அபிதான சிந்தாமணி

வச்சிரகேது 1376 வச்சிராங்கன் தான், மூர்த்தியுடன் நெடுநாள் யுத்தம் புரிந்து குமாரனாகிய சந்நியாசியைக் காட்டினான். தோல்விபெற்றுச் சிவமூர்த்தியின் நெற் சந்நியாசியைக் கேட்க சந்நியாசி பூதம் றிச்கண்ணால் இறந்தவன், கொடுத்த தென் றனன். இவ்வகையில் வச்சிரகேது - பா தாள வாசியாகிய அசக் சந்நியாசி அரசன் வீட்டிலிருந்து அரசன் கன். இவன் குமாரர் பாதாளகேது, தால குமாரியைக் களவாடிச் சென்றனன். இது கேது என்பவர்கள். பவிஷ்ய புராணத்தில் கண்ட கதை வச்சிக்கோட்டம் காவிரிப் பூம்பட்டி களில் ஒன்று. இவ்வகை வேண்டாக்கதை னத்து பூர்வத்தில் வச்சிரமிருந்த கோயில், கள் பல இருத்தலின் அக்கதைகளை அனைத் (மணிமேகலை,) தையும் எழுதாது விட்டேன் வச்சி சங்கர் ருஷபதீர்த்தங்கரரின் (ச) வச்சிரமாலி சண்முக சேநாவீரன். வது பிறப்பு, வச்சிரழட்டி மால்யவான் குமாரன். இலங் வச்சிரச்சுவாலை - கும்பகர்ணன் தேவி. கையின் வடக்குவாசற் சேநாபதி மயிந்த வச்சிரதந்தன் - பகதத்தன் குமாரன். னால் கொலையுண்டான். வச்சிரதந்திரன் - இராவணன் சேநாபதிய வச்சிரம் - ஒரு சிற்பநூல். ரில் ஒருவன். அங்கதனால் மேற்குவாயி வச்சிரயூகம் - பாண்டவர்கள் பீஷ்மரிடம் லில் கொல்லப்பட்டவன். இப்பெயர் யுத்தம் செய்த காலத்து வகுத்த யூகம். கொண்டான் ஒருவன் அநுமனால் இறந் (பா. பீஷ்.) வச்சிரவாத - சூரபன்மன் குமாரன். பத் வச்சிரதமிஷ்டிரன் - அந்தகனாற் கொல்லப் துச்சிரம் உள்ளவன். இவன் வீரவாகு பட்ட அரக்கன். தேவர் இலங்கைக்குச் சென்ற காலத்து வச்சிரதாடன் - சக்கிரவாளத்தரசன். அவராற் கொலை செய்யப்பட்டவள், (சூளா.) வச்சிர்ன் - 1. பிரமியினுடைய குமாரன்; வச்சிரநந்தி - இவர் ஒரு சைநகவி. இவர் துருவன் போன்; பாரியை சுவதிதி; குமா தென் மதுரையில் (கி. பி. 470) இல் ஒரு பர் புட்சிபாரன், திக்மகேது, இஷ்டன், தமிழ்ச்சங்கம் கூட்டியதாகத் திகம்பா தரி ஊற்சன், வசு, ஜயன். சனம் என்னும் சைந் நூல் கூறுகிறது. அக் 2. கண்ணன் மரபில் மிகுந்து நின்ற காலத்து நூல்களாக நாலடியார், பழமொழி வன். இவனைத் தருமன் இந்திரப்பிரத் முதலியன கருதப்படுகின் றன. தத்தில் மணிமுடி சூட்டினன். இவன் வச்சிரநாடு சோணையாற்றின் கரையில் குமாரன் பிரதிவாகு. உள்ள நாடு, (சிலப்பதிகாரம்.) 3. கண்ணன் போன், கண்ணன் முதலி வச்சிரநாபன் - 1. (சூ.) பெலஸ் தனன் யோர் பரமபதம் அடைந்தபின் துவாரகை யைக் காத்தவன், குமாரன். சூரியன் அம்சம். வச்சிராங்கபாண்டியன் - இவன் பூருவம் 2. விப்பிரசித்திக்குச் சிம்மை யிடம் இந்திரன். சிவமூர்த்தியை வச்சிரத்தால் உதித்த குமாரன். வீசப்போய்ப் பூமியில் பாண்டியனாய்ப் வச்சிரநாபிச் சக்கரவர்த்தி-(சைநர்) ருஷப பிறந்தவன். தீர்த்தங்கரின் ஒன்பதாவது பிறப்பு. இவன் ஒரு குதிரைமீது ஏறி வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு புழுகுப் வச்சிரபிரீதீ - நபாகன் குமாரன். பூனையைத் துரத்த அது அருகில் இருந்த வச்சிரமதடன் கர்னாடக தேசத்தைச் சார் அருணாசலத்தைச் சுற்றி ஓடியது. அரசன் ந்த தேசபுரச குமாரன். இவன் ஒருமுறை குதிரையுடன் அதைப் பின் தொடர்ந்த வேட்டை மேற்சென்று தீர்த்த மாடவந்த னன். அரசன் ஏறியகுதிரையும் பூனையும் கர்னாடக ரேசத் தரசகுமாரியைக் கண்டு இறந்து காந்தருவராய் அரசன் முன் நிற்க காமுற்று மந்திரியைக் கள்ளனாய்ச்சென்று அரசன் நீங்கள் யார் என நாங்கள் ஒரு அரசகுமாரியின் ஆபரணங்களைக் களவிடச் வாசர் ஆச்சிரமத்தில் இருந்த பூக்களை செய்து தான் சந்நியாசி வேடம் பூண்டு மிதித்து இவ்வுரு அடைந்தோம் என்று ஸ்மாசனத்தில் இருந்து சளவாடிய மறைந்தனர். பொருள்களைத் தன்வசம் கொண்டிருந்த வச்சிராங்கன் - 1. தைத்யன். கச்யபப்பிர னன், கர்னாடக அரசன் கள்வனப்பிடி சாபதியின் குமாரன், தாசோசான் த்து ஆபாணம் ஏதென, கன்வன் அரச தந்தை. தாய் திதி,
வச்சிரகேது 1376 வச்சிராங்கன் தான் மூர்த்தியுடன் நெடுநாள் யுத்தம் புரிந்து குமாரனாகிய சந்நியாசியைக் காட்டினான் . தோல்விபெற்றுச் சிவமூர்த்தியின் நெற் சந்நியாசியைக் கேட்க சந்நியாசி பூதம் றிச்கண்ணால் இறந்தவன் கொடுத்த தென் றனன் . இவ்வகையில் வச்சிரகேது - பா தாள வாசியாகிய அசக் சந்நியாசி அரசன் வீட்டிலிருந்து அரசன் கன் . இவன் குமாரர் பாதாளகேது தால குமாரியைக் களவாடிச் சென்றனன் . இது கேது என்பவர்கள் . பவிஷ்ய புராணத்தில் கண்ட கதை வச்சிக்கோட்டம் காவிரிப் பூம்பட்டி களில் ஒன்று . இவ்வகை வேண்டாக்கதை னத்து பூர்வத்தில் வச்சிரமிருந்த கோயில் கள் பல இருத்தலின் அக்கதைகளை அனைத் ( மணிமேகலை ) தையும் எழுதாது விட்டேன் வச்சி சங்கர் ருஷபதீர்த்தங்கரரின் ( ) வச்சிரமாலி சண்முக சேநாவீரன் . வது பிறப்பு வச்சிரழட்டி மால்யவான் குமாரன் . இலங் வச்சிரச்சுவாலை - கும்பகர்ணன் தேவி . கையின் வடக்குவாசற் சேநாபதி மயிந்த வச்சிரதந்தன் - பகதத்தன் குமாரன் . னால் கொலையுண்டான் . வச்சிரதந்திரன் - இராவணன் சேநாபதிய வச்சிரம் - ஒரு சிற்பநூல் . ரில் ஒருவன் . அங்கதனால் மேற்குவாயி வச்சிரயூகம் - பாண்டவர்கள் பீஷ்மரிடம் லில் கொல்லப்பட்டவன் . இப்பெயர் யுத்தம் செய்த காலத்து வகுத்த யூகம் . கொண்டான் ஒருவன் அநுமனால் இறந் ( பா . பீஷ் . ) வச்சிரவாத - சூரபன்மன் குமாரன் . பத் வச்சிரதமிஷ்டிரன் - அந்தகனாற் கொல்லப் துச்சிரம் உள்ளவன் . இவன் வீரவாகு பட்ட அரக்கன் . தேவர் இலங்கைக்குச் சென்ற காலத்து வச்சிரதாடன் - சக்கிரவாளத்தரசன் . அவராற் கொலை செய்யப்பட்டவள் ( சூளா . ) வச்சிர்ன் - 1. பிரமியினுடைய குமாரன் ; வச்சிரநந்தி - இவர் ஒரு சைநகவி . இவர் துருவன் போன் ; பாரியை சுவதிதி ; குமா தென் மதுரையில் ( கி . பி . 470 ) இல் ஒரு பர் புட்சிபாரன் திக்மகேது இஷ்டன் தமிழ்ச்சங்கம் கூட்டியதாகத் திகம்பா தரி ஊற்சன் வசு ஜயன் . சனம் என்னும் சைந் நூல் கூறுகிறது . அக் 2. கண்ணன் மரபில் மிகுந்து நின்ற காலத்து நூல்களாக நாலடியார் பழமொழி வன் . இவனைத் தருமன் இந்திரப்பிரத் முதலியன கருதப்படுகின் றன . தத்தில் மணிமுடி சூட்டினன் . இவன் வச்சிரநாடு சோணையாற்றின் கரையில் குமாரன் பிரதிவாகு . உள்ள நாடு ( சிலப்பதிகாரம் . ) 3. கண்ணன் போன் கண்ணன் முதலி வச்சிரநாபன் - 1. ( சூ . ) பெலஸ் தனன் யோர் பரமபதம் அடைந்தபின் துவாரகை யைக் காத்தவன் குமாரன் . சூரியன் அம்சம் . வச்சிராங்கபாண்டியன் - இவன் பூருவம் 2. விப்பிரசித்திக்குச் சிம்மை யிடம் இந்திரன் . சிவமூர்த்தியை வச்சிரத்தால் உதித்த குமாரன் . வீசப்போய்ப் பூமியில் பாண்டியனாய்ப் வச்சிரநாபிச் சக்கரவர்த்தி- ( சைநர் ) ருஷப பிறந்தவன் . தீர்த்தங்கரின் ஒன்பதாவது பிறப்பு . இவன் ஒரு குதிரைமீது ஏறி வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு புழுகுப் வச்சிரபிரீதீ - நபாகன் குமாரன் . பூனையைத் துரத்த அது அருகில் இருந்த வச்சிரமதடன் கர்னாடக தேசத்தைச் சார் அருணாசலத்தைச் சுற்றி ஓடியது . அரசன் ந்த தேசபுரச குமாரன் . இவன் ஒருமுறை குதிரையுடன் அதைப் பின் தொடர்ந்த வேட்டை மேற்சென்று தீர்த்த மாடவந்த னன் . அரசன் ஏறியகுதிரையும் பூனையும் கர்னாடக ரேசத் தரசகுமாரியைக் கண்டு இறந்து காந்தருவராய் அரசன் முன் நிற்க காமுற்று மந்திரியைக் கள்ளனாய்ச்சென்று அரசன் நீங்கள் யார் என நாங்கள் ஒரு அரசகுமாரியின் ஆபரணங்களைக் களவிடச் வாசர் ஆச்சிரமத்தில் இருந்த பூக்களை செய்து தான் சந்நியாசி வேடம் பூண்டு மிதித்து இவ்வுரு அடைந்தோம் என்று ஸ்மாசனத்தில் இருந்து சளவாடிய மறைந்தனர் . பொருள்களைத் தன்வசம் கொண்டிருந்த வச்சிராங்கன் - 1. தைத்யன் . கச்யபப்பிர னன் கர்னாடக அரசன் கள்வனப்பிடி சாபதியின் குமாரன் தாசோசான் த்து ஆபாணம் ஏதென கன்வன் அரச தந்தை . தாய் திதி