அபிதான சிந்தாமணி

வர்த்தமான தீர்த்தங்கரர் 1894) வலாசுரன கூறுவர். மதுரை சௌராஷ்டிார் ஒன்று பாதம் உயிர்; இடநாளுக்கு முந்தின பாதம் முதல் பத்துவரையில் முறையே பாங்க், அல் உயிர் முடிந்த பாதம் உடல் என்றறியப் லது பீ, அடைகா - அ-துலா. பெளனாகா - படும். (வி தானமாலை.) அ.து லா, அக் அ.து யா, மூலம் அது வலம்புரி விநாயகர் - விநாயக பேதத்துள் சாவால், தீ மனம் அ.து பவுனோடு அக், ஒன்று, ஒருமுறை விநாயகமூர்த்தி திருப் தை, அடை அக் எனவும், வீசத்தை - பாங் பாற்கடலில் நீர் விளையாட்டுக் காரணமா காணி எ-ம், (ஆ) அடகாகாணி, (3) சாவாங் கச் சென்று அங்கு துயின்ற திருமாலி காணி, (3) அடகாபான், (2) பவுனாகாபான் னைத் துதிக்கையால் உறுஞ்சி உமிழ்கை என்பர். இன்றும் ஜவுளி வியாபாரிகளிற் யில் சங்கு ஒருபுறம் போய் விழுந்தது. பூத சிலர் ஒன்று முதல் பத்து வரையில் நபி, சா, கணத்தில் ஒன்று, அச்சங்கினை எடுத்து டிமி, தோ, சொளம், திரிவாண்டோ, முழங்கியது. அதனைத் திருமால்வேண்ட குழிப்பி , பரத்தாண்டே, கிழம், குளசி, வாங்கி அளித்ததால் இப்பெயர் பெற்ற நபம், கிராதி, பெழம், பிச்சு, கிரி, வலி னர். (காஞ்சிபுராணம்.) வாண்டே, மணி, தாழாண்டே, சிணி, வலவை - ஒருந்தி; இலங்கைத்தீவிற் சம புலிமி என்பர். இவர்கள் வீசத்தை னொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது. (திரு.) எழுந்து, (A) தூணா, (4) திங்கு, (3) வலன்-1. ஒரு அசுரன்; இந்திரனால் கொல் சாண்ணோ, (2) தரம் - என்பர். ஆட்டுவணி லப்பட்டவன். இரத்னோற்பத்தி காண்க. சர். ஒன்று முதல் பத்துவரையில் முறையே 2. இவ்வலன் புதல்வன் பலராமரால் பண்டி, எசப்பு, சூலம், நடவா, செய், தீர்த்தயாத்திரையில் கொல்லப்பட்டவன். காரபு, சத், அட்டு, நவ், தடப்பா என்பர். 3. சூரிய வம்சத்து அரசனாகிய பரிச்சித் பின்னும் பல பரிபாஷைகள் உண்டு. திற்குச் சோபனையிடத்து உதித்தவன். வர்த்தமான தீர்த்தங்கார் - சைந் தீர்த்தங்கா 4. கருடனால் கொல்லப்பட்ட அசுரன். ரில் இருபத்தினான்காவது. இவர் விதேக இவன் எலும்புகள் வயிரம் ஆயின. தேசத்தில் குண்டலபுரத்தில் நாதவம்சத் 5. பீமன் அஞ்ஞாதவாசத்தில் வைத் தில் சித்தார்த்த மகாராசருக்குப் பிரிய துக்கொண்ட பெயர். காரணியிடம் சித்திரைமாசம் சுக்லபக்ஷம் 6. ஒருவேடன் திரிகூடத்துக்கு அருகில் திரயோதசி உத்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் வேட்டைக்குச் சென்று மிருகங்களை வதை கூடிய தினத்திற் பிறந்தவர். உன்ன தம் (எ ) த்து அம்மிருகத் தசைகளைப் பதப்படுத்தி முழம், சுவர்ணவர்ணம், (எஉ) வருஷம் வைத்திருந்தனன். நரி ஒன்று அவைகளை ஆயுஷ்யம், கௌதமர் முதலாகிய (கக) எடுத்துச் செல்ல இவன் அந்தரியைத் கண தார். அக்காலத்து அரசர் சிரேணிக் தொடர்ந்து அம்மலையை வலம் வந்து முத் மகாராசா, சீவகன் ராசா. தியடைந்தனன். (திரிகூடாசல புராணம்.) வர்த்தமானம் ஒருபட்டணம். இப்பட்ட வலாகம் கிருஷ்ணன் தேர்க் குதிரை ணத்தில் பாண்டு புத்திரர் அரண்ய சந்தத் களில் ஒன்று. தராய்த் தங்கினார்கள். வலாகன் 1. ஒரு அசுரன் ; சுசர்மன் வர்த்தமானீச்சாம் திருப்புகலூரிலுள்ள தேவியை எடுத்துச் சென்றவன். உத் சிவஸ்தலம். இது முற்காலத்தில் ஜைன தானபாதன் குமாரனாகிய உத்தமன் தேவி ருடைய திருப்பதிகளி லொன் றென்பர். யை நாக லோகத்திலிருந்து மீட்டுக்கொண வர்மதிருக்கு - அக்குரூரன் தம்பி. ர்ந்து அளித்தவன். வலங்கைமீகாமன் - ஒரு தமிழ்ப்புலவன். 2. சாதகர்ணிக்குச் சீடன். அறிவாநந்த சித்தியார் இயற்றியவன். 3. கல்கியின் குமாரன். வலநாளிடநாள் - அச்சுவனி, புனர்ப்பூசம், வலாசுரன் 1. தேவர்களை வருத்தச் சிவ மூலம், பூரட்டாதி முதலாக மும் மூன்று மூர்த்தியை எண்ணித் தவம் இயற்றி நெடு நாள் வலநாள் ; இவை மேஷாதி மீனந்த நாள் வாழவும், இறந்தபின் தேகம் நவரத் எண்ணப்படும். சோகணி, மகம், தினமாகவும் வரம் வேண்டிப் பெற்றுத் விசாகம், திருவோணம் முதலாக மும் தேவர்களை வருத்தி வருகையில், இந்திரன் மூன்று நான் இடநாள். இவை விருச்சிக இவனை உபாயத்தினால் வெல்ல எண்ணி, முதல் தனுவந்தமாக எண்ணப்படும். வல அசுரனே நீ மகா வல்லவன்! உன்னுடன் நாளுக்கு முந்தின பாதம் உடல், முடிந்த நட்புக்சொள்ள விரும்புகிறேன்' என்று மாக
வர்த்தமான தீர்த்தங்கரர் 1894 ) வலாசுரன கூறுவர் . மதுரை சௌராஷ்டிார் ஒன்று பாதம் உயிர் ; இடநாளுக்கு முந்தின பாதம் முதல் பத்துவரையில் முறையே பாங்க் அல் உயிர் முடிந்த பாதம் உடல் என்றறியப் லது பீ அடைகா - - துலா . பெளனாகா - படும் . ( வி தானமாலை . ) அ.து லா அக் அ.து யா மூலம் அது வலம்புரி விநாயகர் - விநாயக பேதத்துள் சாவால் தீ மனம் அ.து பவுனோடு அக் ஒன்று ஒருமுறை விநாயகமூர்த்தி திருப் தை அடை அக் எனவும் வீசத்தை - பாங் பாற்கடலில் நீர் விளையாட்டுக் காரணமா காணி - ம் ( ) அடகாகாணி ( 3 ) சாவாங் கச் சென்று அங்கு துயின்ற திருமாலி காணி ( 3 ) அடகாபான் ( 2 ) பவுனாகாபான் னைத் துதிக்கையால் உறுஞ்சி உமிழ்கை என்பர் . இன்றும் ஜவுளி வியாபாரிகளிற் யில் சங்கு ஒருபுறம் போய் விழுந்தது . பூத சிலர் ஒன்று முதல் பத்து வரையில் நபி சா கணத்தில் ஒன்று அச்சங்கினை எடுத்து டிமி தோ சொளம் திரிவாண்டோ முழங்கியது . அதனைத் திருமால்வேண்ட குழிப்பி பரத்தாண்டே கிழம் குளசி வாங்கி அளித்ததால் இப்பெயர் பெற்ற நபம் கிராதி பெழம் பிச்சு கிரி வலி னர் . ( காஞ்சிபுராணம் . ) வாண்டே மணி தாழாண்டே சிணி வலவை - ஒருந்தி ; இலங்கைத்தீவிற் சம புலிமி என்பர் . இவர்கள் வீசத்தை னொளி மலையிலிருந்து உண்டாவது . ( திரு . ) எழுந்து ( A ) தூணா ( 4 ) திங்கு ( 3 ) வலன் -1 . ஒரு அசுரன் ; இந்திரனால் கொல் சாண்ணோ ( 2 ) தரம் - என்பர் . ஆட்டுவணி லப்பட்டவன் . இரத்னோற்பத்தி காண்க . சர் . ஒன்று முதல் பத்துவரையில் முறையே 2. இவ்வலன் புதல்வன் பலராமரால் பண்டி எசப்பு சூலம் நடவா செய் தீர்த்தயாத்திரையில் கொல்லப்பட்டவன் . காரபு சத் அட்டு நவ் தடப்பா என்பர் . 3. சூரிய வம்சத்து அரசனாகிய பரிச்சித் பின்னும் பல பரிபாஷைகள் உண்டு . திற்குச் சோபனையிடத்து உதித்தவன் . வர்த்தமான தீர்த்தங்கார் - சைந் தீர்த்தங்கா 4. கருடனால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . ரில் இருபத்தினான்காவது . இவர் விதேக இவன் எலும்புகள் வயிரம் ஆயின . தேசத்தில் குண்டலபுரத்தில் நாதவம்சத் 5. பீமன் அஞ்ஞாதவாசத்தில் வைத் தில் சித்தார்த்த மகாராசருக்குப் பிரிய துக்கொண்ட பெயர் . காரணியிடம் சித்திரைமாசம் சுக்லபக்ஷம் 6. ஒருவேடன் திரிகூடத்துக்கு அருகில் திரயோதசி உத்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் வேட்டைக்குச் சென்று மிருகங்களை வதை கூடிய தினத்திற் பிறந்தவர் . உன்ன தம் ( ) த்து அம்மிருகத் தசைகளைப் பதப்படுத்தி முழம் சுவர்ணவர்ணம் ( எஉ ) வருஷம் வைத்திருந்தனன் . நரி ஒன்று அவைகளை ஆயுஷ்யம் கௌதமர் முதலாகிய ( கக ) எடுத்துச் செல்ல இவன் அந்தரியைத் கண தார் . அக்காலத்து அரசர் சிரேணிக் தொடர்ந்து அம்மலையை வலம் வந்து முத் மகாராசா சீவகன் ராசா . தியடைந்தனன் . ( திரிகூடாசல புராணம் . ) வர்த்தமானம் ஒருபட்டணம் . இப்பட்ட வலாகம் கிருஷ்ணன் தேர்க் குதிரை ணத்தில் பாண்டு புத்திரர் அரண்ய சந்தத் களில் ஒன்று . தராய்த் தங்கினார்கள் . வலாகன் 1. ஒரு அசுரன் ; சுசர்மன் வர்த்தமானீச்சாம் திருப்புகலூரிலுள்ள தேவியை எடுத்துச் சென்றவன் . உத் சிவஸ்தலம் . இது முற்காலத்தில் ஜைன தானபாதன் குமாரனாகிய உத்தமன் தேவி ருடைய திருப்பதிகளி லொன் றென்பர் . யை நாக லோகத்திலிருந்து மீட்டுக்கொண வர்மதிருக்கு - அக்குரூரன் தம்பி . ர்ந்து அளித்தவன் . வலங்கைமீகாமன் - ஒரு தமிழ்ப்புலவன் . 2. சாதகர்ணிக்குச் சீடன் . அறிவாநந்த சித்தியார் இயற்றியவன் . 3. கல்கியின் குமாரன் . வலநாளிடநாள் - அச்சுவனி புனர்ப்பூசம் வலாசுரன் 1. தேவர்களை வருத்தச் சிவ மூலம் பூரட்டாதி முதலாக மும் மூன்று மூர்த்தியை எண்ணித் தவம் இயற்றி நெடு நாள் வலநாள் ; இவை மேஷாதி மீனந்த நாள் வாழவும் இறந்தபின் தேகம் நவரத் எண்ணப்படும் . சோகணி மகம் தினமாகவும் வரம் வேண்டிப் பெற்றுத் விசாகம் திருவோணம் முதலாக மும் தேவர்களை வருத்தி வருகையில் இந்திரன் மூன்று நான் இடநாள் . இவை விருச்சிக இவனை உபாயத்தினால் வெல்ல எண்ணி முதல் தனுவந்தமாக எண்ணப்படும் . வல அசுரனே நீ மகா வல்லவன் ! உன்னுடன் நாளுக்கு முந்தின பாதம் உடல் முடிந்த நட்புக்சொள்ள விரும்புகிறேன் ' என்று மாக