அபிதான சிந்தாமணி

ஆத்திகன் 129 ஆநந்ததீர்த்தர் நாட்டினைக் கொடுத்து நாககன்னிகையின் 2. இது பலவாய், நித்யமாய், ஆண குமரனுக்குக் காஞ்சி மண்டலத்தை யளி வாதி மலத்தால் மறைப்புண்டு பசு வெனப் த்து ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தியெனப் பட்டுக் கர்மத்திற்கீடாகத் தேகமெடுத்துப் பெயருமிட்டனன். அதுமுத விவனாண்ட போகங்களைப் புசித்து அப்புசிப் பாலுண் நாடு தொண்டைநாடெனப்பட்டது. இவ டாகிய இதா கி தங்களால் பாவ புண்ணியல் ன் புழற்கோட்டத்திருந்த குறும்பாசரை களையார்ச்சித்து அவற்றால் இறந்தும் பிறந் வெல்லச் செல்லுகையில் அரசன் ஏறி தும் வருவது. இவ்வான்மாக்கள் ஆண யிருந்த யானையின் கால் முல்லைக்கொடி வாதி மாயாகன்மங்களின் இன்மையுண் யாற் கட்டுண்டது. அரசன் கையிலிருந்த மைகளால் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், வாளால் அதனை வெட்டினன். அவ் சகலர் என மூவி தப்படுவர். (சித்தா ). வெட்டு அவ்விட மெழுந்தருளியிருந்த ஆத்மாச்ரயம் - தன்னைத் தானே பற்று தல் சிவலிங்கமூர்த்தியின் மீது பட்டு உதிர எனும் குற்றம். வெள்ளம் உண்டாயிற்று. அரசன் பயந்து ஆநகதுந்துபி-1. வசுதேவருக்கு ஒரு வேண்டச் சிவமூர்த்தி காக்ஷிகொடுத்து, பெயர். நந்தி பிரானை அழைத்துப் படைத்துணை - 2. இவன், சாளுவனுடன் கர்ணன் யேவிக் குறும்பரசரை வெல்வித்தனர். போர்செய்ய, கர்ணன் அவனால் அந்தப் இச்சிவமூர்த்தி தரிசநந்தந்த தலம் திரு போரைவிட்டு நீங்கும்படி மாயையால் முல்லைவாயி லெனப்பட்டது. உருவாக்கப்பட்டுச் சாளுவனால் வெட்டப் ஆத்திகன்- ஜரத்காருரிஷிக்கு ஒரு பெயர். பட்ட மாயாவசு தேவவுருக்கொண்டவன், ஆத்திசூடி--ஔவையார் அருளிச்செய்த நீதி ஆநகன்-1. வசுதேவருக்குத் தம்பி. பாரி நூல். கர்நகை. குமரன் இருத்தாமன். ஆத்திசூடி புராணம் - ஆத்திசூடியினீதியை 2. சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த முதலாகவும், சூத்திரப்பொருள் மாறாம் குமரன். | லும் விருத்தத்தால் பாடிய எல். இதிற் ஆநந்தகீரி-ஒரு சம்ஸ்கிருத கவி. சங்கரா பெரும்பான்மை பெரியபுராணக் கதைகள் | சாரியரின் மாணாக்கர். இவர்க்குத் துரோ அடங்கியுள்ளன. டகாசாரியர் எனவும் பெயர். ஆத்திசூடி வெண்பா - ஆத்திசூடி நீதியை ஆநந்தக்கூத்தா ஆநந்தக்கூத்தர் - திருவாசகத்திற்கு உரையி 'இறுதி யடிதோறுங்கொண்டு வெண்பா யற்றிய புலவர். வாற் பாடப்பட்ட ஒரு நூல். ஆநந்த சித்தர் - ஒரு சித்தர். ஆத்தியந்திகப்பிரளயம் - எல்லாப் பொருள் ஆநந்த தீர்த்தர் - மத்வாசாரியர், இவர் சாலி வாகனசகம் (கசக) இல் பிலவங்க வரு களும் அதன தன் காரணத்துள் ஒடுங்க ஷம் பிறந்தவர். இவர் தேவர்கள், கலியில் ஆன்மா ஞானத்தால் முத்தியை அடையும் தெய்வபக்தி குறைதல்நோக்கி விஷ்ணு பிரளயம். வைப் பிரார்த்திக்க விஷ்ணுமூர்த்தி வாயு ஆத்திரேயர் -1. அத்திரியைக் காண்க. வின் அவதாரமாக இவரைப் பூமியில் 2. திருவல்லிக்கேணியிற் பெருமாளைப் உடும் எனும் ரஜி தபீடபுரத்தையடுத்த பிரதிட்டை செய்து பூசித்த இருடி. சிவரூப்யமென்னும் கிராமத்திருந்த மத்ய ஆத்திரையன் பேராசிரியன் - ஒரு தமிழா கேஹபட்டாசாரியரின் மனைவியிடம் பிற சிரியர். இவர் செய்த நூல்கள் காணப்பட ப்பித்தனர். இவர் பிறந்து வாசுதேவா வில்லை. ஒரு பொதுப்பாயிரங் காணப்படு சாரியர் என்று முதற்பெயர் பெற்றுப் கிறது. இவர் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை பூர்வாலயன் தந்த பசுவின் பாலுண்டு எழுதியவர்போலும். வளர்ந்து தந்தை தாயாரால் காட்டின்வழிச் ஆத்மா- இது ஆன்மத்வ சாமான்யமுடை செல்லுகையில் பிசாசங்களால் பீதியடை யது. சுகதுக்க முதலிய வேறுபாட்டாற் ந்த வழிப்போக்கரைக் காத்து, தாய் காரிய பல. இதற்குச் சங்கிய முதலிய ஐந்தும் வசமாக வெளியிற் சென்றிருக்கையில் சாமான்ய குணங்கள், புத்தி, சுகம், துக் அழுது தமக்கையால் கொள்ளினை உண் கம், இராகம், த்வேஷம், பிரய தனம், தர் பிக்கவுண்டு, துன்பமிலாதிருந்து ஓராண் மம், அதர்மம், பாவனை முதலிய (க)| டில் பசுவின் வாலைப்பிடித்து மறைந்து விசேஷ குணங்கள். (தருக்கம்) போய்ச் சாயங்காலம் வீடுவந்து சேர்ந்து, - 17 னங்கள், பு பிரயத்னம் (க
ஆத்திகன் 129 ஆநந்ததீர்த்தர் நாட்டினைக் கொடுத்து நாககன்னிகையின் 2 . இது பலவாய் நித்யமாய் ஆண குமரனுக்குக் காஞ்சி மண்டலத்தை யளி வாதி மலத்தால் மறைப்புண்டு பசு வெனப் த்து ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தியெனப் பட்டுக் கர்மத்திற்கீடாகத் தேகமெடுத்துப் பெயருமிட்டனன் . அதுமுத விவனாண்ட போகங்களைப் புசித்து அப்புசிப் பாலுண் நாடு தொண்டைநாடெனப்பட்டது . இவ டாகிய இதா கி தங்களால் பாவ புண்ணியல் ன் புழற்கோட்டத்திருந்த குறும்பாசரை களையார்ச்சித்து அவற்றால் இறந்தும் பிறந் வெல்லச் செல்லுகையில் அரசன் ஏறி தும் வருவது . இவ்வான்மாக்கள் ஆண யிருந்த யானையின் கால் முல்லைக்கொடி வாதி மாயாகன்மங்களின் இன்மையுண் யாற் கட்டுண்டது . அரசன் கையிலிருந்த மைகளால் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் வாளால் அதனை வெட்டினன் . அவ் சகலர் என மூவி தப்படுவர் . ( சித்தா ) . வெட்டு அவ்விட மெழுந்தருளியிருந்த ஆத்மாச்ரயம் - தன்னைத் தானே பற்று தல் சிவலிங்கமூர்த்தியின் மீது பட்டு உதிர எனும் குற்றம் . வெள்ளம் உண்டாயிற்று . அரசன் பயந்து ஆநகதுந்துபி - 1 . வசுதேவருக்கு ஒரு வேண்டச் சிவமூர்த்தி காக்ஷிகொடுத்து பெயர் . நந்தி பிரானை அழைத்துப் படைத்துணை - 2 . இவன் சாளுவனுடன் கர்ணன் யேவிக் குறும்பரசரை வெல்வித்தனர் . போர்செய்ய கர்ணன் அவனால் அந்தப் இச்சிவமூர்த்தி தரிசநந்தந்த தலம் திரு போரைவிட்டு நீங்கும்படி மாயையால் முல்லைவாயி லெனப்பட்டது . உருவாக்கப்பட்டுச் சாளுவனால் வெட்டப் ஆத்திகன் - ஜரத்காருரிஷிக்கு ஒரு பெயர் . பட்ட மாயாவசு தேவவுருக்கொண்டவன் ஆத்திசூடி - - ஔவையார் அருளிச்செய்த நீதி ஆநகன் - 1 . வசுதேவருக்குத் தம்பி . பாரி நூல் . கர்நகை . குமரன் இருத்தாமன் . ஆத்திசூடி புராணம் - ஆத்திசூடியினீதியை 2 . சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிறந்த முதலாகவும் சூத்திரப்பொருள் மாறாம் குமரன் . | லும் விருத்தத்தால் பாடிய எல் . இதிற் ஆநந்தகீரி - ஒரு சம்ஸ்கிருத கவி . சங்கரா பெரும்பான்மை பெரியபுராணக் கதைகள் | சாரியரின் மாணாக்கர் . இவர்க்குத் துரோ அடங்கியுள்ளன . டகாசாரியர் எனவும் பெயர் . ஆத்திசூடி வெண்பா - ஆத்திசூடி நீதியை ஆநந்தக்கூத்தா ஆநந்தக்கூத்தர் - திருவாசகத்திற்கு உரையி ' இறுதி யடிதோறுங்கொண்டு வெண்பா யற்றிய புலவர் . வாற் பாடப்பட்ட ஒரு நூல் . ஆநந்த சித்தர் - ஒரு சித்தர் . ஆத்தியந்திகப்பிரளயம் - எல்லாப் பொருள் ஆநந்த தீர்த்தர் - மத்வாசாரியர் இவர் சாலி வாகனசகம் ( கசக ) இல் பிலவங்க வரு களும் அதன தன் காரணத்துள் ஒடுங்க ஷம் பிறந்தவர் . இவர் தேவர்கள் கலியில் ஆன்மா ஞானத்தால் முத்தியை அடையும் தெய்வபக்தி குறைதல்நோக்கி விஷ்ணு பிரளயம் . வைப் பிரார்த்திக்க விஷ்ணுமூர்த்தி வாயு ஆத்திரேயர் - 1 . அத்திரியைக் காண்க . வின் அவதாரமாக இவரைப் பூமியில் 2 . திருவல்லிக்கேணியிற் பெருமாளைப் உடும் எனும் ரஜி தபீடபுரத்தையடுத்த பிரதிட்டை செய்து பூசித்த இருடி . சிவரூப்யமென்னும் கிராமத்திருந்த மத்ய ஆத்திரையன் பேராசிரியன் - ஒரு தமிழா கேஹபட்டாசாரியரின் மனைவியிடம் பிற சிரியர் . இவர் செய்த நூல்கள் காணப்பட ப்பித்தனர் . இவர் பிறந்து வாசுதேவா வில்லை . ஒரு பொதுப்பாயிரங் காணப்படு சாரியர் என்று முதற்பெயர் பெற்றுப் கிறது . இவர் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை பூர்வாலயன் தந்த பசுவின் பாலுண்டு எழுதியவர்போலும் . வளர்ந்து தந்தை தாயாரால் காட்டின்வழிச் ஆத்மா - இது ஆன்மத்வ சாமான்யமுடை செல்லுகையில் பிசாசங்களால் பீதியடை யது . சுகதுக்க முதலிய வேறுபாட்டாற் ந்த வழிப்போக்கரைக் காத்து தாய் காரிய பல . இதற்குச் சங்கிய முதலிய ஐந்தும் வசமாக வெளியிற் சென்றிருக்கையில் சாமான்ய குணங்கள் புத்தி சுகம் துக் அழுது தமக்கையால் கொள்ளினை உண் கம் இராகம் த்வேஷம் பிரய தனம் தர் பிக்கவுண்டு துன்பமிலாதிருந்து ஓராண் மம் அதர்மம் பாவனை முதலிய ( ) | டில் பசுவின் வாலைப்பிடித்து மறைந்து விசேஷ குணங்கள் . ( தருக்கம் ) போய்ச் சாயங்காலம் வீடுவந்து சேர்ந்து - 17 னங்கள் பு பிரயத்னம் (