அபிதான சிந்தாமணி

யந்திரங்கள் 1358 4 புரம் யந்திரங்கள் - இது பெருங்காரியங்களை எளி சமுசையைப் பாடுவது. அவ்வகை பாடா தில் முடிக்க அறிவு வல்லவர்களால் செய் னாயின் யானையைத் தூண்ட, யானை சல் யப்படும் கருவிகள். அச்சுயந்திரம், புத்த கிலிகளை யிழுக்கப் புலவனுட லறுப்புண்டு கம் மடிக்கும் யந்திரம், புத்தகம் தைக்கும் கொதிக்கும் தீயில் விழுந்திறப்பன் ; இது யந்திரம், சோவி யந்திரம், அரிசி குத்தும் வே யமகண்டம். யந்திரம், கப்பலோட்டும் யந்திரம், இரும் 2. குளிகாதிதோஷம் காண்க. படிக்கும் யந்திரம், இரும்பு காய்ச்சும் யந் யமகண்டன் - வியாழன் குமாரன். திரம், ஆகாயக்கப்பல் யந்திரம் எனப் பல யமசந்திரன் - (சூ ) விசாலன் குமாரன். வாம். யமதகினி சமதக்னி முனிவரைக் காண்க. யந்திரம் மந்திரத்தில் தேவதைகள் வயப் யமதூதர் - ஔதும்பான், சண்டாமிருகன், படும் வகை அவ்வக் கர்மங்களுக்குரிய சக் சம்பான், சார்த்தூலன் என்பவர்கள், கரங்களில் அந்தத் தேவதா மந்திரங்களை யமபுரம் தென் திசைக்கும் நிருதிதிசைக் யடக்கிச் செபித்து ஆவாகன, ஸ்தாபன, கும் நடுவில் யமபுரி வச்சிரமயமாயும், தேவா சந்நிதான, சந்திரோதன, ஒளத்துவாசனங் சுரர் முதலியோரால் சிதைக்கத் தக்க களுடன் பஞ்சசுத்தி செய்து எந்தக் கன் தாயும், இரா நின்றது. அப்பட்டணத்து மத்துக்கு எந்தச் சக்கரம், எந்த மந்திரம், நாப்பண் சதுரமாய் தூறு யோசனை விஸ் எந்தத் தந்திரம், எந்த பீஜம், என்பவை தீரணம் உள்ள தாயும், இருபத்தைந்து களை ஆசாரியன் மூலமாயறிந்து பூஜிக் யோசனை உயரம் உள்ள தாயும், அநேக கின் அந்தத் தெய்வங்கள் முன்னின்று சாளரங்கள் உள்ள தாயும், கொடிகளாலும் வேண்டிய பலன்களைத் தரும். அந்தச் சக்க முத்துக் கோவைகளாலும், தோரணங்க எங்களாவன சிதம்பர சக்கரம், வாலை, திரி ளாலும், அலங்கரிக்கப் பட்டதாயும், ஸ்வர் புரை, புவனை சக்கரங்கள், வயிரவ சக்கரம், ணமயமாயும், தர்ம ராஜனுடைய அரண் விநாயக, வீரபத்ர, கந்த, காளி, துர்கி சக் மனை இருக்கின்றது. அந்த அரண்மனை கரங்கள், சூர்ய, சந்திர, நவக்கிரக சக்கரங் யுள் பத்து யோசனை அகல நீளம் உள்ள தா கள், கால சக்கரம், சர்வதோபத்ர சக்கரம், யும், அநேக ஆயிரம் வைரத்தூண்கள் விஷ்ணு சக்கரம், நரசிம்ம சக்கரம், இராம உள்ள தாயும், மந்தமாருதம் வீசுவதாயும், சக்கரம், அனும சக்கரம், லக்ஷ்மி சக்கரம், எப்போதும் ஆடல் பாடல்களால் நிரம்பிய கோட சக்கரம், காத சக்கரம், நர சக்கரம், தாயும், ஒரு திவ்யமண்டபம் இருக்கும். ஜயசக்கரம், ஸேவா சக்கரம், நக்ஷத்ர சக்க அம்மண்டபத்தில் தூதர்கள் கரம் குவித்து ரம், சநி சக்கரம், லிங்க யந்திரம், ஹம்ஸ ஓர்புறம் நிற்கவும், சோகங்கள் எல்லாம் யந்திரம், வியாஹ்ருதி யந்திரம், துரீய கோர ரூபத்தோடு அவ்வாறே ஒரு புடை காயத்ரி யந்திரம் முதலியன. நிற்கவும், கண்டவர் அஞ்சும்படியான ரூப யமகண்டம்-1. (கசு) அடி நீள அகலமுள்ள த்தோடும், உவப்போடும் யமன் வீற்றிருக் குழி ஒன்று வெட்டி அக்குழியின் நான்கு கின் றனன். அவன் வீற்றிருக்கும் அம் மூலைகளினும் இருப்புக் கம்பங்கள் நாட்டி மண்டபத்தின் பக்கலில் இருபத்தைந்து அதின்மேல் (ச) இருப்புச் சட்டங்கள் யோசனை அகல நீளமும், பத்து யோசனை பரப்பி நடுவினும் சட்ட மிட்டு நடுச்சட் உயாமும் உள்ள தாய்ப் பலவித அலங்காரம் டத்தில் உறிகட்டிக் குழியில் புளியந் தண உள்ள தாய்ச் சித்திரகுப்தனுடைய அரண் விட்டு இருப்புக் கொப்பரையில் அரக்கு, மனை இருக்கிறது. அம்மனையில் சித்திர மெழுகு, குங்கிலியம், கந்தகம், சாம்பி குப்தன் இருந்து ஜீவர்களின் பாப புண் ராணி நிரப்பி, அவை கொதித்திருக்கையில் ணியங்களைச் சிறிதும் விடாமல் எழுது யானையைப் பாகருடன் நான்கு மூலையில் கிறான். அவன் எழுதுவதில் சிறிதும் நிறுத்திப் பின் புறத்தில் வளையத்திற் பிசகு உண்டாகாது. அச்சித்திர குப்தனு சங்கிலிகோத்து எட்டுக்கத்திகளை விடுப்பில் டைய அரண்மனைக்குக் கீழ்ப் புறத்தில் நாலும், கழுத்தில் நாலுங் கட்டிக்கொண்டு சுரத்திற்கும், தென்பக்கத்தில் சூலையோடு வளையத்திற் பொருத்திச் சங்கிலி களை வைசூரிக்கும், மேற்பக்கத்தில் காலபாசத் யானைத் துதிக்கையிற் கொடுத்து வைத்துக் தோடு அஜீர்ணத்திற்கும், அருசிக்கும், கொப்பரைக்கு நடுவாகத் தொங்கு முறியில் வடபக்கத்தில் வயிற்று வலிக்கும், வடகிழக் புலவனிருந்து பல வித்வான்கள் கொடுத்த இல் தலைவலிக்கும், தென்கிழக்கில் மயக் 170
யந்திரங்கள் 1358 4 புரம் யந்திரங்கள் - இது பெருங்காரியங்களை எளி சமுசையைப் பாடுவது . அவ்வகை பாடா தில் முடிக்க அறிவு வல்லவர்களால் செய் னாயின் யானையைத் தூண்ட யானை சல் யப்படும் கருவிகள் . அச்சுயந்திரம் புத்த கிலிகளை யிழுக்கப் புலவனுட லறுப்புண்டு கம் மடிக்கும் யந்திரம் புத்தகம் தைக்கும் கொதிக்கும் தீயில் விழுந்திறப்பன் ; இது யந்திரம் சோவி யந்திரம் அரிசி குத்தும் வே யமகண்டம் . யந்திரம் கப்பலோட்டும் யந்திரம் இரும் 2. குளிகாதிதோஷம் காண்க . படிக்கும் யந்திரம் இரும்பு காய்ச்சும் யந் யமகண்டன் - வியாழன் குமாரன் . திரம் ஆகாயக்கப்பல் யந்திரம் எனப் பல யமசந்திரன் - ( சூ ) விசாலன் குமாரன் . வாம் . யமதகினி சமதக்னி முனிவரைக் காண்க . யந்திரம் மந்திரத்தில் தேவதைகள் வயப் யமதூதர் - ஔதும்பான் சண்டாமிருகன் படும் வகை அவ்வக் கர்மங்களுக்குரிய சக் சம்பான் சார்த்தூலன் என்பவர்கள் கரங்களில் அந்தத் தேவதா மந்திரங்களை யமபுரம் தென் திசைக்கும் நிருதிதிசைக் யடக்கிச் செபித்து ஆவாகன ஸ்தாபன கும் நடுவில் யமபுரி வச்சிரமயமாயும் தேவா சந்நிதான சந்திரோதன ஒளத்துவாசனங் சுரர் முதலியோரால் சிதைக்கத் தக்க களுடன் பஞ்சசுத்தி செய்து எந்தக் கன் தாயும் இரா நின்றது . அப்பட்டணத்து மத்துக்கு எந்தச் சக்கரம் எந்த மந்திரம் நாப்பண் சதுரமாய் தூறு யோசனை விஸ் எந்தத் தந்திரம் எந்த பீஜம் என்பவை தீரணம் உள்ள தாயும் இருபத்தைந்து களை ஆசாரியன் மூலமாயறிந்து பூஜிக் யோசனை உயரம் உள்ள தாயும் அநேக கின் அந்தத் தெய்வங்கள் முன்னின்று சாளரங்கள் உள்ள தாயும் கொடிகளாலும் வேண்டிய பலன்களைத் தரும் . அந்தச் சக்க முத்துக் கோவைகளாலும் தோரணங்க எங்களாவன சிதம்பர சக்கரம் வாலை திரி ளாலும் அலங்கரிக்கப் பட்டதாயும் ஸ்வர் புரை புவனை சக்கரங்கள் வயிரவ சக்கரம் ணமயமாயும் தர்ம ராஜனுடைய அரண் விநாயக வீரபத்ர கந்த காளி துர்கி சக் மனை இருக்கின்றது . அந்த அரண்மனை கரங்கள் சூர்ய சந்திர நவக்கிரக சக்கரங் யுள் பத்து யோசனை அகல நீளம் உள்ள தா கள் கால சக்கரம் சர்வதோபத்ர சக்கரம் யும் அநேக ஆயிரம் வைரத்தூண்கள் விஷ்ணு சக்கரம் நரசிம்ம சக்கரம் இராம உள்ள தாயும் மந்தமாருதம் வீசுவதாயும் சக்கரம் அனும சக்கரம் லக்ஷ்மி சக்கரம் எப்போதும் ஆடல் பாடல்களால் நிரம்பிய கோட சக்கரம் காத சக்கரம் நர சக்கரம் தாயும் ஒரு திவ்யமண்டபம் இருக்கும் . ஜயசக்கரம் ஸேவா சக்கரம் நக்ஷத்ர சக்க அம்மண்டபத்தில் தூதர்கள் கரம் குவித்து ரம் சநி சக்கரம் லிங்க யந்திரம் ஹம்ஸ ஓர்புறம் நிற்கவும் சோகங்கள் எல்லாம் யந்திரம் வியாஹ்ருதி யந்திரம் துரீய கோர ரூபத்தோடு அவ்வாறே ஒரு புடை காயத்ரி யந்திரம் முதலியன . நிற்கவும் கண்டவர் அஞ்சும்படியான ரூப யமகண்டம் -1 . ( கசு ) அடி நீள அகலமுள்ள த்தோடும் உவப்போடும் யமன் வீற்றிருக் குழி ஒன்று வெட்டி அக்குழியின் நான்கு கின் றனன் . அவன் வீற்றிருக்கும் அம் மூலைகளினும் இருப்புக் கம்பங்கள் நாட்டி மண்டபத்தின் பக்கலில் இருபத்தைந்து அதின்மேல் ( ) இருப்புச் சட்டங்கள் யோசனை அகல நீளமும் பத்து யோசனை பரப்பி நடுவினும் சட்ட மிட்டு நடுச்சட் உயாமும் உள்ள தாய்ப் பலவித அலங்காரம் டத்தில் உறிகட்டிக் குழியில் புளியந் தண உள்ள தாய்ச் சித்திரகுப்தனுடைய அரண் விட்டு இருப்புக் கொப்பரையில் அரக்கு மனை இருக்கிறது . அம்மனையில் சித்திர மெழுகு குங்கிலியம் கந்தகம் சாம்பி குப்தன் இருந்து ஜீவர்களின் பாப புண் ராணி நிரப்பி அவை கொதித்திருக்கையில் ணியங்களைச் சிறிதும் விடாமல் எழுது யானையைப் பாகருடன் நான்கு மூலையில் கிறான் . அவன் எழுதுவதில் சிறிதும் நிறுத்திப் பின் புறத்தில் வளையத்திற் பிசகு உண்டாகாது . அச்சித்திர குப்தனு சங்கிலிகோத்து எட்டுக்கத்திகளை விடுப்பில் டைய அரண்மனைக்குக் கீழ்ப் புறத்தில் நாலும் கழுத்தில் நாலுங் கட்டிக்கொண்டு சுரத்திற்கும் தென்பக்கத்தில் சூலையோடு வளையத்திற் பொருத்திச் சங்கிலி களை வைசூரிக்கும் மேற்பக்கத்தில் காலபாசத் யானைத் துதிக்கையிற் கொடுத்து வைத்துக் தோடு அஜீர்ணத்திற்கும் அருசிக்கும் கொப்பரைக்கு நடுவாகத் தொங்கு முறியில் வடபக்கத்தில் வயிற்று வலிக்கும் வடகிழக் புலவனிருந்து பல வித்வான்கள் கொடுத்த இல் தலைவலிக்கும் தென்கிழக்கில் மயக் 170