அபிதான சிந்தாமணி

யூகாதித்தன் 1868 யோகம் கட்டைவிரலைக் கொடுத்தனன். அதனை யூபாஷன் - இராவணசேநாதிபதி, அநும அக்குழந்தை சுவைத்துப் பசியாறினன். னால் மாண்டவன். அரக்கன் மயிந்தனால் இக்குமாரனே பின் மாந்தாதா என்னும் கொல்லப்பட்டவன். அரசனானான். யுவனாசுவன் சிலநாள் தவ மியற்றி இஷ்டசித்தி யடைந்தனன். யோ யோகசித்தி - ஆங்கீரஸர் பெண். பிரகஸ் யூகாதித்தன் - சூரியன் சிவ மூர்த்தியை பதியின் சகோதரி. பிரபாசன் மனைவி. யெண்ணித் தவமியற்றினன். சிவப்பிர குமாரன் விச்வகருமன். சாதத்தினால் பலகதிர்களைப் பெற்றுப் பிர யோகதக்ஷணாழர்த்தம் - மகருஷிகள் யோக காசிக்கையில் தேவர்கள் சூரிய உஷ்ணம் லக்ஷண மறியவேண்டிச் சிவமூர்த்தியை பொறாது சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்ட வேண்டியகாலத்து ஆசார்ய மூர்த்தமாய் னர். சிவமூர்த்தி சூரியன் முதுகைத் தட எழுந்தருளி அவர்களுக்கு யோகத்தை யரு வினர்; அதனால் வெப்பங்குறைந்து பூகா ளிச்செய்த சிவமூர்த்தம். தித்தனெனப் பெயர்பெற்றுப் பிரகாசித் யோகம் - 1. இது இயமம், நியமம், ஆத துச் சிவமூர்த்திக்குக் கண்ணாகும் வரம் னம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், பெற்றனன். தாரணை, தியானம், சமாதி என்று எண் யூகி - யௌ கந்தராயணனென்னும் பெயர் விதப்படும். இவற்றுள் இயமம் கொலை, பெற்ற அந்தணன். (மணிமேகலை) களவு செய்யாமை, மெய்கூறல், கள்ளுண் யூகிழனி - தேரையர் மாணாக்கருள் ஒருவர். ணாமை, பிறர்பொருளிச்சியாமை, இந்தி இவர் தமது வைத்தியத்திறமையை அகத் ரியமடக்கல் முதலியன. நியமம் தத்துவ தியரிடம் காட்டிச் செல்வாக்குப் பெற நூலாராய்தல், தவம், தூய்மை, தெய்வ வெண்ணி அகத்தியராச்சிரமஞ் சென்ற வழிபாடு, மனமுவப்பு முதலியன. ஆத னர். அவ்விடமிருந்த காக்கையொன்றி னம் சுவத்திகம், கோமுகம், பதுமம், வீரம், னுக்குத் தாம் முடித்துவைத்திருந்த ஒளஷ கேசரி, பத்திரம், முத்தம், மயூரம், சுகம் தமாகிய வீரசுண்ணத்தை உண்பித்து அக் எனப் பலவாம். அவற்றுள் சுவத்திகம் கருங்காக்கையினை வெள்ளை வடிவாக்கி தொடைக்கும் முழங்காற்கு நடுவே இரண் னர். இதனைக் கண்ட அகத்தியர் களித்து வெளங்காலையுஞ் செலுத்தி இறுமாந்திருத் இவரை மதியூகியெனப் பெயரிட்டழைத் தல். கோமுகம் சகனப்பக்கத்தில் இரு தனர். அன்று முதல் யூகிமுனி யெனப் காற்பாட்டையு மாறவைத்து அவ்விரு பெயருண்டாயிற்று. இவர் வைத்தியசிந் காற் பெருவிரலையுங் கைப்பிடித்திருத்தல், தாமணி முதலிய பல நூலியற்றியவர். பதுமம் இருதொடைமேலு மிரண்டுள்ளங் யூக்லிப்டஸ்தைலம் இது ஆஸ்திரேலி காலையு மாறித் தோன் றவைத்தல், யாவிலுள்ள ஒருவகை மரத்திலிருந்து வலது தொடையில் இடதுகாற்பாட்டைச் காய்ச்சப்படுகிறது. இந்தியாவில் நீலகிரிப் சேர்த்து இறுமாந்திருத்தல், கேசரி பீஜத் பிரதேசத்தில் இம்மரங்கள் பயிராக்கப் தின் கீழ் சீவனியிடத்துப் பாட்டைவைத்து பட்டு அவற்றிலிருந்தும் காய்ச்சப்படுகிறது. இடமுழங்கையை முழந் தாளில் வைத்து, யூதமதம் - யூததேசத்தவர் கொண்டாடும் அங்குலிவிரித்து நாசிமுனையைப் பார்த் மதம். இவர்கள் பாஷை ஹீப்ரு. இவர்கள் துக்கொண்டிருத்தல், பத்திரம் பீசத்தின் முதலில் லூ, பெல், செட், என்னுந் தேவ கீழ்ச் சிவனியிடத்து இருகாற்பாட்டையும் விக்ரகங்களை வழிபட்டனர். இவர்கள் வைத்து அவ்விருபதத்தையும் இருகையா தேவன் ஒருவனுளன் என்றும், மோசே லிறுகப்பிடித்து அசையாதிருத்தல், முத் சிரேஷ்டகுரு என்றும், இறந்தவர் மீண் தம் இடக்காற் பாட்டாற் சீவனியை டும் உயிர்த்தெழுவர் என்றும், பாவமன் யழுத்தி வலக்காற்பாடு அப்பாட்டிற்குக் னிப்புண்டு என்றும் கூறுவர். இவர்கள் கீழழுந்தவிருத்தல். மயூரம் முழங்கையிர தற்காலம் பலவீனம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ண்டு முந்திப் புறத்திலழுந்தப் புவியிற் இவர்கள், நூல் மிசினா, ஜமராஸ், தால்மத் கையூன்றிக் கானீட்டித் தலைநிமிர்ந்திருத் முதலியனவாம். தல். சுகம் சுகமுந்திடமும் எவ்வாறிருக்
யூகாதித்தன் 1868 யோகம் கட்டைவிரலைக் கொடுத்தனன் . அதனை யூபாஷன் - இராவணசேநாதிபதி அநும அக்குழந்தை சுவைத்துப் பசியாறினன் . னால் மாண்டவன் . அரக்கன் மயிந்தனால் இக்குமாரனே பின் மாந்தாதா என்னும் கொல்லப்பட்டவன் . அரசனானான் . யுவனாசுவன் சிலநாள் தவ மியற்றி இஷ்டசித்தி யடைந்தனன் . யோ யோகசித்தி - ஆங்கீரஸர் பெண் . பிரகஸ் யூகாதித்தன் - சூரியன் சிவ மூர்த்தியை பதியின் சகோதரி . பிரபாசன் மனைவி . யெண்ணித் தவமியற்றினன் . சிவப்பிர குமாரன் விச்வகருமன் . சாதத்தினால் பலகதிர்களைப் பெற்றுப் பிர யோகதக்ஷணாழர்த்தம் - மகருஷிகள் யோக காசிக்கையில் தேவர்கள் சூரிய உஷ்ணம் லக்ஷண மறியவேண்டிச் சிவமூர்த்தியை பொறாது சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்ட வேண்டியகாலத்து ஆசார்ய மூர்த்தமாய் னர் . சிவமூர்த்தி சூரியன் முதுகைத் தட எழுந்தருளி அவர்களுக்கு யோகத்தை யரு வினர் ; அதனால் வெப்பங்குறைந்து பூகா ளிச்செய்த சிவமூர்த்தம் . தித்தனெனப் பெயர்பெற்றுப் பிரகாசித் யோகம் - 1. இது இயமம் நியமம் ஆத துச் சிவமூர்த்திக்குக் கண்ணாகும் வரம் னம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகாரம் பெற்றனன் . தாரணை தியானம் சமாதி என்று எண் யூகி - யௌ கந்தராயணனென்னும் பெயர் விதப்படும் . இவற்றுள் இயமம் கொலை பெற்ற அந்தணன் . ( மணிமேகலை ) களவு செய்யாமை மெய்கூறல் கள்ளுண் யூகிழனி - தேரையர் மாணாக்கருள் ஒருவர் . ணாமை பிறர்பொருளிச்சியாமை இந்தி இவர் தமது வைத்தியத்திறமையை அகத் ரியமடக்கல் முதலியன . நியமம் தத்துவ தியரிடம் காட்டிச் செல்வாக்குப் பெற நூலாராய்தல் தவம் தூய்மை தெய்வ வெண்ணி அகத்தியராச்சிரமஞ் சென்ற வழிபாடு மனமுவப்பு முதலியன . ஆத னர் . அவ்விடமிருந்த காக்கையொன்றி னம் சுவத்திகம் கோமுகம் பதுமம் வீரம் னுக்குத் தாம் முடித்துவைத்திருந்த ஒளஷ கேசரி பத்திரம் முத்தம் மயூரம் சுகம் தமாகிய வீரசுண்ணத்தை உண்பித்து அக் எனப் பலவாம் . அவற்றுள் சுவத்திகம் கருங்காக்கையினை வெள்ளை வடிவாக்கி தொடைக்கும் முழங்காற்கு நடுவே இரண் னர் . இதனைக் கண்ட அகத்தியர் களித்து வெளங்காலையுஞ் செலுத்தி இறுமாந்திருத் இவரை மதியூகியெனப் பெயரிட்டழைத் தல் . கோமுகம் சகனப்பக்கத்தில் இரு தனர் . அன்று முதல் யூகிமுனி யெனப் காற்பாட்டையு மாறவைத்து அவ்விரு பெயருண்டாயிற்று . இவர் வைத்தியசிந் காற் பெருவிரலையுங் கைப்பிடித்திருத்தல் தாமணி முதலிய பல நூலியற்றியவர் . பதுமம் இருதொடைமேலு மிரண்டுள்ளங் யூக்லிப்டஸ்தைலம் இது ஆஸ்திரேலி காலையு மாறித் தோன் றவைத்தல் யாவிலுள்ள ஒருவகை மரத்திலிருந்து வலது தொடையில் இடதுகாற்பாட்டைச் காய்ச்சப்படுகிறது . இந்தியாவில் நீலகிரிப் சேர்த்து இறுமாந்திருத்தல் கேசரி பீஜத் பிரதேசத்தில் இம்மரங்கள் பயிராக்கப் தின் கீழ் சீவனியிடத்துப் பாட்டைவைத்து பட்டு அவற்றிலிருந்தும் காய்ச்சப்படுகிறது . இடமுழங்கையை முழந் தாளில் வைத்து யூதமதம் - யூததேசத்தவர் கொண்டாடும் அங்குலிவிரித்து நாசிமுனையைப் பார்த் மதம் . இவர்கள் பாஷை ஹீப்ரு . இவர்கள் துக்கொண்டிருத்தல் பத்திரம் பீசத்தின் முதலில் லூ பெல் செட் என்னுந் தேவ கீழ்ச் சிவனியிடத்து இருகாற்பாட்டையும் விக்ரகங்களை வழிபட்டனர் . இவர்கள் வைத்து அவ்விருபதத்தையும் இருகையா தேவன் ஒருவனுளன் என்றும் மோசே லிறுகப்பிடித்து அசையாதிருத்தல் முத் சிரேஷ்டகுரு என்றும் இறந்தவர் மீண் தம் இடக்காற் பாட்டாற் சீவனியை டும் உயிர்த்தெழுவர் என்றும் பாவமன் யழுத்தி வலக்காற்பாடு அப்பாட்டிற்குக் னிப்புண்டு என்றும் கூறுவர் . இவர்கள் கீழழுந்தவிருத்தல் . மயூரம் முழங்கையிர தற்காலம் பலவீனம் பெற்றிருக்கிறார்கள் . ண்டு முந்திப் புறத்திலழுந்தப் புவியிற் இவர்கள் நூல் மிசினா ஜமராஸ் தால்மத் கையூன்றிக் கானீட்டித் தலைநிமிர்ந்திருத் முதலியனவாம் . தல் . சுகம் சுகமுந்திடமும் எவ்வாறிருக்