக்கள் மரம், செடி வித்யாகண்டர் - சைவசித்தாந்த பத்ததி கொடிகளுக்கு முதற் காரணமானவை. யருளிய சிவாசாரியருள் ஒருவர். அவற்றுள் சில வலுத்த மேல்மூடி பெற் வித்யாகலை - சிவாகமங்களுட்கூறிய சலா றிருக்கும். மாவித்து, பலாவித்து, புளியல் பேதம். இதில் அசுத்தபுவனங்கள் அடம் கொட்டை, தேற்றான்வித்து, எட்டிவித்து, கியிருக்கும். புரசை, புன்னை, இலுப்பை, அழிஞ்சில், வித்யாதார் - தேவவகுப்பினர். பிரமனால் மருதோன்றி, வேம்பு, கடம்பு, மகிழ், அந்தர்த்தானத்துப் படைக்கப்பட்டவர். தில்லை, ஆளிவித்து, உருத்ராஷம், முருள் மேகவாகனர். கை, மாதுளை, முந்திரி, வாதுமை, சாரப் வித்யாதத்துவம் - 1. (எ) காலம், நியதி, பருப்பு, துத்தி, தகரை, நீர்முன்ளி, பூசினை, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை. வெள்ளரி, கழற்சி, பேய்பீர்க்கு, நல்ல 2, இவை ஆன்மாவிற்குபகாரமாய் அறி பீர்க்கு, பூசுணை, பூனைக்காலி, உசாகெரிஞ் வைவிளக்குந் தத்வங்களாம். இவை காலம், சில், தாமரை, அல்லி, தேற்றான், வாளம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், செங்கொட்டை, குன்றிவித்து முதலாகப் மாயை என எழுவகைப்படும். யலவாம். வித்யாதிராயர் - சிவகுருவின் தந்தை. வித்துதை சிவசூர்ய பீடத்தமருஞ் சத்தி. வித்யாரண்யர் - 1. ஒரு ஸ்மார்த்தபேதி வித்துமன் சண்முக சேகாலீன், யர். வேதாந்ததேசிகருடன் வாசித்தவர்.
வித்தியுத்திருவன் its வித்யாரண்யர் இவ்வாறு அளவிறந்த நூல்கட்காசிரிய வித்துருவதை தான்மிக பாண்டியன் ராயும் பிரஹ்ம நிஷ்டராயு மற்புத வித்வத் மனைவி இவளைப் பிரமரக்ஷசு பற்றியது . சிரோமணியாயும் கற்றோராலும் மற்றோ அதனால் இவள் காஞ்சிந்தியில் மூழ்கிப் ராலும் புகழப்படும் பூஜ்ஜியாாயு மெழுந் போக்கிக்கொண்டனள் . தருளியிருந்த ஸ்ரீவித்தியாரண்ய சுவாமி வித்துர்மாலி - தாராகாசுரன் குமாரன் கள் தேகபதன பரியந்தம் தமது ஆத்ம திரிபுராசுரர் மூவரில் ஒருவன் . இவனுக்கு நிஷ்டைக்கு விரோதமின்றி உலோகோப வித்துன்மாலி எனவும் பெயர் . காரஞ்செய்து முடிவில் சிந்தையும் வாக் வித்துன்மாலி - 1. இராவண சோபதி . கும் செல்லாவிலைமைத்தாய அந்தமில் வீட் 2. வித்துர்மாலிக்கு ஒரு பெயர் . டையடைந்தன ரென்பது அவரது திவ்ய வித்தைகள் - 1. ( கச ) . அவை வேதம் ( ) சரித்திர சங்கிரகமாம் . வேதாங்கம் ( சு ) புராணம் தருமநூலாகிய வித்தியுத்திருவன் குபேரகிக்கான் . இவன் உபாங்கங்கள் ( . ) ஆகப் பதினான்கு . தேவி தமனிகை தருமபக்ஷிகளைக் காண்க . 2 ( கூட ) மந்திரம் பிராம்மணம் இரு வித்தியோதன் - தருமனுக்கு ரம்பையிடம் க்கு சாமம் அதர்வணம் யசுர்வேதம் உதித்த குமாரன் . ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம் காந்தருவ வேதம் தந்திரம் சிக்ஷை சிரௌ தகற்பம் வித்திரதிகட்டிரோகம் தோல் ரத்தம் மாம்சம் மேதை எலும்பு நரம்புகள் என் ஸ்மார்த்தம் வியாகரணம் நிருக்தம் சோ னும் இடங்களில் வீங்கிக் குத்தலையுண் திடம் சந்தசு மீமாஞ்சை தருக்கம் சாங் டாக்கி வட்டமாகவும் நீட்சியா சவுந் தடித் கியம் வேதாந்தம் யோகம் இதிகாசம் புராணம் அற நூல் நாஸ்திகம் அர்த்த துக் கட்டிகளாகக்காணும் . இது குத்தலைத் சாஸ்திரம் காமசாஸ்திரம் சிற்பம் அலங் தருவதால் வித்திரதியெனப் பெயர் . இது வாத பித்த சிலேஷ்மம் திரிதோஷ ரத்த வித்தைகள் நான்கு- ஆன்வீ V3 திரையீ காரம் தேசியம் காவ்யம் என்பனவாம் . சுதா நாபிஸ் தான வஸ்திஸ்தான யக் வார்தை கண்டம் ஆன்வீ VA இது ருதி பிலீக பக்கவிலா இருதயம் குக்ஷி துனித்துணரப்படும் வேதாந்தம் திரையீ . தொடைக்கவுட்டி பீசம் அபானம் ஸ்த தருமா தருமம் விருப்பு வெறுப்புக் கூறும் னம் இவ்விடங்களில் உண்டாகும் . அவ்வா நூல் வார்த்தை - பொருளீட்டல் அதற் றுண்டாம் போது அந்த இடங்களின் பெயர் கிடையூந்றைக் கூறும் நூல் . தண்டம் - களைப் பெறும் . இவைகளைப் புக்கம்பால் நீதி அநீதிகளை அறிந்து செய்வனவற்றைக் தயிலம் குக்கிலாதி சூரணம் சாதிலிங்கபஸ் கூறும் நூல் . ஆன்வீ VA - வேதம் பயி மம் சாறடை லேகியம் முதலியவற்றால் ன்றபின் பயில்வது . திரையீ - மும்மறை வசமாக்கலாம் . ( ஜீவா . ) தண்டரீதி - செங்கோன் முறை . ( சுக் - நீ . ) விந்தின் வகை வித்துக்கள் மரம் செடி வித்யாகண்டர் - சைவசித்தாந்த பத்ததி கொடிகளுக்கு முதற் காரணமானவை . யருளிய சிவாசாரியருள் ஒருவர் . அவற்றுள் சில வலுத்த மேல்மூடி பெற் வித்யாகலை - சிவாகமங்களுட்கூறிய சலா றிருக்கும் . மாவித்து பலாவித்து புளியல் பேதம் . இதில் அசுத்தபுவனங்கள் அடம் கொட்டை தேற்றான்வித்து எட்டிவித்து கியிருக்கும் . புரசை புன்னை இலுப்பை அழிஞ்சில் வித்யாதார் - தேவவகுப்பினர் . பிரமனால் மருதோன்றி வேம்பு கடம்பு மகிழ் அந்தர்த்தானத்துப் படைக்கப்பட்டவர் . தில்லை ஆளிவித்து உருத்ராஷம் முருள் மேகவாகனர் . கை மாதுளை முந்திரி வாதுமை சாரப் வித்யாதத்துவம் - 1. ( ) காலம் நியதி பருப்பு துத்தி தகரை நீர்முன்ளி பூசினை கலை வித்தை இராகம் புருடன் மாயை . வெள்ளரி கழற்சி பேய்பீர்க்கு நல்ல 2 இவை ஆன்மாவிற்குபகாரமாய் அறி பீர்க்கு பூசுணை பூனைக்காலி உசாகெரிஞ் வைவிளக்குந் தத்வங்களாம் . இவை காலம் சில் தாமரை அல்லி தேற்றான் வாளம் நியதி கலை வித்தை இராகம் புருடன் செங்கொட்டை குன்றிவித்து முதலாகப் மாயை என எழுவகைப்படும் . யலவாம் . வித்யாதிராயர் - சிவகுருவின் தந்தை . வித்துதை சிவசூர்ய பீடத்தமருஞ் சத்தி . வித்யாரண்யர் - 1. ஒரு ஸ்மார்த்தபேதி வித்துமன் சண்முக சேகாலீன் யர் . வேதாந்ததேசிகருடன் வாசித்தவர் .