அபிதான சிந்தாமணி

விசுசிநன் 1425 விசுவசி தீவில் உண்டாவது. இது நன்றாக வளர்க் றைக்கு மதனனிடஞ்சென்று மற்றொரு தால் ஏறக்குறைய (20, 30) அடிகள் உய நாளில் உனதெண்ணத்தை நிறைவேற்று ரம் வளரும். இது தென்னைபோ லடிமர கிறேனென்று சொல்லி மறுத்ததால் விச்வ மும், வாழையிலையை யொத்து பெரிய கர்மன் கோபித்து நீ பூமியில் சூத்திர மட்டைகளுடன் கூடி மயில் சிறகு விரிப் யோனியில் பிறக்க' என்று சபித்தனன். பதுபோல் அல்லது விசிறி விரித்தது இச் சாபமேற்றவள் பிரயாக நகரத்தில் போல் விரிந்து அகன்ற இலைகளையும் கோபகன் தேவியிடம் பிறந்து தபஸ்வி உடையது. இது இப்பொழுது பல உஷ்ண யாய்ப் பின் விச்வகர்மன் வீர்யத்தால் ஒன் தேசங்களிலும் உண்டாகிறது. பது புத்திரர்களைப் பெற்றுப் பின் சுவர்க்க வேனிற் காலத்தில் தன்னையும் காத்துக் மடைந்தனள். இச்சாபமேற்ற கிருதாசியும் கொண்டு நீரில்லாது வருந்தும் யாத்திரைக் விச்வகர்மனைச் சூத்திரயோனியிற் பிறக் சராருக்கு நீர்வேட்கையையுந் தணித்துச் கச் சாபமிட்டனள். இச்சாபத்தால் விச்வ சாந்தப்படுத்துகிறது. எவ்வாறெனின் பனி கர்மன் பூமியில் ஒரு பிராமணன் தேவி மழை முதலியவற்றா லுண்டாம் நீரை யிடம் பிறந்து சில்பியாய் அரசர்க்கு மாட அகன்ற மட்டைக்கால் வழியாகக்கொண்டு மாளிகை நிருமித்து வந்தான். இவன் ஒரு மட்டைகளி னடியிலுள்ள பொருத்துக் நாள் கங்கா தீரத்திற்குச் சென்று ஆண்டு களில் பொருந்த வைத்துக்கொண்டு எல்லா தவத்தியாயிருந்த கிருதாசியைக் கூடிப் மரங்களும் உலரும் காலத்திலும் தன்னை பன்னிரண்டு வருஷமிருந்து அவளிடம், நீர்வளத்தால் காத்துக்கொள்ளுகிறது. பிர மாலைக்காரன், கருமான் கொல்லன், சல் யாணிகள் நீர்வேட்கை கொண்ட காலத்தில் கறுப்போன், குவிந்தன், குயவன், சூத்திர கூரிய கழியைக்கொண்டு இம்மரத்தின் காரன், தட்டான், சித்திரகாரன், முதலிய மட்டையடியில் குத்தினால் இதிலுள்ள வர்களைப் பிறப்பித்தனன். (பிரம்மகை ஜலம் வெளிவரும், அதனால் தமக்குண் வர்த்தம்). பிரபாசனுக்கு யோகசித்தியிடம் டாகிய தாகந் தணிவர். இதனால் இது உதித்த குமாரன். மயனுக்குப் பிதா. வழிப்போக்கர் மரம் என்று பேர்பெறும். வாஸ்து என்னும் வசுவிற்கு அங்கிரசி விசுசிநன் - புரக்ஞனுக்கு நண்பன், யிடம் உதித்தவன் என்பர். மாலி, மாலிய விசுதி - விஷபச்சோரைப் பெற்றவள். வான், சுமாலி இவர்களுக்குத் திரிகூடா விசுத்தன் இவன் கேதாரநாதர் விரத சலத்தைப் பட்டணமாக நிருமித்தளித்த மநுட்டித்து (500) புத்திரரையும் பெருஞ் வன். இந்திரன் ஏவலால் பாண்டவருக்கு செல்வத்தையு மடைந்தவன். இந்திரப்பிரத்தம் நிருமித்தவன், தேவர் விசும்பர் ஒரு இருடி, வைசம்பாயனர்க் முதலியவர்க்குச் சிவலிங்கம் நிருமித்தளித் குத் தந்தை. தவன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்திக்குக் கால விசுவகந்தன் பிருது குமாரன், யவன சராசந்தயுத்த காலத்து மேற்குக் விசுவகர்மா - 1. வாஸ்து என்னும் மது கடலிற் பட்டணம் நிருமித்துத் தந்தவன். விற்கு அங்கிரசியிடம் உதித்த குமாரன். விசுவகன் - 1. ஆங்கீரஸ வம்சத்து ஒரு இவன் குமாரன் சாக்ஷசமறு. 2. பிரபாசனுக்கு யோக சித்தியிடம் 2. பிருது குமாரன். உதித்த குமாரன். இவன் தேவதச்சன். விசுவகா - பூர்ணிமா என்பவர் குமார். சூரியன் ஒரு காலத்துத் தன் தேவி இவ விசுவகாசிபம் - ஒரு சிற்ப நூல், னிடம் இருப்பதறிந்து தேடிவா இவன் விசுவதத்தன் - விண்டுமித்திரனைக் காண்க. சூரிய வொளியைச் சாணையிற் கடைந்து விசுவகோதரன் - (சூ.) பிருது குமாரன். பாசு பாசம் அங்குச முதலியவைகளை விநா விசுவசகன் விருத்தசருமன் குமாரன். மூர்த்திக்கு நிருமித்துக் கொடுத்து இக்ஷவாகு வம்சத்தவன். அருள்பெற்றவன், இவன் கண்ணில் | விசுவசாகியன் மாதவவூரன் பிறந்தனன். இவனுக்கு இர (சூ.) மகசுவான் குமா ரன். மையெனும் தேவியிடம் விருத்திராசுரன் பிறந்தான். இவன் ஒருநாள் காமனிடஞ் விசுவசித் - 1. சயத்திர தன் குமாரன். செல்லும் திருதாசி யென்னும் தேவதாசி 2. சத்யசித் குமாரன். இவன் குமாரன் யைக் கண்டு மோதித்தழைக்க இவன் இன் ரிபுஞ்சயன், (பிரகத்) 179 அக்னி.
விசுசிநன் 1425 விசுவசி தீவில் உண்டாவது . இது நன்றாக வளர்க் றைக்கு மதனனிடஞ்சென்று மற்றொரு தால் ஏறக்குறைய ( 20 30 ) அடிகள் உய நாளில் உனதெண்ணத்தை நிறைவேற்று ரம் வளரும் . இது தென்னைபோ லடிமர கிறேனென்று சொல்லி மறுத்ததால் விச்வ மும் வாழையிலையை யொத்து பெரிய கர்மன் கோபித்து நீ பூமியில் சூத்திர மட்டைகளுடன் கூடி மயில் சிறகு விரிப் யோனியில் பிறக்க ' என்று சபித்தனன் . பதுபோல் அல்லது விசிறி விரித்தது இச் சாபமேற்றவள் பிரயாக நகரத்தில் போல் விரிந்து அகன்ற இலைகளையும் கோபகன் தேவியிடம் பிறந்து தபஸ்வி உடையது . இது இப்பொழுது பல உஷ்ண யாய்ப் பின் விச்வகர்மன் வீர்யத்தால் ஒன் தேசங்களிலும் உண்டாகிறது . பது புத்திரர்களைப் பெற்றுப் பின் சுவர்க்க வேனிற் காலத்தில் தன்னையும் காத்துக் மடைந்தனள் . இச்சாபமேற்ற கிருதாசியும் கொண்டு நீரில்லாது வருந்தும் யாத்திரைக் விச்வகர்மனைச் சூத்திரயோனியிற் பிறக் சராருக்கு நீர்வேட்கையையுந் தணித்துச் கச் சாபமிட்டனள் . இச்சாபத்தால் விச்வ சாந்தப்படுத்துகிறது . எவ்வாறெனின் பனி கர்மன் பூமியில் ஒரு பிராமணன் தேவி மழை முதலியவற்றா லுண்டாம் நீரை யிடம் பிறந்து சில்பியாய் அரசர்க்கு மாட அகன்ற மட்டைக்கால் வழியாகக்கொண்டு மாளிகை நிருமித்து வந்தான் . இவன் ஒரு மட்டைகளி னடியிலுள்ள பொருத்துக் நாள் கங்கா தீரத்திற்குச் சென்று ஆண்டு களில் பொருந்த வைத்துக்கொண்டு எல்லா தவத்தியாயிருந்த கிருதாசியைக் கூடிப் மரங்களும் உலரும் காலத்திலும் தன்னை பன்னிரண்டு வருஷமிருந்து அவளிடம் நீர்வளத்தால் காத்துக்கொள்ளுகிறது . பிர மாலைக்காரன் கருமான் கொல்லன் சல் யாணிகள் நீர்வேட்கை கொண்ட காலத்தில் கறுப்போன் குவிந்தன் குயவன் சூத்திர கூரிய கழியைக்கொண்டு இம்மரத்தின் காரன் தட்டான் சித்திரகாரன் முதலிய மட்டையடியில் குத்தினால் இதிலுள்ள வர்களைப் பிறப்பித்தனன் . ( பிரம்மகை ஜலம் வெளிவரும் அதனால் தமக்குண் வர்த்தம் ) . பிரபாசனுக்கு யோகசித்தியிடம் டாகிய தாகந் தணிவர் . இதனால் இது உதித்த குமாரன் . மயனுக்குப் பிதா . வழிப்போக்கர் மரம் என்று பேர்பெறும் . வாஸ்து என்னும் வசுவிற்கு அங்கிரசி விசுசிநன் - புரக்ஞனுக்கு நண்பன் யிடம் உதித்தவன் என்பர் . மாலி மாலிய விசுதி - விஷபச்சோரைப் பெற்றவள் . வான் சுமாலி இவர்களுக்குத் திரிகூடா விசுத்தன் இவன் கேதாரநாதர் விரத சலத்தைப் பட்டணமாக நிருமித்தளித்த மநுட்டித்து ( 500 ) புத்திரரையும் பெருஞ் வன் . இந்திரன் ஏவலால் பாண்டவருக்கு செல்வத்தையு மடைந்தவன் . இந்திரப்பிரத்தம் நிருமித்தவன் தேவர் விசும்பர் ஒரு இருடி வைசம்பாயனர்க் முதலியவர்க்குச் சிவலிங்கம் நிருமித்தளித் குத் தந்தை . தவன் . ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்திக்குக் கால விசுவகந்தன் பிருது குமாரன் யவன சராசந்தயுத்த காலத்து மேற்குக் விசுவகர்மா - 1. வாஸ்து என்னும் மது கடலிற் பட்டணம் நிருமித்துத் தந்தவன் . விற்கு அங்கிரசியிடம் உதித்த குமாரன் . விசுவகன் - 1. ஆங்கீரஸ வம்சத்து ஒரு இவன் குமாரன் சாக்ஷசமறு . 2. பிரபாசனுக்கு யோக சித்தியிடம் 2. பிருது குமாரன் . உதித்த குமாரன் . இவன் தேவதச்சன் . விசுவகா - பூர்ணிமா என்பவர் குமார் . சூரியன் ஒரு காலத்துத் தன் தேவி இவ விசுவகாசிபம் - ஒரு சிற்ப நூல் னிடம் இருப்பதறிந்து தேடிவா இவன் விசுவதத்தன் - விண்டுமித்திரனைக் காண்க . சூரிய வொளியைச் சாணையிற் கடைந்து விசுவகோதரன் - ( சூ . ) பிருது குமாரன் . பாசு பாசம் அங்குச முதலியவைகளை விநா விசுவசகன் விருத்தசருமன் குமாரன் . மூர்த்திக்கு நிருமித்துக் கொடுத்து இக்ஷவாகு வம்சத்தவன் . அருள்பெற்றவன் இவன் கண்ணில் | விசுவசாகியன் மாதவவூரன் பிறந்தனன் . இவனுக்கு இர ( சூ . ) மகசுவான் குமா ரன் . மையெனும் தேவியிடம் விருத்திராசுரன் பிறந்தான் . இவன் ஒருநாள் காமனிடஞ் விசுவசித் - 1. சயத்திர தன் குமாரன் . செல்லும் திருதாசி யென்னும் தேவதாசி 2. சத்யசித் குமாரன் . இவன் குமாரன் யைக் கண்டு மோதித்தழைக்க இவன் இன் ரிபுஞ்சயன் ( பிரகத் ) 179 அக்னி .