அபிதான சிந்தாமணி

ஆடிப்பஞ்சமிசித்திரைச் சங்கிரகபலன 124 ஆண்டாள் யுடன் ரோகணி நக்ஷத்திரங் கூடினபொழு | இண்டனை ...பசி தீர்ப்போரே எனப்பாடிய தாவது, பொழுது கட்டினால் நல்லமழை புலவர். இவர் ஊர் ஆடுதுறை போலும், உண்டு. ஆடை அதிபன்--அரசனுக்குப் படாம் நெய்த ஆடிப்பஞ்சமி சித்திரைச் சங்கிரகபலன் : - நாட்டின்வேற்றுமை, நூலின் சாதிவேற் ஆடி மாதத்துப் பூருவபக்கப் பஞ்சமியும், றுமை, பட்டு பருத்தி முதலியவற்றின் சித்திரை விஷுவமுமுற்ற வாரத்தின் 'இழை அளவை, விலை முதலிய நன்கறி பலன், அற்பவிருட்டி அதிவிருட்டி, யுத் விப்பவன். (சுக்கிரநீதி) தம் மகாவா தம், சுபிட்சம், பிரளயகாலம் | ஆட்கொண்டான் கண்ணனூர் - இது வில் நாசம் என்ற எழுபலனும் ஞாயிற்றுக் லிபுத்தூராரை ஆதரித்த வரபதியாட் 'கிழமை முதலாக அடைவே அறியப்படும். கொண்டான் ஆண்ட இடமாக இருக்கக் (விதானமாலை.) கூடும் என ஊகிக்கப் படுகிறது. திருப்பத் ஆடு - இது பசுவின் சாதியைச்சோந்த சாக தூர் தாலூகா செங்கம்மா, (சாசனம்) பகணி, உருவத்தில் சற்று நீண்ட முக ஆட்டனத்தி- ஒரு சேரநாட்டரசன் ஆதிமந் முள்ள தாயும் ஒரு அங்குல மயிர் அடர்ந்த தியைக் காண்க. தோலை யுடைய தாயும், சிறுத்த தலையுள்ள ஆணவமலம் - இது ஆன்மாக்களுக்கு அநாதி தாயும், மூக்கு குறுகியும், காது சிறுத்தும், யாய் ஒன்றாய், செம்பிற் களிம்புபோலச் கண்கள் தலையின் இருபக்கங்களிலமை சகசமாய், தனது அதிகாரமுடிவில் அழி ந்து பெருத்தும், பிளவுள்ள குளம்புக கின்ற புருஷன் தோறும் ஞானத்தை வள்ளதாகவும், தலையில் கொம்புகளிரண் மறைக்கும் அநேக சத்தியுள்ள தாய், வஸ்து டைப் பெற்றும் இருக்கும். இது பயந்த வாய், ஆன்மாவின் சரீ ராதிகளுக்கு நிமி சாதுவான பிராணி. குளிர்ந்த தேசங்களி த்தமாய், பரிபாக காலத்தில் சத்தி குறை அள்ள ஆடுகளுக்கு மயிரடர்ந்து நீண்டி வதாய், ஆன்மாவைச் சர்வஞ்ஞத்வத்தி ருக்கும். இது இரண்டு குட்டிகளுக்கதிகம் னின்று கிஞ்சி தவம் செய்வித் தணுவெனும் போடும். இதில் செம்மறியாடு, வெள்ளாடு, பெயர் தருவதாயுள்ளது. இது, மோஹம், குறும்பாடு, வரையாடு முதலிய பல. பள்ளை மதம், ராகம், விஷாதம், தாபம், சோஷம், யாடு இந்த ஆடு, பசுவைப்போலவே தீனி வைசித்ரியம் எனும் காரியங்களைச் செய் ப்பைகள் பெற்றிருக்கும். இதன் தசைக் பம். இதன் பெயர்கள், ருக், பசுத்வம், காக ஆசைகொண்டு வளர்த்துக் கொல்லு அஞ்ஞானம், ஆவ்ருதி, மூலம், மருத்யு, கிறார்கள். இதன் பாலும் தோலும் பயன் மூர்சை அஞ்சனம், நீவாரம், அவித்தை , தரும். இது அக்னிக்கும், குமாரக்கடவுட் பாபம், க்ஷயம், மிருத்யு , கிலானி, என்பன. கும் வாகனமாம். குமாரக்கடவுளைக் காண்க. ஆணிமாண்டவ்யர் - மாண்டவ்யரைக்காண்க. அடுகோட்பாட்டுச்சோலாதன் - இவன் ஆண்டாள்--இந்தம்மாள் கலியுகத்தில் (சுஅ) இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலா தனுக்கு வது ஆன, நள ஆடிமீ சுக்ல சதுர்த் வேளாவிக்கோமானான பதுமன் குமரி தசி செவ்வாய்க்கிழமை கூடிய பூரநக்ஷத் யிடம் பிறந்த (உ)-வது குமரன். களங்கா திரத்தில் பெரியாழ்வார் கொத்திவைத்த ய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரலுக்குத் தம்பி. பூமியில், துளசியடியில் திருவவதாரஞ் இவன் தண்டாரண்யமெனும் வடநாட்டா செய்தனள். இவளைப் பெரியாழ்வார் சால் கவரப்பட்ட பசு நிரைகளை மீட்டுத் எடுத்து வளர்த்துக் கோதையென நாம தொண்டியிற் சேர்ப்பித்ததாலிப்பெயர்பெ கரணஞ் செய்தனர். இவள் பெரியாழ் ற்றான். இவன் காக்கைபாடினியார் நச்செ வார் பெருமாளுக்குத் தொடுக்கும் மாலை ள்ளையார்க்கு அணிகள் பொருட்டு (சு) காப் களைத் தானே சூடிக் கண்ணாடியிற்றன் பொன்றும் நூறாயிரம் காணமும் கொடுத் னழகைக்கண்டு இந்த அழகு பெருமாளுக் துத் தன் கொலுவில் வைத்திருந்தான், குப் பொருந்துமோவென வெண்ணிக் இவன் (உடு) ஆண்டு ஆட்சி செய்தான், கொடுத்தனுப்புவள், இவ்வகையே ஆடுதுறைமாசாத்தனூர்-சோழன் குளமுற் நாடோறுஞ் செய்து வந்தனள். ஒருநாள் றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் இறந்த கோதை பெருமாளுக்குத் தொடுத்த மாலை தைச் சகியாமல் வருந்திக் கூற்றத்தை களைத் தான் சூடிக்கொண்டதைப் பெரி நோக்கி வெறுப்புடன் நனிபேதையே 'யாழ்வார் கண்டு இது தகாதகாரிய மென் நயனில் கூற்றம், விரகின்மையின் வித்தட்ட றனர். பெரியாழ்வார், பெருமாள் சந்ததி
ஆடிப்பஞ்சமிசித்திரைச் சங்கிரகபலன 124 ஆண்டாள் யுடன் ரோகணி நக்ஷத்திரங் கூடினபொழு | இண்டனை . . . பசி தீர்ப்போரே எனப்பாடிய தாவது பொழுது கட்டினால் நல்லமழை புலவர் . இவர் ஊர் ஆடுதுறை போலும் உண்டு . ஆடை அதிபன் - - அரசனுக்குப் படாம் நெய்த ஆடிப்பஞ்சமி சித்திரைச் சங்கிரகபலன் : - நாட்டின்வேற்றுமை நூலின் சாதிவேற் ஆடி மாதத்துப் பூருவபக்கப் பஞ்சமியும் றுமை பட்டு பருத்தி முதலியவற்றின் சித்திரை விஷுவமுமுற்ற வாரத்தின் ' இழை அளவை விலை முதலிய நன்கறி பலன் அற்பவிருட்டி அதிவிருட்டி யுத் விப்பவன் . ( சுக்கிரநீதி ) தம் மகாவா தம் சுபிட்சம் பிரளயகாலம் | ஆட்கொண்டான் கண்ணனூர் - இது வில் நாசம் என்ற எழுபலனும் ஞாயிற்றுக் லிபுத்தூராரை ஆதரித்த வரபதியாட் ' கிழமை முதலாக அடைவே அறியப்படும் . கொண்டான் ஆண்ட இடமாக இருக்கக் ( விதானமாலை . ) கூடும் என ஊகிக்கப் படுகிறது . திருப்பத் ஆடு - இது பசுவின் சாதியைச்சோந்த சாக தூர் தாலூகா செங்கம்மா ( சாசனம் ) பகணி உருவத்தில் சற்று நீண்ட முக ஆட்டனத்தி - ஒரு சேரநாட்டரசன் ஆதிமந் முள்ள தாயும் ஒரு அங்குல மயிர் அடர்ந்த தியைக் காண்க . தோலை யுடைய தாயும் சிறுத்த தலையுள்ள ஆணவமலம் - இது ஆன்மாக்களுக்கு அநாதி தாயும் மூக்கு குறுகியும் காது சிறுத்தும் யாய் ஒன்றாய் செம்பிற் களிம்புபோலச் கண்கள் தலையின் இருபக்கங்களிலமை சகசமாய் தனது அதிகாரமுடிவில் அழி ந்து பெருத்தும் பிளவுள்ள குளம்புக கின்ற புருஷன் தோறும் ஞானத்தை வள்ளதாகவும் தலையில் கொம்புகளிரண் மறைக்கும் அநேக சத்தியுள்ள தாய் வஸ்து டைப் பெற்றும் இருக்கும் . இது பயந்த வாய் ஆன்மாவின் சரீ ராதிகளுக்கு நிமி சாதுவான பிராணி . குளிர்ந்த தேசங்களி த்தமாய் பரிபாக காலத்தில் சத்தி குறை அள்ள ஆடுகளுக்கு மயிரடர்ந்து நீண்டி வதாய் ஆன்மாவைச் சர்வஞ்ஞத்வத்தி ருக்கும் . இது இரண்டு குட்டிகளுக்கதிகம் னின்று கிஞ்சி தவம் செய்வித் தணுவெனும் போடும் . இதில் செம்மறியாடு வெள்ளாடு பெயர் தருவதாயுள்ளது . இது மோஹம் குறும்பாடு வரையாடு முதலிய பல . பள்ளை மதம் ராகம் விஷாதம் தாபம் சோஷம் யாடு இந்த ஆடு பசுவைப்போலவே தீனி வைசித்ரியம் எனும் காரியங்களைச் செய் ப்பைகள் பெற்றிருக்கும் . இதன் தசைக் பம் . இதன் பெயர்கள் ருக் பசுத்வம் காக ஆசைகொண்டு வளர்த்துக் கொல்லு அஞ்ஞானம் ஆவ்ருதி மூலம் மருத்யு கிறார்கள் . இதன் பாலும் தோலும் பயன் மூர்சை அஞ்சனம் நீவாரம் அவித்தை தரும் . இது அக்னிக்கும் குமாரக்கடவுட் பாபம் க்ஷயம் மிருத்யு கிலானி என்பன . கும் வாகனமாம் . குமாரக்கடவுளைக் காண்க . ஆணிமாண்டவ்யர் - மாண்டவ்யரைக்காண்க . அடுகோட்பாட்டுச்சோலாதன் - இவன் ஆண்டாள் - - இந்தம்மாள் கலியுகத்தில் ( சுஅ ) இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலா தனுக்கு வது ஆன நள ஆடிமீ சுக்ல சதுர்த் வேளாவிக்கோமானான பதுமன் குமரி தசி செவ்வாய்க்கிழமை கூடிய பூரநக்ஷத் யிடம் பிறந்த ( ) - வது குமரன் . களங்கா திரத்தில் பெரியாழ்வார் கொத்திவைத்த ய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரலுக்குத் தம்பி . பூமியில் துளசியடியில் திருவவதாரஞ் இவன் தண்டாரண்யமெனும் வடநாட்டா செய்தனள் . இவளைப் பெரியாழ்வார் சால் கவரப்பட்ட பசு நிரைகளை மீட்டுத் எடுத்து வளர்த்துக் கோதையென நாம தொண்டியிற் சேர்ப்பித்ததாலிப்பெயர்பெ கரணஞ் செய்தனர் . இவள் பெரியாழ் ற்றான் . இவன் காக்கைபாடினியார் நச்செ வார் பெருமாளுக்குத் தொடுக்கும் மாலை ள்ளையார்க்கு அணிகள் பொருட்டு ( சு ) காப் களைத் தானே சூடிக் கண்ணாடியிற்றன் பொன்றும் நூறாயிரம் காணமும் கொடுத் னழகைக்கண்டு இந்த அழகு பெருமாளுக் துத் தன் கொலுவில் வைத்திருந்தான் குப் பொருந்துமோவென வெண்ணிக் இவன் ( உடு ) ஆண்டு ஆட்சி செய்தான் கொடுத்தனுப்புவள் இவ்வகையே ஆடுதுறைமாசாத்தனூர் - சோழன் குளமுற் நாடோறுஞ் செய்து வந்தனள் . ஒருநாள் றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் இறந்த கோதை பெருமாளுக்குத் தொடுத்த மாலை தைச் சகியாமல் வருந்திக் கூற்றத்தை களைத் தான் சூடிக்கொண்டதைப் பெரி நோக்கி வெறுப்புடன் நனிபேதையே ' யாழ்வார் கண்டு இது தகாதகாரிய மென் நயனில் கூற்றம் விரகின்மையின் வித்தட்ட றனர் . பெரியாழ்வார் பெருமாள் சந்ததி