அபிதான சிந்தாமணி

யேகாதன் 1844 மேதவர் உஷ்ணத்தை வெளிவிட வானத்தில் இறு source; hence the Narbuda is called கிய ஆகாய பரிணாமம். இது ஓரிடத்தில் Mekalakanyaka. நிலைத்திராமல் காற்று உலாவும் பக்கமே மேகவாகனகற்பம் இக்கற்பத்தில் விஷ் ஓடுவதும் மறைவதுமாயிருக்கும், ணு சிவமூர்த்தியை மேகவுருக்கொண்டு மேகாதன் அரசன். சுமதியின் (500) வருஷந் தாங்கிப் படைப்புத் சந்தை, தேவி சுமங்கலை, தொழிலடைந்து பிரமன் முதலியவரைப் மேகரோக தசாவஸ்தை நிதானம் படைத்தனர். (காஞ்சிப்புராணம்.) வயிற்றில் வேதனை, ஆயாஸம், வாயுப்பிர மேகவாகனன் - 1, இவன் ஒரு அரசன். பலம், திரிதோஷகோபம், சுக்கிலநாசம், இவன் தலையில் ஒரு மாணிக்க மிருந்தது. அதிதாகம், நீரில் மேகங்காணல், அரோ சகத்துடன் தேகசாட்யம், கட்டிகள் எழும் அதனால் அற்பு தமணி என்று பேர்பெற் சான், பல், பேதி அதிகரித்தல், ஞாபகமாளல், 2. இந்திரனுக்கு ஒரு பெயர், இவை காணுதற்கு முன் ஆவாரைப் பஞ் 3 சுரேந்திரகாந்த அரசன் (சூளா.) சாங்கத் தீநீர், சீந்திற் சர்க்கரை, மேக மேகனை - கர்பக்னன் குமாரி. கர்ப்பிணிகள் குலாந்தக மாத்திரை, மேகபஞ்சாமிர்தம், பஞ்சானனாஸம் முதலிய சிகிச்சைகளைச் உண்ட அன்ன த்கை நீக்குவதுடன் வயிற் செய்யவேண்டும். இவைகளால் உண்டாம் றில் புழுக்களை உண்டாக்குபவள். கட்டிகள் மடச்குக்கட்டி, ஆமையோட்டுக் மேகன் - 1. ஒரு அரசன். சோதிடரைப் கட்டி, வலைக்கண்கட்டி, அதோமுகக்கட்டி, போல் வந்து மகோற்கடமூர்த்தியின் பேய்ச்சுரைக்காய்க் கட்டி, கடலைக்கட்டி, கழுத்தில் வஞ்சக முத்துமாலையை விட்டு கக்குகட்டி, புத்திராதிக்கக் கட்டி, நிலப் அதன் சுவாலையால் தானே இறந்தவன். பூசனிக் கிழங்கு சட்டி, வித்திரிதிக்கட்டி 2. இராவண தூதரில் ஒருவன், என்பனவாம். (ஜீவாட்) 3. சண்முகன் சேநாவீரன். மேகரோகம் - கோதையர் கலவியை மிக 4. சூரபன்மன் சேநாவீரருள் ஒருவன். விரும்புதலால் மூலத்திற் கனல் மிஞ்சி மேகேந்திரம் மேகந்திரம். Mahendra மேகஞ் சனித்துச் சிரம் வரையில் வெந் hills in Ganjam Dt. பரசுராமருக்கு வாச துருகித் தாது கெட்டுத்தேக நரம்பெல்லாம் ஸ்தானம் (பார். வன.) பலம் குறைய இந்த ரோகம் உண்டா மேடசங்கிரமபலன் - சித்திரை மாதத்தில் கின்றது. இது திரிதோஷத்தால் பிறந்தது. சூரியன் பிரவேசித்தபோது உண்டாகும் மேகம் (20) வகை. அவை மதுமேகம், பலன். பாணி முதலாக (ச) நாளும் வசாமேகம், மச்சாமேகம், அஸ்தி மேகம், புன் பயிராம், திருவாதிரை முதலாக (ச) மஞ்சிஷ்டிமேகம், சாரமேகம், அரித்ரா நாளும் மிகு மழையாம் ; மகமுதற் (க0) மேகம், நீலமேகம், ரத்தமேகம் நாளும் மழை அற்பமாதல் அல்லது சுழித் மேகம், பிஷ்டமேகம், இட்சுமேகம், சாந் துப் பெய்தலாம்; பூராட முதல் (சு) நாளும் திரமேகம், சிகீ தாமேகம், லாலாமேகம், சுபிக்ஷகாலமாம், மீனம், சிங்கம், தனுசு, சீதமேகம், கைனர்மேகம், சுராமேகம், சுக்ல மேடம், கன்னி, இடபம், இவை உதய மேகம், சலமேகம், ஆச்யகந்திமேகம், சுத்த மாக விஷவாயனம் வரில் அவ்வாண்டு மேகம், பிரமியமேகம், மாமிசசிராவிச விர மழை யதிகமாய்க் காலம் நன்றாம், மகரம், ணமேகம், அப்பியமேகம், பித்தபிரமிய துலாம், கும்பம், உதயமாகில் சமமாம், மேகம், சாந்திரமேகம், உத்தமமேகம், கர்க்க கா, மிதுனம், விருச்சிகம் உதயமா ஆதிக்கமேகம், தைத்தியமேகம். (ஜீவாட்.) கில் மழைசுருங்கிக் காலம் கெடும். (விதான.) மேகலம் - நருமதையடுத்த தேசம். மேதவழ - ஒரு இருடி. இவர் குமாரியைப் மேகலன் - விந்தியபர்வதத்திற்கு அருகிலி பலிமிபிடிக்கத் திருநறையூரில் பெருமாள் ருநத இருடி. அவனைச் சபித்து இருடிக்கு அருள் புரிந் மேகலை - மேசாலா பாவதத்தின் சமீபத்தி தனர் : லுள்ள தேசம். (பார. பீஷ்.) மேதவர் - சண்டாளனுக்கு வைதேகஸ்திரீ The country around the Mekala யிடம் பிறந்தவர். இவருக்குப் பாண்டி bills, (i.e.) tba moant Anarakantaka, சோபர்கர் எனவும் பெயர், உத்தியோகம் in which the river Narbuds bas got its மூங்கில்வேலை, காள
யேகாதன் 1844 மேதவர் உஷ்ணத்தை வெளிவிட வானத்தில் இறு source ; hence the Narbuda is called கிய ஆகாய பரிணாமம் . இது ஓரிடத்தில் Mekalakanyaka . நிலைத்திராமல் காற்று உலாவும் பக்கமே மேகவாகனகற்பம் இக்கற்பத்தில் விஷ் ஓடுவதும் மறைவதுமாயிருக்கும் ணு சிவமூர்த்தியை மேகவுருக்கொண்டு மேகாதன் அரசன் . சுமதியின் ( 500 ) வருஷந் தாங்கிப் படைப்புத் சந்தை தேவி சுமங்கலை தொழிலடைந்து பிரமன் முதலியவரைப் மேகரோக தசாவஸ்தை நிதானம் படைத்தனர் . ( காஞ்சிப்புராணம் . ) வயிற்றில் வேதனை ஆயாஸம் வாயுப்பிர மேகவாகனன் - 1 இவன் ஒரு அரசன் . பலம் திரிதோஷகோபம் சுக்கிலநாசம் இவன் தலையில் ஒரு மாணிக்க மிருந்தது . அதிதாகம் நீரில் மேகங்காணல் அரோ சகத்துடன் தேகசாட்யம் கட்டிகள் எழும் அதனால் அற்பு தமணி என்று பேர்பெற் சான் பல் பேதி அதிகரித்தல் ஞாபகமாளல் 2. இந்திரனுக்கு ஒரு பெயர் இவை காணுதற்கு முன் ஆவாரைப் பஞ் 3 சுரேந்திரகாந்த அரசன் ( சூளா . ) சாங்கத் தீநீர் சீந்திற் சர்க்கரை மேக மேகனை - கர்பக்னன் குமாரி . கர்ப்பிணிகள் குலாந்தக மாத்திரை மேகபஞ்சாமிர்தம் பஞ்சானனாஸம் முதலிய சிகிச்சைகளைச் உண்ட அன்ன த்கை நீக்குவதுடன் வயிற் செய்யவேண்டும் . இவைகளால் உண்டாம் றில் புழுக்களை உண்டாக்குபவள் . கட்டிகள் மடச்குக்கட்டி ஆமையோட்டுக் மேகன் - 1. ஒரு அரசன் . சோதிடரைப் கட்டி வலைக்கண்கட்டி அதோமுகக்கட்டி போல் வந்து மகோற்கடமூர்த்தியின் பேய்ச்சுரைக்காய்க் கட்டி கடலைக்கட்டி கழுத்தில் வஞ்சக முத்துமாலையை விட்டு கக்குகட்டி புத்திராதிக்கக் கட்டி நிலப் அதன் சுவாலையால் தானே இறந்தவன் . பூசனிக் கிழங்கு சட்டி வித்திரிதிக்கட்டி 2. இராவண தூதரில் ஒருவன் என்பனவாம் . ( ஜீவாட் ) 3. சண்முகன் சேநாவீரன் . மேகரோகம் - கோதையர் கலவியை மிக 4. சூரபன்மன் சேநாவீரருள் ஒருவன் . விரும்புதலால் மூலத்திற் கனல் மிஞ்சி மேகேந்திரம் மேகந்திரம் . Mahendra மேகஞ் சனித்துச் சிரம் வரையில் வெந் hills in Ganjam Dt . பரசுராமருக்கு வாச துருகித் தாது கெட்டுத்தேக நரம்பெல்லாம் ஸ்தானம் ( பார் . வன . ) பலம் குறைய இந்த ரோகம் உண்டா மேடசங்கிரமபலன் - சித்திரை மாதத்தில் கின்றது . இது திரிதோஷத்தால் பிறந்தது . சூரியன் பிரவேசித்தபோது உண்டாகும் மேகம் ( 20 ) வகை . அவை மதுமேகம் பலன் . பாணி முதலாக ( ) நாளும் வசாமேகம் மச்சாமேகம் அஸ்தி மேகம் புன் பயிராம் திருவாதிரை முதலாக ( ) மஞ்சிஷ்டிமேகம் சாரமேகம் அரித்ரா நாளும் மிகு மழையாம் ; மகமுதற் ( 0 ) மேகம் நீலமேகம் ரத்தமேகம் நாளும் மழை அற்பமாதல் அல்லது சுழித் மேகம் பிஷ்டமேகம் இட்சுமேகம் சாந் துப் பெய்தலாம் ; பூராட முதல் ( சு ) நாளும் திரமேகம் சிகீ தாமேகம் லாலாமேகம் சுபிக்ஷகாலமாம் மீனம் சிங்கம் தனுசு சீதமேகம் கைனர்மேகம் சுராமேகம் சுக்ல மேடம் கன்னி இடபம் இவை உதய மேகம் சலமேகம் ஆச்யகந்திமேகம் சுத்த மாக விஷவாயனம் வரில் அவ்வாண்டு மேகம் பிரமியமேகம் மாமிசசிராவிச விர மழை யதிகமாய்க் காலம் நன்றாம் மகரம் ணமேகம் அப்பியமேகம் பித்தபிரமிய துலாம் கும்பம் உதயமாகில் சமமாம் மேகம் சாந்திரமேகம் உத்தமமேகம் கர்க்க கா மிதுனம் விருச்சிகம் உதயமா ஆதிக்கமேகம் தைத்தியமேகம் . ( ஜீவாட் . ) கில் மழைசுருங்கிக் காலம் கெடும் . ( விதான . ) மேகலம் - நருமதையடுத்த தேசம் . மேதவழ - ஒரு இருடி . இவர் குமாரியைப் மேகலன் - விந்தியபர்வதத்திற்கு அருகிலி பலிமிபிடிக்கத் திருநறையூரில் பெருமாள் ருநத இருடி . அவனைச் சபித்து இருடிக்கு அருள் புரிந் மேகலை - மேசாலா பாவதத்தின் சமீபத்தி தனர் : லுள்ள தேசம் . ( பார . பீஷ் . ) மேதவர் - சண்டாளனுக்கு வைதேகஸ்திரீ The country around the Mekala யிடம் பிறந்தவர் . இவருக்குப் பாண்டி bills ( i.e. ) tba moant Anarakantaka சோபர்கர் எனவும் பெயர் உத்தியோகம் in which the river Narbuds bas got its மூங்கில்வேலை காள