அபிதான சிந்தாமணி

வானமாதேவியாண்டான் 1516 வாஸ்து வானமாதேவியாண்டான் நாதமுதிகளை தின் பெயரினைக் கூறச் சொல்லிப் போயி ஆச்ரயித்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர். னர். கள்வர் அவ்வாறு இருந்து நெடுநாள் வானமாமலைஜியர் - அழகிய வாதரான செபிக்க மேல் ஒரு புற்று மூடியது. சிலநாள் இராமானு ஜஜீயர் என்பவர். முதலில் மண பொறுத்துப் புற்றில் இருந்து வெளிப்படு வாள மாமுகேளால் ஏற்படுத்தப்பட்டவர். கையில் வேடன் ஒருவன் கிரவுஞசப் பக்ஷி வானம்பாடி - சிட்டினப் பறவை களைக் கொல்லவா அதைக்கண்டு சினந்து இனம். இது சுருசுருப்பும் புத்தி கூர்மையு அவனைச் சபிக்கத்தொடங்க, அச்சாபமே முள்ளது. இவை தனியாயும் கூட்டமா தம்வாயில் சுலோகரூபமாக வெளிப்பட்டு யும் ஆகாயத்தில் (30) அடிகளுக்குமேல் இராமகாதை ஆயிற்று. இவரே இசாமா பறந்து பாடும். இவை வயல்களிலும் வெளி யணம் இயற்றிய வால்மீகி. இவர் புராண களிலும் பாடுவது இனிமை தரும். இதன் வால்மீகி, பாலவான்மிகி எனவும், விருத்த முதுகு கறுப்பு, வயிறு வெண்மை வான் மீசி யெனவும் இருவர் இருந்ததாகக் வானவர் -1. சீனதேசத்தவர்க்கு ஒருபெயர். கூறுவர், இவர்கள் தங்களை எல்லாச் சாதியிலும் வான்மீகியார் - முதற்சங்கத்துப் - புலவரு தாங்கள் உயர்ந்தவர் என்பர். டன் இருந்த புலவர் திலகருள் ஒருவர். 2, சோர் தங்களை வானவர் என்பர். இவர் செய்த நூலைத் தலையாய ஒத்து என் வானவரம்பன் சோலா தன் முதலிய பேர் பர் நச்சினார்க்கினியர். (புற. நா.) களிற் காண்க. வாஜசாவன் - நச்சிகேதசனைக் காண்க. வானவன் - ஆமூர் எனும் ஊர்க்குரியவன். வாஸ்து - 1. வசுக்களில் ஒருவன்; தருமத் இவனை ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார் சிறப் திற்கு வசு இடத்து உதித்தவன். பாரி பித்துப் பாடினர். (அகம் கடுசு.) ஆங்கீரசி. வானவில் (இந்திர தனுசு) சூரியனுக்கு 2. அந்தகாசுர யுத்தத்தில் கோபித்த எதிர்ப் பாகத்திலுள்ள நீர்த்திவலைகளுடன் சிவமூர்த்தியின் வியர்வை பூமியில் சிந்தி சேர்ந்தமேகத்தில் சூரிய கிரணம் படுமா யது. அதில் இருந்து மூவுலகங்களையும் யின் அது வட்ட வடிவின தாகப் பல நிறத் விழுங்கத்தக்க ஒரு பூதம் உண்டாய் துடன் சூரியனுக்கெதிரில் காணப்படும். சிவாஞ்ஞையால் அந்தகாசுரன் உதிரத்தை சில வேளைகளில் அவ்வானவில் ஒன்றன் உண்டு, மிகுந்த தபசெய்து வரம்பெற்று மேல் ஒன்றாய் இரண்டு மூன்றும் காணப் உலகத்தை வருத்திவந்தது. இதனால் படுவதுண்டு. சில வேளைகளில் சூரிய தேவர் ஸ்ரீ கண்ட ருத்திரரிடம் முறையிட் னுக்கு எதிரிலுள்ள பொருள்கள் ஆகாயத் டனர். அம்மூர்த்தி அதிபலன் என்னும் தில் பிரதிபலிப்பதும் உண்டு. ருத்திரனையும் மாயா பாசங்களையும் சிருட் வானவிற்குறி - ஆனி, ஆடி, ஆவணி இந்த டித்து அனுப்ப அதிபலர் பாசங்களால் அவ் மாதங்களில் கிழக்கே இந்திரவில்லுண்டா வாஸ்துவைக் கட்டிப் பூமியில் மல்லாக்கத் னால் பஞ்சமுண்டாகும். நள்ளித் தேவர்களை அப்பூதத்தின் மேல் "ஆனியுடனாடி யாவணியித் திங்களிலே, வரிக்கச் செய்தனர். தேவர் வசித்தலால் கூனியே வானவிற் குணதிசையில் மானே பூதத்திற்கு வாஸ்து என்று பெயர் உண் கேள், மேவின் மழையறுமே விண்ணா டாயிற்று. இவன் பின் சுக்கிரனால் உண் டருக்குமே, பூவின் விழவறுந்து போம்." டானான் என்றும், இந்திரன் மலைகளின் இவர் பிறப்பால் வேதியர், சிறகுகளை அறுக்க அப்பாரம் பொறுக்கா ஒழுக்கம் குன்றி வேடருடன் கூடிக் களவு மல் பூம் நாகங்களுடன் எழுந்திருக்கச் செய்து வாழ்ந்து வருகையில் ஒருநாள் ஒரு சர்ப்பங்களின் விஷத்திலிருந்து மீண்டும் முன்வரை வழிமறித்துப் பறிக்க மறிக்கை தோன்றினான் என்றும் யுகப்பதத்தால் பல யில் அவர் இவரிடம் கருணை கூர்ந்து நீர்செய் பேதமாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. யும் பாபத்தொழில், உமது வருவாயால் இவன் ஈசானத்தில் மத்தகம், நிருதியில் சீவிக்கும் உமது இல்லோர்க்கும் உண்டோ பாதம், மார்பில் அஞ்சலி, கீழே முகம் எனக்கேட்டுவருக வென ஏவ, அவ்வாறு கொண்டு கோப வடிவுடன் இருப்பன் என் சென்று கேட்கையில் அவர்கள் மறுக்கக் பர். இவன் புரட்டாசி முதல் மூன்று மாதம் கேட்டுக் கூறி மயங்கிநிற்கையில் முறிவர் கிழக்கே தலை உள்ளானாகவும், மார்கழிமுதல் கருணை கூர்ந்து எதிரில் இருந்த மராமரத் மூன்று மாதம் மேற்கே தலை உள்ளவனாக வான்மீக
வானமாதேவியாண்டான் 1516 வாஸ்து வானமாதேவியாண்டான் நாதமுதிகளை தின் பெயரினைக் கூறச் சொல்லிப் போயி ஆச்ரயித்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் . னர் . கள்வர் அவ்வாறு இருந்து நெடுநாள் வானமாமலைஜியர் - அழகிய வாதரான செபிக்க மேல் ஒரு புற்று மூடியது . சிலநாள் இராமானு ஜஜீயர் என்பவர் . முதலில் மண பொறுத்துப் புற்றில் இருந்து வெளிப்படு வாள மாமுகேளால் ஏற்படுத்தப்பட்டவர் . கையில் வேடன் ஒருவன் கிரவுஞசப் பக்ஷி வானம்பாடி - சிட்டினப் பறவை களைக் கொல்லவா அதைக்கண்டு சினந்து இனம் . இது சுருசுருப்பும் புத்தி கூர்மையு அவனைச் சபிக்கத்தொடங்க அச்சாபமே முள்ளது . இவை தனியாயும் கூட்டமா தம்வாயில் சுலோகரூபமாக வெளிப்பட்டு யும் ஆகாயத்தில் ( 30 ) அடிகளுக்குமேல் இராமகாதை ஆயிற்று . இவரே இசாமா பறந்து பாடும் . இவை வயல்களிலும் வெளி யணம் இயற்றிய வால்மீகி . இவர் புராண களிலும் பாடுவது இனிமை தரும் . இதன் வால்மீகி பாலவான்மிகி எனவும் விருத்த முதுகு கறுப்பு வயிறு வெண்மை வான் மீசி யெனவும் இருவர் இருந்ததாகக் வானவர் -1 . சீனதேசத்தவர்க்கு ஒருபெயர் . கூறுவர் இவர்கள் தங்களை எல்லாச் சாதியிலும் வான்மீகியார் - முதற்சங்கத்துப் - புலவரு தாங்கள் உயர்ந்தவர் என்பர் . டன் இருந்த புலவர் திலகருள் ஒருவர் . 2 சோர் தங்களை வானவர் என்பர் . இவர் செய்த நூலைத் தலையாய ஒத்து என் வானவரம்பன் சோலா தன் முதலிய பேர் பர் நச்சினார்க்கினியர் . ( புற . நா . ) களிற் காண்க . வாஜசாவன் - நச்சிகேதசனைக் காண்க . வானவன் - ஆமூர் எனும் ஊர்க்குரியவன் . வாஸ்து - 1. வசுக்களில் ஒருவன் ; தருமத் இவனை ஆமூர் கவுதமன் சாதேவனார் சிறப் திற்கு வசு இடத்து உதித்தவன் . பாரி பித்துப் பாடினர் . ( அகம் கடுசு . ) ஆங்கீரசி . வானவில் ( இந்திர தனுசு ) சூரியனுக்கு 2. அந்தகாசுர யுத்தத்தில் கோபித்த எதிர்ப் பாகத்திலுள்ள நீர்த்திவலைகளுடன் சிவமூர்த்தியின் வியர்வை பூமியில் சிந்தி சேர்ந்தமேகத்தில் சூரிய கிரணம் படுமா யது . அதில் இருந்து மூவுலகங்களையும் யின் அது வட்ட வடிவின தாகப் பல நிறத் விழுங்கத்தக்க ஒரு பூதம் உண்டாய் துடன் சூரியனுக்கெதிரில் காணப்படும் . சிவாஞ்ஞையால் அந்தகாசுரன் உதிரத்தை சில வேளைகளில் அவ்வானவில் ஒன்றன் உண்டு மிகுந்த தபசெய்து வரம்பெற்று மேல் ஒன்றாய் இரண்டு மூன்றும் காணப் உலகத்தை வருத்திவந்தது . இதனால் படுவதுண்டு . சில வேளைகளில் சூரிய தேவர் ஸ்ரீ கண்ட ருத்திரரிடம் முறையிட் னுக்கு எதிரிலுள்ள பொருள்கள் ஆகாயத் டனர் . அம்மூர்த்தி அதிபலன் என்னும் தில் பிரதிபலிப்பதும் உண்டு . ருத்திரனையும் மாயா பாசங்களையும் சிருட் வானவிற்குறி - ஆனி ஆடி ஆவணி இந்த டித்து அனுப்ப அதிபலர் பாசங்களால் அவ் மாதங்களில் கிழக்கே இந்திரவில்லுண்டா வாஸ்துவைக் கட்டிப் பூமியில் மல்லாக்கத் னால் பஞ்சமுண்டாகும் . நள்ளித் தேவர்களை அப்பூதத்தின் மேல் ஆனியுடனாடி யாவணியித் திங்களிலே வரிக்கச் செய்தனர் . தேவர் வசித்தலால் கூனியே வானவிற் குணதிசையில் மானே பூதத்திற்கு வாஸ்து என்று பெயர் உண் கேள் மேவின் மழையறுமே விண்ணா டாயிற்று . இவன் பின் சுக்கிரனால் உண் டருக்குமே பூவின் விழவறுந்து போம் . டானான் என்றும் இந்திரன் மலைகளின் இவர் பிறப்பால் வேதியர் சிறகுகளை அறுக்க அப்பாரம் பொறுக்கா ஒழுக்கம் குன்றி வேடருடன் கூடிக் களவு மல் பூம் நாகங்களுடன் எழுந்திருக்கச் செய்து வாழ்ந்து வருகையில் ஒருநாள் ஒரு சர்ப்பங்களின் விஷத்திலிருந்து மீண்டும் முன்வரை வழிமறித்துப் பறிக்க மறிக்கை தோன்றினான் என்றும் யுகப்பதத்தால் பல யில் அவர் இவரிடம் கருணை கூர்ந்து நீர்செய் பேதமாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன . யும் பாபத்தொழில் உமது வருவாயால் இவன் ஈசானத்தில் மத்தகம் நிருதியில் சீவிக்கும் உமது இல்லோர்க்கும் உண்டோ பாதம் மார்பில் அஞ்சலி கீழே முகம் எனக்கேட்டுவருக வென ஏவ அவ்வாறு கொண்டு கோப வடிவுடன் இருப்பன் என் சென்று கேட்கையில் அவர்கள் மறுக்கக் பர் . இவன் புரட்டாசி முதல் மூன்று மாதம் கேட்டுக் கூறி மயங்கிநிற்கையில் முறிவர் கிழக்கே தலை உள்ளானாகவும் மார்கழிமுதல் கருணை கூர்ந்து எதிரில் இருந்த மராமரத் மூன்று மாதம் மேற்கே தலை உள்ளவனாக வான்மீக