அபிதான சிந்தாமணி

மோதாதர் 1349 யசோதரன் யசஸ் பாலைத் திணையாகக் குறுந்தொகை (உஉக) ஆவது செய்யுளிற் கூறினர். மோதாதர் -- வேததரிசனன் மாணாக்கனாகிய ஒரு இருடி. மோநக்கற்றுறையனார் - கடைச்சங்க மரு யக்கர் - தேவ சாதியரில் ஒரு வகுப்பினர், விய புலவருள் ஒருவர். யாழ்வாசிப்போர். மோளிகைமாரையர் - இவர் விறகு விற்றுச் யகியசீலன்- சிவஸ்கந் தன் குமாரன். இவன் குமாரன் விசயன். சீவித்து அதனால் வரும்பொருளால் சிவ இவர் கலியுகமுடிவில் கற்கியைக் னடியவரை உபசரித்து வந்தார், நிலையறிந்த வசவதேவர் இவரறியாது குமாரராகப் பெறப்போகும் பிராமணர். பொன்னைப் பெட்டகத்தில் மறைத்து யசசுதி - ருஷப தீர்த்தங்காருக்குத் தேவி, மாரையர் வீட்டில் அன்னம் யசீமானர் வேண்டிச் - ஆன்மாவை அதிட்டித்திருக் கும் சிவமூர்த்தம், இவரது சத்தி சர்வபூத சென்று இட்டுவந்தனர். மாரையர் நடக் தமனி. தவை யறிந்து தாம் கொண்டு சென்ற விற கின்மீது நீர் தெளிக்க, அவையனைத்தும் யசுர்வேதம் - இரண்டாவது வேதம். இது பொன்னாயின. அவற்றைச் சிவனடியவர்க் (க0க) சாகைகளுடையது. இதற்குள்ள உபநிஷதங்கள், குக் கொடுத்தனர். இப்பொன்பெற்ற கடவல்லி, தைத்ரீயம், பிரமம், கைவல்லியம், சுவேதாச்வ தரம், அடியவர் வசவருக்குக்கூற வசவர் இவ கர்ப்பம், நாராயணம், அமிர் தவிந்து, அமிர் ரிடம் வந்து அபராத க்ஷமைவேண்டிச் சென்றனர். தநாதம், காலாக்னி ருத்ரம், க்ஷரிகை, சர்வசாரம், சுகரகஸ்யம், தேசோவிந்து, தியானவிந்து, பிரமவித்யை, யோகதத் மௌ வம், தக்ஷிணாமூர்த்தி, ஸ்கந்தம், சாரீரசம், யோகசிகை, ஏகாக்ஷரம், அட்சியம், அவ மௌகூர்த்திகர் தருமன் முகூர்த்தை தூதம், காம், உருத்திர விருதயம், யோக யென்னும் தேவகணத்திடம் பெற்ற தேவ குண்டலினி, பஞ்சப்பிரமம், பிராணாக்னி கூட்டத்தினர். இவர்கள் முகூர்த்தகாலாதி கோத்திரம், வராகம், கலிசந்தரணம், சரஸ் தேவதைகள். ஆன்மாக்கள் முகூர்த்தங் வதி, ஈசாவாஸ்யம், பிருகதாரண்யம், சாபா களில் செய்யப்படும் தொழிலுக்கேற்ற லம், அம்சம், பரம அம்சம், சுபாலம், மந் பலன் தருபவர். திரிகை, நிராலம்பம, திரிசிகை, மண்ட மௌத்கல்யர் - 1. நளாயினியின் புருடனா லம், அத்துவய தாரகம், பைங்கலம், பிட்சு, கிய இருடி, துரியாதீதம், அத்தியாத்துமம், தாராசா 2. சாகல்யர் மாணாககர். சம், யாஞ்ஞவல்க்கியம், காட்யாயனி, முத் மௌநேயர் திகம் என்பன. - காசிபன் முனியென்பவள் வயிற்றி பெற்ற கந்தருவர். யசோதாகாவ்யம் சங்கமருவிய சிறு காவி யங்களில் ஒன்று. இது ஐந்து சருக்கங்க மௌர்வியர் - சந்திரகுப்த வம்சத்தவர். ளடங்கிய (ங20) செய்யுள்களைக் கொண் மௌற்கல்யர் - ஒரு மகருஷி. துர்வாசருக்கு டது. இயற்றியவர் சைநமுனிவர்களில் அன்னமிட்டவர். அதிதி பூசைசெய்தவர். ஒருவர். தேவவுலகம் விரும்பாது மறுத்தவர். யசோதரன் -ஔதய தேயத்தில் இராசமா மௌன தேசிகர் - தாயுமானவர்க்கு ஞானா புரமென்ற பட்டணத்தில் மாரிதத்தன் சாரியர். என்னும் அரசன் ஒருவன் இருந்தனன். மௌனதிகவுடையார் வசந்தகாலத்துச் சோலைக்கண் அக்கிநோயால் இறந்த தன் குமாரனை யாக செல்ல நகரமாக்கள் இக்காலத்துத் தேவி பலத்தால் எழுப்பி அந்த யாகத்திற்கு வந்த பூசை செய்ய வேண்டும், அல்லாவிடின் காளிதேவியிடம் தம் குலத்தவர் இனி நமக்குத் தீதுவரும் என் றனர். அதைக் இந்நோய் கொண்டார்க்குச் செம்மண்ணி கேட்ட அரசன், தேவி சந்நிதி சென்று னால் சிங்கமுத்திரை யெழுதினால் அந்த எமது துன்பநீக்குக என்று வேண்டிப் பலி நோய் நீங்க வரம் பெற்றவன். யின் பொருட்டு மயில், கோழி, பன்றி, குலாலன். அவன்
மோதாதர் 1349 யசோதரன் யசஸ் பாலைத் திணையாகக் குறுந்தொகை ( உஉக ) ஆவது செய்யுளிற் கூறினர் . மோதாதர் -- வேததரிசனன் மாணாக்கனாகிய ஒரு இருடி . மோநக்கற்றுறையனார் - கடைச்சங்க மரு யக்கர் - தேவ சாதியரில் ஒரு வகுப்பினர் விய புலவருள் ஒருவர் . யாழ்வாசிப்போர் . மோளிகைமாரையர் - இவர் விறகு விற்றுச் யகியசீலன்- சிவஸ்கந் தன் குமாரன் . இவன் குமாரன் விசயன் . சீவித்து அதனால் வரும்பொருளால் சிவ இவர் கலியுகமுடிவில் கற்கியைக் னடியவரை உபசரித்து வந்தார் நிலையறிந்த வசவதேவர் இவரறியாது குமாரராகப் பெறப்போகும் பிராமணர் . பொன்னைப் பெட்டகத்தில் மறைத்து யசசுதி - ருஷப தீர்த்தங்காருக்குத் தேவி மாரையர் வீட்டில் அன்னம் யசீமானர் வேண்டிச் - ஆன்மாவை அதிட்டித்திருக் கும் சிவமூர்த்தம் இவரது சத்தி சர்வபூத சென்று இட்டுவந்தனர் . மாரையர் நடக் தமனி . தவை யறிந்து தாம் கொண்டு சென்ற விற கின்மீது நீர் தெளிக்க அவையனைத்தும் யசுர்வேதம் - இரண்டாவது வேதம் . இது பொன்னாயின . அவற்றைச் சிவனடியவர்க் ( 0 ) சாகைகளுடையது . இதற்குள்ள உபநிஷதங்கள் குக் கொடுத்தனர் . இப்பொன்பெற்ற கடவல்லி தைத்ரீயம் பிரமம் கைவல்லியம் சுவேதாச்வ தரம் அடியவர் வசவருக்குக்கூற வசவர் இவ கர்ப்பம் நாராயணம் அமிர் தவிந்து அமிர் ரிடம் வந்து அபராத க்ஷமைவேண்டிச் சென்றனர் . தநாதம் காலாக்னி ருத்ரம் க்ஷரிகை சர்வசாரம் சுகரகஸ்யம் தேசோவிந்து தியானவிந்து பிரமவித்யை யோகதத் மௌ வம் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்கந்தம் சாரீரசம் யோகசிகை ஏகாக்ஷரம் அட்சியம் அவ மௌகூர்த்திகர் தருமன் முகூர்த்தை தூதம் காம் உருத்திர விருதயம் யோக யென்னும் தேவகணத்திடம் பெற்ற தேவ குண்டலினி பஞ்சப்பிரமம் பிராணாக்னி கூட்டத்தினர் . இவர்கள் முகூர்த்தகாலாதி கோத்திரம் வராகம் கலிசந்தரணம் சரஸ் தேவதைகள் . ஆன்மாக்கள் முகூர்த்தங் வதி ஈசாவாஸ்யம் பிருகதாரண்யம் சாபா களில் செய்யப்படும் தொழிலுக்கேற்ற லம் அம்சம் பரம அம்சம் சுபாலம் மந் பலன் தருபவர் . திரிகை நிராலம்பம திரிசிகை மண்ட மௌத்கல்யர் - 1. நளாயினியின் புருடனா லம் அத்துவய தாரகம் பைங்கலம் பிட்சு கிய இருடி துரியாதீதம் அத்தியாத்துமம் தாராசா 2. சாகல்யர் மாணாககர் . சம் யாஞ்ஞவல்க்கியம் காட்யாயனி முத் மௌநேயர் திகம் என்பன . - காசிபன் முனியென்பவள் வயிற்றி பெற்ற கந்தருவர் . யசோதாகாவ்யம் சங்கமருவிய சிறு காவி யங்களில் ஒன்று . இது ஐந்து சருக்கங்க மௌர்வியர் - சந்திரகுப்த வம்சத்தவர் . ளடங்கிய ( 20 ) செய்யுள்களைக் கொண் மௌற்கல்யர் - ஒரு மகருஷி . துர்வாசருக்கு டது . இயற்றியவர் சைநமுனிவர்களில் அன்னமிட்டவர் . அதிதி பூசைசெய்தவர் . ஒருவர் . தேவவுலகம் விரும்பாது மறுத்தவர் . யசோதரன் -ஔதய தேயத்தில் இராசமா மௌன தேசிகர் - தாயுமானவர்க்கு ஞானா புரமென்ற பட்டணத்தில் மாரிதத்தன் சாரியர் . என்னும் அரசன் ஒருவன் இருந்தனன் . மௌனதிகவுடையார் வசந்தகாலத்துச் சோலைக்கண் அக்கிநோயால் இறந்த தன் குமாரனை யாக செல்ல நகரமாக்கள் இக்காலத்துத் தேவி பலத்தால் எழுப்பி அந்த யாகத்திற்கு வந்த பூசை செய்ய வேண்டும் அல்லாவிடின் காளிதேவியிடம் தம் குலத்தவர் இனி நமக்குத் தீதுவரும் என் றனர் . அதைக் இந்நோய் கொண்டார்க்குச் செம்மண்ணி கேட்ட அரசன் தேவி சந்நிதி சென்று னால் சிங்கமுத்திரை யெழுதினால் அந்த எமது துன்பநீக்குக என்று வேண்டிப் பலி நோய் நீங்க வரம் பெற்றவன் . யின் பொருட்டு மயில் கோழி பன்றி குலாலன் . அவன்