அபிதான சிந்தாமணி

வாயுசம்மிதை 1511 வாய்ப்பியனார் டாம். திரட்டலெனும் தொழிலை யுடைய தாய்த் வாயுசெடின் புருஷத்வம், உ உற்சாகம், தேகங்களில் பிராணன் அபானன் முதலா பலம், கெடும், பித்தசுரம், வீக்கம், குத்தல், கப் பத்துவகைப்பட்டியல்கி யெழுதல் மந்தாக்னி, குஷ்டம், உண்டாம். சமான இருத்தல் முதலிய தொழிற்பாட்டிற் வாயுகெடின் - சூலை, குன்மம், கிரகிணி, கேதுவாய் எல்லாவுயிர்களுக்கும் உபகார பக்குவாசய ஸ்தான ரோகங்களு முண் மாயிருப்பது, வாயுவில் (2093) பங்கு ஆக் அபானவாயு - உஷ்ண அன்னம், ஸிஜன் எனும் பிராணவாயுவும், (790)பங்கு அதிநடை, அசைவற்றிருத்தல், வேகமாகத் கைட்ரோஜன் எனும் உப்புவாயுவும், (3) திரிதல், இவற்றால் உண்டாகும். அதனால் பங்கு கார்பானிகாவிட் என்னும் கரிய அதிமூத்ரம், சுக்கிலமேகம், மூலரோகம், மலவாயுவும் கலந்திருக்கிறதென்பது தற் குதப்பிரம்ச ரோகம் முதலியன உண்டாம். கால ஆராய்ச்சி. (ஜீவ.) 4. ரூபமின்றிப் பரிசமுடையது. தவக் வாயுவாங்கி இது பாத்திரத்தின் உள்ளி இந்திரியம் பிரமாணம் இது பரிசம், சங் ருக்கும் காற்றை வெளியிலிழுக்கும் ஒரு கியை, பரிமாணம், பிரதக்த்வம், அபரத் வகை இயந்திரம். வம், வேகம் முதலிய ஒன்பது குணங் வாயுவின் மார்க்கங்கள் ஏழ - சாத்யர் என் கள் உடையது. கிற தேவர்களுக்குப் புத்திரன் சமானன். வாயுசம்மிதை - இது குலசேகர வரகுண அவன் புத்திரன் உதானன். அவன் புத் சாமபாண்டியர் இயற்றிய சைவபுராணம், திரன் வியானன். அவன் புத்திரன் அபா வடமொழிப் புராணத்தின் மொழி பெயர் னன். அவன் புத்திரன் பிராணன். ஆவ ப்பு. இது பூர்வகாண்டம் உத்தரகாண்டம் ஹன்-இதற்குப் பிராணன் என்று பெயர். என்ற இரு பிரிவோடு அறுபத்தொரு இது பிராணிகளைப் பிழைக்கச் செய்வதால் அத்தியாயங்கள் கொண்ட ககக ச திரு இப்பெயர் பெற்றது. பிரவாஹன் இது விருத்தங்களை யுடையது. ஜலத்தை வருஷிக்கும் மேகங்களுக்கு வாயுமண்டலம் இது அண்டத்தின் உட் அனுகூலமாயிருப்பது, உத்வஹன் - மேகல் புறம் முழுதும் வியாபகமானது. களைக்கொண்டுபோய் மழைபெய்விப்பது. வானத்தின் மீது உயா சம்வஹன் - இது ரஸங்களை வற்றச் செய்து அறுபதுமைல் போகப்போகக் குறைந்து ஆபத்திற்குக் காரணமானது. விவஹன் - விடுகிறது. இது உயிர்களுக்கு ஆதார இது தேவலோகத்திலுள்ள ஜலத்தைத் தாங் மானது. இந்த வாயு இல்லாவிடில் ஒரு குவது. பரிவஹன் இது சூரிய சந்திரனை உயிரும் சீவித்திராது. இதில் பிராண ஒரேவழியில் நிறுத்துவது. பராவஹன - வாயு கலந்திருக்கிறது. இவ்வாயுவில் அங் இது ஒருவராலும் அதிக்கிரமிக்க முடியா கார க்ஷாரம் கலந்திருப்பதால் மரஞ்செடி தது. (பார - சாங்.) களை வளரச்செய்கிறது. இதனால் சத்தம் வாயுறைவாழ்த்து - பின்னே பலிக்கும் என் கொண்டுபோகப்படுகிறது. வார்த்தையென்று சொல்லி மேம வாயுவேகன் - 1. சண்முக சேநாவீரன், பட்ட சொல்லைச் சிறப்பித்துக் கூறுந் 2. பிரசாபதியின் சோவீரன். துறை, (பு. வெ. பாடாண்.) 3. இராவணன் தூதன். வாய்தாப்பீ - இவன் பிருகு வம்சத்தவனான 4. பிரசாபதி சேனாவீரரில் இருடி. (சூளா.) வாய்பூசலாகாத இடங்கள் வாயுவேகை - 1. சடியரசன் தேவி. -ஒரு பாத்தி ரத்தினால் தண்ணீர் மொண்டே வாய் 2. மரூசியின் சகோ தரி; காந்திமதியின் அலம்பவேண்டும். தண்ணீரில் தோழி. கொண்டும், நடந்து கொண்டும் வாயலம்பல் வாயுக்களின் சேட்டையாலுண்டாங்கெடுதி. பிராணவாயு கெடின்-பஞ்சேந்திரிய உபத் கூடாது. (ஆசாரக்கோவை) திரவம், பீனசம், தாகம், வாய்ப்பியர் - இருமல், அகத்தியர் மாணாக்கர் பன் இரைப்பு முதலியன உண்டாம், உதான னிருவருள் ஒருவர். வாயு கெடின் - தாழ்வாய்க் கட்டையில் வாய்ப்பியனார் -- யாப்பருங் கலவிருத்தியுள் சோகம், பிரமை, வாந்தி, அரோசகம், கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் ஒருவர் பீனசம், களரோகம் உண்டாம். வியான வாய்ப்பியராக இருத்தல் கூடும். உயா ஐம்பது கள் ஒருவன்
வாயுசம்மிதை 1511 வாய்ப்பியனார் டாம் . திரட்டலெனும் தொழிலை யுடைய தாய்த் வாயுசெடின் புருஷத்வம் உற்சாகம் தேகங்களில் பிராணன் அபானன் முதலா பலம் கெடும் பித்தசுரம் வீக்கம் குத்தல் கப் பத்துவகைப்பட்டியல்கி யெழுதல் மந்தாக்னி குஷ்டம் உண்டாம் . சமான இருத்தல் முதலிய தொழிற்பாட்டிற் வாயுகெடின் - சூலை குன்மம் கிரகிணி கேதுவாய் எல்லாவுயிர்களுக்கும் உபகார பக்குவாசய ஸ்தான ரோகங்களு முண் மாயிருப்பது வாயுவில் ( 2093 ) பங்கு ஆக் அபானவாயு - உஷ்ண அன்னம் ஸிஜன் எனும் பிராணவாயுவும் ( 790 ) பங்கு அதிநடை அசைவற்றிருத்தல் வேகமாகத் கைட்ரோஜன் எனும் உப்புவாயுவும் ( 3 ) திரிதல் இவற்றால் உண்டாகும் . அதனால் பங்கு கார்பானிகாவிட் என்னும் கரிய அதிமூத்ரம் சுக்கிலமேகம் மூலரோகம் மலவாயுவும் கலந்திருக்கிறதென்பது தற் குதப்பிரம்ச ரோகம் முதலியன உண்டாம் . கால ஆராய்ச்சி . ( ஜீவ . ) 4. ரூபமின்றிப் பரிசமுடையது . தவக் வாயுவாங்கி இது பாத்திரத்தின் உள்ளி இந்திரியம் பிரமாணம் இது பரிசம் சங் ருக்கும் காற்றை வெளியிலிழுக்கும் ஒரு கியை பரிமாணம் பிரதக்த்வம் அபரத் வகை இயந்திரம் . வம் வேகம் முதலிய ஒன்பது குணங் வாயுவின் மார்க்கங்கள் ஏழ - சாத்யர் என் கள் உடையது . கிற தேவர்களுக்குப் புத்திரன் சமானன் . வாயுசம்மிதை - இது குலசேகர வரகுண அவன் புத்திரன் உதானன் . அவன் புத் சாமபாண்டியர் இயற்றிய சைவபுராணம் திரன் வியானன் . அவன் புத்திரன் அபா வடமொழிப் புராணத்தின் மொழி பெயர் னன் . அவன் புத்திரன் பிராணன் . ஆவ ப்பு . இது பூர்வகாண்டம் உத்தரகாண்டம் ஹன் - இதற்குப் பிராணன் என்று பெயர் . என்ற இரு பிரிவோடு அறுபத்தொரு இது பிராணிகளைப் பிழைக்கச் செய்வதால் அத்தியாயங்கள் கொண்ட ககக திரு இப்பெயர் பெற்றது . பிரவாஹன் இது விருத்தங்களை யுடையது . ஜலத்தை வருஷிக்கும் மேகங்களுக்கு வாயுமண்டலம் இது அண்டத்தின் உட் அனுகூலமாயிருப்பது உத்வஹன் - மேகல் புறம் முழுதும் வியாபகமானது . களைக்கொண்டுபோய் மழைபெய்விப்பது . வானத்தின் மீது உயா சம்வஹன் - இது ரஸங்களை வற்றச் செய்து அறுபதுமைல் போகப்போகக் குறைந்து ஆபத்திற்குக் காரணமானது . விவஹன் - விடுகிறது . இது உயிர்களுக்கு ஆதார இது தேவலோகத்திலுள்ள ஜலத்தைத் தாங் மானது . இந்த வாயு இல்லாவிடில் ஒரு குவது . பரிவஹன் இது சூரிய சந்திரனை உயிரும் சீவித்திராது . இதில் பிராண ஒரேவழியில் நிறுத்துவது . பராவஹன - வாயு கலந்திருக்கிறது . இவ்வாயுவில் அங் இது ஒருவராலும் அதிக்கிரமிக்க முடியா கார க்ஷாரம் கலந்திருப்பதால் மரஞ்செடி தது . ( பார - சாங் . ) களை வளரச்செய்கிறது . இதனால் சத்தம் வாயுறைவாழ்த்து - பின்னே பலிக்கும் என் கொண்டுபோகப்படுகிறது . வார்த்தையென்று சொல்லி மேம வாயுவேகன் - 1. சண்முக சேநாவீரன் பட்ட சொல்லைச் சிறப்பித்துக் கூறுந் 2. பிரசாபதியின் சோவீரன் . துறை ( பு . வெ . பாடாண் . ) 3. இராவணன் தூதன் . வாய்தாப்பீ - இவன் பிருகு வம்சத்தவனான 4. பிரசாபதி சேனாவீரரில் இருடி . ( சூளா . ) வாய்பூசலாகாத இடங்கள் வாயுவேகை - 1. சடியரசன் தேவி . -ஒரு பாத்தி ரத்தினால் தண்ணீர் மொண்டே வாய் 2. மரூசியின் சகோ தரி ; காந்திமதியின் அலம்பவேண்டும் . தண்ணீரில் தோழி . கொண்டும் நடந்து கொண்டும் வாயலம்பல் வாயுக்களின் சேட்டையாலுண்டாங்கெடுதி . பிராணவாயு கெடின் - பஞ்சேந்திரிய உபத் கூடாது . ( ஆசாரக்கோவை ) திரவம் பீனசம் தாகம் வாய்ப்பியர் - இருமல் அகத்தியர் மாணாக்கர் பன் இரைப்பு முதலியன உண்டாம் உதான னிருவருள் ஒருவர் . வாயு கெடின் - தாழ்வாய்க் கட்டையில் வாய்ப்பியனார் -- யாப்பருங் கலவிருத்தியுள் சோகம் பிரமை வாந்தி அரோசகம் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் ஒருவர் பீனசம் களரோகம் உண்டாம் . வியான வாய்ப்பியராக இருத்தல் கூடும் . உயா ஐம்பது கள் ஒருவன்