அபிதான சிந்தாமணி

வரதராஜபிள்ளை 1886 வரந்தருவார் வாட, சுரம், கிள்ளைவிடுவது முதலியனவும் ஏகா வாதுங் காாமபாண்டியன் தேவி தசிப் புராணம், சிவராத்திரி புராணம், பெண்கலி. இவர் தன் கணவனைப் பிரிந்த பிள்ளையார்கதை முதலியனவும் தமிழி காலத்துப் பாடியது. "செப்பாரு முகிழ் லியற்றியவர். (சிவராத், பு ) முலையா ரெல்லாருங் கணவருடன் சேர்ந்து வாதராஜபிள்ளை - ஓர் தமிழ்க்கவி. இவர் வாழ, ஒப்பாருமில்லாவென் கணவனுடன் செங்கல்பட்டுஜில்லா பையனூர் கிராம யான் கூடி யு நவா டாமல், எப்பாலும் மிகு வாசி. இவர் இன்னவகுப்பினர் எனத் காமத் துயராலு நாடோறும் மெலிந்து தெரியவில்லை. இவர் திருக்கடன் மல்லை வாடி, இப்பாடு படவென்றோ யிறைவ என்னும் மாபலிபுரம் பெருமாள் மீது திருக் னென் றலையோட்டி லெழுதி னானே " கடன் மல்லைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, திரு "எண்டிசா முகமுந் திங்க ளிளநிலாவெள் மழிசைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, திரு எவ் ளங்காண, கொண்டமால் பெருகுந்தோறுங் வுட் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி இயற்றியவர். கொழுங்கணீர் முலையிற் சோர, பண் வாதராசன் காஞ்சியில் எழுந்தருளிய நோ மறியாக் காமத் துயரினாற் படுவதெல் பெருமாள். லாம், வண்டுக ளுரையீ ருங்கள் வரதுங்க வாதான தீர்த்தம் - இது ஒரு தீர்த்தம். இந்த ராமனுக்கே'' என்றனர். பணியாரக் குடத் இடத்தில் துருவாசர் விஷ்ணுவுக்கு வரம் துள் எழுதிவிட்டகவி. என்னையிவ்வாறவர் கொடுத்தார். Baroda, where Rishi Dur மறந்தும் யானவரைமிக நினைந்திங் கிருந்து vasa gave a boon to Vishnu. முன்னைவினைப் பயன்றானோ வப் வாதுங்கராமபாண்டியன் - மதுரை ஆண்ட பிறப்பிற் செய்த தவமுடிந்தவாறோ, கன் பாண்டிய வம்சத்திலே வந்த பிற்காலத் னன்மத னபிராமன் வரதுங்க ராமனியற் தவர். திருநெல்வேலியைத் தலைநகராகக் காசி நாட்டில், அன்னவயற் குருகினங்கா கொண்டு ஆண்டவர். அதிவீரராமபாண் ளினியெவ்வா றுயிர் தரித்திங் காற்று டியனுக்குச் சகோதரர். இவர்க்கு வேம் மாறே." பத்தூர் சங்கத்தவராகிய ஈசானமுனிவர் வாத்தண்டன்-சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன். ஆசிரியர். இவர் தம் பின்னவராகிய அதி வாநந்தி - ஒரு புத்தன். அப்பய்ய தீக்ஷித வீரராமபாண்டியர் தாம் செய்த நைட ரிடம் வாதிட்டுத் தோற்றவன். தத்தை இவர்க்குக் காட்ட இவர் பதி நூல் வாந்தருவார் - பாரதம் பாடிய வில்லிபுத் செய்யாது பசுநூலியற்றினாரெனச் சொல் துரர் குமாரர், இவர் தம் தந்தை பாடிய லக் கேட்டு, தாம் அதனைத் தமயன் மனைவி விருத்த பாரதத்திற்குச் சிறப்புப்பாயிர யார்க்குக் காட்ட அவர் வேட்டை நாய் மும் அவர் பாடாது ஒழிந்த பருவங்களையும் வேட்டை பிடித்துச்செல்ல மற்றொன்று பாடி முடித்தனர் என்ப. இவாது ஊர் வாளா பின்னோடுதல் போலும் என, அவ முதலியவற்றிற்கு வில்லியைக் காண்க. மதித்த தறிந்து கோபித்துச் சண்டைக்கு இவர் தம் தந்தையாரிடம் கல்வி பயிலு வரத் தூதனுப்பக்கண்ட தமயன் "செஞ் கையில் தாம் ஒன்று கற்பித்துக் கூறத் சுடரின் மைந்தனையும் ....... பார்'' எனும் தந்தையார் சினந்து அகல்க என்றதனால் கருத்துள்ள சீட்டுக்கவியெழுதி யனுப்பக் தந்தையாரைவிட்டு வேறு ஒரு ஆசாரிய கண்டு, தமயனை நோக்கி வணங்கி அவர் ரைச் சரண்புகுந்து கல்வியில் வல்லவராய்த் காற்படி காசி கண்டம் செய்தனர். தந்தையார் பாரதம்பாடி அரங்கேற்றுகை செய்த நூல்கள், பிரமோத்தாகாண் யில் உருமாறிச் சென்று "ஆக்குமாறு அய இவா எருவையந்தாதி, கூர்மபுராணம், னாம்'' எனும் கவியைத் தந்தையர் எனத் இவர் தமது மாணப் படுக் துப் பிரசங்கிக்கத் தொடங்குகையில் சபை முதலியன, எக்கையில் தேவியார் யார் விநாயகவணக்கம் காணப்படவில்லை வந்திருப்பது என்றாக்ஷேபிக்க, இவர் இது பல்வகைச் தருமராஜன் 'அஞ்சலென்ற காதல சமயத்தவர் கூடி யுள்ள சபையாகலின் கூற இவர் கூற, இவர் மனைவி இவ்வாறு பொதுவணக்கம் கூறினார் நூலா புழுக்குரம்பை சிரியர்; விநாயகவணக்கம் முன்னரே கூறி வரும் சிவபதம் யுள்ளார் அதனை நாம் அறிவோம்; நாம் காலம் 16-ம் அவர் குமாரர் என்றும், "நீடாழியுலகம்" என்னுங் கவிபாடியும் கட்டினர் என்ப. நூற்றாண்டு, கையில் இரு . மும்" என்ற செய்யும் யார் "ஆக்கையெனும் என்ற செய்யுள் கூறி இரு அடைந்தனர் என்ப. இவாது
வரதராஜபிள்ளை 1886 வரந்தருவார் வாட சுரம் கிள்ளைவிடுவது முதலியனவும் ஏகா வாதுங் காாமபாண்டியன் தேவி தசிப் புராணம் சிவராத்திரி புராணம் பெண்கலி . இவர் தன் கணவனைப் பிரிந்த பிள்ளையார்கதை முதலியனவும் தமிழி காலத்துப் பாடியது . செப்பாரு முகிழ் லியற்றியவர் . ( சிவராத் பு ) முலையா ரெல்லாருங் கணவருடன் சேர்ந்து வாதராஜபிள்ளை - ஓர் தமிழ்க்கவி . இவர் வாழ ஒப்பாருமில்லாவென் கணவனுடன் செங்கல்பட்டுஜில்லா பையனூர் கிராம யான் கூடி யு நவா டாமல் எப்பாலும் மிகு வாசி . இவர் இன்னவகுப்பினர் எனத் காமத் துயராலு நாடோறும் மெலிந்து தெரியவில்லை . இவர் திருக்கடன் மல்லை வாடி இப்பாடு படவென்றோ யிறைவ என்னும் மாபலிபுரம் பெருமாள் மீது திருக் னென் றலையோட்டி லெழுதி னானே கடன் மல்லைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி திரு எண்டிசா முகமுந் திங்க ளிளநிலாவெள் மழிசைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி திரு எவ் ளங்காண கொண்டமால் பெருகுந்தோறுங் வுட் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி இயற்றியவர் . கொழுங்கணீர் முலையிற் சோர பண் வாதராசன் காஞ்சியில் எழுந்தருளிய நோ மறியாக் காமத் துயரினாற் படுவதெல் பெருமாள் . லாம் வண்டுக ளுரையீ ருங்கள் வரதுங்க வாதான தீர்த்தம் - இது ஒரு தீர்த்தம் . இந்த ராமனுக்கே ' ' என்றனர் . பணியாரக் குடத் இடத்தில் துருவாசர் விஷ்ணுவுக்கு வரம் துள் எழுதிவிட்டகவி . என்னையிவ்வாறவர் கொடுத்தார் . Baroda where Rishi Dur மறந்தும் யானவரைமிக நினைந்திங் கிருந்து vasa gave a boon to Vishnu . முன்னைவினைப் பயன்றானோ வப் வாதுங்கராமபாண்டியன் - மதுரை ஆண்ட பிறப்பிற் செய்த தவமுடிந்தவாறோ கன் பாண்டிய வம்சத்திலே வந்த பிற்காலத் னன்மத னபிராமன் வரதுங்க ராமனியற் தவர் . திருநெல்வேலியைத் தலைநகராகக் காசி நாட்டில் அன்னவயற் குருகினங்கா கொண்டு ஆண்டவர் . அதிவீரராமபாண் ளினியெவ்வா றுயிர் தரித்திங் காற்று டியனுக்குச் சகோதரர் . இவர்க்கு வேம் மாறே . பத்தூர் சங்கத்தவராகிய ஈசானமுனிவர் வாத்தண்டன் - சிவகணத்தலைவரில் ஒருவன் . ஆசிரியர் . இவர் தம் பின்னவராகிய அதி வாநந்தி - ஒரு புத்தன் . அப்பய்ய தீக்ஷித வீரராமபாண்டியர் தாம் செய்த நைட ரிடம் வாதிட்டுத் தோற்றவன் . தத்தை இவர்க்குக் காட்ட இவர் பதி நூல் வாந்தருவார் - பாரதம் பாடிய வில்லிபுத் செய்யாது பசுநூலியற்றினாரெனச் சொல் துரர் குமாரர் இவர் தம் தந்தை பாடிய லக் கேட்டு தாம் அதனைத் தமயன் மனைவி விருத்த பாரதத்திற்குச் சிறப்புப்பாயிர யார்க்குக் காட்ட அவர் வேட்டை நாய் மும் அவர் பாடாது ஒழிந்த பருவங்களையும் வேட்டை பிடித்துச்செல்ல மற்றொன்று பாடி முடித்தனர் என்ப . இவாது ஊர் வாளா பின்னோடுதல் போலும் என அவ முதலியவற்றிற்கு வில்லியைக் காண்க . மதித்த தறிந்து கோபித்துச் சண்டைக்கு இவர் தம் தந்தையாரிடம் கல்வி பயிலு வரத் தூதனுப்பக்கண்ட தமயன் செஞ் கையில் தாம் ஒன்று கற்பித்துக் கூறத் சுடரின் மைந்தனையும் ....... பார் ' ' எனும் தந்தையார் சினந்து அகல்க என்றதனால் கருத்துள்ள சீட்டுக்கவியெழுதி யனுப்பக் தந்தையாரைவிட்டு வேறு ஒரு ஆசாரிய கண்டு தமயனை நோக்கி வணங்கி அவர் ரைச் சரண்புகுந்து கல்வியில் வல்லவராய்த் காற்படி காசி கண்டம் செய்தனர் . தந்தையார் பாரதம்பாடி அரங்கேற்றுகை செய்த நூல்கள் பிரமோத்தாகாண் யில் உருமாறிச் சென்று ஆக்குமாறு அய இவா எருவையந்தாதி கூர்மபுராணம் னாம் ' ' எனும் கவியைத் தந்தையர் எனத் இவர் தமது மாணப் படுக் துப் பிரசங்கிக்கத் தொடங்குகையில் சபை முதலியன எக்கையில் தேவியார் யார் விநாயகவணக்கம் காணப்படவில்லை வந்திருப்பது என்றாக்ஷேபிக்க இவர் இது பல்வகைச் தருமராஜன் ' அஞ்சலென்ற காதல சமயத்தவர் கூடி யுள்ள சபையாகலின் கூற இவர் கூற இவர் மனைவி இவ்வாறு பொதுவணக்கம் கூறினார் நூலா புழுக்குரம்பை சிரியர் ; விநாயகவணக்கம் முன்னரே கூறி வரும் சிவபதம் யுள்ளார் அதனை நாம் அறிவோம் ; நாம் காலம் 16 - ம் அவர் குமாரர் என்றும் நீடாழியுலகம் என்னுங் கவிபாடியும் கட்டினர் என்ப . நூற்றாண்டு கையில் இரு . மும் என்ற செய்யும் யார் ஆக்கையெனும் என்ற செய்யுள் கூறி இரு அடைந்தனர் என்ப . இவாது