அபிதான சிந்தாமணி

யுகம் 1860 யுகம் வில்லாத (5.2,000), திரேதா யுகத்திற்கு வருஷம் கடவார். பிள்ளைகள் தமக்கு மூத்தோரது (கஉ,கசு000) துவாபாயுகத்திற்ரு வருஷம் சொற்களைப் பழிக்கார். பெண்கள் கற்பி (அ,கச000), கலி யுகத்திற்கு வருஷம் னால் அருந்ததியை வெல்வார். வருணம் (சஙKO00). அதில் தற்காலம் நடப்பது நான்கேயன்றி வேறில்லை. அந்த யுகத் ஐயாயிரத்துச் சில்லசை. ஆக சதுர்யுகத் தின் மாந்தருக்கு உயா, மைந்து பனையள திற்கு வருஷம் (சங, உcoo0). இது மகா வாம். மிருகம், பறவை முதலியன பகை யுகமெனப்படும், இந்த மகாயுகம் (கஅ) யின்றி வாழும். முள் மரங்கள் கிடையா. சென்றால் ஒரு மனுவிற்கு இராச்சியம். அவ்யுகவாசிகள் பிறர் பொருள் விரும்பார், இந்த மனுராச்சியம் (எச) சென்றால் பெரியோர் சொற்களைக் கடவார். மற்ற இந்திரனுக்கு ராஜ்யம். இவ்வரை இந்திர வருக்குத் துன்பஞ்செய்யார். உறுதி கட னுக்கு ராஜ்யம் (உஎ0) சென்றால் பிரம வார். மற்றவரை இகழார். செய்தவுபகா னுக்கு ஒரு நாள். இந்நாள் (கூ0) சென் ரத்தை மறவார். கொலை களவு செய்யார். சால் ஒரு மாதம், இம்மாதம் (கஉ) சென் கோள்கூறார். நோயினால் துன்புறார். வறு சால் ஒரு வருஷம், இவ்வருஷம் (100) மையடையார். நடுநிலை கோடார். நெறி சென்றால் பிரமாவுக்கு ஆயுள் முடிவு. தவறார். வஞ்சமனங்கொள்ளார். மன்மதனை இங்கனம் (கூசு0) சென்றால் ஆதிபிரம யொத்த வடிவுள்ளவராயும் விஷ்ணுவை னுக்குப் பிரளய காலம். இப்பிரளயம் யொத்த செல்வமுள்ளவராயும் மேகத்தை (500) சென்றால் விஷ்ணுவிற்கொரு கற் வென்ற கொடையாளிகளாயும் அகத்திய இந்தக் கற்பம் ஏறு சென்றால் முனிவரையொத்த கல்விமான்களாயும் உரோமசம கருஷிக்கு உடம்பில் ஒரு மயிர் குற்றமில்லாத குணவான் களாயும் குறை உதிரும், இந்த சோமச மகருஷிக்குப் பத் வன்மையை யுடையோராயும் துக் கோடி சென்றால் மீனச மகருஷியின் தவத்தினராயும் பொறாமையில்லா தவரா உடம்பினின்று ஒரு செதிள் உதிரும். யும் தெய்வபக்தி யுள்ளவராயுமிருப்பர். இவ்வகை மீனசமகா ருஷியின் ஆயுள் ஒரு வேதியர் வேதவேள்வி செய்தல் தவறார். கோடி சென்றால் பாத்வாச மகருஷிக்கு அரசர்கள் கோல்கோடாது அரசு செய்வார். ஒரு நிமிஷம், இவ்வகை பரத்வாசமக வணிகர் மது நீதிப்படி பொருளைத்தேடி நல் ருஷிக்கு ஆயுள் (10) கோடி சென்றால் வழியிற் பயன்படுத்தி வாழ்வார். சூத்திரர் மகாசத்தி கூந்த லவிழ்த்து முடிப்பள். வேதியருக்குச் செய்கடன் பூண்டு பூமியை இவ்வகை (எ அ0) சத்திகள் கூந்தலவிழ்த்து யுழுது பயிரிட்டு அதிதிகளையோம்பி யறம் முடிக்கின் சர்வேசனரு கிருக்குஞ் சத் புரிந்து வாழ்வர். பூமியோ முயற்சியின்றிப் திக்கு ஒரு நிமிஷமாம். (கணக்கதிகாரம்.) பலவளங்களையுந் தரும். பசுக்களோ யுகம் - இது கிருத யுகம், திரேதா யுகம், தெய்வப் பசுக்களைப்போல வளந்தரும், துவாபர யுகம், கலியுகம் என நால் வகைப் மாதந்தோறும் மும்மாரி தவறாது பெய்து படும். இந்த யுகத்தில் முதல் யுகத்தின் வரும், விருக்ஷங்களும் பருவங்கள் மாறிய இலக்ஷணமும், கடை யுகத்தின் இலக்ஷண காலத்தும் வளந்தரும். இனிக் கடையான மும் கூறப்படுகிறது. இடை நின்ற மற்ற கலியுகத்தின் வளமாவது மற்ற விரண்டு இரண்டு யுக இலக்ஷணங்களையு மறிந்து யுகத்தின் இலக்ஷணங்கள் முக்கால் அரை கொள்க. இந்த முதல் யுகத்தில் தருமம் யாகக் கொள்க. இதில் தருமதேவதை பசுவின் உருவமாக நான்கு பாதத்தால் யொருகாலூன்றி நடக்கும். இதன் எல்லை நடக்கும். இந்தமுதல்யுகத்தில் வாழ்வார்க்கு நான்குலக்ஷத்து முப்பத்தீராயிரமாகும். வயது இலக்ஷம் வருஷம். இந்த ஆயுள் இதில் மனிதர்களுக்கு ஆயுள் நூறுவரு அடைந்தோர் இடையில் எந்தக் காரணத் ஷம். வடிவம் எட்டுச்சாண். அவர்கள் தாலும் மரணமடையார். தாய்தந்தையர் கோபத்தினரும் கருணையில்லா தவரும் கல் மகவினையிழக்கார். மாதர் கணவனை யிழக் லறிவில்லா தவரும் உறுப்பு முழுது விறை குந் துயாறியார், அவர்களுக்குப் பாலப் யுமு னிறப்பவரும், கருவிலிறப்பவரும், பருவம் பதினாயிரவருஷமாம். காளைப் பரு தோற்றக்காலத் திறப்பவரும், தோன்றிய ஆயிரத்து முப்பத்திரண்டுவருஷம். பின் இறப்பவரும், பூமியில் சிலநாள் வாழ்க் விருத்தப்பருவம் மற்ற வருஷங்களாகும். திறப்பவரும், பாலா யிறப்பவரும், நடை மற்றவர்கள் தாய் தந்தையாது சொற்களைக்) பயில் காலத்திறப்பவரும், வாலப்பருவத் வம்
யுகம் 1860 யுகம் வில்லாத ( 5.2 ) திரேதா யுகத்திற்கு வருஷம் கடவார் . பிள்ளைகள் தமக்கு மூத்தோரது ( கஉ கசு 000 ) துவாபாயுகத்திற்ரு வருஷம் சொற்களைப் பழிக்கார் . பெண்கள் கற்பி ( கச 000 ) கலி யுகத்திற்கு வருஷம் னால் அருந்ததியை வெல்வார் . வருணம் ( சங KO00 ) . அதில் தற்காலம் நடப்பது நான்கேயன்றி வேறில்லை . அந்த யுகத் ஐயாயிரத்துச் சில்லசை . ஆக சதுர்யுகத் தின் மாந்தருக்கு உயா மைந்து பனையள திற்கு வருஷம் ( சங coo0 ) . இது மகா வாம் . மிருகம் பறவை முதலியன பகை யுகமெனப்படும் இந்த மகாயுகம் ( கஅ ) யின்றி வாழும் . முள் மரங்கள் கிடையா . சென்றால் ஒரு மனுவிற்கு இராச்சியம் . அவ்யுகவாசிகள் பிறர் பொருள் விரும்பார் இந்த மனுராச்சியம் ( எச ) சென்றால் பெரியோர் சொற்களைக் கடவார் . மற்ற இந்திரனுக்கு ராஜ்யம் . இவ்வரை இந்திர வருக்குத் துன்பஞ்செய்யார் . உறுதி கட னுக்கு ராஜ்யம் ( உஎ 0 ) சென்றால் பிரம வார் . மற்றவரை இகழார் . செய்தவுபகா னுக்கு ஒரு நாள் . இந்நாள் ( கூ 0 ) சென் ரத்தை மறவார் . கொலை களவு செய்யார் . சால் ஒரு மாதம் இம்மாதம் ( கஉ ) சென் கோள்கூறார் . நோயினால் துன்புறார் . வறு சால் ஒரு வருஷம் இவ்வருஷம் ( 100 ) மையடையார் . நடுநிலை கோடார் . நெறி சென்றால் பிரமாவுக்கு ஆயுள் முடிவு . தவறார் . வஞ்சமனங்கொள்ளார் . மன்மதனை இங்கனம் ( கூசு 0 ) சென்றால் ஆதிபிரம யொத்த வடிவுள்ளவராயும் விஷ்ணுவை னுக்குப் பிரளய காலம் . இப்பிரளயம் யொத்த செல்வமுள்ளவராயும் மேகத்தை ( 500 ) சென்றால் விஷ்ணுவிற்கொரு கற் வென்ற கொடையாளிகளாயும் அகத்திய இந்தக் கற்பம் ஏறு சென்றால் முனிவரையொத்த கல்விமான்களாயும் உரோமசம கருஷிக்கு உடம்பில் ஒரு மயிர் குற்றமில்லாத குணவான் களாயும் குறை உதிரும் இந்த சோமச மகருஷிக்குப் பத் வன்மையை யுடையோராயும் துக் கோடி சென்றால் மீனச மகருஷியின் தவத்தினராயும் பொறாமையில்லா தவரா உடம்பினின்று ஒரு செதிள் உதிரும் . யும் தெய்வபக்தி யுள்ளவராயுமிருப்பர் . இவ்வகை மீனசமகா ருஷியின் ஆயுள் ஒரு வேதியர் வேதவேள்வி செய்தல் தவறார் . கோடி சென்றால் பாத்வாச மகருஷிக்கு அரசர்கள் கோல்கோடாது அரசு செய்வார் . ஒரு நிமிஷம் இவ்வகை பரத்வாசமக வணிகர் மது நீதிப்படி பொருளைத்தேடி நல் ருஷிக்கு ஆயுள் ( 10 ) கோடி சென்றால் வழியிற் பயன்படுத்தி வாழ்வார் . சூத்திரர் மகாசத்தி கூந்த லவிழ்த்து முடிப்பள் . வேதியருக்குச் செய்கடன் பூண்டு பூமியை இவ்வகை ( 0 ) சத்திகள் கூந்தலவிழ்த்து யுழுது பயிரிட்டு அதிதிகளையோம்பி யறம் முடிக்கின் சர்வேசனரு கிருக்குஞ் சத் புரிந்து வாழ்வர் . பூமியோ முயற்சியின்றிப் திக்கு ஒரு நிமிஷமாம் . ( கணக்கதிகாரம் . ) பலவளங்களையுந் தரும் . பசுக்களோ யுகம் - இது கிருத யுகம் திரேதா யுகம் தெய்வப் பசுக்களைப்போல வளந்தரும் துவாபர யுகம் கலியுகம் என நால் வகைப் மாதந்தோறும் மும்மாரி தவறாது பெய்து படும் . இந்த யுகத்தில் முதல் யுகத்தின் வரும் விருக்ஷங்களும் பருவங்கள் மாறிய இலக்ஷணமும் கடை யுகத்தின் இலக்ஷண காலத்தும் வளந்தரும் . இனிக் கடையான மும் கூறப்படுகிறது . இடை நின்ற மற்ற கலியுகத்தின் வளமாவது மற்ற விரண்டு இரண்டு யுக இலக்ஷணங்களையு மறிந்து யுகத்தின் இலக்ஷணங்கள் முக்கால் அரை கொள்க . இந்த முதல் யுகத்தில் தருமம் யாகக் கொள்க . இதில் தருமதேவதை பசுவின் உருவமாக நான்கு பாதத்தால் யொருகாலூன்றி நடக்கும் . இதன் எல்லை நடக்கும் . இந்தமுதல்யுகத்தில் வாழ்வார்க்கு நான்குலக்ஷத்து முப்பத்தீராயிரமாகும் . வயது இலக்ஷம் வருஷம் . இந்த ஆயுள் இதில் மனிதர்களுக்கு ஆயுள் நூறுவரு அடைந்தோர் இடையில் எந்தக் காரணத் ஷம் . வடிவம் எட்டுச்சாண் . அவர்கள் தாலும் மரணமடையார் . தாய்தந்தையர் கோபத்தினரும் கருணையில்லா தவரும் கல் மகவினையிழக்கார் . மாதர் கணவனை யிழக் லறிவில்லா தவரும் உறுப்பு முழுது விறை குந் துயாறியார் அவர்களுக்குப் பாலப் யுமு னிறப்பவரும் கருவிலிறப்பவரும் பருவம் பதினாயிரவருஷமாம் . காளைப் பரு தோற்றக்காலத் திறப்பவரும் தோன்றிய ஆயிரத்து முப்பத்திரண்டுவருஷம் . பின் இறப்பவரும் பூமியில் சிலநாள் வாழ்க் விருத்தப்பருவம் மற்ற வருஷங்களாகும் . திறப்பவரும் பாலா யிறப்பவரும் நடை மற்றவர்கள் தாய் தந்தையாது சொற்களைக் ) பயில் காலத்திறப்பவரும் வாலப்பருவத் வம்