அபிதான சிந்தாமணி

முல்லைக்குரிய கருப்பொருள் 1335 முறுவெங்கண்ணனார் ஊர் - பாடி, நீர் - குறுஞ்சுனை, கான்யாறு கொண்டு அன்று இரவைப் போக்கி மறு பூ. குல்லை, முல்லை, தோன்றி, பிடவம், நாள் பால்கொண்டு அவ்விடஞ் செல்லு கொன்றை, காயா, மரம் குருந்து, உணவு - கையில் எப்படியோ பாலைக்கவிழ்த்து வாகு, சாமை, முதிரை, பறை - ஏற்றுப் அதிக கோபமுடையவனாய் இடுப்பில் கட் பறை, யாழ் - முல்லையாழ், பண் - சாதாரி, டியிருந்த கோடரியை யெடுத்து மூங்கில் தொழில் - சாமை வாகு விதைத்தல், அறுத் முனையை வெட்டினன். அந்த வெட்டுப் தல், கடாவிடல், விடை தழுவல், ஆவின பட்ட இடத்திலிருந்து உதிரம் பெருக் மேய்த்தல், கொன்றைக் குழலூதல், குர கெடுக்க, இடையன் பயந்து அரசனிடம் வையாடல் கான்யாறு ஆடல், இச்செய்தியைக் கூறினன். அாசன் மந் முல்லைக்குரிய கருப்பொருள் தெய்வம். திரியருடன் வந்து துதிக்கச் சிவமூர்த்தி மால், உயர்ந்தோர் - குறும்பொறை நாடன் சிவலிங்க உருவாய் வெளிப்பட்டு அரசன் தோன்றல், மனைவி, தாழ்ந்தோர் - இடை வேண்ட வளர்ந்து மீண்டுங் குறுகினர். யர், இடைச்சியர், புள் - காட்டுக்கோழி, இவ்வரசன் சுவாமிக்கு ஆலய முதலிய திரு விலங்கு - மான், முயல், ஊர் - பாடி, நீர் ப்பணி செய்வித்து முத்தியடைந்தனன், குறுஞ்சுனை, கான்யாறு, பூ - முல்லை, மூழநீறு பூசியழ நிவர் - மந்திர விதிப்படி விளை கொன்றை, காயா, மரம் குருந்து, உணவு த்த திருநீற்றை மந்திர பூர்வமாக அணி வரகு, சாமை, பறை ஏற்றுப்பறை, யாழ் ந்து முத்தியடைந்த தொகையடியார்கள். முல்லையாழ், பண் - சாதாரி, தொழில் (பெ - புராணம் சாமை, வரகு விதைத்தல், கடாவிடல், முள்ளம்பன்றி இது உடமபில் நீண்ட விடை தழுவல், குரவையாடல் முதலியன. முட்களையும் பன்றி போல் முகத்தையும் (அகம்) பெற்றிருத்தலால் முட்பன்றியெனப் பெய முல்லை நிலம் - பித்ததோஷம அதிகரித்தற் ரடைந்தது. இது ஓரடி உயரமும் இரண கிடம். இதனுடன் வாதமும் கூடும். இவற் டடி நீளமும் உள்ளது. தலையும் மூக்கும் றால் பல ரோகங்களுண்டாம். பன்றி போல் இருக்கும். மேல்வாயிலும் முல்லைப்பாட்டு இது தலைவனைப் பிரிந்து கீழ்வாயிலும் கோரப்பற்கள் உண்டு. தனித்திருக்கும் தலைவியின் இயல்பைக் இதன் கழுத்தில் வெண்ணிறம் பட்டை கூறியது. இப்பாட்டு காவிரிப்பூம்பட்டி போலிருக்கும், காது அகன்றிருக்கும், னத்துப் பொன் வாணிகனார் மகனார் நப்பூத உடம்பெங்கும் வளைந்த பெரிய முட்களைக் னார் பாடியது, பத்துப்பாட்டினுள் ஒன்று. கொண்டிருக்கும். இது கோபங்கொள் முழது கண்டராமன் - ஒருபாண்டியன். இவ ளின் முட்களைச் சிவிர்த்துக்கொண்டு எதிரி னுக்குப் பவ்ய சூடா மணிபாண்டியன் என யின் மேல் பாயும். ஆகாரம் கிழங்கு முத வும் பெயர். இவனுக்கு ஒரு இடையன் லியவும் பூச்சிகளுமாம். காடோறும் மந்தையில் பால் கறந்து தரு முள்ளியார் பெருவாயின் மகன். ஆசாரக் வது வழக்கம். இவ்வகை வருகையில் ஒரு கோவை நூலாசிரியர். நாள் இடையன் வரும் வழியில் மூங்கின் முள்ளியூர்ப்பூதி - கடைச்சங்க மருவிய புல முனை இடற, பாலைக்கவிழ்த்துக் குறைந்த வர். பாலாய் அரசனிடம் செல்ல, அரசன் பால் முள்ளூர்மலை - சுடை யெழுவள்ளலில் ஒரு என் குறைந்ததென் றனன். அதற்கு வனான மலையமான் திருமுடிக்காரியின் இடையன் நடந்த வரலாறு கூறி மறுநா மலை. இதில் பகைவர்க்கஞ்சிச் சோழன் ளும் அவ்வகை செய்து வருகையில் அரசன் பலநாள் வசித்திருந்தனன். (புற - நா ) கோபிக்க இடையன் விசனத்துடன் திரு முறம் தானியங்களிலுள்ள குற்றம் நீங்க ம்பி வீடுசென்று மூங்கின் முனையை வெட்டி கோம்பவும், மொழி -கவும், தெள்ளவும், யெறியக் கோடரி யெடுத்து அருகில் தூற்றவும் அமைந்தது இது சிறு மூங்கிற் வைத்துக்கொண்டும் மறந்து பின்னும் பாலை பத்தைகளால் பின்னப்பட்டு அடி விரிந்து அவ்விடம் கருத்துடன் கொண்டுவந்தும் தலை குவிந்த கருவி. கவிழ்த்தனன். அரசன் இடையன் செய்தி முறுவல் - இது ஒரு நாடகத் தமிழ் நூல். பறிந்து இனித் தண்டிப்பேன் முறுவெங்கண்ணனார் - இவர் வெங்கண்ண இடையன் மனவருத்தத்துடன் வீடுவந்து னாரெனவும் படுவர். குறிஞ்சித்திணையைப் கோடரியை யெடுத்து இடுப்பில் கட்டிக் பாடியுள்ளார். இவர் உள்ளுரை கூறியது * என,
முல்லைக்குரிய கருப்பொருள் 1335 முறுவெங்கண்ணனார் ஊர் - பாடி நீர் - குறுஞ்சுனை கான்யாறு கொண்டு அன்று இரவைப் போக்கி மறு பூ . குல்லை முல்லை தோன்றி பிடவம் நாள் பால்கொண்டு அவ்விடஞ் செல்லு கொன்றை காயா மரம் குருந்து உணவு - கையில் எப்படியோ பாலைக்கவிழ்த்து வாகு சாமை முதிரை பறை - ஏற்றுப் அதிக கோபமுடையவனாய் இடுப்பில் கட் பறை யாழ் - முல்லையாழ் பண் - சாதாரி டியிருந்த கோடரியை யெடுத்து மூங்கில் தொழில் - சாமை வாகு விதைத்தல் அறுத் முனையை வெட்டினன் . அந்த வெட்டுப் தல் கடாவிடல் விடை தழுவல் ஆவின பட்ட இடத்திலிருந்து உதிரம் பெருக் மேய்த்தல் கொன்றைக் குழலூதல் குர கெடுக்க இடையன் பயந்து அரசனிடம் வையாடல் கான்யாறு ஆடல் இச்செய்தியைக் கூறினன் . அாசன் மந் முல்லைக்குரிய கருப்பொருள் தெய்வம் . திரியருடன் வந்து துதிக்கச் சிவமூர்த்தி மால் உயர்ந்தோர் - குறும்பொறை நாடன் சிவலிங்க உருவாய் வெளிப்பட்டு அரசன் தோன்றல் மனைவி தாழ்ந்தோர் - இடை வேண்ட வளர்ந்து மீண்டுங் குறுகினர் . யர் இடைச்சியர் புள் - காட்டுக்கோழி இவ்வரசன் சுவாமிக்கு ஆலய முதலிய திரு விலங்கு - மான் முயல் ஊர் - பாடி நீர் ப்பணி செய்வித்து முத்தியடைந்தனன் குறுஞ்சுனை கான்யாறு பூ - முல்லை மூழநீறு பூசியழ நிவர் - மந்திர விதிப்படி விளை கொன்றை காயா மரம் குருந்து உணவு த்த திருநீற்றை மந்திர பூர்வமாக அணி வரகு சாமை பறை ஏற்றுப்பறை யாழ் ந்து முத்தியடைந்த தொகையடியார்கள் . முல்லையாழ் பண் - சாதாரி தொழில் ( பெ - புராணம் சாமை வரகு விதைத்தல் கடாவிடல் முள்ளம்பன்றி இது உடமபில் நீண்ட விடை தழுவல் குரவையாடல் முதலியன . முட்களையும் பன்றி போல் முகத்தையும் ( அகம் ) பெற்றிருத்தலால் முட்பன்றியெனப் பெய முல்லை நிலம் - பித்ததோஷம அதிகரித்தற் ரடைந்தது . இது ஓரடி உயரமும் இரண கிடம் . இதனுடன் வாதமும் கூடும் . இவற் டடி நீளமும் உள்ளது . தலையும் மூக்கும் றால் பல ரோகங்களுண்டாம் . பன்றி போல் இருக்கும் . மேல்வாயிலும் முல்லைப்பாட்டு இது தலைவனைப் பிரிந்து கீழ்வாயிலும் கோரப்பற்கள் உண்டு . தனித்திருக்கும் தலைவியின் இயல்பைக் இதன் கழுத்தில் வெண்ணிறம் பட்டை கூறியது . இப்பாட்டு காவிரிப்பூம்பட்டி போலிருக்கும் காது அகன்றிருக்கும் னத்துப் பொன் வாணிகனார் மகனார் நப்பூத உடம்பெங்கும் வளைந்த பெரிய முட்களைக் னார் பாடியது பத்துப்பாட்டினுள் ஒன்று . கொண்டிருக்கும் . இது கோபங்கொள் முழது கண்டராமன் - ஒருபாண்டியன் . இவ ளின் முட்களைச் சிவிர்த்துக்கொண்டு எதிரி னுக்குப் பவ்ய சூடா மணிபாண்டியன் என யின் மேல் பாயும் . ஆகாரம் கிழங்கு முத வும் பெயர் . இவனுக்கு ஒரு இடையன் லியவும் பூச்சிகளுமாம் . காடோறும் மந்தையில் பால் கறந்து தரு முள்ளியார் பெருவாயின் மகன் . ஆசாரக் வது வழக்கம் . இவ்வகை வருகையில் ஒரு கோவை நூலாசிரியர் . நாள் இடையன் வரும் வழியில் மூங்கின் முள்ளியூர்ப்பூதி - கடைச்சங்க மருவிய புல முனை இடற பாலைக்கவிழ்த்துக் குறைந்த வர் . பாலாய் அரசனிடம் செல்ல அரசன் பால் முள்ளூர்மலை - சுடை யெழுவள்ளலில் ஒரு என் குறைந்ததென் றனன் . அதற்கு வனான மலையமான் திருமுடிக்காரியின் இடையன் நடந்த வரலாறு கூறி மறுநா மலை . இதில் பகைவர்க்கஞ்சிச் சோழன் ளும் அவ்வகை செய்து வருகையில் அரசன் பலநாள் வசித்திருந்தனன் . ( புற - நா ) கோபிக்க இடையன் விசனத்துடன் திரு முறம் தானியங்களிலுள்ள குற்றம் நீங்க ம்பி வீடுசென்று மூங்கின் முனையை வெட்டி கோம்பவும் மொழி -கவும் தெள்ளவும் யெறியக் கோடரி யெடுத்து அருகில் தூற்றவும் அமைந்தது இது சிறு மூங்கிற் வைத்துக்கொண்டும் மறந்து பின்னும் பாலை பத்தைகளால் பின்னப்பட்டு அடி விரிந்து அவ்விடம் கருத்துடன் கொண்டுவந்தும் தலை குவிந்த கருவி . கவிழ்த்தனன் . அரசன் இடையன் செய்தி முறுவல் - இது ஒரு நாடகத் தமிழ் நூல் . பறிந்து இனித் தண்டிப்பேன் முறுவெங்கண்ணனார் - இவர் வெங்கண்ண இடையன் மனவருத்தத்துடன் வீடுவந்து னாரெனவும் படுவர் . குறிஞ்சித்திணையைப் கோடரியை யெடுத்து இடுப்பில் கட்டிக் பாடியுள்ளார் . இவர் உள்ளுரை கூறியது * என