அபிதான சிந்தாமணி

வாமசாரன 1408 வாமதேவன் வாமசா றுண்டு, ஏலக்காய்த்தோல் விலாமிச்சை வாமதேவருஷி - பூர்வத்தில் ஓர் வேதியன், வேர்க் கஷாயம், இஞ்சி ரஸாயனம், குங் இவன் முத்தி விருப்புள்ளவனாய்த் தவஞ் மப்பூ இவைகளால் குணமாம் செய்து புண்ணியம் கூட்டுவிக்காமல் மறு வாமசாரன் - பாடுவான் மகன். இவன் பிறவி புழுவாய்க் சேதாரத்தில் ஒருமரத்தி காமாதுரனாய்த் தனக்கு இருந்த செல்வங் விருச்சையில் இறைவன் இறைவிக்கு களை எல்லாம் வேசிக்குக்கொடுத்து மீண் உண்மைஞான மு.தேசிக்கையில் தன்னை டும் கொடுக்கக் கிடையாமல் ஒரு செட்டி மறந்து எதிரில் விழக்கண்ட சிவமூர்த்தி யின் வீட்டில் களவுசெய்து அவ்விடம் பூமியில் வாமதேவருஷியாய்ச் சில இருந்த ஆபாணப்பெட்டியைத் தாசியிடம் நாளிருந்து பலர்க்கும் தத்வமுப் ேதசித்துப் கொடுத்தனன். தாசி அவ்வணிகளில் ஒன் பின்னர் கைலையடைக என்றபடி சிலகால றைக் கடைவைத்திருந்த செட்டியிடம் மிருந்து முத்திபெற்றவர். மதிப்பிடக் கொடுத்தனன். தன் நகை வாமதேவர் - 1. சதாசிவமூர்த்தியின் திரு என்று அறிந்த செட்டி இதை அரசனுக் முகத்து ஒன்று, (சிவபேதம்). முப்பதா குத் தெரிவிக்க அரசன் விசாரித்து வாம வது கற்பமாகிய இரத்த கற்பத்தில் பிர சாரனிடம் இருந்த அணிகளை வாங்கிச் மன் சிவமூர்த்தியை நினைப்ப, இவர் அழல் செட்டியிடம் கொடுப்பித்தனன். செட்டி உருக்கொண்டு மான்மழுச் சதுர்ப்புஜராய்த் பின்னும் பேராசையால் ஒரு கடகம் இல்லை தரிசனம் தந்து, அருள் புரிந்து நால்வர் என்று அரசனிடம் கூறினன். அரசன் இருடிகளைத் தம்மால் தோற்றுவித்து அளி இதனால் வாமசாமனைச் சிறையில் இட்டு த்தனர். நான்காவது காண்டத்தில் அடங் வருத்தினன். இதனைக் கண்ட கிய கீதங்களைச் செய்தவர். விரஜர், விபா ரன் தந்தை மனம் பொறாது சிவமூர்த்தி தர், விசோகர், விச்வபாவினர் என நால்வர். யிடம் மைந்தனுடைய குறைகூறி மக (கலிங்க - புராணம்.) னுக்கு நேர்ந்ததை நீக்க வேண்டினன், சிவ 2. ஒரு முனிவர். சிவபூசையால் சிரஞ் மூர்த்தி பாடுவானுக்குக் கடகம் ஒன்று சீவிதத்வம் அடைந்தவர். தாய் வயிற்றில் கொடுத்தனர். அதைப் பாடுவான் அரச இருந்து வெளிப்படாது ஞானம் பெற்ற னிடம் தர அரசன் வணிகனிடம் தந்தனன். வர். இவர் அணிந்து இருந்த விபூதியை வணிகன் அக்கடகத்தின் சிறப்பைக்கண்டு இவரை விழுங்க வந்த அரக்கன் பூச்சுண்டு களிப்புடன் பெட்டியில் இட்டு மறுநாள் தேவன் ஆயினான். (பிரமோத்தர காண் பெட்டியைத் திறந்து பார்க்க அந்தக் கடக டம்.) மும் அதனுடன் இருந்த அணிகளும் 3. ஏகாதச ருத்திரருள் ஒருவன், தேவி பாம்புகளாக இருக்கக்கண்டு அரசனிடம் சதை. கூறினன். அரசன் பாடுவானை அழைத்து 4. ஒரு மகருஷி, சலன் என்னும் சூரிய அக்கடகம் ஏதெனனப் பாடுவான் அது குலத்து அரசனுக்கு உதவி புரிந்தவர். சல வந்த வரலாறு கூற அசன் வியந்து களிக்க னைக் காண்க. கலன் குமாரன் துன்முகன் வணிகன் பொருள் இழந்தனன். இறக்கவும்க லன் கைதம்பிக்கவும் செய்தவர். வாமசிரழனிவர் -இவர் நாகலோகத்திருந்த 5. ஒரு அரசன். இரண்யரோமன் அவ் கட்கத்தைப் பெறவெண்ணி யாகஞ்செய்து லது இரண்யரேதசு குமாரன். நாகங்களைச் சுஷ்கிக்கச் செய்ய நாகங்கள் தீவிற்கு உரியவன். வருந்திக் கட்கத்தைத் தந்தன. பின் அவ் 6. வசிட்டருடன் இருந்த தசரதன் விடமிருந்த வேசையொருத்தி நிர்வாணமா புரோகிதன். யிருத்தல் கண்டு அவளைக் கூடுகையில் 7. ஒரு இருடி. துச்சயனக் காண்க. நாகங்கள் கட்கத்தைக் கொண்டு போயின. பசியினால் கஷ்டப்பட்டு நாயின் மாமிசம் (சிவமகாபுராணம்.) உண்டார் என்பர். (மது.) வாமதேவகல்பம் சிவபெருமானுடைய வாமதேவன் -1. ஷத்திரியன் இராஜகுய வாமபாகத்தில் வாமதேவர் தோன்றிய யாகத்தில் அர்ச்சுனனால் வெல்லப்பட் கற்பம். டவன், வாமதேவழர்த்தி- செந்நிறமும், சுரபிமாலை 2 ஒரு ரிஷி மாணாக்கன். ஆத்ரேயன் யும், உயர்ந்த மூக்கும், காத்தில் கத்திகேட இவனுடைய குதிரையை அபகரித்தார். யமும் சிவந்தபாசையுமுடையவர். (பா, வா.)
வாமசாரன 1408 வாமதேவன் வாமசா றுண்டு ஏலக்காய்த்தோல் விலாமிச்சை வாமதேவருஷி - பூர்வத்தில் ஓர் வேதியன் வேர்க் கஷாயம் இஞ்சி ரஸாயனம் குங் இவன் முத்தி விருப்புள்ளவனாய்த் தவஞ் மப்பூ இவைகளால் குணமாம் செய்து புண்ணியம் கூட்டுவிக்காமல் மறு வாமசாரன் - பாடுவான் மகன் . இவன் பிறவி புழுவாய்க் சேதாரத்தில் ஒருமரத்தி காமாதுரனாய்த் தனக்கு இருந்த செல்வங் விருச்சையில் இறைவன் இறைவிக்கு களை எல்லாம் வேசிக்குக்கொடுத்து மீண் உண்மைஞான மு.தேசிக்கையில் தன்னை டும் கொடுக்கக் கிடையாமல் ஒரு செட்டி மறந்து எதிரில் விழக்கண்ட சிவமூர்த்தி யின் வீட்டில் களவுசெய்து அவ்விடம் பூமியில் வாமதேவருஷியாய்ச் சில இருந்த ஆபாணப்பெட்டியைத் தாசியிடம் நாளிருந்து பலர்க்கும் தத்வமுப் ேதசித்துப் கொடுத்தனன் . தாசி அவ்வணிகளில் ஒன் பின்னர் கைலையடைக என்றபடி சிலகால றைக் கடைவைத்திருந்த செட்டியிடம் மிருந்து முத்திபெற்றவர் . மதிப்பிடக் கொடுத்தனன் . தன் நகை வாமதேவர் - 1. சதாசிவமூர்த்தியின் திரு என்று அறிந்த செட்டி இதை அரசனுக் முகத்து ஒன்று ( சிவபேதம் ) . முப்பதா குத் தெரிவிக்க அரசன் விசாரித்து வாம வது கற்பமாகிய இரத்த கற்பத்தில் பிர சாரனிடம் இருந்த அணிகளை வாங்கிச் மன் சிவமூர்த்தியை நினைப்ப இவர் அழல் செட்டியிடம் கொடுப்பித்தனன் . செட்டி உருக்கொண்டு மான்மழுச் சதுர்ப்புஜராய்த் பின்னும் பேராசையால் ஒரு கடகம் இல்லை தரிசனம் தந்து அருள் புரிந்து நால்வர் என்று அரசனிடம் கூறினன் . அரசன் இருடிகளைத் தம்மால் தோற்றுவித்து அளி இதனால் வாமசாமனைச் சிறையில் இட்டு த்தனர் . நான்காவது காண்டத்தில் அடங் வருத்தினன் . இதனைக் கண்ட கிய கீதங்களைச் செய்தவர் . விரஜர் விபா ரன் தந்தை மனம் பொறாது சிவமூர்த்தி தர் விசோகர் விச்வபாவினர் என நால்வர் . யிடம் மைந்தனுடைய குறைகூறி மக ( கலிங்க - புராணம் . ) னுக்கு நேர்ந்ததை நீக்க வேண்டினன் சிவ 2. ஒரு முனிவர் . சிவபூசையால் சிரஞ் மூர்த்தி பாடுவானுக்குக் கடகம் ஒன்று சீவிதத்வம் அடைந்தவர் . தாய் வயிற்றில் கொடுத்தனர் . அதைப் பாடுவான் அரச இருந்து வெளிப்படாது ஞானம் பெற்ற னிடம் தர அரசன் வணிகனிடம் தந்தனன் . வர் . இவர் அணிந்து இருந்த விபூதியை வணிகன் அக்கடகத்தின் சிறப்பைக்கண்டு இவரை விழுங்க வந்த அரக்கன் பூச்சுண்டு களிப்புடன் பெட்டியில் இட்டு மறுநாள் தேவன் ஆயினான் . ( பிரமோத்தர காண் பெட்டியைத் திறந்து பார்க்க அந்தக் கடக டம் . ) மும் அதனுடன் இருந்த அணிகளும் 3. ஏகாதச ருத்திரருள் ஒருவன் தேவி பாம்புகளாக இருக்கக்கண்டு அரசனிடம் சதை . கூறினன் . அரசன் பாடுவானை அழைத்து 4. ஒரு மகருஷி சலன் என்னும் சூரிய அக்கடகம் ஏதெனனப் பாடுவான் அது குலத்து அரசனுக்கு உதவி புரிந்தவர் . சல வந்த வரலாறு கூற அசன் வியந்து களிக்க னைக் காண்க . கலன் குமாரன் துன்முகன் வணிகன் பொருள் இழந்தனன் . இறக்கவும்க லன் கைதம்பிக்கவும் செய்தவர் . வாமசிரழனிவர் -இவர் நாகலோகத்திருந்த 5. ஒரு அரசன் . இரண்யரோமன் அவ் கட்கத்தைப் பெறவெண்ணி யாகஞ்செய்து லது இரண்யரேதசு குமாரன் . நாகங்களைச் சுஷ்கிக்கச் செய்ய நாகங்கள் தீவிற்கு உரியவன் . வருந்திக் கட்கத்தைத் தந்தன . பின் அவ் 6. வசிட்டருடன் இருந்த தசரதன் விடமிருந்த வேசையொருத்தி நிர்வாணமா புரோகிதன் . யிருத்தல் கண்டு அவளைக் கூடுகையில் 7. ஒரு இருடி . துச்சயனக் காண்க . நாகங்கள் கட்கத்தைக் கொண்டு போயின . பசியினால் கஷ்டப்பட்டு நாயின் மாமிசம் ( சிவமகாபுராணம் . ) உண்டார் என்பர் . ( மது . ) வாமதேவகல்பம் சிவபெருமானுடைய வாமதேவன் -1 . ஷத்திரியன் இராஜகுய வாமபாகத்தில் வாமதேவர் தோன்றிய யாகத்தில் அர்ச்சுனனால் வெல்லப்பட் கற்பம் . டவன் வாமதேவழர்த்தி- செந்நிறமும் சுரபிமாலை 2 ஒரு ரிஷி மாணாக்கன் . ஆத்ரேயன் யும் உயர்ந்த மூக்கும் காத்தில் கத்திகேட இவனுடைய குதிரையை அபகரித்தார் . யமும் சிவந்தபாசையுமுடையவர் . ( பா வா . )