அபிதான சிந்தாமணி

வாஸ்துதேவதை 1517 விகடன் வும், படுத்துக்கொண்டும், பூசாகாலத்தில் மீன், வண்வாஸ்து சென்னிவைக்குமால்.'' ஊர்த்துவ முகனாகவும், மற்றக் காலத்தில் சித்திரை வைகாசி பல்குனி மாதங்களில் அதோமுகனாகவும் இருப்பன் என்பர். கிழக்கு மேற்கு வீதியிலும், ஆவணி ஐப் வாஸ்து முதல்வராவார் பிரமன், மரீசி, சவி பசி கார்த்திகை தை மாதங்களில் தெற்கு த்ரு, சாவித்திரன், விவச்வான், இந்திரன், வடக்கு வீதியிலும் குடிபுக மனைகோல இந்திரஜயன், மித்திரன், ருத்திரன், ருத் உத்தமம். ஆனி ஆடி பாட்டாசி மார்கழி திரதாசன், பருதிவித்திரன், ஆபன், ஆப மாசி மாதங்கள் குடிபுக மனைகோல ஆகா வத்ஸன், ஈசன், பர்ச்சந்நியன், ஜயன், மக வென்று சில நூல்களிற் சொல்லப்படுகின் வான், சூரியன், ஸத்யன், பரம்சகன், அந்த றன. "ஆடுவிடை மீனமதி யாக்கிழக்கு ரிக்ஷன், அக்கினி, பூஷா, வித்தன், க்ரஹா மேற்காகும், தேசிங்கர் தேள் பரிமான் த்யக்ஷன், யமன், கந்தர்வன், ப்ருங்கராசன், தென்வடக்காம் - நீடுதெரு, வீடெடுக்க மிருகன், பித்ரு, தௌவரான், சுக்கிரீவன் விற்புகுத வேண்டினோர் மேலோர்கள், புஷ்பதந்தன், வருணன், அஸுரன், சோ நாட தனி லுள்ள வர்க்கு நன்கு ." ஷன், சோகன், வாயு நரகன், முக்யன், வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுதல் - சித் பல்லன், சோமன், சௌம்யன், அதிதி, திரைமீ க கு - நாழிக்கு, வைகாசிச் திதி, சாகி, சுவிரி, பூதனை, பாபராக்ஷவ, உ உ உ நாழிக்கு, ஆடிய ககன் 2-நாழி ஸ்கந்தர் அர்யமா, ஜம்பகன், பலிபிஞ்சன் க்கு, ஆவணி" சு. க0 - நாழிக்கு, ஐப் என்பவராம். (சி. சா.) பசி கககூ உ நாழிக்கு. கார்த்திகை வாஸ்துதேவதை - (உ) ஈசானர், பர்ஜன் அஉ க0 - நாழிக்கு, தைமீ கட்ட 22 - யர், ஜயம் தர், மகேந்திரர், ஆதித்யர், சத்தி நாழிக்கு, மாசிய உக அ நாழிக்கு, பல் யகர், பிரம்சர், அந்தரிக்ஷர், அக்னி, பூஷ் குனிய உஉ. அ-நாழிக்குமாம். ஆனி - ணர், விதாத்ரு, கிரகக்ஷ தர், யமர், காந்தர் புரட்டாசி மார்கழி இந்த மாதங்களில் வர், பிருங்கராஜர், மிருகராஜர், நிருதர், வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுவதில்லை, துவௌவாரிகர், சுக்கிரீவர், புஷ்பதந்தர், வருணர், அசுரர், சேஷர், ரோசர், வாயு, நாகர், முக்யர், பல்லாடகர், சோமர், ருஷி, விகங்கமான் - பதினொராம் மன்வந்தரத் வாஸ்துதேவதைகள் - பிரமன், அரியமா, துத் தேவன். விவஸ்வர், மித்ரர், பிரதிலீதரர், பர்ஜன்யர், விகடசக்கிரவி நாயகர் - வீரபத்திரர் தக்க ஜயந்தர், மஹேந்திரர், ஆதித்யர், சத்யகர், னைத் தலைநீக்கத் தாக்கிய காலத்துத் திரு பிரம்சர், அந்தரிக்ஷர், அக்னி, வித்தர், கிர மால் எறிந்த சக்கிராயுதத்தை அவர் அணி கக்ஷ தர், யமன், கந்தர்வர், பிருங்கராஜர், ந்த சிரமாலையில் ஒன்று கவ்வியது. அதைப் மிருகர், நிருதி, தௌ வாரிகர், சுக்ரீவர், பெறும்படி விஷ்வக்சேனர் கொங்கணிக் புஷ்பதந்தர், வருணர், அசுரர், சேஷர், கூத்தாடினர். இதைக்கண்டு நகைத்த சிரத் ரோகர், வாயு, நாகர், முக்யர், பல்லாடர், தின் வாயினின்று சக்கரம் விழக்கண்ட சோமர், கஜர், அதிதி, திதி, ஈசானர், சூர் விநாயகர், அதனை எடுத்துக்கொண்டு அக் யர், சூர்யபுத்ரர், இந்திரன், இந்திர புத் கூத்தைத் தம் முன்னும் ஆடப்பணிக்க ரன், ருத்ரர், ருத்ரபுத்ரர், ஆபர், ஆபவத் அவர் ஆடியபின் சளிப்படைந்து சக்கரம் சர், குலதேவதைகளாகும் சாகி, விதாரி தந்தனர். இவ்வகை சக்காத்தின் பொரு கை, பூதனை, பாபராகவ முதலியோர். ட்டு விகடஞ்செய்ததால் விகட சக்கிர விநா (ஸ்ரீகாமிகம்.) யகர் எனப் பெயர் வந்தது. (காஞ்சிப்புரா வாஸ்து புருஷன் நித்திரை செய்யுந் திசைக ணம்). ளுக்கு மாதங்கள் - சித்திரை வைகாசி விகடராசன் - காளமேகப் புலவனிடம் தான் கிழக்கு, ஆவணி ஐப்பசி கார்த்திகை தை ஏறியிருந்த குதிரையால் வசைப்பாட்டுப் வடக்கு, ஆனி ஆடி புரட்டாசி மார்கழி பெற்றவன், மாசி தெற்கு, பங்குனி மேற்கு. "ஆடு விகடருஷி- கபிலருஷிக்குப் பௌத்திரரும், விடைகிழக்கா மாவணிதே ளைப்பசிதை, தருணருஷிக்கு மருகரும் ஆவர். கூடு வடக்காங் குளிர்மிதுனம் - நீடுசிலை, விகடன் - 1. ஒரு பாகவதன். பெண்கும்பர் தெற்காகும் பேசரிய மேற்கா 2. சுமாலியின் குமானாகிய அரக்கன். 178
வாஸ்துதேவதை 1517 விகடன் வும் படுத்துக்கொண்டும் பூசாகாலத்தில் மீன் வண்வாஸ்து சென்னிவைக்குமால் . ' ' ஊர்த்துவ முகனாகவும் மற்றக் காலத்தில் சித்திரை வைகாசி பல்குனி மாதங்களில் அதோமுகனாகவும் இருப்பன் என்பர் . கிழக்கு மேற்கு வீதியிலும் ஆவணி ஐப் வாஸ்து முதல்வராவார் பிரமன் மரீசி சவி பசி கார்த்திகை தை மாதங்களில் தெற்கு த்ரு சாவித்திரன் விவச்வான் இந்திரன் வடக்கு வீதியிலும் குடிபுக மனைகோல இந்திரஜயன் மித்திரன் ருத்திரன் ருத் உத்தமம் . ஆனி ஆடி பாட்டாசி மார்கழி திரதாசன் பருதிவித்திரன் ஆபன் ஆப மாசி மாதங்கள் குடிபுக மனைகோல ஆகா வத்ஸன் ஈசன் பர்ச்சந்நியன் ஜயன் மக வென்று சில நூல்களிற் சொல்லப்படுகின் வான் சூரியன் ஸத்யன் பரம்சகன் அந்த றன . ஆடுவிடை மீனமதி யாக்கிழக்கு ரிக்ஷன் அக்கினி பூஷா வித்தன் க்ரஹா மேற்காகும் தேசிங்கர் தேள் பரிமான் த்யக்ஷன் யமன் கந்தர்வன் ப்ருங்கராசன் தென்வடக்காம் - நீடுதெரு வீடெடுக்க மிருகன் பித்ரு தௌவரான் சுக்கிரீவன் விற்புகுத வேண்டினோர் மேலோர்கள் புஷ்பதந்தன் வருணன் அஸுரன் சோ நாட தனி லுள்ள வர்க்கு நன்கு . ஷன் சோகன் வாயு நரகன் முக்யன் வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுதல் - சித் பல்லன் சோமன் சௌம்யன் அதிதி திரைமீ கு - நாழிக்கு வைகாசிச் திதி சாகி சுவிரி பூதனை பாபராக்ஷவ நாழிக்கு ஆடிய ககன் 2 - நாழி ஸ்கந்தர் அர்யமா ஜம்பகன் பலிபிஞ்சன் க்கு ஆவணி சு . 0 - நாழிக்கு ஐப் என்பவராம் . ( சி . சா . ) பசி கககூ நாழிக்கு . கார்த்திகை வாஸ்துதேவதை - ( ) ஈசானர் பர்ஜன் அஉ 0 - நாழிக்கு தைமீ கட்ட 22 - யர் ஜயம் தர் மகேந்திரர் ஆதித்யர் சத்தி நாழிக்கு மாசிய உக நாழிக்கு பல் யகர் பிரம்சர் அந்தரிக்ஷர் அக்னி பூஷ் குனிய உஉ . - நாழிக்குமாம் . ஆனி - ணர் விதாத்ரு கிரகக்ஷ தர் யமர் காந்தர் புரட்டாசி மார்கழி இந்த மாதங்களில் வர் பிருங்கராஜர் மிருகராஜர் நிருதர் வாஸ்து புருஷன் நித்திரை விடுவதில்லை துவௌவாரிகர் சுக்கிரீவர் புஷ்பதந்தர் வருணர் அசுரர் சேஷர் ரோசர் வாயு நாகர் முக்யர் பல்லாடகர் சோமர் ருஷி விகங்கமான் - பதினொராம் மன்வந்தரத் வாஸ்துதேவதைகள் - பிரமன் அரியமா துத் தேவன் . விவஸ்வர் மித்ரர் பிரதிலீதரர் பர்ஜன்யர் விகடசக்கிரவி நாயகர் - வீரபத்திரர் தக்க ஜயந்தர் மஹேந்திரர் ஆதித்யர் சத்யகர் னைத் தலைநீக்கத் தாக்கிய காலத்துத் திரு பிரம்சர் அந்தரிக்ஷர் அக்னி வித்தர் கிர மால் எறிந்த சக்கிராயுதத்தை அவர் அணி கக்ஷ தர் யமன் கந்தர்வர் பிருங்கராஜர் ந்த சிரமாலையில் ஒன்று கவ்வியது . அதைப் மிருகர் நிருதி தௌ வாரிகர் சுக்ரீவர் பெறும்படி விஷ்வக்சேனர் கொங்கணிக் புஷ்பதந்தர் வருணர் அசுரர் சேஷர் கூத்தாடினர் . இதைக்கண்டு நகைத்த சிரத் ரோகர் வாயு நாகர் முக்யர் பல்லாடர் தின் வாயினின்று சக்கரம் விழக்கண்ட சோமர் கஜர் அதிதி திதி ஈசானர் சூர் விநாயகர் அதனை எடுத்துக்கொண்டு அக் யர் சூர்யபுத்ரர் இந்திரன் இந்திர புத் கூத்தைத் தம் முன்னும் ஆடப்பணிக்க ரன் ருத்ரர் ருத்ரபுத்ரர் ஆபர் ஆபவத் அவர் ஆடியபின் சளிப்படைந்து சக்கரம் சர் குலதேவதைகளாகும் சாகி விதாரி தந்தனர் . இவ்வகை சக்காத்தின் பொரு கை பூதனை பாபராகவ முதலியோர் . ட்டு விகடஞ்செய்ததால் விகட சக்கிர விநா ( ஸ்ரீகாமிகம் . ) யகர் எனப் பெயர் வந்தது . ( காஞ்சிப்புரா வாஸ்து புருஷன் நித்திரை செய்யுந் திசைக ணம் ) . ளுக்கு மாதங்கள் - சித்திரை வைகாசி விகடராசன் - காளமேகப் புலவனிடம் தான் கிழக்கு ஆவணி ஐப்பசி கார்த்திகை தை ஏறியிருந்த குதிரையால் வசைப்பாட்டுப் வடக்கு ஆனி ஆடி புரட்டாசி மார்கழி பெற்றவன் மாசி தெற்கு பங்குனி மேற்கு . ஆடு விகடருஷி- கபிலருஷிக்குப் பௌத்திரரும் விடைகிழக்கா மாவணிதே ளைப்பசிதை தருணருஷிக்கு மருகரும் ஆவர் . கூடு வடக்காங் குளிர்மிதுனம் - நீடுசிலை விகடன் - 1. ஒரு பாகவதன் . பெண்கும்பர் தெற்காகும் பேசரிய மேற்கா 2. சுமாலியின் குமானாகிய அரக்கன் . 178