அபிதான சிந்தாமணி

முறையிற் படர்ச்சியணி 1336 முன்ன விலக்கு 2. ஒரு வியப்புடைய தாகும். (நற். உட.) இவர் முனைப்பாடியார் இவர் ஊர் முனைப்பாடி பாடியனவாக நற்றிணையில் மேற்கூறிய யாக இருக்கலாம். சமயம் அருகம். அற பாடலொன்றும், அகத்தில் ஒன்றுமாக நெறிச்சார நூலாசிரியர். இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. முனையதரையன் - 1. ஒரு பிரபு. இவ முறையிற் படர்ச்சியணி அஃதாவது, னைக் கண்ணபுரத்துத் தாசி, "இன்றுவரி முறையாக ஒருபொருள பலவிடங்களிற் லென்னுயிரை நீபெறுவை யின்றைக்கு, சென் றடை தலையேனு மோரிடத்திற் பல நின்றுவரி லதுவு நீயறிவை - வென்றி, பொருள் சென்றடை தலையேனுஞ் சொல் முனையா கலவி முயங்கியவாறெல்லாம், லு தலாம். இதனை வட நூலார் பரியாயாலங் நினையாயோ நெஞ்சத்து நீ." எனப்பாடி காரமென்பர். னள். முற்கலருஷி - 1. மிருகண்டு ருஷியின் மாம 2. விக்கிரம சோழனுடைய மந்திரிகளி னார். மருத்துவதி தந்தை. இவர் காசிய லொருவராக இருக்கலாம் என்று தெரி ரிடம் வேதாத்யயனம் செய்கையில் எச்சில் கிறது. " பலர் முடிமேல்-ஆர்க்குங் கழற்கா தெறித்தமையால் காசிபர் கோபித்து எரு லனகன் மனதவையுட், பார்க்குமதி மந் தாகும்படிச் சாபங்கொடுக்கப் பெற்றவர். பாலகரிற் போர்க்குத், தொடுக்குங் வருடி, இவர்தேவி வருசமாலை. கமழ்தும்பை தூசினொடுஞ் சூடிக் கொடுத்த இவள் புத்திரனில்லாததால் கீரி வளர்த்த புகழ்முனையர் கோனும் என்னும் விக் னன், இக்கீரியை வளர்த்து வருகையில் கிரமசோழனுலா அடிகளாலறிக. புத்திரன் பிறந்தனன். அப்புத்திரனைத் முனையடுவார் நாயனார் -- இவர் சோணாட் தொட்டிலில் வளர்த்தி நீர்க்குச் செல்ல டில் திருநீடூரில் வேளாளர் குலத்தில் திரு ஒருநாகம் தொட்டிலில் இறங்குவதைக் வவதாரஞ் செய்து பகைவர்களை வென்று, கீரிசண்டு பாம்பைத் துண்டித்துத் தன்னை வரும் பொருள்களைச் சிவனடியவர்களுக் வளர்த்தவளிடம் சென்றது. வநசமாலை குக் கொடுத்துச் சிவனருளால் முத்தி கீரி குழந்தையைக் கடித்துவிட்டு வந்து யடைந்தவர். (பெ.புராணம்.) விட்டதென எண்ணிக் கீரியைக் கொன்று முன்றுறையரையர் - பழமொழி நூலாசிரி வீட்டில் வந்து பார்க்கப் பாம்பு இறந்திருக் யர். இவர் சைநர். பழமொழியின் பாயி குழந்தை உயிருடன் இருக்கவுங் ரத்தில் முன்றுறை மன்னவன்" என இரு விசனமடைந்து தான் இறக்கத் த்தலின், இவர் முன்றுறை என்னும் ஊரு துணிகையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந்தந்து க்கு அரசனாக இருக்கலாம். இவர் கடைச் இவளை நோக்கி, 'நீ முற்பிறப்பில் கீரி. சங்கத்தார் காலத்தவர். உன்னைக் கீரியுருக்கொண் டிருந்தவள் முனையூர் - இஃது இடவகனுக்கு கொன்றதனால் நீ அவளை இப்பிறப்பில் ணன் கொடுத்த நாடுகளுள் ஒரு நாட்டி பழிவாங்கினை' எனக் கூறி மறைந்தனர். னது தலைநகரப் பெயர். (பெ. கதை) இவளும் தன் குழந்தையுடன் சுகமே வாழ்ந் மூன்றேர்க்குரவை - 1. கணையத்தை யொ த்த திண்ணிய தோளினையுடைய மன்ன முற்று முதிர்வு மதிற்குள் உள்ளோனுடைய னுடைய வெல்லுந்தேர்முன் நிறைந்த வலி முழங்கும் முரசு காலையிலொலிப்ப புறத் யாற் சிறந்த வீரர் ஆடிய துறை, (பு. வெ திருந் தவனது வெய்ய கோபத்தின் மிகுதி துமபை) யைச் சொல்லிய துறை. (பு.வெ. உழிஞை) 2. வென்றெடுத்த வெற்றியான் மிக்க மற்றுழிஞை-அசையுந் தன்மையினை உடைத் ஆயுதத்தையுடையான் தேரின் முன் தாய் விளங்கும் வேணியையுடையாள் பேயாடிய துறை, (பு. வெ. வாசை). மலைந் தபூவினது நன்மையைச் சொல்லிய முன்னத்தினுணருங்கிளவி - குறிப்பா னுண துறை. (பு. வெ உழிஞை.) ரப்படுஞ் சொல். (நன்.) மகா சுவேதையின் தாய் முறையா முன்னவிலக்கு - ஒரு பொருளைக் குறிப்பி னவள் னான் விலக்குவது. இது, இறந்தவினை முனைகடி முன்னிருப்பு - வேந்தரெல்லாரை விலக்கு, எதிர்வினை விலக்கு, கெழ்வினை யும் சினத்தைக் காலப்பண்ணிப் பகைவர் விலக்கு, பொருள் விலக்கு, குணவிலக்கு, முன்னே இருந்தவரைப் பூசற்கள ரியினின் காரணவிலக்கு, காரியவிலக்கு, வன்சொல் றும் போக்கிய துறை. (பு. வெ. காஞ்சி.) விலக்கு, வாழ்த்துவிலக்கு, தலைமைவிலக்கு சவும் கண்டு தனள் மனி
முறையிற் படர்ச்சியணி 1336 முன்ன விலக்கு 2. ஒரு வியப்புடைய தாகும் . ( நற் . உட . ) இவர் முனைப்பாடியார் இவர் ஊர் முனைப்பாடி பாடியனவாக நற்றிணையில் மேற்கூறிய யாக இருக்கலாம் . சமயம் அருகம் . அற பாடலொன்றும் அகத்தில் ஒன்றுமாக நெறிச்சார நூலாசிரியர் . இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . முனையதரையன் - 1. ஒரு பிரபு . இவ முறையிற் படர்ச்சியணி அஃதாவது னைக் கண்ணபுரத்துத் தாசி இன்றுவரி முறையாக ஒருபொருள பலவிடங்களிற் லென்னுயிரை நீபெறுவை யின்றைக்கு சென் றடை தலையேனு மோரிடத்திற் பல நின்றுவரி லதுவு நீயறிவை - வென்றி பொருள் சென்றடை தலையேனுஞ் சொல் முனையா கலவி முயங்கியவாறெல்லாம் லு தலாம் . இதனை வட நூலார் பரியாயாலங் நினையாயோ நெஞ்சத்து நீ . எனப்பாடி காரமென்பர் . னள் . முற்கலருஷி - 1. மிருகண்டு ருஷியின் மாம 2. விக்கிரம சோழனுடைய மந்திரிகளி னார் . மருத்துவதி தந்தை . இவர் காசிய லொருவராக இருக்கலாம் என்று தெரி ரிடம் வேதாத்யயனம் செய்கையில் எச்சில் கிறது . பலர் முடிமேல் - ஆர்க்குங் கழற்கா தெறித்தமையால் காசிபர் கோபித்து எரு லனகன் மனதவையுட் பார்க்குமதி மந் தாகும்படிச் சாபங்கொடுக்கப் பெற்றவர் . பாலகரிற் போர்க்குத் தொடுக்குங் வருடி இவர்தேவி வருசமாலை . கமழ்தும்பை தூசினொடுஞ் சூடிக் கொடுத்த இவள் புத்திரனில்லாததால் கீரி வளர்த்த புகழ்முனையர் கோனும் என்னும் விக் னன் இக்கீரியை வளர்த்து வருகையில் கிரமசோழனுலா அடிகளாலறிக . புத்திரன் பிறந்தனன் . அப்புத்திரனைத் முனையடுவார் நாயனார் -- இவர் சோணாட் தொட்டிலில் வளர்த்தி நீர்க்குச் செல்ல டில் திருநீடூரில் வேளாளர் குலத்தில் திரு ஒருநாகம் தொட்டிலில் இறங்குவதைக் வவதாரஞ் செய்து பகைவர்களை வென்று கீரிசண்டு பாம்பைத் துண்டித்துத் தன்னை வரும் பொருள்களைச் சிவனடியவர்களுக் வளர்த்தவளிடம் சென்றது . வநசமாலை குக் கொடுத்துச் சிவனருளால் முத்தி கீரி குழந்தையைக் கடித்துவிட்டு வந்து யடைந்தவர் . ( பெ.புராணம் . ) விட்டதென எண்ணிக் கீரியைக் கொன்று முன்றுறையரையர் - பழமொழி நூலாசிரி வீட்டில் வந்து பார்க்கப் பாம்பு இறந்திருக் யர் . இவர் சைநர் . பழமொழியின் பாயி குழந்தை உயிருடன் இருக்கவுங் ரத்தில் முன்றுறை மன்னவன் என இரு விசனமடைந்து தான் இறக்கத் த்தலின் இவர் முன்றுறை என்னும் ஊரு துணிகையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந்தந்து க்கு அரசனாக இருக்கலாம் . இவர் கடைச் இவளை நோக்கி ' நீ முற்பிறப்பில் கீரி . சங்கத்தார் காலத்தவர் . உன்னைக் கீரியுருக்கொண் டிருந்தவள் முனையூர் - இஃது இடவகனுக்கு கொன்றதனால் நீ அவளை இப்பிறப்பில் ணன் கொடுத்த நாடுகளுள் ஒரு நாட்டி பழிவாங்கினை ' எனக் கூறி மறைந்தனர் . னது தலைநகரப் பெயர் . ( பெ . கதை ) இவளும் தன் குழந்தையுடன் சுகமே வாழ்ந் மூன்றேர்க்குரவை - 1. கணையத்தை யொ த்த திண்ணிய தோளினையுடைய மன்ன முற்று முதிர்வு மதிற்குள் உள்ளோனுடைய னுடைய வெல்லுந்தேர்முன் நிறைந்த வலி முழங்கும் முரசு காலையிலொலிப்ப புறத் யாற் சிறந்த வீரர் ஆடிய துறை ( பு . வெ திருந் தவனது வெய்ய கோபத்தின் மிகுதி துமபை ) யைச் சொல்லிய துறை . ( பு.வெ. உழிஞை ) 2. வென்றெடுத்த வெற்றியான் மிக்க மற்றுழிஞை - அசையுந் தன்மையினை உடைத் ஆயுதத்தையுடையான் தேரின் முன் தாய் விளங்கும் வேணியையுடையாள் பேயாடிய துறை ( பு . வெ . வாசை ) . மலைந் தபூவினது நன்மையைச் சொல்லிய முன்னத்தினுணருங்கிளவி - குறிப்பா னுண துறை . ( பு . வெ உழிஞை . ) ரப்படுஞ் சொல் . ( நன் . ) மகா சுவேதையின் தாய் முறையா முன்னவிலக்கு - ஒரு பொருளைக் குறிப்பி னவள் னான் விலக்குவது . இது இறந்தவினை முனைகடி முன்னிருப்பு - வேந்தரெல்லாரை விலக்கு எதிர்வினை விலக்கு கெழ்வினை யும் சினத்தைக் காலப்பண்ணிப் பகைவர் விலக்கு பொருள் விலக்கு குணவிலக்கு முன்னே இருந்தவரைப் பூசற்கள ரியினின் காரணவிலக்கு காரியவிலக்கு வன்சொல் றும் போக்கிய துறை . ( பு . வெ . காஞ்சி . ) விலக்கு வாழ்த்துவிலக்கு தலைமைவிலக்கு சவும் கண்டு தனள் மனி