அபிதான சிந்தாமணி

முஷ்டிகாசுரன் 1837 மூங்கைப்பிள்ளையார் 9 LIT பல இகழ்ச்சி விலக்கு, துணைசெயல்விலக்கு, யும் வேதியர்க்கு ளாருமில்லை யறிவுகெட்ட முயற்சிவிலக்கு, பாவகவிலக்கு, வலையருமப் படியே யாவர், சீராய துருக்க விலக்கு எனப் பலதிறப்படும். (தண்டி) ருக்குட் சீதக்காதி சிறப்புடைய வணிகருக் கையறல் விலக்கு, உடன்படல் விலக்கு. குட் செந்தில் காத்தான், காராளர் தங்களுக் வெகுளிவிலக்கு, ஐயவிலக்கு, வேற்றுப் குள் வெண்ணெ யூரான் கருதரிய மறவ பொருள்வைப்புவிலக்கு சிலேடைவிலக்கு, ருக்குள் மூவ ராயன், பேரான மூங்கிலணை ஏறு விலக்கு எனவும் உண்டு நல்ல காமர் தொட்டியர்க்கு ணீயொருவன் முஷ்டிகாசுரன் 1. திரிலோகங்களையும் பேர்பெற் றாயே" என்றனர். வதைத்திருந்த அசுரன். இவன் சிவமூர்த் மூங்கில் - 1. ஒரு காலத்தில் கண்ணுவர் தவ தியால் இறந்தனன். மிருக்கையில் புற்று அவரை மூட அவர் 2. கம்சனுக்குத் துணையான அரசன். மீது இது முளைத்தது. இதை மூன்று விற் இவன் மல்லயுத்தத்திற்குப் பலராமர்மீது களாக்கி, பினாகமெனப் பெயரிட்டுச் சிவ எவப்பட்டுத் துணைவருடன் உதையுண்டு னுக்கும், சார்ங்கமெனப் பெயரிட்டு விஷ் இறந்தவன் ணுவுக்கும், காண்டீவம் எனப் பெயரிட் டுச் சந்திரனுக்கும் பிரமன் கொடுத்தனன். மூ (பார - அ.ஓ-6.) 2. இது புல்லினத்தைச் சேர்ந்தது. ழகாகான் - 1. துரியோதனனுக்குச் சிநே இது புதர்போல் முளைத்து ஒன்றை கனாகிய அசுரன். அருச்சுனன் தவத்திலி யொன்று பின்னிக்கொண்டிருக்கும். கணுக் ருக்கையில் துரியோ தனன் இவனை யழை களை யுடையது. நிறம் பசுமை, இலைகள் த்து அருச்சுனனை வதைக்க ஏவினன். புல்லைப்போல் கூர்மையுடையன. வேரில் இவன் பன்றியுருக்கொண்டு அருச்சுன பல முளைகள் தோன்றிப் பெருகும். சில னிடம் சென்று தவத்திற் கிடையூறு செய் கெட்டியாகவு மிருக்கும். முள்ளுள்ளவை கையில் சிவமூர்த்தியாலும் அருச்சுனனா இந்தியக் காடுகளிலும் சீனாவிலும் உண்டு. லும் கொலை செய்யப்பட்டவன். விதத்தில் பயன்படும். வீட்டுக்கு 2. கொல்லாபுரியில் சத்தியாற் கொல் வரிச்சல், பந்தக்கால், ஏற்றக்கோல், பாய், லப்பட்ட அசுரன், முறம், கூடை, பானபாத்திரம், பல்லக்குத் சையபர்வதத் தெழுந் தருளி தண்டு முதலியனவாம். சீனர் உள்ளிருக் யிருக்கும் சாத்தி. கும் மெல்லிய தோலால் காகிதம் செய்வர். முக்கப்பன் - நீதிசாரம் என்னும் நூலினாசிரி ழங்கைப்பிள்ளையார் - இவர் குமாரக்கடவு யர். இவர்க்குத் தந்தை திருவரையப்பன். ளின் அவதாரம். ஒருமுறை கடைச்சங்கத் முக்கு வளைந்த கொக்கு - (The Avocet) திப் புலவர்கள் தாம் அகப்பொருளுக்கிட்ட இது ஆசியா கண்டத்தில் சைபீரியாவி உரையை ஒவ்வொருவரும் அதிகமாக மதி லும், ஐரோபாவின் வடபாகத்திலும் கூட் த்து வரம்பு அறியாது இருக்கையில், அவ டம் கூட்டமாய் வசிக்கிறது. இது அந்த ற்றின் உயர்வு தாழ்வுகளை அறிய எண் நாடுகளிலுள்ள கடல், ஆறு, ஏரி முதலிய ணிச் சொக்கநாத மூர்த்திகளை வேண்டி இடங்களில் இரைதேடியுண்கிறது. இதன் னர். சொக்கநாதர் புலவர் தமை நோக்கி, சிறகின் மேற்புறம் கருமை கலந்த வெண் ' தனபதியும் குணசாலினியும் செய்த தவத் மை, பாதங்கள் தோலடி கொண்டவை. தால் குமாரக்கடவுள் அவர்களிடம் அவ மூக்கு மேல்நோக்கி வளைந்து உறுதியாயி தரித்திருக்கின்றான்; அவனிடஞ்சென்று ருக்கிறது. இது தண்ணீரில் வேகமாய் உமது செய்யுட்களைக்கூறி எல்லை காண்க நீந்தி மீன்களை வேட்டையாடும். இவ்வி என்றனர். புலவர் அவ்வாறே சென்று னத்தில் வளைந்த மூக்குள்ளவை (20) வகை மூங்கைப் பிள்ளையாரை வணங்கி அவர் யுண்டென்பர். பெண்கொக்கு வருடத்திற் சந்நிதிமுன் அவரவர் செய்த உரையைக் கொருமுறை புதர்களில் பசுமையான கூற, பிள்ளையார் புலவர்க்குச் சமிஞ்ஞை முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கிறது. யால் வரம்பு அறிவித்தனர். இவர் மூங் ழங்கிலணை நல்லகாம நாயகீகாவர்கள் கைப் பிள்ளையாகப் பிறந்த காரணம் சிவ இவர் ஏழுமலை ஜமீன் தார். மூர்த்தி தமது தேவியாருக்குச் சாஸ்திரோ கொடையை வியந்து ஒரு கவிஞர், "ஆரா பதேசஞ்செய்கையில் பிராட்டி அதில் பரா 168 முகாம்பை
முஷ்டிகாசுரன் 1837 மூங்கைப்பிள்ளையார் 9 LIT பல இகழ்ச்சி விலக்கு துணைசெயல்விலக்கு யும் வேதியர்க்கு ளாருமில்லை யறிவுகெட்ட முயற்சிவிலக்கு பாவகவிலக்கு வலையருமப் படியே யாவர் சீராய துருக்க விலக்கு எனப் பலதிறப்படும் . ( தண்டி ) ருக்குட் சீதக்காதி சிறப்புடைய வணிகருக் கையறல் விலக்கு உடன்படல் விலக்கு . குட் செந்தில் காத்தான் காராளர் தங்களுக் வெகுளிவிலக்கு ஐயவிலக்கு வேற்றுப் குள் வெண்ணெ யூரான் கருதரிய மறவ பொருள்வைப்புவிலக்கு சிலேடைவிலக்கு ருக்குள் மூவ ராயன் பேரான மூங்கிலணை ஏறு விலக்கு எனவும் உண்டு நல்ல காமர் தொட்டியர்க்கு ணீயொருவன் முஷ்டிகாசுரன் 1. திரிலோகங்களையும் பேர்பெற் றாயே என்றனர் . வதைத்திருந்த அசுரன் . இவன் சிவமூர்த் மூங்கில் - 1. ஒரு காலத்தில் கண்ணுவர் தவ தியால் இறந்தனன் . மிருக்கையில் புற்று அவரை மூட அவர் 2. கம்சனுக்குத் துணையான அரசன் . மீது இது முளைத்தது . இதை மூன்று விற் இவன் மல்லயுத்தத்திற்குப் பலராமர்மீது களாக்கி பினாகமெனப் பெயரிட்டுச் சிவ எவப்பட்டுத் துணைவருடன் உதையுண்டு னுக்கும் சார்ங்கமெனப் பெயரிட்டு விஷ் இறந்தவன் ணுவுக்கும் காண்டீவம் எனப் பெயரிட் டுச் சந்திரனுக்கும் பிரமன் கொடுத்தனன் . மூ ( பார - அ.ஓ -6 . ) 2. இது புல்லினத்தைச் சேர்ந்தது . ழகாகான் - 1. துரியோதனனுக்குச் சிநே இது புதர்போல் முளைத்து ஒன்றை கனாகிய அசுரன் . அருச்சுனன் தவத்திலி யொன்று பின்னிக்கொண்டிருக்கும் . கணுக் ருக்கையில் துரியோ தனன் இவனை யழை களை யுடையது . நிறம் பசுமை இலைகள் த்து அருச்சுனனை வதைக்க ஏவினன் . புல்லைப்போல் கூர்மையுடையன . வேரில் இவன் பன்றியுருக்கொண்டு அருச்சுன பல முளைகள் தோன்றிப் பெருகும் . சில னிடம் சென்று தவத்திற் கிடையூறு செய் கெட்டியாகவு மிருக்கும் . முள்ளுள்ளவை கையில் சிவமூர்த்தியாலும் அருச்சுனனா இந்தியக் காடுகளிலும் சீனாவிலும் உண்டு . லும் கொலை செய்யப்பட்டவன் . விதத்தில் பயன்படும் . வீட்டுக்கு 2. கொல்லாபுரியில் சத்தியாற் கொல் வரிச்சல் பந்தக்கால் ஏற்றக்கோல் பாய் லப்பட்ட அசுரன் முறம் கூடை பானபாத்திரம் பல்லக்குத் சையபர்வதத் தெழுந் தருளி தண்டு முதலியனவாம் . சீனர் உள்ளிருக் யிருக்கும் சாத்தி . கும் மெல்லிய தோலால் காகிதம் செய்வர் . முக்கப்பன் - நீதிசாரம் என்னும் நூலினாசிரி ழங்கைப்பிள்ளையார் - இவர் குமாரக்கடவு யர் . இவர்க்குத் தந்தை திருவரையப்பன் . ளின் அவதாரம் . ஒருமுறை கடைச்சங்கத் முக்கு வளைந்த கொக்கு - ( The Avocet ) திப் புலவர்கள் தாம் அகப்பொருளுக்கிட்ட இது ஆசியா கண்டத்தில் சைபீரியாவி உரையை ஒவ்வொருவரும் அதிகமாக மதி லும் ஐரோபாவின் வடபாகத்திலும் கூட் த்து வரம்பு அறியாது இருக்கையில் அவ டம் கூட்டமாய் வசிக்கிறது . இது அந்த ற்றின் உயர்வு தாழ்வுகளை அறிய எண் நாடுகளிலுள்ள கடல் ஆறு ஏரி முதலிய ணிச் சொக்கநாத மூர்த்திகளை வேண்டி இடங்களில் இரைதேடியுண்கிறது . இதன் னர் . சொக்கநாதர் புலவர் தமை நோக்கி சிறகின் மேற்புறம் கருமை கலந்த வெண் ' தனபதியும் குணசாலினியும் செய்த தவத் மை பாதங்கள் தோலடி கொண்டவை . தால் குமாரக்கடவுள் அவர்களிடம் அவ மூக்கு மேல்நோக்கி வளைந்து உறுதியாயி தரித்திருக்கின்றான் ; அவனிடஞ்சென்று ருக்கிறது . இது தண்ணீரில் வேகமாய் உமது செய்யுட்களைக்கூறி எல்லை காண்க நீந்தி மீன்களை வேட்டையாடும் . இவ்வி என்றனர் . புலவர் அவ்வாறே சென்று னத்தில் வளைந்த மூக்குள்ளவை ( 20 ) வகை மூங்கைப் பிள்ளையாரை வணங்கி அவர் யுண்டென்பர் . பெண்கொக்கு வருடத்திற் சந்நிதிமுன் அவரவர் செய்த உரையைக் கொருமுறை புதர்களில் பசுமையான கூற பிள்ளையார் புலவர்க்குச் சமிஞ்ஞை முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கிறது . யால் வரம்பு அறிவித்தனர் . இவர் மூங் ழங்கிலணை நல்லகாம நாயகீகாவர்கள் கைப் பிள்ளையாகப் பிறந்த காரணம் சிவ இவர் ஏழுமலை ஜமீன் தார் . மூர்த்தி தமது தேவியாருக்குச் சாஸ்திரோ கொடையை வியந்து ஒரு கவிஞர் ஆரா பதேசஞ்செய்கையில் பிராட்டி அதில் பரா 168 முகாம்பை