அபிதான சிந்தாமணி

விசாலநேத்திரன் 1421 விசிட்டாத்துவித விசாலநேத்திரன் - கௌசிகன் குமாரன், வதுபோல் சித்து அவித்யா கர்மவாசனா சம் விசாலன் - 1. இக்ஷவாகு குமாரன். தாய் பந்தத்தால் பந்தத்தை அடைகிறது. அட அலம்புசை. பந்தம் நீங்கியவாறே அவித்தை நீங்கும். 2. கத்ரு குமாரன் நாகன். இவை மூன்றும் தனித்தனி அநந்தமாய் 3. ஒரு அரசன். இவன் தன்குமாரியை இருக்கும். ஆன்மா ஒன்று அல்ல ; பல வஸுதேவருக்குக் கொடுக்க வைத்திருக் என்பர். அசித்து ஞான சூன்யமாய் விகா சச் சிசுபாலன் கவர்ந்தனன். ராஸ்பதமாய் இருக்கும், இது ஈத்த சத் 4. திரணபிந்துவின் குமாரன், இவன் வம், மிச்ரசத்வம், சத்வசூன்...' என்று சாலி என்கிற பட்டணத்தைச் சிருட்டித் மூன்று விதம். இதில் (சுத்தச தவமாவது) தான். இவன் புத்திரன் ஏமசந்திரன், ரஜஸ், தமஸ்ஸுக்கள் கலவாதே கேவல 5. பிங்களனைக் காண்க. சத்வமாய், நித்யமாய் ஞாநாநந்த ஜநகமாய், 6. அவீக்ஷித்தைக் காண்க. கர்மத்தால் அன்றிக் கேவலபகவதி இச் 7. ஒரு அரசன். இவன் கயாமாலை சையாலே விமான, கோபுர, மண்டப, மயம் கேட்டு நற்பதமடைந்தவன். (பிரகன் திருமதில்களால் பரிணமிக்கக்கடவதாய் னாரதீய புரா.) நிரவதிகதேசோரூபமாய், நித்யமுச்தரா விசாலாதேவி - (சுந்) அரசர் மீளியின் லும், ஈஸ்வானாலும் பரிச்சோதிக்க அரி பாரி. தாய், அத்யத்புதமாய் இருப்பது ஒன்று, விசாலாக்ஷன் - திருதராட்டிரன் குமாரன். இதை நித்ய விபூதி எனும் பரமபதம் என்பர். (மிச்ரசத்வமாவது, சத்வ ரஜஸ் விசாலாக்ஷிபீடம் - சத்தி பீடங்களுள் தமஸுக்கள் மூன்றோடுங்கூடிப் பத்தசே தாக ஒன்று, ருடைய ஞாநாநந்தங்களுக்குத் திரோதாயக விசாலியகரிணி ஒருநதி. நருமதைக்கு மாய், விபரீத ஞானசநகமாய், நித்யமாய், அருகில் உள்ளது. இதில் ஸ்நானஞ்செய் ஈச்வானுக்குக் கிரீடாபரிகரமாய், ப்ரதேச வோர் சுவர்க்கம் புகுவர். பேதத்தாலும், காலபேதத்தாலும், சத்ரு விசாலை - 1. துண்டுமூகன் தேவி. சமாயும், விஸ த்ருசமாயும், பின்னும் அது 2. விசாலன் பட்டணம். பிரகிருதி, அவித்யை, மாயை என்னும் கைக்கரையில் உள்ளது. அரசன் சுமதி பெயர் பெற்றும் இருக்கும். அவற்றுள் பிர எனவும் கூறுவர். கிரிவிரசத்திற்கும் மிதி கிருதி, விகாரங்களைப் பிறப்பிக்கை, அவி லைக்கும் இடையில் உள்ளது. த்யை, ஞான விரோதம், மாயை, விசிதா விசிட்டாத்துவிதம் - இது பாதகண்டத் சிருட்டியைப் பண்ணுகை. இது இருபத்து தில் உள்ள மதங்களுள் ஒன்று. இவர்கள் நான்கு தத்துவங்களைப்பெற்று இருக்கும். விஷ்ணுவைப் பரமாகக் கொள்ளுதலால் அவற்றுள் முதலாவது பிரகிருதி. இதற் வைஷ்ணவர் எனவும் இம்மதம் வைஷ்ண குச் சத்வ ரசஸ் தமசுகள் குணங்கள். சத் வம் எனவும் கூறப்படும். இதில் சித்து, மாவது ஞாநசுகங்களையும் உபய ஸங்கத்தை ஈச்வான் எனப் பொருள்கள் யும் பிறப்பிக்கும். ரஜஸ், ராச ரூ மூன்று உள. அவற்றுள் சித்து என்றது ஷணா சங்கங்களையும் கர்மசங்கத்தையும் ஆத்மாவை , அவ்வாத்மா, தேகேந்திரி பிறப்பிக்கும். தமஸ்ஸு, விபரீ தஞானத் யமகப் பிராணப்புத்தி விலக்ஷணமாய், அச தையும், அநவதானத்தையும், ஆலஸ்யர் டமாய், ஆநந்தரூபமாய், நித்யமாய், அணு தையும், நிதரையையும் பிறப்பிக்கும், வாய், அவ்யக்தமாய், அசிந்தியமாய், நிரவ இவை சமங்களான போது விகாரங்கள் சமா யவமாய், நிர்விகாரமாய், ஞானாச்சயமாய் களுமாய் அஸ்பஷ்டங்களுமாய் இருக்கும் ஈச்வானுக்கு நியாம்யமாய், தார்யமாய், விஷயங்களானபோது விகாரங்கள் விவ சேஷமாய் இருக்கும். இவ்வாத்மசுவரூபம் யங்களுமாய் ஸபஷ்டங்களுமாய் இருக்கு முத்த, பக்த, நித்தியசு வ ரூபத்தால் மூன்று விகாரங்களில் பிரதமவிகாரம் படித்தாய் இருக்கும். பத்தர் என்கிறது மகான். இது சாத்விகம், ராஜஸம், தாம் சம்சாரிகளை. முத்தர் என்கிறது சம்சார ஸம் எனும் மூன்று விதமாய் அதியவஸாய பந்தம் அற்றவர்களை. நித்தியர் என்கிறது. ஜநகமாய் இருக்கும். அதினின்றம் அதர் காரம் உண்டாம், வைசாரி ஒருகாளும் சம்சரியாகாதகருடசாகாதிகளை, தைஜஸம். பகாசி என்று சலம், அக்னி சேர்ச்கையால் குடி கொன் விஷம் அமவசை ப
விசாலநேத்திரன் 1421 விசிட்டாத்துவித விசாலநேத்திரன் - கௌசிகன் குமாரன் வதுபோல் சித்து அவித்யா கர்மவாசனா சம் விசாலன் - 1. இக்ஷவாகு குமாரன் . தாய் பந்தத்தால் பந்தத்தை அடைகிறது . அட அலம்புசை . பந்தம் நீங்கியவாறே அவித்தை நீங்கும் . 2. கத்ரு குமாரன் நாகன் . இவை மூன்றும் தனித்தனி அநந்தமாய் 3. ஒரு அரசன் . இவன் தன்குமாரியை இருக்கும் . ஆன்மா ஒன்று அல்ல ; பல வஸுதேவருக்குக் கொடுக்க வைத்திருக் என்பர் . அசித்து ஞான சூன்யமாய் விகா சச் சிசுபாலன் கவர்ந்தனன் . ராஸ்பதமாய் இருக்கும் இது ஈத்த சத் 4. திரணபிந்துவின் குமாரன் இவன் வம் மிச்ரசத்வம் சத்வசூன் ... ' என்று சாலி என்கிற பட்டணத்தைச் சிருட்டித் மூன்று விதம் . இதில் ( சுத்தச தவமாவது ) தான் . இவன் புத்திரன் ஏமசந்திரன் ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் கலவாதே கேவல 5. பிங்களனைக் காண்க . சத்வமாய் நித்யமாய் ஞாநாநந்த ஜநகமாய் 6. அவீக்ஷித்தைக் காண்க . கர்மத்தால் அன்றிக் கேவலபகவதி இச் 7. ஒரு அரசன் . இவன் கயாமாலை சையாலே விமான கோபுர மண்டப மயம் கேட்டு நற்பதமடைந்தவன் . ( பிரகன் திருமதில்களால் பரிணமிக்கக்கடவதாய் னாரதீய புரா . ) நிரவதிகதேசோரூபமாய் நித்யமுச்தரா விசாலாதேவி - ( சுந் ) அரசர் மீளியின் லும் ஈஸ்வானாலும் பரிச்சோதிக்க அரி பாரி . தாய் அத்யத்புதமாய் இருப்பது ஒன்று விசாலாக்ஷன் - திருதராட்டிரன் குமாரன் . இதை நித்ய விபூதி எனும் பரமபதம் என்பர் . ( மிச்ரசத்வமாவது சத்வ ரஜஸ் விசாலாக்ஷிபீடம் - சத்தி பீடங்களுள் தமஸுக்கள் மூன்றோடுங்கூடிப் பத்தசே தாக ஒன்று ருடைய ஞாநாநந்தங்களுக்குத் திரோதாயக விசாலியகரிணி ஒருநதி . நருமதைக்கு மாய் விபரீத ஞானசநகமாய் நித்யமாய் அருகில் உள்ளது . இதில் ஸ்நானஞ்செய் ஈச்வானுக்குக் கிரீடாபரிகரமாய் ப்ரதேச வோர் சுவர்க்கம் புகுவர் . பேதத்தாலும் காலபேதத்தாலும் சத்ரு விசாலை - 1. துண்டுமூகன் தேவி . சமாயும் விஸ த்ருசமாயும் பின்னும் அது 2. விசாலன் பட்டணம் . பிரகிருதி அவித்யை மாயை என்னும் கைக்கரையில் உள்ளது . அரசன் சுமதி பெயர் பெற்றும் இருக்கும் . அவற்றுள் பிர எனவும் கூறுவர் . கிரிவிரசத்திற்கும் மிதி கிருதி விகாரங்களைப் பிறப்பிக்கை அவி லைக்கும் இடையில் உள்ளது . த்யை ஞான விரோதம் மாயை விசிதா விசிட்டாத்துவிதம் - இது பாதகண்டத் சிருட்டியைப் பண்ணுகை . இது இருபத்து தில் உள்ள மதங்களுள் ஒன்று . இவர்கள் நான்கு தத்துவங்களைப்பெற்று இருக்கும் . விஷ்ணுவைப் பரமாகக் கொள்ளுதலால் அவற்றுள் முதலாவது பிரகிருதி . இதற் வைஷ்ணவர் எனவும் இம்மதம் வைஷ்ண குச் சத்வ ரசஸ் தமசுகள் குணங்கள் . சத் வம் எனவும் கூறப்படும் . இதில் சித்து மாவது ஞாநசுகங்களையும் உபய ஸங்கத்தை ஈச்வான் எனப் பொருள்கள் யும் பிறப்பிக்கும் . ரஜஸ் ராச ரூ மூன்று உள . அவற்றுள் சித்து என்றது ஷணா சங்கங்களையும் கர்மசங்கத்தையும் ஆத்மாவை அவ்வாத்மா தேகேந்திரி பிறப்பிக்கும் . தமஸ்ஸு விபரீ தஞானத் யமகப் பிராணப்புத்தி விலக்ஷணமாய் அச தையும் அநவதானத்தையும் ஆலஸ்யர் டமாய் ஆநந்தரூபமாய் நித்யமாய் அணு தையும் நிதரையையும் பிறப்பிக்கும் வாய் அவ்யக்தமாய் அசிந்தியமாய் நிரவ இவை சமங்களான போது விகாரங்கள் சமா யவமாய் நிர்விகாரமாய் ஞானாச்சயமாய் களுமாய் அஸ்பஷ்டங்களுமாய் இருக்கும் ஈச்வானுக்கு நியாம்யமாய் தார்யமாய் விஷயங்களானபோது விகாரங்கள் விவ சேஷமாய் இருக்கும் . இவ்வாத்மசுவரூபம் யங்களுமாய் ஸபஷ்டங்களுமாய் இருக்கு முத்த பக்த நித்தியசு ரூபத்தால் மூன்று விகாரங்களில் பிரதமவிகாரம் படித்தாய் இருக்கும் . பத்தர் என்கிறது மகான் . இது சாத்விகம் ராஜஸம் தாம் சம்சாரிகளை . முத்தர் என்கிறது சம்சார ஸம் எனும் மூன்று விதமாய் அதியவஸாய பந்தம் அற்றவர்களை . நித்தியர் என்கிறது . ஜநகமாய் இருக்கும் . அதினின்றம் அதர் காரம் உண்டாம் வைசாரி ஒருகாளும் சம்சரியாகாதகருடசாகாதிகளை தைஜஸம் . பகாசி என்று சலம் அக்னி சேர்ச்கையால் குடி கொன் விஷம் அமவசை