அபிதான சிந்தாமணி

வாதாபி 1406 வாத்து வாயுக்களாகப் பிரியினும் அது, ரஸாதி இவன் தான் ஆடாக வில்வலன் வந்த விருந் வஸ்து பேதங்களாலும் தகா தபொருள்களை தினர்க்குச் சமைத்திட அவர்கள் உண்ட உண்ணலாலும், தீநடக்கைகளாலும் சோக பின் வில்வலன் மிருதசஞ்சீவினி மந்தி மாகத் திரும்பி (அ0)வித வாதரோகங்களைத் ரத்தால் வாதாபியை அழைக்க உண்டவர் தரும். பாதாஷோபகவாதம், யாதாலகவா வயிற்றைப் பீறிக்கொண்டு வெளிவரு தம், பாதஹரிஷவாதம், அபிகா தவாதம், வான். இவ்வகை செய்வதைத் தேவர் புச்சாவர்த்தவாதம், சீதகண்டுவாதம், சுப்தி அகத்தியரிடம் முறையிட்டனர். அகத்தி வாதம், பரதகண்டகவாதம், களாயகஞ்ச யர் விருந்தாக வந்து உண்டு அவன் சகோ வாதம், சம்பூக சீரிஷவாதம், பாதோபகாத தானை அழைக்கையில் வயிற்றில் மாறு வாதம், கிருத்திரசிவாதம், சோணிதவாதம், தல்கண்டு வயிற்றைத் தொட்டுத் தடவி ஊருஸ் தம்பவாதம், சகனாவர் த்தவாதம், வெளிவராது இறக்கச் செய்ய இறந்த துனிவாதம், பிரதி துனிவாதம், மூடவா வன். இவனை விப்ரசித்தியின் குமாரன் தம், ஆத்மானவாதம், பிரத்யாத்மானவா என்பர். தம், அபந்திரிகவாதம், மனோவிருத்திவா 2. கிலாதனுக்குத் தமனியிடம் உதித்த தம், ஆந்திரபித்தவா தம், அபதானகவாதம், குமாரன், நாளாவர்த்த வாதம், மூத்திரசா வாதம், 3. சாளுக்கியாது முக்கிய பட்டணம். மேட்ரக்ஷியவாதம், இருதாவிருதவாதம், இதனை கி. பி. 640-இல் நரசிம்மவர்மன் சுரோணி சூலைவாதம், நாபிசாருவா தம், சுட்டெரித்தான். அஷ்டிலாவாதம், பிரத்தியஷ்டிலாவாதம், வாதாரணி ஆத்மாவினிடம் நிறைந்து ஸ்தனருக்குவாதம், பக்ஷகாதவாதம், உதா வசிக்கும் வாயுமூர்த்தி. (வாயு புராணம்.) வர்த்தவாதம், தண்டகவாதம், தனுஸ் தம்ப வாதி-1. எதுவும், எடுத்துக் காட்டும் நாட்டி வாதம், ஆக்ஷே பகவாதம், பாகியாயாமவா அளவை செய்து தன்கோணிறீ இ பிறன் தம், அந்தாரயாமவாதம், சந்நியாசவாதம், கோன் மறுப்பவன். (யாப் வி.) அபிநியாசவாதம், ஆட்டியவாதம், விஸ்வ 2. சாரணமும், மேற்கோளும் எடுத்துக் பித்வாதம், சுவாலித தெவாதம், அவபாகுகவா காட்டிப் பிறன்கோள் மறுத்துத் தன்மத தம், அநாயசகவாதம், அவுஷ்மாபகவாதம், நிறுத்திப் பாடுவோன். (வீரசோ.) ஊர்த்துவாம்மிச்சாவாதம், ஆயாசாவர்த்த வாதிஹம்சாம்புதர் அப்புள்ளாருக்கு அம் வாதம், அர்த்தி தவாதம், அனுஸ் தம்பவா மாள் இட்ட திருநாமம், தம், உக்கிராக்சகவாதம், விஸ்மாரியகவா வாதூலதேசிகன் - முதலியாண்டானுக்குப் தம், களாவர்த்தவாதம், பிரமோன் மந்த பெயர், வாதம், இதிதாபகவாதம், ஆசியா க்ஷேப வாத்து - 1. இது நிலத்திலும், நீரிலும் வாதம், தொனிவிச்சின்னவாதம், திருக் வாழும் பறவையாயினும் நீரில் வாழவே குப்பிராந்திவாதம், தவனோபகாதவாதம், பிரியப்படும். இது தோலடிப் பா தங்களுள் திருக்குஸ்தம்பவா தழ், விவர் தாசியவாதம், ளது, மூக்கு அகன்று சிறு பற்கள் போற் சம்வருதாசியவாதம், புருவாடோபகவா பொருக்குகளைப் பெற்றிருக்கும். பூமியில் தம், பாதிரியவா தம், கர்ணசூலைரோகம், நடக்கையி லுடலை யசைத்தசைத்துச் செல் அவபேதகவாதம், ஊர்த்துவமுகவாதம், லும். இது ஒரு சிறு படகுபோல் குவிந்த அதோமுகவாதம், ஆசியக்குவா தவாதம், கன்ற தேகத்தையுடையது. வாத்து சிறி சிதிலாவர்த்தவாதம், சர்வாங்கவாதம், சிரச் யது. கழுத்து நீளம் . நீரிலுள்ள பூச்சி சால்லியவாதம், காராஷேபகவாதம், அங் புழுக்களைத் தின்னும். இதனிறகில் கசலனவாதம், அந்நியேத்து கவாதம், தொ தைலப்பசை யுள்ள தால் இறகுகள் நனைவ னிகத்சதவாதம், கம்பீரவாதம், பரிஸ்போ தில்லை. இது தன் முட்டைகளைப் பொரி 'டவாதம், மூத்திர உதிரவாதம், வச்சிரரூப க்க அறியாது. கோழிகளே இதன் முட் கவாதம், அசுவவாதம், பேய்வாதம், டைகளைப் பொரிப்பன. இதில் குள்ள ற்றை வாதரோக நிவாரணிகளால் வசமாக் வாத்து பெரிய வாத்து என இருவகை கலாம். (ஜவ.) வாதாபி -1. தாருகாசுரன் தங்கையாகிய 2. இது குறுகிய கால்களும் படகுபோ அசமுகி தூர்வாசரைக் கூடிப்பெற்ற லுருவமும் உடைய நீர்ப்பறவை இனத் குமாரன். இவன் சகோ தான் வில் தைச் சேர்ந்தது. இவ்வினத்தில் நூற்றுக் உண்டு
வாதாபி 1406 வாத்து வாயுக்களாகப் பிரியினும் அது ரஸாதி இவன் தான் ஆடாக வில்வலன் வந்த விருந் வஸ்து பேதங்களாலும் தகா தபொருள்களை தினர்க்குச் சமைத்திட அவர்கள் உண்ட உண்ணலாலும் தீநடக்கைகளாலும் சோக பின் வில்வலன் மிருதசஞ்சீவினி மந்தி மாகத் திரும்பி ( 0 ) வித வாதரோகங்களைத் ரத்தால் வாதாபியை அழைக்க உண்டவர் தரும் . பாதாஷோபகவாதம் யாதாலகவா வயிற்றைப் பீறிக்கொண்டு வெளிவரு தம் பாதஹரிஷவாதம் அபிகா தவாதம் வான் . இவ்வகை செய்வதைத் தேவர் புச்சாவர்த்தவாதம் சீதகண்டுவாதம் சுப்தி அகத்தியரிடம் முறையிட்டனர் . அகத்தி வாதம் பரதகண்டகவாதம் களாயகஞ்ச யர் விருந்தாக வந்து உண்டு அவன் சகோ வாதம் சம்பூக சீரிஷவாதம் பாதோபகாத தானை அழைக்கையில் வயிற்றில் மாறு வாதம் கிருத்திரசிவாதம் சோணிதவாதம் தல்கண்டு வயிற்றைத் தொட்டுத் தடவி ஊருஸ் தம்பவாதம் சகனாவர் த்தவாதம் வெளிவராது இறக்கச் செய்ய இறந்த துனிவாதம் பிரதி துனிவாதம் மூடவா வன் . இவனை விப்ரசித்தியின் குமாரன் தம் ஆத்மானவாதம் பிரத்யாத்மானவா என்பர் . தம் அபந்திரிகவாதம் மனோவிருத்திவா 2. கிலாதனுக்குத் தமனியிடம் உதித்த தம் ஆந்திரபித்தவா தம் அபதானகவாதம் குமாரன் நாளாவர்த்த வாதம் மூத்திரசா வாதம் 3. சாளுக்கியாது முக்கிய பட்டணம் . மேட்ரக்ஷியவாதம் இருதாவிருதவாதம் இதனை கி . பி . 640 - இல் நரசிம்மவர்மன் சுரோணி சூலைவாதம் நாபிசாருவா தம் சுட்டெரித்தான் . அஷ்டிலாவாதம் பிரத்தியஷ்டிலாவாதம் வாதாரணி ஆத்மாவினிடம் நிறைந்து ஸ்தனருக்குவாதம் பக்ஷகாதவாதம் உதா வசிக்கும் வாயுமூர்த்தி . ( வாயு புராணம் . ) வர்த்தவாதம் தண்டகவாதம் தனுஸ் தம்ப வாதி -1 . எதுவும் எடுத்துக் காட்டும் நாட்டி வாதம் ஆக்ஷே பகவாதம் பாகியாயாமவா அளவை செய்து தன்கோணிறீ பிறன் தம் அந்தாரயாமவாதம் சந்நியாசவாதம் கோன் மறுப்பவன் . ( யாப் வி . ) அபிநியாசவாதம் ஆட்டியவாதம் விஸ்வ 2. சாரணமும் மேற்கோளும் எடுத்துக் பித்வாதம் சுவாலித தெவாதம் அவபாகுகவா காட்டிப் பிறன்கோள் மறுத்துத் தன்மத தம் அநாயசகவாதம் அவுஷ்மாபகவாதம் நிறுத்திப் பாடுவோன் . ( வீரசோ . ) ஊர்த்துவாம்மிச்சாவாதம் ஆயாசாவர்த்த வாதிஹம்சாம்புதர் அப்புள்ளாருக்கு அம் வாதம் அர்த்தி தவாதம் அனுஸ் தம்பவா மாள் இட்ட திருநாமம் தம் உக்கிராக்சகவாதம் விஸ்மாரியகவா வாதூலதேசிகன் - முதலியாண்டானுக்குப் தம் களாவர்த்தவாதம் பிரமோன் மந்த பெயர் வாதம் இதிதாபகவாதம் ஆசியா க்ஷேப வாத்து - 1. இது நிலத்திலும் நீரிலும் வாதம் தொனிவிச்சின்னவாதம் திருக் வாழும் பறவையாயினும் நீரில் வாழவே குப்பிராந்திவாதம் தவனோபகாதவாதம் பிரியப்படும் . இது தோலடிப் பா தங்களுள் திருக்குஸ்தம்பவா தழ் விவர் தாசியவாதம் ளது மூக்கு அகன்று சிறு பற்கள் போற் சம்வருதாசியவாதம் புருவாடோபகவா பொருக்குகளைப் பெற்றிருக்கும் . பூமியில் தம் பாதிரியவா தம் கர்ணசூலைரோகம் நடக்கையி லுடலை யசைத்தசைத்துச் செல் அவபேதகவாதம் ஊர்த்துவமுகவாதம் லும் . இது ஒரு சிறு படகுபோல் குவிந்த அதோமுகவாதம் ஆசியக்குவா தவாதம் கன்ற தேகத்தையுடையது . வாத்து சிறி சிதிலாவர்த்தவாதம் சர்வாங்கவாதம் சிரச் யது . கழுத்து நீளம் . நீரிலுள்ள பூச்சி சால்லியவாதம் காராஷேபகவாதம் அங் புழுக்களைத் தின்னும் . இதனிறகில் கசலனவாதம் அந்நியேத்து கவாதம் தொ தைலப்பசை யுள்ள தால் இறகுகள் நனைவ னிகத்சதவாதம் கம்பீரவாதம் பரிஸ்போ தில்லை . இது தன் முட்டைகளைப் பொரி ' டவாதம் மூத்திர உதிரவாதம் வச்சிரரூப க்க அறியாது . கோழிகளே இதன் முட் கவாதம் அசுவவாதம் பேய்வாதம் டைகளைப் பொரிப்பன . இதில் குள்ள ற்றை வாதரோக நிவாரணிகளால் வசமாக் வாத்து பெரிய வாத்து என இருவகை கலாம் . ( ஜவ . ) வாதாபி -1 . தாருகாசுரன் தங்கையாகிய 2. இது குறுகிய கால்களும் படகுபோ அசமுகி தூர்வாசரைக் கூடிப்பெற்ற லுருவமும் உடைய நீர்ப்பறவை இனத் குமாரன் . இவன் சகோ தான் வில் தைச் சேர்ந்தது . இவ்வினத்தில் நூற்றுக் உண்டு