அபிதான சிந்தாமணி

மேதஸ் 1345 மேருமந்தர குலகிரி மேதஸ் ஒரு முநிவர். சுரதனுக்குத் தேவி ரம் சிரங்களையுடையது. வாயுவால் மோத மந்திரம் அருள் செய்தவர் அசைவற்று இருந்தது. நவக்கிரகங்களா மேதாவன் மூங்கில் முதலியவற்றால் லும் மற்ற நக்ஷத்திரங்களாலும் நாடோ கூடை, முறம், பாய், விசிறி, பெட்டி றும் வலஞ்செய்யப் பெற்றது. முதலியன கட்டிச் சீவிப்பவன். களால் சூழப்பெற்றது. வாயுவும் ஆதி மேதா தருமன் என்னும் மநுவின்தேவி. சேடனும் மாறுகொண்டு முடியைத் தாக் தக்ஷன் குமாரி. கவும் காக்கவும் நின்றபோது வாயுவால் மேதாகேதையர் வசவர் மடத்தில் இரு மூன்று சிகரங்களை இழக்கப்பெற்றது. ந்த சிவனடியவர். இவர் உயிர் நீங்குகை சாபத்தினால் பருக்கை போல வாரியெறி யில் வசவர் பிரிவாற்றாது தாமும் தேகம் யப் பெற்றது. கணேசர் கொம்பாற் விட்டனர். இதனைக்கண்ட மடவாலமர்ச் பாரதம் எழுதப்பெற்றது. ஒரு காலத்து சையர் சிவமூர்த்தியைத் தியானித்து இரு விந்தமலை இதனுடன் மாறுகொண்டு உயா வரையும் பிழைப்பித்தனர். அது அகத்தியரால் பூமியில் அழுந்தியது. மேதாதிதி - 1. பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இதைத் தெய்வ வடிவாகக் கூறுவர். உரு ஹஷ்மதியிடம் பிறந்த குமாரன். பிலக்ஷத் வம் நான்கு சிரம், எண்டோள். இது உக் தீவை யாண்டவன். (பாகவத.) கிரகுமாரனால் அடியுண்டபொழுது, பாண் 2. கண்ணுவர் குமாரர். இவர்க்கு டியனுக்கு இவ்வுருவத்துடன் வெளிப்பட் ரிதேபு, விருக்குவா முதலிய பிராமணர் இப் பொன்னறை காட்டியது. பூமிக்கு சனித்தனர். இரிசு என்பர். மேதாவி-1. ஒருபிராமணச் சிறுவன். தக் 2. நாப்பிரசாபதியின் தேவி, தையைக் காலத்தைப்பற்றி வினாயவன். 3. ஆயதியின் தந்தை. தாதாவென்னும் (பார - சாங்.) பிருகு புத்திரனுக்கு மாமன். 2. தந்தையிடம் பிரமத்தை யடைய மேருசாவர்ணி இமயமலையில் பாண்டவ உபாயங் கேட்டவன். (பார். சார்.) ருக்குத் தருமம் உபதேசித்தவர். ஒரு 3. சுதையின் குமாரி. மநுவாயிருக்கலாம். 4. இல்லறத்திலிருந்து நன்மையடைந்த மேருதேவி - நாபியின் மனைவி. ஒரு வேதியன். மேருமந்தபுராணம் - இது சிம்மசேத மகா 5. சுனையன் குமாரன். இவன் குமாரன் ராஜனும், இராமதத்தையும் செய்த தவத் நிருபஞ்சயன். தாற் பிறந்த சிம்மசந்திரன், பூரணசந்திரன் மேதாவிகம் காலஞ்சா பர்வதத்திற்கு என்னும் குமாரரிருவரும், சத்திகோடன் அருகிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம், என்னும் மந்திரி வசப்பட்டுத் தீமை செய்து மேதிக்கண்ணன் - வீரமாயேந்திரத்து வட பல பிறவி பிறந்து பின் சுவர்க்கமடைந்து கீழைக் கோபுரத்துவாயிற் காவலாளியான மீண்டும் பூமியிற்பிறந்து முத்திபெற்றதும் அசுரன். மந்திரி நரகமடைந்ததுமாகிய சரித்திரத் மேதிமாழகன் சூரபதுமனுக்கு மந்திரி. தைக் கூறுவதும், விமல தீர்த்தங்கருடைய மேதினி - மதுகைடவரைக் காண்க, கண தார்களாகிய மேரு, மந்தார் என்பவர் மேதை - 1. ஒரு இருடி. களின் சரிதங்களை விரித்துக் கூறுவது 2. தக்ஷனுக்குப் பிரத்தியிடம் உதித்த மாகிய தமிழ்ச் சைா நூல். இந்நூலாசிரி குமாரி. இயமன் தேவி. யர் வாமனாசாரியர். 3. சீர்க்காரியின் குமாரன். சீர்க்காரி மேருமந்தார் - உத்தாமதுரை நகரத்தில் யைக் காண்க. அநந்த வீரியன் என்னும் அரசனுக்கு மேரு மேதையதிதி - ஒரு ருஷி. அசங்கனைக் மாலினி அமிர்தமாதி என்று இயண்டு தேவி காண்க. களிருந் தனர். அவர்களுக்கு முன்னமே மேரு - 1. நிடதத்திற்கு கடக்கு (க000) முன்பவத்தில் ஆதித்யாபதேவன், யோசனைக்கு அப்பால் உள்ள மகாபர்வ ணேந்திரனாக இருந்தவர்கள் மேருவென் -தம். இதன் விஸ்தாரம் ( 500) யோசனை. றும், மந்தானென்றும் பிறந்து விமல தீர்த் இது தேவர்கள் இருக்கை. 'சிவமூர்த்தி தங்கரரால் சர்வசங்க பரித்யாகமடைந்து யால் ஒருகாலத்துத் தனுவாகத் தாங்கப் இராஜ்யம் விட்டுப் பர்வத சிகரமடைந்து பெற்றது. பொன்னிறமுடையது. ஆயி நோற்று உலகாக்ரமடைந்தனர். மேருவின் 169
மேதஸ் 1345 மேருமந்தர குலகிரி மேதஸ் ஒரு முநிவர் . சுரதனுக்குத் தேவி ரம் சிரங்களையுடையது . வாயுவால் மோத மந்திரம் அருள் செய்தவர் அசைவற்று இருந்தது . நவக்கிரகங்களா மேதாவன் மூங்கில் முதலியவற்றால் லும் மற்ற நக்ஷத்திரங்களாலும் நாடோ கூடை முறம் பாய் விசிறி பெட்டி றும் வலஞ்செய்யப் பெற்றது . முதலியன கட்டிச் சீவிப்பவன் . களால் சூழப்பெற்றது . வாயுவும் ஆதி மேதா தருமன் என்னும் மநுவின்தேவி . சேடனும் மாறுகொண்டு முடியைத் தாக் தக்ஷன் குமாரி . கவும் காக்கவும் நின்றபோது வாயுவால் மேதாகேதையர் வசவர் மடத்தில் இரு மூன்று சிகரங்களை இழக்கப்பெற்றது . ந்த சிவனடியவர் . இவர் உயிர் நீங்குகை சாபத்தினால் பருக்கை போல வாரியெறி யில் வசவர் பிரிவாற்றாது தாமும் தேகம் யப் பெற்றது . கணேசர் கொம்பாற் விட்டனர் . இதனைக்கண்ட மடவாலமர்ச் பாரதம் எழுதப்பெற்றது . ஒரு காலத்து சையர் சிவமூர்த்தியைத் தியானித்து இரு விந்தமலை இதனுடன் மாறுகொண்டு உயா வரையும் பிழைப்பித்தனர் . அது அகத்தியரால் பூமியில் அழுந்தியது . மேதாதிதி - 1. பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இதைத் தெய்வ வடிவாகக் கூறுவர் . உரு ஹஷ்மதியிடம் பிறந்த குமாரன் . பிலக்ஷத் வம் நான்கு சிரம் எண்டோள் . இது உக் தீவை யாண்டவன் . ( பாகவத . ) கிரகுமாரனால் அடியுண்டபொழுது பாண் 2. கண்ணுவர் குமாரர் . இவர்க்கு டியனுக்கு இவ்வுருவத்துடன் வெளிப்பட் ரிதேபு விருக்குவா முதலிய பிராமணர் இப் பொன்னறை காட்டியது . பூமிக்கு சனித்தனர் . இரிசு என்பர் . மேதாவி -1 . ஒருபிராமணச் சிறுவன் . தக் 2. நாப்பிரசாபதியின் தேவி தையைக் காலத்தைப்பற்றி வினாயவன் . 3. ஆயதியின் தந்தை . தாதாவென்னும் ( பார - சாங் . ) பிருகு புத்திரனுக்கு மாமன் . 2. தந்தையிடம் பிரமத்தை யடைய மேருசாவர்ணி இமயமலையில் பாண்டவ உபாயங் கேட்டவன் . ( பார் . சார் . ) ருக்குத் தருமம் உபதேசித்தவர் . ஒரு 3. சுதையின் குமாரி . மநுவாயிருக்கலாம் . 4. இல்லறத்திலிருந்து நன்மையடைந்த மேருதேவி - நாபியின் மனைவி . ஒரு வேதியன் . மேருமந்தபுராணம் - இது சிம்மசேத மகா 5. சுனையன் குமாரன் . இவன் குமாரன் ராஜனும் இராமதத்தையும் செய்த தவத் நிருபஞ்சயன் . தாற் பிறந்த சிம்மசந்திரன் பூரணசந்திரன் மேதாவிகம் காலஞ்சா பர்வதத்திற்கு என்னும் குமாரரிருவரும் சத்திகோடன் அருகிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம் என்னும் மந்திரி வசப்பட்டுத் தீமை செய்து மேதிக்கண்ணன் - வீரமாயேந்திரத்து வட பல பிறவி பிறந்து பின் சுவர்க்கமடைந்து கீழைக் கோபுரத்துவாயிற் காவலாளியான மீண்டும் பூமியிற்பிறந்து முத்திபெற்றதும் அசுரன் . மந்திரி நரகமடைந்ததுமாகிய சரித்திரத் மேதிமாழகன் சூரபதுமனுக்கு மந்திரி . தைக் கூறுவதும் விமல தீர்த்தங்கருடைய மேதினி - மதுகைடவரைக் காண்க கண தார்களாகிய மேரு மந்தார் என்பவர் மேதை - 1. ஒரு இருடி . களின் சரிதங்களை விரித்துக் கூறுவது 2. தக்ஷனுக்குப் பிரத்தியிடம் உதித்த மாகிய தமிழ்ச் சைா நூல் . இந்நூலாசிரி குமாரி . இயமன் தேவி . யர் வாமனாசாரியர் . 3. சீர்க்காரியின் குமாரன் . சீர்க்காரி மேருமந்தார் - உத்தாமதுரை நகரத்தில் யைக் காண்க . அநந்த வீரியன் என்னும் அரசனுக்கு மேரு மேதையதிதி - ஒரு ருஷி . அசங்கனைக் மாலினி அமிர்தமாதி என்று இயண்டு தேவி காண்க . களிருந் தனர் . அவர்களுக்கு முன்னமே மேரு - 1. நிடதத்திற்கு கடக்கு ( 000 ) முன்பவத்தில் ஆதித்யாபதேவன் யோசனைக்கு அப்பால் உள்ள மகாபர்வ ணேந்திரனாக இருந்தவர்கள் மேருவென் -தம் . இதன் விஸ்தாரம் ( 500 ) யோசனை . றும் மந்தானென்றும் பிறந்து விமல தீர்த் இது தேவர்கள் இருக்கை . ' சிவமூர்த்தி தங்கரரால் சர்வசங்க பரித்யாகமடைந்து யால் ஒருகாலத்துத் தனுவாகத் தாங்கப் இராஜ்யம் விட்டுப் பர்வத சிகரமடைந்து பெற்றது . பொன்னிறமுடையது . ஆயி நோற்று உலகாக்ரமடைந்தனர் . மேருவின் 169