அபிதான சிந்தாமணி

விச்வாமித்ரன் 1481 விடுபடை விடாப்படைகள் தவர். வனாய் வந்து அச்சோற்றை யாசிக்க அதை முதற்போரில் உதார்மனுடன் யுத்தஞ் யும் அளித்துத் தவமேற்கொண்டவர். செய்தவன். 13. தவத்தினால் உச்சி திறந்து அதின் விடதான் கர்ணனால் கொல்லப்பட்ட ஓர் வழித்தோன்றிய கனல் உலகத்தை மறைக் பார தவீரன். கப் பிரமன்றோன்றிப் பிரம இருடியெனப் விடதன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன், பெற்றவர். விடபன்மன் -1. அசுரகுலத் தலைவன். சன் 14. ஒருமுறை சயத்துவசனுக்கு வேள் மிஷ்டைக்குத் தந்தை. இந்திரனுடன் யுத் விசெய்வித்தவர். தம் புரிந்தவன். சுக்கிரன் உதவியால் 15 இருக்வேதத்தின் மூன்றாவதுகாண் இறந்த சேனைகளை உயிர்ப்பிக்கப் பெற் டத்தி லடங்கியிருக்கற கீதங்களுக்கெல் மவன். லாம் கர்த்தா. 2. (தா) விருபதபாவைக் காண்க. 16. பசியால் வருந்திச் சண்டாளன் கை விடபன்வா - சன்மிஷ்டைக்குத் தந்தை, யிலிருந்த நாயின் முழங்கால் மாமிசத்தை விடர்ச்சிலை பொறித்தவேந்தன் - ஒருசோன். வாங்கிச் சாப்பிட யத்தனித்தவர். (மது.) இவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சோலா தன் 17. ஒரு காலத்திலே மேனகை இவ எனவும் கூறப்படுவன். இவன் கோவல ரைப் புணரும்படி வருந்தவும் உடன்படாத னுக்கு ஒன்பது தலைமுறை முன்னவனாகிய தினால் கிழவுருக்கொள்ளச் சாபங்கொடுத் கோவலனுக்கு நண்பன். (மணி.) தனள், அதனைப் பெற்று புண்ய தீர்த்த விடலதேவராயன் சிங்கர் சோவிலாசன். சேவையால் நீங்கினவர். (பாகவதம்.) இவன் மகளைப்பிடித்திருந்த பிசாசை 18. சிவபூசையால் பிராமணத்வ மடைந் உடையவர் ஒட்ட அதனால் ஸ்ரீவைஷ்ண (பார - அநுசா.) வனாய் விஷ்ணுவர்த்தன நாராயணன் என விச்வாமித்ரன் - எல்லார்க்கும் மித்திரனா உடையவரால் பெயர் பெற்றவன், யிருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது. விடன் - சகுனிக்குக் குமாரன், விஞ்சையம்பெருமலை- வெள்ளிமலை. இது விடாத இலக்கணை வாச்சியார் த்தத் வித்தியாதார்க ளிருத்தற்குரிய இடம்; திற்கு அன்வயமுள்ள இடம். கவிதையா இதிலுள்ள வெள்ளி மிகச்சிறந்தது. (பெ. ளர் சொல்லுகிறார் என்னுமிடத்து சக்தி யர்த்தமாகிய குடையை யுடையவர்களை கதை) விஞ்சையர் உலது - காந்தருவர் உலகத்தின் யும் விடாது அவர்களுடன் குடையின்றிச் மேல் இருக்கும் உலகம். இதனைப் பிறர்க்கு செல்வோரையும் உணர்த்து தலால் உதவி புரிந்தவரும் வித்யா தானஞ் செய்த பெயர் பெற்றது என்க. வரும் அடைவர். விடாதான் - ஒரு அரசன். சத்த இருடிகள் பிணத்தைப் பிடிங்கித் தின்னக்கண்டு அஞ் விஞ்ஞானகலர் - 1, ஒரே மலமுள்ள ஆன் சினவனாய் அவர்களை உபசரித்து அழைத் மாக்கள், துத் தானங் கொடுக்க மறுத்ததனால் அவர் 2. இவர்கள், ஆன்மவர்க்கத்துள் மாயா களைக் கொல்ல மாரண ஓமஞ் செய்வித்து சன்மங்கள் நீங்கப்பெற்றவர்கள். இவர் ஒரு பூதத்தை உண்டாக்கி ஏவினன், அப் கள் ஆணவமலமொன்றே யுடையவர்கள், பூதம் இருடிகளிடம் வந்து மருட்டிக்கொ இவர்கள் முறையே மயேசுர புவன தத்வ ண்டிருக்கையில், சுநகர் வாக்கண்டு அவர் வாசிகளும், சாதாக்யதத்வ புவனவாசி பெயரை வினாவி மருட்டியது. சாகர் தண் களும், சுத்தவித்யாதத்வ புவனவாசிகளு மாயிருப்பர். டத்தை அதின் மீது ஏவப் பூதம் மாய்ந்தது இவர்களுக்குத் தனுசாண விடாதன் சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன். புவன போகங்கள் சுத்தமாயையாம். இவர் விடுகாதழகிய பெருமாள் - ஒரு கோள களது அறிவிலே கலந்து நின்று இறை வன் அருளை புதிப்பித்து மலத்தைப்போக் விபேடை விடாப்படைகள் - அம்பு - இர அரசன், கித் திருவடியிற் கூட்டுவன். (சித்தா.) ண்டுமுழமுள்ள தா யிருத்தல் வேண்டும். விடகன் - சுமாலி குமாரன். (அசு.) தற்காலமுள்ள அம்புகள் முனையில் இரும்பி விடசக்கமர்-யா தவமகாராசாவைக் காண்க. னாலாகிய கூரிய முனையுள்ளன வாய் விரை விடசேநன் - விடங்கதேசாதிபதி கர்ணன் ந்து செல்லும் பக்ஷியின் சிறகினைச் கடை குமாரன். அருச்சுகனால் இறந்தவன். பாரத யாகக் கொண்டனவாம். கதை - பருத்த
விச்வாமித்ரன் 1481 விடுபடை விடாப்படைகள் தவர் . வனாய் வந்து அச்சோற்றை யாசிக்க அதை முதற்போரில் உதார்மனுடன் யுத்தஞ் யும் அளித்துத் தவமேற்கொண்டவர் . செய்தவன் . 13. தவத்தினால் உச்சி திறந்து அதின் விடதான் கர்ணனால் கொல்லப்பட்ட ஓர் வழித்தோன்றிய கனல் உலகத்தை மறைக் பார தவீரன் . கப் பிரமன்றோன்றிப் பிரம இருடியெனப் விடதன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் பெற்றவர் . விடபன்மன் -1 . அசுரகுலத் தலைவன் . சன் 14. ஒருமுறை சயத்துவசனுக்கு வேள் மிஷ்டைக்குத் தந்தை . இந்திரனுடன் யுத் விசெய்வித்தவர் . தம் புரிந்தவன் . சுக்கிரன் உதவியால் 15 இருக்வேதத்தின் மூன்றாவதுகாண் இறந்த சேனைகளை உயிர்ப்பிக்கப் பெற் டத்தி லடங்கியிருக்கற கீதங்களுக்கெல் மவன் . லாம் கர்த்தா . 2. ( தா ) விருபதபாவைக் காண்க . 16. பசியால் வருந்திச் சண்டாளன் கை விடபன்வா - சன்மிஷ்டைக்குத் தந்தை யிலிருந்த நாயின் முழங்கால் மாமிசத்தை விடர்ச்சிலை பொறித்தவேந்தன் - ஒருசோன் . வாங்கிச் சாப்பிட யத்தனித்தவர் . ( மது . ) இவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சோலா தன் 17. ஒரு காலத்திலே மேனகை இவ எனவும் கூறப்படுவன் . இவன் கோவல ரைப் புணரும்படி வருந்தவும் உடன்படாத னுக்கு ஒன்பது தலைமுறை முன்னவனாகிய தினால் கிழவுருக்கொள்ளச் சாபங்கொடுத் கோவலனுக்கு நண்பன் . ( மணி . ) தனள் அதனைப் பெற்று புண்ய தீர்த்த விடலதேவராயன் சிங்கர் சோவிலாசன் . சேவையால் நீங்கினவர் . ( பாகவதம் . ) இவன் மகளைப்பிடித்திருந்த பிசாசை 18. சிவபூசையால் பிராமணத்வ மடைந் உடையவர் ஒட்ட அதனால் ஸ்ரீவைஷ்ண ( பார - அநுசா . ) வனாய் விஷ்ணுவர்த்தன நாராயணன் என விச்வாமித்ரன் - எல்லார்க்கும் மித்திரனா உடையவரால் பெயர் பெற்றவன் யிருப்பதால் இப்பெயர் வந்தது . விடன் - சகுனிக்குக் குமாரன் விஞ்சையம்பெருமலை- வெள்ளிமலை . இது விடாத இலக்கணை வாச்சியார் த்தத் வித்தியாதார்க ளிருத்தற்குரிய இடம் ; திற்கு அன்வயமுள்ள இடம் . கவிதையா இதிலுள்ள வெள்ளி மிகச்சிறந்தது . ( பெ . ளர் சொல்லுகிறார் என்னுமிடத்து சக்தி யர்த்தமாகிய குடையை யுடையவர்களை கதை ) விஞ்சையர் உலது - காந்தருவர் உலகத்தின் யும் விடாது அவர்களுடன் குடையின்றிச் மேல் இருக்கும் உலகம் . இதனைப் பிறர்க்கு செல்வோரையும் உணர்த்து தலால் உதவி புரிந்தவரும் வித்யா தானஞ் செய்த பெயர் பெற்றது என்க . வரும் அடைவர் . விடாதான் - ஒரு அரசன் . சத்த இருடிகள் பிணத்தைப் பிடிங்கித் தின்னக்கண்டு அஞ் விஞ்ஞானகலர் - 1 ஒரே மலமுள்ள ஆன் சினவனாய் அவர்களை உபசரித்து அழைத் மாக்கள் துத் தானங் கொடுக்க மறுத்ததனால் அவர் 2. இவர்கள் ஆன்மவர்க்கத்துள் மாயா களைக் கொல்ல மாரண ஓமஞ் செய்வித்து சன்மங்கள் நீங்கப்பெற்றவர்கள் . இவர் ஒரு பூதத்தை உண்டாக்கி ஏவினன் அப் கள் ஆணவமலமொன்றே யுடையவர்கள் பூதம் இருடிகளிடம் வந்து மருட்டிக்கொ இவர்கள் முறையே மயேசுர புவன தத்வ ண்டிருக்கையில் சுநகர் வாக்கண்டு அவர் வாசிகளும் சாதாக்யதத்வ புவனவாசி பெயரை வினாவி மருட்டியது . சாகர் தண் களும் சுத்தவித்யாதத்வ புவனவாசிகளு மாயிருப்பர் . டத்தை அதின் மீது ஏவப் பூதம் மாய்ந்தது இவர்களுக்குத் தனுசாண விடாதன் சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் . புவன போகங்கள் சுத்தமாயையாம் . இவர் விடுகாதழகிய பெருமாள் - ஒரு கோள களது அறிவிலே கலந்து நின்று இறை வன் அருளை புதிப்பித்து மலத்தைப்போக் விபேடை விடாப்படைகள் - அம்பு - இர அரசன் கித் திருவடியிற் கூட்டுவன் . ( சித்தா . ) ண்டுமுழமுள்ள தா யிருத்தல் வேண்டும் . விடகன் - சுமாலி குமாரன் . ( அசு . ) தற்காலமுள்ள அம்புகள் முனையில் இரும்பி விடசக்கமர் - யா தவமகாராசாவைக் காண்க . னாலாகிய கூரிய முனையுள்ளன வாய் விரை விடசேநன் - விடங்கதேசாதிபதி கர்ணன் ந்து செல்லும் பக்ஷியின் சிறகினைச் கடை குமாரன் . அருச்சுகனால் இறந்தவன் . பாரத யாகக் கொண்டனவாம் . கதை - பருத்த