அபிதான சிந்தாமணி

வற்சமுனி 1899 வன்மீகனார் துத் தன் தவத்திற்கு இடையூறு வராமற் கொப்பாகிய மற்றொரு வாக்கியார்த்தத்தை காத்தது தருமம் என்று அறிந்து அதற் வர்ணித்தலாம். இதனை வடநூலார் வலி குச் சிரஞ்சீவியாய் இருக்க வரம் அளித்து தரலங்காரமென்பர். வேறு இடஞ் சென்று தவஞ்செய்ய முய வனன் - உசீநான் குமாரன். லுகையில் தவநிலை கூடாமை கண்டு நாம் வனஸ்பதி - பிரியவிரதன் போன். கிருத தருமத்தை வணங்காததால் வந்த தீமை பிருஷ்டன் குமாரன். என்று அறிந்து ஒரு, மலைமீது ஏறிவிழ வனாசுவன் - ஒரு முனிவனது வரத்தால் இருக்கையில், தருமம் தோன்றி விழுகை தானே வயிற்றில் புத்திரனைப் பெற்றவன். யைத் தடுத்துத் தேற்றியது. அதுமுதல் வன்றெண்டர் - சைவசமயாசாரிய சுவாமி உலகத்தில் "எருமைமேல் மழைபெய் சளாகிய சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் தாம் சிவ ததுபோல்'' என்று பழமொழி வழங்கலா மூர்த்தியை அறியாது வலிமை பேசியதால் யிற்று, (சேது - 4 ) பெற்ற பெயர். வற்சழனி மிருகாவதியைச் காண்க. வன்பாணர் - 1. வையாவிக்கோ பெரும் வற்சான் சிருவன் குமாரன். பேகன், கண்டீரக் கோபெருநள்ளி, வல் வற்சாசுரன் இவன் கம்சன் எவலால் கண் விலோரி, முதலியவரைப் பாடிய புலவர் ணனை வஞ்சிக்கப் பசுங்கன்றின் உருவ (புற - நா.) டைந்து கன்றுகளுடன் மேய்வதுபோல் 2. இவர் கடையெழுவள்ளலி 'லொரு நடித்துக் காலம்பார்த்து இருந்தனன். வனாகிய கண்டீரக்கோப் பெருநள்ளி இதனை அறிந்த கண்ணன் இவனருகில் யைப் பரிசில் வேண்டிப் பாடியவர். சென்று காலைப்பிடித்து அருகிருந்த விளா நள்ளி வேட்டையாடுமிடத்து இவர் போன மரத்தில் எறிந்து மாய்த்தனன். பொழுது தன்னை இன்னானென் றறிவிக் வற்றல்-1. இது உணவாதிகளுக்குத் துணை காமல் அவன் பரிசு கொடுத்ததாகச் சொல் யுண்டிப் பொருள், உளுந்துமா, அரிசிமா, லும் பாடல் கேட்போர் மனத்தை மகிழ்விக் சுண்டைக்காய், சுக்கன்காய், பிதுளங்காய், கும், புறம் கசஅ, கசக, கடும். மற்றொரு மணித்தக்காளி பலவகைக் காய்கள் முத பொழுது கொல்லியாண்ட வல்வில்லோரி லிய பொருள்களை பாகஞ் செய்தும் பாகஞ் யிடத்துச் சென்று பாடிப் பரிசில் பெற்று செய்யாமலும் உப்பிட் டுலர்த்தி எண்ணெ மீண்டனர். புறம் கடுஉ, சடுக. இவர் பாடிய யில் வறுத்து உண்பது. முதுபாலை (கணவனைக் சானதேயிழ 2. கல்யாணப் பூசணி, சுரை, அத்திக் ந்து புலம்புவது) இரங்கத்தக்கதாகும். காய், சுண்டைக்காய், சுக்கங்காய், உளுந் புறம் உடுடு. வினைமுற்றி மீன் வான் நெற துமா, கடலைமா, பலவகைத் தானியநொய், யிடைக் கண்டவரை நோக்கிக் கூறியதாக முதலியவற்றைப் புழுக்கியும் புழுக்காம ஒருதுறை புதுவதின் அமைத்தவர் இவரே; லும் சம்பரங்கள் கூட்டி வெயிலிலுலர்த்தி நற், கூ எச. இவர் டாடியனவாக மேற்காட் நெய், எண்ணெயிலிட்டு வறுத்து உணவு டிய எழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. டன் கொள்வர். வன்புறை - இது களவின் கிளவி என்பது; வனகர்த்தன் - சிவமூர்த்தியை எண்ணித் தலைவி ஐயுற்றவழி ஐயத் தீரத்தலைவன் வற் தவமியற்றி வரம்பெற்ற அரக்கன், புறுத்திக் கூறல்; இதுஐயந் தீர்த்தல், பிறி வனகிரி - சிநன் ஆலயம் உள்ள ஒருமலை. வறிவுறுத்தல் என இரண்டுவகையினையும், வனதேவதை-வனத்திலிருந்து பலிகொள் அணிந்துழி நாணிய துணர்ந்து தெளிவித் ளும் தேவதையென்பர். பெருநயப்புணர்த்தல், தெய்வத் வனப்பகை- கோட்புவியார் குமாரி, சுந்தா திறம்பேசல், பிரியேனென் றல், பிரிந்து மூர்த்தி சுவாமிகளால் பதிகங்களுள் வைத் வருகென் றல், இடமணித்தென்றல், முத பாடும் பாக்கியம் அடைந்தவள். லிய விரியினையு முடைத்து, தெளிவு என் இவளை இவர் தந்தையார் சுந்தரமூர்த்திக பது தலைவன் கூறிய சொல்லைத் தலைவி ளுக்குத் தரச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மெய்யெனத் தெளிந்தாற்றுவது ; இது பெண்ணாக ஏற்றுக்கொண்டனர். களவின்கிளவி. வனப்புநிலையணி. - அஃதாவது வர்ணி வன்மீகம் - ஒரு தீர்த்தம், யத்தை விசேஷியாமாக்கிக் கொண்டு வர் வன்மகனர் - 1. இவர் முதற் சங்கப்புல ணிக்க வேண்டிய வாக்கியார்த்தத்திற் வருள் ஒருவர்.
வற்சமுனி 1899 வன்மீகனார் துத் தன் தவத்திற்கு இடையூறு வராமற் கொப்பாகிய மற்றொரு வாக்கியார்த்தத்தை காத்தது தருமம் என்று அறிந்து அதற் வர்ணித்தலாம் . இதனை வடநூலார் வலி குச் சிரஞ்சீவியாய் இருக்க வரம் அளித்து தரலங்காரமென்பர் . வேறு இடஞ் சென்று தவஞ்செய்ய முய வனன் - உசீநான் குமாரன் . லுகையில் தவநிலை கூடாமை கண்டு நாம் வனஸ்பதி - பிரியவிரதன் போன் . கிருத தருமத்தை வணங்காததால் வந்த தீமை பிருஷ்டன் குமாரன் . என்று அறிந்து ஒரு மலைமீது ஏறிவிழ வனாசுவன் - ஒரு முனிவனது வரத்தால் இருக்கையில் தருமம் தோன்றி விழுகை தானே வயிற்றில் புத்திரனைப் பெற்றவன் . யைத் தடுத்துத் தேற்றியது . அதுமுதல் வன்றெண்டர் - சைவசமயாசாரிய சுவாமி உலகத்தில் எருமைமேல் மழைபெய் சளாகிய சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள் தாம் சிவ ததுபோல் ' ' என்று பழமொழி வழங்கலா மூர்த்தியை அறியாது வலிமை பேசியதால் யிற்று ( சேது - 4 ) பெற்ற பெயர் . வற்சழனி மிருகாவதியைச் காண்க . வன்பாணர் - 1. வையாவிக்கோ பெரும் வற்சான் சிருவன் குமாரன் . பேகன் கண்டீரக் கோபெருநள்ளி வல் வற்சாசுரன் இவன் கம்சன் எவலால் கண் விலோரி முதலியவரைப் பாடிய புலவர் ணனை வஞ்சிக்கப் பசுங்கன்றின் உருவ ( புற - நா . ) டைந்து கன்றுகளுடன் மேய்வதுபோல் 2. இவர் கடையெழுவள்ளலி ' லொரு நடித்துக் காலம்பார்த்து இருந்தனன் . வனாகிய கண்டீரக்கோப் பெருநள்ளி இதனை அறிந்த கண்ணன் இவனருகில் யைப் பரிசில் வேண்டிப் பாடியவர் . சென்று காலைப்பிடித்து அருகிருந்த விளா நள்ளி வேட்டையாடுமிடத்து இவர் போன மரத்தில் எறிந்து மாய்த்தனன் . பொழுது தன்னை இன்னானென் றறிவிக் வற்றல் -1 . இது உணவாதிகளுக்குத் துணை காமல் அவன் பரிசு கொடுத்ததாகச் சொல் யுண்டிப் பொருள் உளுந்துமா அரிசிமா லும் பாடல் கேட்போர் மனத்தை மகிழ்விக் சுண்டைக்காய் சுக்கன்காய் பிதுளங்காய் கும் புறம் கசஅ கசக கடும் . மற்றொரு மணித்தக்காளி பலவகைக் காய்கள் முத பொழுது கொல்லியாண்ட வல்வில்லோரி லிய பொருள்களை பாகஞ் செய்தும் பாகஞ் யிடத்துச் சென்று பாடிப் பரிசில் பெற்று செய்யாமலும் உப்பிட் டுலர்த்தி எண்ணெ மீண்டனர் . புறம் கடுஉ சடுக . இவர் பாடிய யில் வறுத்து உண்பது . முதுபாலை ( கணவனைக் சானதேயிழ 2. கல்யாணப் பூசணி சுரை அத்திக் ந்து புலம்புவது ) இரங்கத்தக்கதாகும் . காய் சுண்டைக்காய் சுக்கங்காய் உளுந் புறம் உடுடு . வினைமுற்றி மீன் வான் நெற துமா கடலைமா பலவகைத் தானியநொய் யிடைக் கண்டவரை நோக்கிக் கூறியதாக முதலியவற்றைப் புழுக்கியும் புழுக்காம ஒருதுறை புதுவதின் அமைத்தவர் இவரே ; லும் சம்பரங்கள் கூட்டி வெயிலிலுலர்த்தி நற் கூ எச . இவர் டாடியனவாக மேற்காட் நெய் எண்ணெயிலிட்டு வறுத்து உணவு டிய எழுபாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . டன் கொள்வர் . வன்புறை - இது களவின் கிளவி என்பது ; வனகர்த்தன் - சிவமூர்த்தியை எண்ணித் தலைவி ஐயுற்றவழி ஐயத் தீரத்தலைவன் வற் தவமியற்றி வரம்பெற்ற அரக்கன் புறுத்திக் கூறல் ; இதுஐயந் தீர்த்தல் பிறி வனகிரி - சிநன் ஆலயம் உள்ள ஒருமலை . வறிவுறுத்தல் என இரண்டுவகையினையும் வனதேவதை - வனத்திலிருந்து பலிகொள் அணிந்துழி நாணிய துணர்ந்து தெளிவித் ளும் தேவதையென்பர் . பெருநயப்புணர்த்தல் தெய்வத் வனப்பகை- கோட்புவியார் குமாரி சுந்தா திறம்பேசல் பிரியேனென் றல் பிரிந்து மூர்த்தி சுவாமிகளால் பதிகங்களுள் வைத் வருகென் றல் இடமணித்தென்றல் முத பாடும் பாக்கியம் அடைந்தவள் . லிய விரியினையு முடைத்து தெளிவு என் இவளை இவர் தந்தையார் சுந்தரமூர்த்திக பது தலைவன் கூறிய சொல்லைத் தலைவி ளுக்குத் தரச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மெய்யெனத் தெளிந்தாற்றுவது ; இது பெண்ணாக ஏற்றுக்கொண்டனர் . களவின்கிளவி . வனப்புநிலையணி . - அஃதாவது வர்ணி வன்மீகம் - ஒரு தீர்த்தம் யத்தை விசேஷியாமாக்கிக் கொண்டு வர் வன்மகனர் - 1. இவர் முதற் சங்கப்புல ணிக்க வேண்டிய வாக்கியார்த்தத்திற் வருள் ஒருவர் .