அபிதான சிந்தாமணி

மூலகன் 1340 மூவேந்தர் வானையைக் கண்கட்டிவிட, அது சொக்க மூலன் திருழலநாயனாரைக் காண்க. நாதர் சந்நிதியில் இருந்த மூர்த்திநாயனா முவன் இவன் சிற்றரசன், பரிசு தராமை ரையெடுத்து முடியிலிட்டுச் சென்றது யின், பெருந்தலைச் சாத்தனாரால் இகழ்ந்து இவர் சொற்படி மந்திரியர் விபூதி ருத் பாடப் பெற்றவன். (புற நா. உ0..) ராஷமே திருமுடிசூட்டுத் திரவியமாகச் ழவாயிரவர் சூரபன்மன் குமாரர். இவர் கொண்டு முடிசூட்டினர். இவ்வகை மூர்த் கள் விஜயன் எனும் இலக்க வீரனால் கொல் திநாயனார் கெடுக்காலம் அரசாண்டு முத்தி லப்பட்டவர். யடைந்தனர். மூவேந்தர் 1. சேர சோழ பாண்டியர். மலகன் - இக்ஷவாகு குலத்து அச்மகன் இவர் தொன்று தொட்டுவந்த தமிழ் நாட் குமாரன், பாசிராமரால் அழிந்த சூரிய டாசர், இவர்களின் தசாங்கமாவன: முறை வம்சம் தோன்றுவதற்கு மூலமாயிருந்த யே மலை-கொல்லி, நேரி, பொதிகை. நாடு. படியால் இவனுக்கு மூலகன் எனவும், குடநாடு, புன்னாடு, தென்னாடு, நதி-பொ பாசிராமரால் அழிவுநேராதபடி பெண்கள் ரூனை, காவிரி, வைகை, பதி-கருவூர், உறை இவனைக் காத்திருந்ததால் நாரீகவசன் என பூர், மதுரை. முரசு - மங்களம், வெற்றி, வும் பெயர் பெற்றவன். இவன் குமாரன் கொடை. கொடி- வில், புலி, மீன், ஊர்தி. தசரதன். (பாகவ.) கனவட்டம், பாடலம், கோர மாலை - மூலங்கீரனார் இவர் பாலையைச் சிறப்பித் பனை, ஆத்தி, வேம்பு. துப் பாடியுள்ளார். பேய்களை வருணிப்ப 2. அச்சுதகளப்பாளன் தளையிட்டபோது தில் வல்லவர். முண்முருக்கின் நெற்றைப் பாடியது. "தினைவிளைத்தார் முற்றந் தினை பேயின் கைவிரலுக்கு உவமை கூறியது யுணங்குஞ் செந்நெல், தனைவிளைத்தார் வியக்கத்தக்கது. சோழநாட்டின்கணுள்ள முற்றமது தானாம் -கனைசீர், முரசுணங் திருச்சாய்க்காட்டை (சாயாவன த்தைப்) கச் சங்குணங்கு மூரித்தேர்த் தானை, அரசு புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியது ணங்கு மச்சு தன்முற் றத்து." இது சேரன் (நற். எகூ-ம் பாட்டு.) கூற்று, "அரச குலதிலக னச்சு தன் மூலத்திரிகோணம் - சூரியனுக்குச் சிங்க முற்றத்தில், அரச வதரித்த வங்காள் - மும், சந்திரனுக்குக் கர்க்கடகமும், செவ் முாசதிரக் , கொட்டிவிடு மோசையினுங் வாய்க்கு மேஷமும், புதனுக்குக் கன்னியும், கோவேந்தர் காற்றளையை, வெட்டிவிடு குருவுக்குத் தனுசும், சுக்கிரனுக்குத் துலா மோசை மிகும்." இது சோழன் கூற்று. மும், சரி ராகுக்குக் கும்பமும், கேதுக்குச் "குறையுளா செங்கிரார் கூர்வேலி ராமன், சிங்கமும், குளிகனுக்கு மீனமும் ஆகும். நிறையாறு திங்களிருந்தான்-முறைமை மூலம் - (ய) கண்டங்கத்திரிவேர், சிறுவழு யால், ஆலிக்குந் தானை யலங்குதா ரச்சு த துணைவேர், சிறு மல்லிவேர், பெருமல்லி முன், வாலிக் கிளையான் வரை." இது வேர், நெருஞ்சிவேர். இவை சிறுபஞ்ச பாடிய பின்பு பாண்டியனுக்கு ஒரு வில மூலம். வில்வவேர், பெருங்குமிழ்வேர், ங்கு கூடப்போட அப்பொழுது பாடியது. தழுதாழைவேர், பாதிரிவேர், வாகைவேர் "குடகர் குண கடலென் நார்த்தார்குடகர்க், இவ்வைந்தும் பெரும்பஞ்சமூலம் என்பர். கிடவர் வடகடலென் சார்த்தார் ஆக இவை பத்தும் தகழல மெனப் பெயர் கடலர், தென் சடலென் பார்த்தார்தென் பெறும். றில்லையச்சுதா நின்றன், முன் கடையின் மூலரோகம் - இது ஆசன வளையங்களில் றார்க்கு முரசு." தமிழ் நாவலர் சரிதை. கிழங்கின் முளைகளைப்போலவும் வேர்களைப் 3. பழையனூரார் பழி தீர்த்த தீக்குழி போலவும் மாம்ச முளைகளைப் பெற்றிருப் அவியாதெரிய மூவேந்தரும் வந்து பார்த் இது சகசமூலம், உத்தரசமூலம், துப் பாடியது. சுஷ்கமூலம், ஆர்த்திரமூலம், வாதமூலம், இதுசோன் - யோவரே காராளர் யாவ பித்தமூலம், சிலேஷ்மமூலம், தொந்த ரிணை யாவார், நாவலோ நாவலோ மூலம், திரிதோஷமூலம், ரத்தமூலம், லோ - கோவைப, பொருப்பா லளித் ஆசாத்யமூலம் எனப் பலவாம். இவை தார்க்குப் போதுமே யுண்மை, நெருப்பா களைச் சூரணம், லேகியம், சந்தகவடகம் லமைத்தார்க்கு நேர்.19 இவைகளாலும் கூத்ர, ஷாராகனிகளா இதுசோழன், - எல்லை பலகடந் தெங் லும் வசமாக்கலாம். (ஜீவாட்.) கும் புகழ்பூத்துத், தொல்லை மனுக்காக்கத் -வட காவ
மூலகன் 1340 மூவேந்தர் வானையைக் கண்கட்டிவிட அது சொக்க மூலன் திருழலநாயனாரைக் காண்க . நாதர் சந்நிதியில் இருந்த மூர்த்திநாயனா முவன் இவன் சிற்றரசன் பரிசு தராமை ரையெடுத்து முடியிலிட்டுச் சென்றது யின் பெருந்தலைச் சாத்தனாரால் இகழ்ந்து இவர் சொற்படி மந்திரியர் விபூதி ருத் பாடப் பெற்றவன் . ( புற நா . 0 .. ) ராஷமே திருமுடிசூட்டுத் திரவியமாகச் ழவாயிரவர் சூரபன்மன் குமாரர் . இவர் கொண்டு முடிசூட்டினர் . இவ்வகை மூர்த் கள் விஜயன் எனும் இலக்க வீரனால் கொல் திநாயனார் கெடுக்காலம் அரசாண்டு முத்தி லப்பட்டவர் . யடைந்தனர் . மூவேந்தர் 1. சேர சோழ பாண்டியர் . மலகன் - இக்ஷவாகு குலத்து அச்மகன் இவர் தொன்று தொட்டுவந்த தமிழ் நாட் குமாரன் பாசிராமரால் அழிந்த சூரிய டாசர் இவர்களின் தசாங்கமாவன : முறை வம்சம் தோன்றுவதற்கு மூலமாயிருந்த யே மலை - கொல்லி நேரி பொதிகை . நாடு . படியால் இவனுக்கு மூலகன் எனவும் குடநாடு புன்னாடு தென்னாடு நதி - பொ பாசிராமரால் அழிவுநேராதபடி பெண்கள் ரூனை காவிரி வைகை பதி - கருவூர் உறை இவனைக் காத்திருந்ததால் நாரீகவசன் என பூர் மதுரை . முரசு - மங்களம் வெற்றி வும் பெயர் பெற்றவன் . இவன் குமாரன் கொடை . கொடி- வில் புலி மீன் ஊர்தி . தசரதன் . ( பாகவ . ) கனவட்டம் பாடலம் கோர மாலை - மூலங்கீரனார் இவர் பாலையைச் சிறப்பித் பனை ஆத்தி வேம்பு . துப் பாடியுள்ளார் . பேய்களை வருணிப்ப 2. அச்சுதகளப்பாளன் தளையிட்டபோது தில் வல்லவர் . முண்முருக்கின் நெற்றைப் பாடியது . தினைவிளைத்தார் முற்றந் தினை பேயின் கைவிரலுக்கு உவமை கூறியது யுணங்குஞ் செந்நெல் தனைவிளைத்தார் வியக்கத்தக்கது . சோழநாட்டின்கணுள்ள முற்றமது தானாம் -கனைசீர் முரசுணங் திருச்சாய்க்காட்டை ( சாயாவன த்தைப் ) கச் சங்குணங்கு மூரித்தேர்த் தானை அரசு புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியது ணங்கு மச்சு தன்முற் றத்து . இது சேரன் ( நற் . எகூ - ம் பாட்டு . ) கூற்று அரச குலதிலக னச்சு தன் மூலத்திரிகோணம் - சூரியனுக்குச் சிங்க முற்றத்தில் அரச வதரித்த வங்காள் - மும் சந்திரனுக்குக் கர்க்கடகமும் செவ் முாசதிரக் கொட்டிவிடு மோசையினுங் வாய்க்கு மேஷமும் புதனுக்குக் கன்னியும் கோவேந்தர் காற்றளையை வெட்டிவிடு குருவுக்குத் தனுசும் சுக்கிரனுக்குத் துலா மோசை மிகும் . இது சோழன் கூற்று . மும் சரி ராகுக்குக் கும்பமும் கேதுக்குச் குறையுளா செங்கிரார் கூர்வேலி ராமன் சிங்கமும் குளிகனுக்கு மீனமும் ஆகும் . நிறையாறு திங்களிருந்தான் - முறைமை மூலம் - ( ) கண்டங்கத்திரிவேர் சிறுவழு யால் ஆலிக்குந் தானை யலங்குதா ரச்சு துணைவேர் சிறு மல்லிவேர் பெருமல்லி முன் வாலிக் கிளையான் வரை . இது வேர் நெருஞ்சிவேர் . இவை சிறுபஞ்ச பாடிய பின்பு பாண்டியனுக்கு ஒரு வில மூலம் . வில்வவேர் பெருங்குமிழ்வேர் ங்கு கூடப்போட அப்பொழுது பாடியது . தழுதாழைவேர் பாதிரிவேர் வாகைவேர் குடகர் குண கடலென் நார்த்தார்குடகர்க் இவ்வைந்தும் பெரும்பஞ்சமூலம் என்பர் . கிடவர் வடகடலென் சார்த்தார் ஆக இவை பத்தும் தகழல மெனப் பெயர் கடலர் தென் சடலென் பார்த்தார்தென் பெறும் . றில்லையச்சுதா நின்றன் முன் கடையின் மூலரோகம் - இது ஆசன வளையங்களில் றார்க்கு முரசு . தமிழ் நாவலர் சரிதை . கிழங்கின் முளைகளைப்போலவும் வேர்களைப் 3. பழையனூரார் பழி தீர்த்த தீக்குழி போலவும் மாம்ச முளைகளைப் பெற்றிருப் அவியாதெரிய மூவேந்தரும் வந்து பார்த் இது சகசமூலம் உத்தரசமூலம் துப் பாடியது . சுஷ்கமூலம் ஆர்த்திரமூலம் வாதமூலம் இதுசோன் - யோவரே காராளர் யாவ பித்தமூலம் சிலேஷ்மமூலம் தொந்த ரிணை யாவார் நாவலோ நாவலோ மூலம் திரிதோஷமூலம் ரத்தமூலம் லோ - கோவைப பொருப்பா லளித் ஆசாத்யமூலம் எனப் பலவாம் . இவை தார்க்குப் போதுமே யுண்மை நெருப்பா களைச் சூரணம் லேகியம் சந்தகவடகம் லமைத்தார்க்கு நேர் .19 இவைகளாலும் கூத்ர ஷாராகனிகளா இதுசோழன் - எல்லை பலகடந் தெங் லும் வசமாக்கலாம் . ( ஜீவாட் . ) கும் புகழ்பூத்துத் தொல்லை மனுக்காக்கத் -வட காவ