அபிதான சிந்தாமணி

ஆதிதிராவிடர் 127 ஆதிமந்தியா பெற்ற சற்சூத்திரர். இவரொழிந்த மற்ற ஆதீத்ததிருஷ்டி - சூரியன் நின்ற நாளுக்கு சைவர் அந்யசைவர் எனப்படுவர். முன் மூன்று, பின் மூன்று நாளும் குருட்டு 2. சைவ வேளாள ராகிய சைவாசாரியர் நாள்களாம். அதற்கு முன்னான்கும், பின் கள், தென்னாட்டில் தேவார திருவாசகங் னான்கு நாள்களும் ஒருகண் பார்வையுள்ள களை ஓதும் ஓதுவார். இவர்களுந்தங் நாள்களாம். மற்ற நாட்கள் இருகண் களை ஆதிசைவரென்பர். பார்வையுள்ளனவாம். ஆதிதிராவிடர் - பறையரைக் காணக ஆதித்தர்பன்னிருவர் - வைகத் தன், விவச்சு ஆதிதெய்விகம் - தெய்வத்தா லுண்டாம் தன், வாசன், மார்த்தாண்டன், பார்க்க கன்மம், இது மாதாவின் கருப்பத்திலுண் சன், இரவி, உலோகப்பிரகாசன், உலோ டாம் விசனம், சநரும், நரை, திரை, மூப்பு, கசாக்ஷி, திரிவிக்கிரமன், ஆதித்தன், திவா சுவர்க்க, நரகாதிகள் முதலிய.. கான், அங்கிசமாலி. இவர்கள் மாதம் ஒரு ஆதிதேயர்-1. கச்யப பிரஜாபதிக்கு அதிதி வராய்க் கடவுளாஞ்ஞைப்படி இருளைப் தேவியிடம் பிறந்த குமாரர் இவர்களே. போக்குவர். துவா தசாதித்தர் எனப்படுவர். அவர்க ஆதித்தன் -1. இவன் விஜயாலயன் குமான், ளாவார்- தாதை, மித்திரன், அரியமான், இவன் காலத்துத்தான் நிருபதுங்கபல் சுக்ரன், வருணன், அஞ்சுமான், பகன், லவனுக்கும் சோழ பாண்டியர்களுக்கும் விவச்வந்தன், பூஷன், சவி தன், துவஷ் திருப்புறம்பியம், அரை சூர், வேம்பில் டா, விஷ்ணு . ஒரு கற்பத்திற் பிரசைக முதலிய இடங்களில் போர் நடந்தது. ளைச் சிருட்டி செய்யப் பிரமனால் சிருட் இதில் சோழபாண்டியர்கள் சுவாதீன டிக்கப்பட்டவர்கள். இவர்கள் சயர் எனப் மடைந்தனர். இந்த யுத்தத்தில் அபரா படுவர். பிரமன் கட்டளையை மறுத்தமை ஜி தவன்மனென்னும் நிருபதுங்கனுக்குத் யால் மன்வந்தரந்தோறும் பிறக்கும்படி துணை செய்த கங்க அரசனாகிய பிரதிவிபதி சாபமேற்றவர். வாதண பாண்டியனால் திருப்பு றம்பியத் * 2. அதிதிபுத்ரர். தேவர்கள். தில் கொல்லப்பட்டான். ஆதித்தன் -1-க்கு ஆதித்தகேது - துரியோதனன் தம்பி. திரு பராந்தகன், கன்னரதேவன் என இர கராட்டிரன் குமரன். ண்டு குமார்கள். ஆதித்தகேயன்- திருதராட்டிரன் குமரன். 2. சேரநாட்டரசருள் ஒருவன். ஆதித்த சோழன் --விஜயாலயன் குமரன். இவ 3. சூரியன் அக்குக் கோவிராஜகேசரிவர்மன், இரா ஆதித்தியன் -1. நான்கு முகமுடைய சூரி ஜேந்திரசோழன் எனவும் பெயர். இவன் யன் சிவசூரியனுக்குப் பின்புறத்திலிருப் கொங்கு நாட்டின் மேல் படைகொண்டு பவன். சென்று அவ்விடத்தரசனாயிருந்த பிரதி 2. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். விபதியின் குமரனாகிய சிவமாரனைவெ ஆதித்யமூர்த்தி - ஏகமுகம், இரண்டு கைக ன்று கொங்கு நாட்டை வசப்படுத்தி இரா ளில் கமலங்கள், மாதளம்பூ நிறம், செவ ஜாதிராஜன் எனப் பெயர்பெற்று உரை ப்பு வஸ்திராத்னாபாணங்கள் உடையவரா யூரைத் தனது இராஜதானி யாக்கினான். யிருப்பர். இவன் கோவிஜய நிருபதுங்கன் மகளை ஆதித்யஹிருதயம் - இது அகத்தியரால் சூரி மணந்து பல்லவதேசத்தையு முட்படுத்தி | யனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம். னான் என்பர். இவன் தில்லையில் பல ஆதிநாதர்-சைன தீர்த்தங்கரரில் ஒருவர். திருப்பணிகள் செய்தவன். இவன் திபராசன் - மத்திரதேசாதிபதியின் கும பாலாற்றங் கரையில் களந்தையில் ஆதித் | ரன். தேச்சுரம் என ஒரு சிவாலயங் கட்டுவித் ஆதிபௌதிகம் - பஞ்ச பூதங்களால் ஆன் தான், சுபன் எனும் செங்குந்தனைத் மாக்களுக்குண்டாம் நலந்தீங்குகள், குளிர், துணையாகக்கொண்டு இராஜாதிராஜ சோ வெம்மை, மழை, காற்று, மின்னல் இடி, முன் பகைவனான ஈழநாட்டரசனை வென்ற வீடிடிந்து விழல், மரம் விழல் முதலிய வன். இவனுடைய சமஸ்தானத்தில் ஒட் ஆதிமந்தியார் - இவர் ஓர் பெண்பாலர். டக்கூத்தர் இருந்தார் என்பர். இவன் இவர் திருமாவளவன் எனச் சிறந்த கரி மகன் குலோத்துங்க சோழனுக்கு இவர் காற்சோழன் மகளார். சேரநாட்டரசனாகிய கல்வி பயிற்றுவித்தார். ஆட்டனத்தி என்பவனை மணந்தவர்
ஆதிதிராவிடர் 127 ஆதிமந்தியா பெற்ற சற்சூத்திரர் . இவரொழிந்த மற்ற ஆதீத்ததிருஷ்டி - சூரியன் நின்ற நாளுக்கு சைவர் அந்யசைவர் எனப்படுவர் . முன் மூன்று பின் மூன்று நாளும் குருட்டு 2 . சைவ வேளாள ராகிய சைவாசாரியர் நாள்களாம் . அதற்கு முன்னான்கும் பின் கள் தென்னாட்டில் தேவார திருவாசகங் னான்கு நாள்களும் ஒருகண் பார்வையுள்ள களை ஓதும் ஓதுவார் . இவர்களுந்தங் நாள்களாம் . மற்ற நாட்கள் இருகண் களை ஆதிசைவரென்பர் . பார்வையுள்ளனவாம் . ஆதிதிராவிடர் - பறையரைக் காணக ஆதித்தர்பன்னிருவர் - வைகத் தன் விவச்சு ஆதிதெய்விகம் - தெய்வத்தா லுண்டாம் தன் வாசன் மார்த்தாண்டன் பார்க்க கன்மம் இது மாதாவின் கருப்பத்திலுண் சன் இரவி உலோகப்பிரகாசன் உலோ டாம் விசனம் சநரும் நரை திரை மூப்பு கசாக்ஷி திரிவிக்கிரமன் ஆதித்தன் திவா சுவர்க்க நரகாதிகள் முதலிய . . கான் அங்கிசமாலி . இவர்கள் மாதம் ஒரு ஆதிதேயர் - 1 . கச்யப பிரஜாபதிக்கு அதிதி வராய்க் கடவுளாஞ்ஞைப்படி இருளைப் தேவியிடம் பிறந்த குமாரர் இவர்களே . போக்குவர் . துவா தசாதித்தர் எனப்படுவர் . அவர்க ஆதித்தன் - 1 . இவன் விஜயாலயன் குமான் ளாவார் - தாதை மித்திரன் அரியமான் இவன் காலத்துத்தான் நிருபதுங்கபல் சுக்ரன் வருணன் அஞ்சுமான் பகன் லவனுக்கும் சோழ பாண்டியர்களுக்கும் விவச்வந்தன் பூஷன் சவி தன் துவஷ் திருப்புறம்பியம் அரை சூர் வேம்பில் டா விஷ்ணு . ஒரு கற்பத்திற் பிரசைக முதலிய இடங்களில் போர் நடந்தது . ளைச் சிருட்டி செய்யப் பிரமனால் சிருட் இதில் சோழபாண்டியர்கள் சுவாதீன டிக்கப்பட்டவர்கள் . இவர்கள் சயர் எனப் மடைந்தனர் . இந்த யுத்தத்தில் அபரா படுவர் . பிரமன் கட்டளையை மறுத்தமை ஜி தவன்மனென்னும் நிருபதுங்கனுக்குத் யால் மன்வந்தரந்தோறும் பிறக்கும்படி துணை செய்த கங்க அரசனாகிய பிரதிவிபதி சாபமேற்றவர் . வாதண பாண்டியனால் திருப்பு றம்பியத் * 2 . அதிதிபுத்ரர் . தேவர்கள் . தில் கொல்லப்பட்டான் . ஆதித்தன் - 1 - க்கு ஆதித்தகேது - துரியோதனன் தம்பி . திரு பராந்தகன் கன்னரதேவன் என இர கராட்டிரன் குமரன் . ண்டு குமார்கள் . ஆதித்தகேயன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . 2 . சேரநாட்டரசருள் ஒருவன் . ஆதித்த சோழன் - - விஜயாலயன் குமரன் . இவ 3 . சூரியன் அக்குக் கோவிராஜகேசரிவர்மன் இரா ஆதித்தியன் - 1 . நான்கு முகமுடைய சூரி ஜேந்திரசோழன் எனவும் பெயர் . இவன் யன் சிவசூரியனுக்குப் பின்புறத்திலிருப் கொங்கு நாட்டின் மேல் படைகொண்டு பவன் . சென்று அவ்விடத்தரசனாயிருந்த பிரதி 2 . சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . விபதியின் குமரனாகிய சிவமாரனைவெ ஆதித்யமூர்த்தி - ஏகமுகம் இரண்டு கைக ன்று கொங்கு நாட்டை வசப்படுத்தி இரா ளில் கமலங்கள் மாதளம்பூ நிறம் செவ ஜாதிராஜன் எனப் பெயர்பெற்று உரை ப்பு வஸ்திராத்னாபாணங்கள் உடையவரா யூரைத் தனது இராஜதானி யாக்கினான் . யிருப்பர் . இவன் கோவிஜய நிருபதுங்கன் மகளை ஆதித்யஹிருதயம் - இது அகத்தியரால் சூரி மணந்து பல்லவதேசத்தையு முட்படுத்தி | யனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம் . னான் என்பர் . இவன் தில்லையில் பல ஆதிநாதர் - சைன தீர்த்தங்கரரில் ஒருவர் . திருப்பணிகள் செய்தவன் . இவன் திபராசன் - மத்திரதேசாதிபதியின் கும பாலாற்றங் கரையில் களந்தையில் ஆதித் | ரன் . தேச்சுரம் என ஒரு சிவாலயங் கட்டுவித் ஆதிபௌதிகம் - பஞ்ச பூதங்களால் ஆன் தான் சுபன் எனும் செங்குந்தனைத் மாக்களுக்குண்டாம் நலந்தீங்குகள் குளிர் துணையாகக்கொண்டு இராஜாதிராஜ சோ வெம்மை மழை காற்று மின்னல் இடி முன் பகைவனான ஈழநாட்டரசனை வென்ற வீடிடிந்து விழல் மரம் விழல் முதலிய வன் . இவனுடைய சமஸ்தானத்தில் ஒட் ஆதிமந்தியார் - இவர் ஓர் பெண்பாலர் . டக்கூத்தர் இருந்தார் என்பர் . இவன் இவர் திருமாவளவன் எனச் சிறந்த கரி மகன் குலோத்துங்க சோழனுக்கு இவர் காற்சோழன் மகளார் . சேரநாட்டரசனாகிய கல்வி பயிற்றுவித்தார் . ஆட்டனத்தி என்பவனை மணந்தவர்