அபிதான சிந்தாமணி

விதுரதின் 1135 விதைகள் தனாகவும், அலம்புசை யிவன் தேவியாக the North and the Ganges on the வும் சபிக்கப்பட்டனர். இவன் பூமி South. யில் சநமேசயன் குமாரனாகிய சதானீக விதேகன்-1. நிமி புத்திரன் ; மிதிலாதிபதி னுக்கும் அவன் தேவி விண்மெதிக்கும் யாசன். இவனாண்ட நாட்டிற்கு விதேகம் குமாரனாய்ச் சகத்திராநீகன் எனப் பிறந்த எனப் பெயர். இவனது காலாந்தத்தில் யம னன். அலம்புசை கிருதவன்மாவின் குமா படர் நாக தரிசனம் செய்வித்தனர். அரசன் ரியாகப் பிறந்து மிருகாவதி யென்னும் அவர்களை நோக்கி நான் தீமையொன்றுஞ் பெயர் பெற்றனள். இவளை வி தூமன் செய்யாது நன்மைபுரிய நீங்கள் என்னை மணந்தனன். இவன் இந்திரன் வேண்டு இவ் வகை செய்தது என்ன' என் றனன். கோளால் தெய்வ உலகஞ்சென்று அகித காலபடர் அரசனைநோக்கி நீ உன் மனை மஷ்டிரன், தூலசிரன் என்னும் அசுரரை யாட்டி பீவரியின் ருதுகாலத்தில் அவ வென்று மீளுகையில் திலோத்தமை ளைச் சேராது கேகயன் மகளிடத்து விருப் இவனை மோகித்தனள். இவன் உடன் புடனிருந்தமையால் இது நேரிட்ட தென் படாததினால் தன் மனைவியைப் பதினா றனர். நிமியின் தேகத்தை அரணிக்கட் ன்குவருஷம் நீங்கச் சாபம் அடைந்தனன், டையால் கடைந்ததால் இவனுக்கு மிதிலன் இவன் ஒருநாள் தன் மனைவியுடன் நீர் என ஒருபெயர். உயிர் நீங்கிய தேகத்திலி விளையாடுகையில் கழுகொன்று மிருகா ரூந்து பிறந்ததால் விதேகன் எனப்பெயர். வதியை மாமிசபிண்டமென்று நினைத்துத் ஜாகநிமித்தமாய் பிறந்தவனாதலால் ஜாகன் தூக்கிச்சென்று சமதக்னி முரிவர் ஆச்சிர எனவும் பெயர். மத்தில் இட்டது, அவ்விடம் இவள் உதய 2. (சூ)சநகன். னன் என்னுங் குமாரனைப் பெற்றனள். 3. ஒரு அசுரன்; சயத்துவசனாற் கொல் அவ்வுதயன் வயதடைந்து ஒருநாள் வேட் லப்பட்டவன். டைக்குச் சென்றனன். அவ்விடம் பாம் விதைகள் இவை சிறு பூண்டு முதல் பாட்டி யொருவன் ஒரு பாம்பைப் பிடிக் பெரிய விருக்ஷ மளவாகச் சிறிதும் பெரிது கக்கண்டு அவனுக்குத் தன் வாகுவலயத் மாக வேறுபடுகின்றன. இவற்றில் பூண்டு தைக் கொடுத்து அந்த நாகத்தை விடுவித் முதலியவற்றின் விதை சிறியவை; செடி தனன். அப்பாம்பு திருதராட்டிரன் என் களின் விதை அவற்றினும் பெரியவை; னும் நாசராசனாய் உதயனனை அழைத்துச் விருக்ஷங்களின் விதை அவற்றினும் பெரி சென்று இளிதை யென்னும் தன் குமா யவை; இவ்வாறு உலகத்திலுள்ள பூண்டு ரியை மணம்புணர்வித்து அனுப்பியது. விருஷாதிகளின் விதைகள் எண்ணத்தொ உதயனன் தன் மனைவியுடனும் குழந்தை லையா ஆயினும் இவற்றைக் கடவுள் பயனி யுடனும் தாயை வந்தணுகினன். முன் வாகு லாது படையார் என்பது உண்மை. வலயம் பெற்ற வேடன் அதனை விற்க மனிதர்க்கும் மற்றுஞ் சில மிருகாதிகளுக் கெனொருவனிடம் கொண்டு சென்ற கும் பயன்படுகின்றன. சில விஷப்பூண்டு அதில் இராசமுத்திரை இருந்தது. களின் விதையாகக் கொல்லுங்குணங்களும் வணிகன் அரசனுக்குக் காட்டி பெற்று உள்ளன. இவ்வகையில் நெல், அரசன் வேடனுடன் சென்று தன் கம்பு, சோளம், கேழ்வரகு, மொச்சை, மனைவி மக்களைக்கண்டு சமதக்னிமுநிவர் காராமணி, சடலை, துவரை, உளுந்து, கட்டளையால் அவர்களை அழைத்துக் சீரகம், வெந்தயம், ஓமம் முதலியன உண கொண்டு தன்னாடு சென்று களிப்புடனி வாதிகளாகின் றன. எள், இருப்பை, முத் ருந்து தெய்வவுலகடைந்தனன். துக் கொட்டை, வேர்க்கடலை, கடுகு, முத லியன எண்ணெய் தருவன ; மிளகாய், விதூரதன் - சரதன் குமாரன். மிளகு முதலியன கார்ப்புச்சுவை தருவன; விதேகம் - 1. விதேகனால் ஆனப்பட்ட ஏலரிசி, இலவங்கம் முதலிய மணந்தரு காடு. அதாவது மிதிலை. முந்திரிக்கொட்டை, வாதுமைக் 2, மிதிலை. Tirhoot. The kingdom of கொட்டை முதலியன வன்மை தருவன. Raja Janaka. Videha was bounded by எட்டிக்கொட்டை முதலியன விஷந் தரு the riper LauBaki on the East, Gan- இவ்வினங்களில் பல வேறுபாடுக dak on the West, the Himalayas on ளுண்டு. அவற்றை எழுதப்புகின் முடியா. சில னன். அதனை னன். வன.. வன.
விதுரதின் 1135 விதைகள் தனாகவும் அலம்புசை யிவன் தேவியாக the North and the Ganges on the வும் சபிக்கப்பட்டனர் . இவன் பூமி South . யில் சநமேசயன் குமாரனாகிய சதானீக விதேகன் -1 . நிமி புத்திரன் ; மிதிலாதிபதி னுக்கும் அவன் தேவி விண்மெதிக்கும் யாசன் . இவனாண்ட நாட்டிற்கு விதேகம் குமாரனாய்ச் சகத்திராநீகன் எனப் பிறந்த எனப் பெயர் . இவனது காலாந்தத்தில் யம னன் . அலம்புசை கிருதவன்மாவின் குமா படர் நாக தரிசனம் செய்வித்தனர் . அரசன் ரியாகப் பிறந்து மிருகாவதி யென்னும் அவர்களை நோக்கி நான் தீமையொன்றுஞ் பெயர் பெற்றனள் . இவளை வி தூமன் செய்யாது நன்மைபுரிய நீங்கள் என்னை மணந்தனன் . இவன் இந்திரன் வேண்டு இவ் வகை செய்தது என்ன ' என் றனன் . கோளால் தெய்வ உலகஞ்சென்று அகித காலபடர் அரசனைநோக்கி நீ உன் மனை மஷ்டிரன் தூலசிரன் என்னும் அசுரரை யாட்டி பீவரியின் ருதுகாலத்தில் அவ வென்று மீளுகையில் திலோத்தமை ளைச் சேராது கேகயன் மகளிடத்து விருப் இவனை மோகித்தனள் . இவன் உடன் புடனிருந்தமையால் இது நேரிட்ட தென் படாததினால் தன் மனைவியைப் பதினா றனர் . நிமியின் தேகத்தை அரணிக்கட் ன்குவருஷம் நீங்கச் சாபம் அடைந்தனன் டையால் கடைந்ததால் இவனுக்கு மிதிலன் இவன் ஒருநாள் தன் மனைவியுடன் நீர் என ஒருபெயர் . உயிர் நீங்கிய தேகத்திலி விளையாடுகையில் கழுகொன்று மிருகா ரூந்து பிறந்ததால் விதேகன் எனப்பெயர் . வதியை மாமிசபிண்டமென்று நினைத்துத் ஜாகநிமித்தமாய் பிறந்தவனாதலால் ஜாகன் தூக்கிச்சென்று சமதக்னி முரிவர் ஆச்சிர எனவும் பெயர் . மத்தில் இட்டது அவ்விடம் இவள் உதய 2. ( சூ ) சநகன் . னன் என்னுங் குமாரனைப் பெற்றனள் . 3. ஒரு அசுரன் ; சயத்துவசனாற் கொல் அவ்வுதயன் வயதடைந்து ஒருநாள் வேட் லப்பட்டவன் . டைக்குச் சென்றனன் . அவ்விடம் பாம் விதைகள் இவை சிறு பூண்டு முதல் பாட்டி யொருவன் ஒரு பாம்பைப் பிடிக் பெரிய விருக்ஷ மளவாகச் சிறிதும் பெரிது கக்கண்டு அவனுக்குத் தன் வாகுவலயத் மாக வேறுபடுகின்றன . இவற்றில் பூண்டு தைக் கொடுத்து அந்த நாகத்தை விடுவித் முதலியவற்றின் விதை சிறியவை ; செடி தனன் . அப்பாம்பு திருதராட்டிரன் என் களின் விதை அவற்றினும் பெரியவை ; னும் நாசராசனாய் உதயனனை அழைத்துச் விருக்ஷங்களின் விதை அவற்றினும் பெரி சென்று இளிதை யென்னும் தன் குமா யவை ; இவ்வாறு உலகத்திலுள்ள பூண்டு ரியை மணம்புணர்வித்து அனுப்பியது . விருஷாதிகளின் விதைகள் எண்ணத்தொ உதயனன் தன் மனைவியுடனும் குழந்தை லையா ஆயினும் இவற்றைக் கடவுள் பயனி யுடனும் தாயை வந்தணுகினன் . முன் வாகு லாது படையார் என்பது உண்மை . வலயம் பெற்ற வேடன் அதனை விற்க மனிதர்க்கும் மற்றுஞ் சில மிருகாதிகளுக் கெனொருவனிடம் கொண்டு சென்ற கும் பயன்படுகின்றன . சில விஷப்பூண்டு அதில் இராசமுத்திரை இருந்தது . களின் விதையாகக் கொல்லுங்குணங்களும் வணிகன் அரசனுக்குக் காட்டி பெற்று உள்ளன . இவ்வகையில் நெல் அரசன் வேடனுடன் சென்று தன் கம்பு சோளம் கேழ்வரகு மொச்சை மனைவி மக்களைக்கண்டு சமதக்னிமுநிவர் காராமணி சடலை துவரை உளுந்து கட்டளையால் அவர்களை அழைத்துக் சீரகம் வெந்தயம் ஓமம் முதலியன உண கொண்டு தன்னாடு சென்று களிப்புடனி வாதிகளாகின் றன . எள் இருப்பை முத் ருந்து தெய்வவுலகடைந்தனன் . துக் கொட்டை வேர்க்கடலை கடுகு முத லியன எண்ணெய் தருவன ; மிளகாய் விதூரதன் - சரதன் குமாரன் . மிளகு முதலியன கார்ப்புச்சுவை தருவன ; விதேகம் - 1. விதேகனால் ஆனப்பட்ட ஏலரிசி இலவங்கம் முதலிய மணந்தரு காடு . அதாவது மிதிலை . முந்திரிக்கொட்டை வாதுமைக் 2 மிதிலை . Tirhoot . The kingdom of கொட்டை முதலியன வன்மை தருவன . Raja Janaka . Videha was bounded by எட்டிக்கொட்டை முதலியன விஷந் தரு the riper LauBaki on the East Gan இவ்வினங்களில் பல வேறுபாடுக dak on the West the Himalayas on ளுண்டு . அவற்றை எழுதப்புகின் முடியா . சில னன் . அதனை னன் . வன .. வன .