அபிதான சிந்தாமணி

வருஷம் 1392 வரையறுத்த பாட்டியல் கண் உலக சமுத்திரத்தில் மழை பிரளயம் பாயும். டனர். சில நாட்களுக்குப்பிறகு தேவகி இந்தப் பதின்மூன்று நாட்களும் நிர்மலமா வேண்டுகோளால் அவர்கள் வருவிக்கப் யிருக்கின் நாள் வீதம் பார்த்து அந்த மாத பட்டுச் சாபநீக்கம் பெற்றனர். மழையில்லை யென்க. (விதானமாலை.) வருதகர் கோபாலரில் ஒரு வகையர். வருஷம் - 1. ஒரு முறை நாரதமுரிவர் வந்தனி ஒரு அப்சரப்பெண். இவள் பிர கிருஷ்ணமூர்த்தியை நீர் அறுபதினாயிரம் வரன் எனும் வேதியனைக் கண்டு மயல் கோபிகைகளுடன் கூடி இருக்கிறீரே கொள்ள அவன் உடன்படாமையால் எனக்கு ஒரு கன்னிகை தாலாகாதா விசனம் உற்ற இவளது கணவன் அவ என்ன, அதற்குக் கண்ணன் நான் இல் னப்போல் உருக்கொண்டு புணர்ந்தனன். லாப்பெண்ணை வரிக்க என, உடன்பட் அதனால் இவளிடம் சுவரோருசி பிறந் தான் (சு0,000) வீடுகளிலும் பார் தான். அந்தச் சுவரோருசியிடம் ஸுவா த்து இவர் இல்லாவீடு கிடைக்காததினால் ரோசிஷ மனுப்பிறந்தான். கண்ணனிடம் வந்து அவர் திருமேனியில் வருநயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமாரன். மயல் கொண்டு அவரை நோக்கி நான்தேவ வரேணியன் - ஒரு அரசன். விக்னராச ரீரிடம் பெண்ணாய் இருந்து சமிக்க சைப் புத்திரராகப் பெற்றுக் காட்டி எண்ணல்கொண்டேன் என்றனர். லிடக் கட்டளை யிட்டவன். ணன் யமுனையில் நாசதரை ஸ்நானஞ் வரைதல் - இது, (ருசு) ஆம் நாள் தலைவன் செய்ய ஏவ, முறிவர் அவ்வகைசெய்து மீண்டு தலைவியில்லம் வருகையில் தலை அழகுள்ள பெண்ணாயினர். இவ வி தம ரெதிர்கொண்டுபோ யழைத்துவந்த ளுடன் கண்ணன் அறுபது வருஷம் கிரீ பின் இயற்கைப்படி பலவி தமாக டித்து அறுபது குமாரரைப் பெற்றனர். அருங்கலன் முதலிய வேண்டுவன கொடு அவர்கள் பெயர் பிரபவ முதல் அக்ஷய த்து அந்தணரையுஞ் சான்றோரையு முன் இறுதியானவர்களாம். இவர்கள் வருஷ னிட்டு மணச்சடங்குடனே வதுவை முடித் மாம் பதம் பெற்றனர். துழிக் கண்டோர் மகிழ்ந்து கூறல். 2. (சுo). பிரபவ, விபவ, சுக்கில, பிர னுடன் வரைவியல் முற்றியது. மோதூத, பிரசோத்பத்தி, ஆங்கீரச, வரைதல் வேட்கை-இது (க) நாள் நிகழ்ச்சி. ஸ்ரீமுக, பவ, யுவ, தாது, ஈசுவா, வெகு தலைவிமணத்திற் கவாவுறுதல். இது அச் தானிய, பிரமாதி, விக்ரம, விஷு, சித் சம், உவர்த்தல், ஆற்றாமை என மூவ திரபானு, சுபானு, தாரண, பார்த்திய, கைத்து. இதன் விரி தலைமகளைப் பாங்கி விய இவ்விருபதும் உத்தம வருஷங்கள். பருவால் வினாவல், அருமறை செவிலியறிந் சர்வஜித்து, சர்வதாரி, விரோதி, விகிர்தி, தமைகூறல், தலைமகன் வருந்தொழிற் கா, நந்தன, விஜய, ஜய, மன்மத, துன் கருமை சாற்றல், தலைமகனூர்க்குச் செல முகி, ஏவிளம்பி, விளம்பி, விகாரி, சார் வொருப்படுதல், பாங்கியிறைவனைப் பழித் வரி, பி சுபகிருது, சோபகிருது, தல், இறைவியிறையோன் தன்னை நேர்ந் குரோதி, விஸ்வாவசு, பார்பவ இவ்விரு தியற்பட மொழிதல், கனவுகள் நலி புரைத்தல், பதும் மத்திம வருஷங்கள். பிலவங்க, கனவி னழி புரைத்தல், தன் துயர் தலைவ , கீலக, சௌமிய, சாதாரண, விரோதி குணர்த்தல் வேண்டல், துன்புறு பாக்கி இருது, பரிதாபி, பிரமாதீச, ஆனந்த, சொல்லெனச் சொல்லல், அலர் பார்த்துற்ற இராக்ஷஸ, நள, பிங்கள, காளயுக்தி, சித் அச்சக்கிளவி, ஆறு பார்த்துற்ற அச்சக் தார்த்தி, சௌத்ரி, துன்மதி, துந்துபி , கிளவி, காமமிக்ககழிபடர் கிளவி, தன்னுட் உருத்ரோத்காரி, இரத்தாக்ஷி, குரோதன, கையாறெய்திடுகிளவி, நெறிவிலக்குவித் அக்ஷய இவ்விருபதும் அதமவருடங்களாம். தல், குறிவிலக்குவித்தல், வெறிவிலக்குவித் 3. பூமி தன்னினும் பலமடங்கு பெரிய தல், பிறவிலக்குவித்தல், குரவரை வரை சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருதற்கு வெதிர் கொள்ளுவித்தல் எனும் விரிவினை (3653) நாட்கள் ஆகின்றன. அதுவே யுடையது. (அகம்:) வருஷம். வரையறுத்த பாட்டியல் - செய்யுளின் வருஷை - மரீசியின் தேவி. இவள் குமா பொருத்தம் சொன்ன செய்யுள் இலக்க சர் அறுவரும் பிரமன் சாபத்தினால் தேவகி ணம். இது சம்பந்தமுமிவர் மாணாக்கர் வயிற்றிற்பிறந்து சம்சனால் கொல்லப்பட் இயற்றியதாம்.
வருஷம் 1392 வரையறுத்த பாட்டியல் கண் உலக சமுத்திரத்தில் மழை பிரளயம் பாயும் . டனர் . சில நாட்களுக்குப்பிறகு தேவகி இந்தப் பதின்மூன்று நாட்களும் நிர்மலமா வேண்டுகோளால் அவர்கள் வருவிக்கப் யிருக்கின் நாள் வீதம் பார்த்து அந்த மாத பட்டுச் சாபநீக்கம் பெற்றனர் . மழையில்லை யென்க . ( விதானமாலை . ) வருதகர் கோபாலரில் ஒரு வகையர் . வருஷம் - 1. ஒரு முறை நாரதமுரிவர் வந்தனி ஒரு அப்சரப்பெண் . இவள் பிர கிருஷ்ணமூர்த்தியை நீர் அறுபதினாயிரம் வரன் எனும் வேதியனைக் கண்டு மயல் கோபிகைகளுடன் கூடி இருக்கிறீரே கொள்ள அவன் உடன்படாமையால் எனக்கு ஒரு கன்னிகை தாலாகாதா விசனம் உற்ற இவளது கணவன் அவ என்ன அதற்குக் கண்ணன் நான் இல் னப்போல் உருக்கொண்டு புணர்ந்தனன் . லாப்பெண்ணை வரிக்க என உடன்பட் அதனால் இவளிடம் சுவரோருசி பிறந் தான் ( சு 0 ) வீடுகளிலும் பார் தான் . அந்தச் சுவரோருசியிடம் ஸுவா த்து இவர் இல்லாவீடு கிடைக்காததினால் ரோசிஷ மனுப்பிறந்தான் . கண்ணனிடம் வந்து அவர் திருமேனியில் வருநயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமாரன் . மயல் கொண்டு அவரை நோக்கி நான்தேவ வரேணியன் - ஒரு அரசன் . விக்னராச ரீரிடம் பெண்ணாய் இருந்து சமிக்க சைப் புத்திரராகப் பெற்றுக் காட்டி எண்ணல்கொண்டேன் என்றனர் . லிடக் கட்டளை யிட்டவன் . ணன் யமுனையில் நாசதரை ஸ்நானஞ் வரைதல் - இது ( ருசு ) ஆம் நாள் தலைவன் செய்ய ஏவ முறிவர் அவ்வகைசெய்து மீண்டு தலைவியில்லம் வருகையில் தலை அழகுள்ள பெண்ணாயினர் . இவ வி தம ரெதிர்கொண்டுபோ யழைத்துவந்த ளுடன் கண்ணன் அறுபது வருஷம் கிரீ பின் இயற்கைப்படி பலவி தமாக டித்து அறுபது குமாரரைப் பெற்றனர் . அருங்கலன் முதலிய வேண்டுவன கொடு அவர்கள் பெயர் பிரபவ முதல் அக்ஷய த்து அந்தணரையுஞ் சான்றோரையு முன் இறுதியானவர்களாம் . இவர்கள் வருஷ னிட்டு மணச்சடங்குடனே வதுவை முடித் மாம் பதம் பெற்றனர் . துழிக் கண்டோர் மகிழ்ந்து கூறல் . 2. ( சு o ) . பிரபவ விபவ சுக்கில பிர னுடன் வரைவியல் முற்றியது . மோதூத பிரசோத்பத்தி ஆங்கீரச வரைதல் வேட்கை - இது ( ) நாள் நிகழ்ச்சி . ஸ்ரீமுக பவ யுவ தாது ஈசுவா வெகு தலைவிமணத்திற் கவாவுறுதல் . இது அச் தானிய பிரமாதி விக்ரம விஷு சித் சம் உவர்த்தல் ஆற்றாமை என மூவ திரபானு சுபானு தாரண பார்த்திய கைத்து . இதன் விரி தலைமகளைப் பாங்கி விய இவ்விருபதும் உத்தம வருஷங்கள் . பருவால் வினாவல் அருமறை செவிலியறிந் சர்வஜித்து சர்வதாரி விரோதி விகிர்தி தமைகூறல் தலைமகன் வருந்தொழிற் கா நந்தன விஜய ஜய மன்மத துன் கருமை சாற்றல் தலைமகனூர்க்குச் செல முகி ஏவிளம்பி விளம்பி விகாரி சார் வொருப்படுதல் பாங்கியிறைவனைப் பழித் வரி பி சுபகிருது சோபகிருது தல் இறைவியிறையோன் தன்னை நேர்ந் குரோதி விஸ்வாவசு பார்பவ இவ்விரு தியற்பட மொழிதல் கனவுகள் நலி புரைத்தல் பதும் மத்திம வருஷங்கள் . பிலவங்க கனவி னழி புரைத்தல் தன் துயர் தலைவ கீலக சௌமிய சாதாரண விரோதி குணர்த்தல் வேண்டல் துன்புறு பாக்கி இருது பரிதாபி பிரமாதீச ஆனந்த சொல்லெனச் சொல்லல் அலர் பார்த்துற்ற இராக்ஷஸ நள பிங்கள காளயுக்தி சித் அச்சக்கிளவி ஆறு பார்த்துற்ற அச்சக் தார்த்தி சௌத்ரி துன்மதி துந்துபி கிளவி காமமிக்ககழிபடர் கிளவி தன்னுட் உருத்ரோத்காரி இரத்தாக்ஷி குரோதன கையாறெய்திடுகிளவி நெறிவிலக்குவித் அக்ஷய இவ்விருபதும் அதமவருடங்களாம் . தல் குறிவிலக்குவித்தல் வெறிவிலக்குவித் 3. பூமி தன்னினும் பலமடங்கு பெரிய தல் பிறவிலக்குவித்தல் குரவரை வரை சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருதற்கு வெதிர் கொள்ளுவித்தல் எனும் விரிவினை ( 3653 ) நாட்கள் ஆகின்றன . அதுவே யுடையது . ( அகம் :) வருஷம் . வரையறுத்த பாட்டியல் - செய்யுளின் வருஷை - மரீசியின் தேவி . இவள் குமா பொருத்தம் சொன்ன செய்யுள் இலக்க சர் அறுவரும் பிரமன் சாபத்தினால் தேவகி ணம் . இது சம்பந்தமுமிவர் மாணாக்கர் வயிற்றிற்பிறந்து சம்சனால் கொல்லப்பட் இயற்றியதாம் .