அபிதான சிந்தாமணி

டிகரணம் 1483 விதற்பம் குடைக்கீழாயிற்றே - விட்டலையா, தன் லிட மீனால் விழுங்கப்பட்டு மீண்டும் குமரியின்றித் தனிக்குமரி கொள்ளாயால், வலைஞர் வலையில் அகப்பட்ட மீனின் வயி தென்குமரிக்கேகுவதென் செப்பு.'' எனுன் ற்றினின்று எடுத்த விசுவகுத்தனால் வள கவி பெற்றவன், ர்க்கப்பட்டுத் தன்னிலையுணர்ந்து காவிரி 2. விஷ்ணுவிற்கு ஒருபெயர். யின் நீராடித் தாய் தந்தையரை வாவழை விட்டிகாணம் - அஷ்டமியிலும், பௌாணை த்தவன். (காவிரித்தல புராணம்) யிலும், முற்கூறு, சதுர்த்தியிலும் ஏகாதசி விண்டுாதன் - மகாரதன் குமாரன். இவன் யிலும் கடைக்கூறு, இவை பூர்வபக்ஷத்து குமாரன் மனோ தன். விதி ; அபரபக்ஷத்திற்கு, சப்தமியிலும், விண்டுராதன் - பரிச்சித்திற்கு ஒருபெயர், சதுர்த்தசியிலும் முற்கூறு, திரிதியையி விண்டுவன்மன்- ஒரு வேதியன் ; கண்ணும் லும், தசமியிலும் கடைக்கூறு விட்டியாம். வாயும் இல்லாதவன், சிவனையெண்ணித் ஆக ஒரு சாத்திரமானத்திற்கு எட்டுவிட்டி தவம் இயற்றிக் கண்ணும் வாயும் வேதங் யாம். (விதான மாலை ) களும் பெற்றவன். விட்டியபவாதம் எட்டு விட்டிகளுக்கு விண்ணன் இவன் ஒரு பிரபு; இவன் மடைவே, முதற்சாமம், இரண்டாம் சாமம், அரவின் மணி கொடுத்தபோது ஒருபுலவன் மூன்றஞ்சாமம், நாலாஞ்சாமம், இரண் பாடியது. "கூர்ந்த வறுமையிடைக் கோ டாஞ்சாமம், மூன்றாஞ்சாமம், நான்காஞ் ளரவ மீன் றமணி, சார்ந்த புலவன் தனக் சாமம், முதற்சாமம் ஊணாகும். இவற்றை களித்தான் - வார்ர் ததரு, மேலைவிண்ணின் ஒழிந்த சாமங்களில் விட்டிதோஷம் இல்லை, மண்ணில் விளங்கும் புகழ்படைத்த, சாலை ஒரு சாமம் மூன்றே முக்கால் நாழிகையா விண்ணனுக் கிளையார் தாம். (தமி- நா-சரி,) கக் கொள்க. அன்றி, முதல் கூற்றிலே விண்ணுத்தராயன் - பிரச்சோதனனா லழைக் வரும் விட்டி இரவுவரினும், பிற்கூற்றிலே கப்பட்ட யூகி, உஞ்சைநகர் சென்றபொழுது வரும் விட்டி பகல்வரினும் குற்றமில்லை. அவனுக்குப் பாதுகாப்பாக உதயணனால் சுபகன்மங்கள் செய்யலாம் (விதானமாலை) அனுப்பப்பட்டு அவனுடன் சென்ற வீரன், விட்டும்விடாத இலக்கணை வாச்சியார்த் (பெ. கதை) தத்தின் ஒரு பகுதியை விட்டு ஏகதேசத் விண்வீழ் கொள்ளி ஆகாயத்தி லிருந்து திற்கு அன் வயமுள்ள இடம். அது இரு பூமியை நோக்கி வரும் ஒருவித ஒளி. ளைப்பருகிப் பகலைக்காலும் பகுதி என்பதில் இதனை உற்கை என்பர். இருளைப் பருகுதலும் பசலைக் காலுதலும் விதண்டன் - மகதநாட்டரசன். பரிதிக்கின்று இருளைப்போக்கு தலும் பக விதண்டை - தன் பக்ஷத்தைத் தாபித்தலின் லைத் தருதலும் பரிதிக்குண்டாதலின் இது பாபக்ஷதஷணத்தை முடிவாகப் விட்டும் விடாத இலக்கணை. பெற்றது. (தரு.) விட்ணுசாமி - ஒரு வேதியன்; இவன் தேவி விதர்க்கணன்- பாஞ்சால தேசத்தில் விதை சாறு மதி; காளகண்டனைக் காண்க. யம் என்னும் பட்டணத்தில் இருந் விண்டு - 1. துவாதசாதித்தரில் ஒருவன். செட்டியின் கூலி சுமந்து பழமலை அடை 2. திருமால், ந்து மணிமுத்தாநதியில் ஸ்நானம் செய்து விண்டு சித்தர் - ஒரு மகருஷி; இவர் வனத் சிவகணத்தவனானவன். விபசித்திற்கு தில், பாண்டவருடைய பன்னிரண்டாமா மணிமுத்தாநதியின் பெருமை கூறினவன். ண்டில் நச்சுப்பொய்கைநீர் அருந்தி மூர்ச் விதர்ணன் இவன் வியாக்கிரமுகன் சுவா சை பெற்றிருந்தனர். லாமுகன் இவர்களுடன் கூடிக் காசிப் விண்டு சேநன் - இந்திரசேகனைக் காண்க. பட்டணஞ் சென்றிருந்த மகோற்கடரை விண்டு புரம் - காஞ்சிபுரத்திற்கு ஒரு பெயர். வஞ்சிக்க ஒருவன் காற்றாகவும் ஒருவன் ஐராவதம் தவஞ்செய்து விஷ்ணுமூர்த்தி நெருப்பாகவும் மற்றொருவன் அங்காந்த யை மலையுருவங்கொண்டு தாங்கியம் பிர பெருவாயனாகவும், சென்று காசியிலுள் மன் வேதவதி தீரத்திற் தவஞ்செய்ததும் வருத்தி மகோற்கடரால் தம்மு ஆகிய தலமாதலின் இப்பெயர் வந்தது. டன் வந்தவருடன் இறந்த அசுரன். விண்டு மித்திரன் - அவந்தியில் கௌசிகன் விதலம் -- பாதாளலோகத்தொன்று. என்பவனுக்குப் பிறந்து தாய்தந்தைய விதற்பம் - 1. Berar, the kingdom of ரைக் கொன்று தன்னை அசார் கடலி Bhish naka, whose daughter Rukmini 180 ளாரை
டிகரணம் 1483 விதற்பம் குடைக்கீழாயிற்றே - விட்டலையா தன் லிட மீனால் விழுங்கப்பட்டு மீண்டும் குமரியின்றித் தனிக்குமரி கொள்ளாயால் வலைஞர் வலையில் அகப்பட்ட மீனின் வயி தென்குமரிக்கேகுவதென் செப்பு . ' ' எனுன் ற்றினின்று எடுத்த விசுவகுத்தனால் வள கவி பெற்றவன் ர்க்கப்பட்டுத் தன்னிலையுணர்ந்து காவிரி 2. விஷ்ணுவிற்கு ஒருபெயர் . யின் நீராடித் தாய் தந்தையரை வாவழை விட்டிகாணம் - அஷ்டமியிலும் பௌாணை த்தவன் . ( காவிரித்தல புராணம் ) யிலும் முற்கூறு சதுர்த்தியிலும் ஏகாதசி விண்டுாதன் - மகாரதன் குமாரன் . இவன் யிலும் கடைக்கூறு இவை பூர்வபக்ஷத்து குமாரன் மனோ தன் . விதி ; அபரபக்ஷத்திற்கு சப்தமியிலும் விண்டுராதன் - பரிச்சித்திற்கு ஒருபெயர் சதுர்த்தசியிலும் முற்கூறு திரிதியையி விண்டுவன்மன்- ஒரு வேதியன் ; கண்ணும் லும் தசமியிலும் கடைக்கூறு விட்டியாம் . வாயும் இல்லாதவன் சிவனையெண்ணித் ஆக ஒரு சாத்திரமானத்திற்கு எட்டுவிட்டி தவம் இயற்றிக் கண்ணும் வாயும் வேதங் யாம் . ( விதான மாலை ) களும் பெற்றவன் . விட்டியபவாதம் எட்டு விட்டிகளுக்கு விண்ணன் இவன் ஒரு பிரபு ; இவன் மடைவே முதற்சாமம் இரண்டாம் சாமம் அரவின் மணி கொடுத்தபோது ஒருபுலவன் மூன்றஞ்சாமம் நாலாஞ்சாமம் இரண் பாடியது . கூர்ந்த வறுமையிடைக் கோ டாஞ்சாமம் மூன்றாஞ்சாமம் நான்காஞ் ளரவ மீன் றமணி சார்ந்த புலவன் தனக் சாமம் முதற்சாமம் ஊணாகும் . இவற்றை களித்தான் - வார்ர் ததரு மேலைவிண்ணின் ஒழிந்த சாமங்களில் விட்டிதோஷம் இல்லை மண்ணில் விளங்கும் புகழ்படைத்த சாலை ஒரு சாமம் மூன்றே முக்கால் நாழிகையா விண்ணனுக் கிளையார் தாம் . ( தமி- நா - சரி ) கக் கொள்க . அன்றி முதல் கூற்றிலே விண்ணுத்தராயன் - பிரச்சோதனனா லழைக் வரும் விட்டி இரவுவரினும் பிற்கூற்றிலே கப்பட்ட யூகி உஞ்சைநகர் சென்றபொழுது வரும் விட்டி பகல்வரினும் குற்றமில்லை . அவனுக்குப் பாதுகாப்பாக உதயணனால் சுபகன்மங்கள் செய்யலாம் ( விதானமாலை ) அனுப்பப்பட்டு அவனுடன் சென்ற வீரன் விட்டும்விடாத இலக்கணை வாச்சியார்த் ( பெ . கதை ) தத்தின் ஒரு பகுதியை விட்டு ஏகதேசத் விண்வீழ் கொள்ளி ஆகாயத்தி லிருந்து திற்கு அன் வயமுள்ள இடம் . அது இரு பூமியை நோக்கி வரும் ஒருவித ஒளி . ளைப்பருகிப் பகலைக்காலும் பகுதி என்பதில் இதனை உற்கை என்பர் . இருளைப் பருகுதலும் பசலைக் காலுதலும் விதண்டன் - மகதநாட்டரசன் . பரிதிக்கின்று இருளைப்போக்கு தலும் பக விதண்டை - தன் பக்ஷத்தைத் தாபித்தலின் லைத் தருதலும் பரிதிக்குண்டாதலின் இது பாபக்ஷதஷணத்தை முடிவாகப் விட்டும் விடாத இலக்கணை . பெற்றது . ( தரு . ) விட்ணுசாமி - ஒரு வேதியன் ; இவன் தேவி விதர்க்கணன்- பாஞ்சால தேசத்தில் விதை சாறு மதி ; காளகண்டனைக் காண்க . யம் என்னும் பட்டணத்தில் இருந் விண்டு - 1. துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் . செட்டியின் கூலி சுமந்து பழமலை அடை 2. திருமால் ந்து மணிமுத்தாநதியில் ஸ்நானம் செய்து விண்டு சித்தர் - ஒரு மகருஷி ; இவர் வனத் சிவகணத்தவனானவன் . விபசித்திற்கு தில் பாண்டவருடைய பன்னிரண்டாமா மணிமுத்தாநதியின் பெருமை கூறினவன் . ண்டில் நச்சுப்பொய்கைநீர் அருந்தி மூர்ச் விதர்ணன் இவன் வியாக்கிரமுகன் சுவா சை பெற்றிருந்தனர் . லாமுகன் இவர்களுடன் கூடிக் காசிப் விண்டு சேநன் - இந்திரசேகனைக் காண்க . பட்டணஞ் சென்றிருந்த மகோற்கடரை விண்டு புரம் - காஞ்சிபுரத்திற்கு ஒரு பெயர் . வஞ்சிக்க ஒருவன் காற்றாகவும் ஒருவன் ஐராவதம் தவஞ்செய்து விஷ்ணுமூர்த்தி நெருப்பாகவும் மற்றொருவன் அங்காந்த யை மலையுருவங்கொண்டு தாங்கியம் பிர பெருவாயனாகவும் சென்று காசியிலுள் மன் வேதவதி தீரத்திற் தவஞ்செய்ததும் வருத்தி மகோற்கடரால் தம்மு ஆகிய தலமாதலின் இப்பெயர் வந்தது . டன் வந்தவருடன் இறந்த அசுரன் . விண்டு மித்திரன் - அவந்தியில் கௌசிகன் விதலம் -- பாதாளலோகத்தொன்று . என்பவனுக்குப் பிறந்து தாய்தந்தைய விதற்பம் - 1. Berar the kingdom of ரைக் கொன்று தன்னை அசார் கடலி Bhish naka whose daughter Rukmini 180 ளாரை